PACIENT AMB TRAQUEOSTOMIA DESPRÉS DEL TRACTAMENT D’UNA HÈRNIA DIAFRAGMÀTICA CONGÈNITA

Hola, els escric per a preguntar-lis uns dubtes sobre la meua filla de 4 anys. Va nàixer amb una Hèrnia Diafragmàtica Congènita, i a causa d'un tractament intraúter per a millorar la seua capacitat pulmonar, se li va ocasionar una fístula traqueosofágica, per això li van haver de fer una traqueotomia; com va estar molt de temps intubada li va ocasionar paràlisi de cordes. Li han anat fent cordotomies per a deixar espai entre les cordes, que passe l'aire i per tant puga respirar sense cànula de traqueostomia i parlar. Tot ha resultat satisfactori i porta uns mesos parlant (ens va sorprendre que tenia molt estructurat el llenguatge, i el que li faltava era fer el que no podia: verbalitzar-ho). El problema és que no tenen pensat decanularla perquè ho van intentar fa uns mesos i la seua tràquea no va respondre bé. Davant d'esta situació ens agradaria saber quin tractament logopèdic seria el més adequat per a la nostra filla. Ella pot parlar però, a l'escapar-se la major part de l'aire per la cànula, el seu to és baix i utilitza frases molt curtes perquè es cansa molt i li suposa un gran esforç. Moltes gràcies per la seua atenció i esperem la seua resposta. Una salutació

Estimat company;

En primer lloc li donem les gràcies per contactar amb nosaltres per a consultar-nos el seu cas. Certament es tracta d'un cas complex, on el tractament del problema de base, l'hèrnia diafragmàtica congènita, ha resultat en noves dificultats que s'han hagut d'anar resolent sobre la marxa.

Esperem poder-li donar alguna informació extra que els puga ajudar.

Com vosté planteja, arribats al punt actual, la seua filla és capaç de fonar (de parlar). Ja que no li han retirat encara la cànula, es pot suposar que és capaç de parlar amb un tap o vàlvula de parla col·locat en l'extrem extern de la cànula, o si no n'hi ha, tapant eixe extrem amb un dit cada vegada que va a parlar, alhora que es tracta d'una cànula fenestrada que deixa passar l'aire expirat cap a la laringe. I clar, la seua veu és hipofónica (fluixeta, de baixa intensitat) perquè segons indica se li escapa l'aire pels laterals de la cànula. He suposat, també, que la paràlisi cordal és bilateral (paràlisi de les dos cordes vocals que tenim), perquè si haguera sigut unilateral (d'una sola corda vocal) potser no haguera sigut necessari realitzar les cordectomies que comenta. Llavors, si dites suposicions són correctes, cal considerar una variable important que potser no hem tingut en compte entre els motius que puguen estar fent que la veu siga hipofónica (fluixeta, de baixa intensitat).

A més de la fuga d'aire pels laterals de la cànula, segurament poden estar influint les cordectomies realitzades així com la paràlisi descrita. Les cordes vocals cordectomitzades (a les que se li ha llevat el seu bord lliure, i inclús una part més o menys gran de la seua zona muscular), i que a més no poden aproximar-se per la seua paràlisi, no vibraran de la mateixa manera que ho farien unes cordes íntegres i amb adequada mobilitat. En unes cordes íntegres, quan anem a fonar, estes s'aproximen entre si arribant a contactar-se en la línia mitjana i quan l'aire expirat les travessa el seu bord lliure (la seua mucosa) flameja (vibra) donant lloc al so que coneixem com la veu humana. Lògicament en este cas, no s'aproximaran del tot bé, i tampoc vibraran de la mateixa manera que ho farien si mantingueren les seues estructures íntegres, per la qual cosa la veu sonarà bufada i aèria (fluixeta i de baixa intensitat).

Per tot això, el primer pas seria caracteritzar adequadament quant està influint una cosa i quant l'altra en eixa veu fluixeta i de baixa intensitat. Des d'ací, i sense veure la seua filla, és difícil de determinar, però potser el factor cordal siga més important que el factor de la cànula. Una prova senzilla que pot escometre per a comprovar este extrem és el d'obturar o tancar el millor possible la cànula amb pressió cap a dins, o inclús sense la cànula (quan la retire per a la seua neteja) tancar l'estoma (foratet del coll) amb el dit polze de la manera més estanca possible i demanar-li a la seua filla que faça un crit tot com puga de fort. Després, amb la cànula normal (sense pressió) demanar-li novament que pegue altre crit ben fort. Si no hi ha molta diferència en la intensitat a què isca la veu és perquè la influència de la cànula en la dita intensitat és més bé poca, i segurament siga el factor cordal el que més estiga influint.

D'altra banda, en el seu comentari també indica que en l'acte quirúrgic de reparació de l'hèrnia diafragmàtica se li va ocasionar una fístula traqueosofágica motiu pel qual van haver de posar-li una traqueostomia. No entenc molt bé el motiu perque les fístules solen donar més problemes d'alimentació que problemes respiratoris, llevat que la cànula de traqueostomia que se li col·locara fora amb baló de neumotaponament per a impedir l'aspiració de menjar a la via aèria. Potser ens puga aclarir este extrem. No obstant això, supose que la fístula ja estarà reparada. I supose també que l'alimentació serà normal, per via oral, i sense complicacions.

De la mateixa manera indica, a més, que van intentar decanularla fa uns mesos i la seua tràquea no va respondre bé. Tampoc acabe d'entendre a què es referix exactament. Si es referix que no ventilava bé, es tractarà d'un problema pulmonar, o d'un dèficit d'obertura cordal on es dega de donar més espai glòtic a l'entrada d'aire amb noves cordectomies. Si es tracta d'un problema traqueal, potser serà degut a una estenosi traqueal secundària a la traqueostomia de llarga duració o una malàcia traqueal (tràquea blaneta) que es col·lapsa. En tot cas, hauríem de veure els estudis que li han realitzat perquè segur que han manejat totes les hipòtesis que li indique.  

Finalment, i a manera de resum, indicar-li que des de la logopèdia es pot treballar en diverses direccions: 1) respecte a la variable cordal, que segur està influint en major o menor mesura en la intensitat i qualitat de la veu, i 2) respecte a la variable respiratòria, en el cas de problemes ventilatoris d'origen pulmonar estiguen impedint la decanulació. Més difícil és tractar la tràquea, ja que es tracta d'una estructura cilíndrica formada per anells cartilaginosos entre els quals hi ha teixit fibrós i múscul llis (de contracció involuntària) i que no respon a rehabilitació pròpiament dita. En la variable tràquea, la revisió per Cirurgia Toràcica estaria molt indicada.  

Reba cordials salutacions, esperant poder-li haver ajudat.

 

Jorge Puchades Chulià
Jorge Puchades Chulià

Per al Col.legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jorge Puchades Chulià. Logopeda, nº col. 46246

Hospital Universitari de la Ribera

Vocal de Sanitat del COLCV

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els següents llibres y/o articles:

* Vidal, C., Puchades, J. (2012). Logopedia y nuevos ámbitos de actuación en disfagia orofaríngea en la Comunidad Valenciana. Bol AELFA, 12(2): 45-53.

*Hess, D.R. (2005). Facilitating speech in the patient with a tracheostomy. Respiratory Care, 50(4): 519-25.

* Baumgartner CA, Bewver E, Bruner D. (2008). Management of communication and swallowing in intensive care: the role of the speech pathologist. AACN Adv Crit Care, 19(4): 433-43.

MODELO TRAQUEOSTOMIA
Accesoris Traqueostomia
Traqueostomia
Traqueostomia

PACIENTE CON TRAQUEOSTOMÍA TRAS EL TRATAMIENTO DE UNA HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA

Hola, les escribo para preguntarles unas dudas sobre mi hija de 4 años. Nació con una Hernia Diafragmática Congénita, y por un tratamiento intraútero para mejorar su capacidad pulmonar, se le ocasionó una fístula traqueosofágica, por ello le tuvieron que hacer una traqueotomía; como estuvo mucho tiempo intubada le ocasionó parálisis de cuerdas. Le han ido haciendo cordotomías para dejar espacio entre las cuerdas, que pase el aire y por lo tanto pueda respirar sin traqueo y hablar. Todo ha resultado satisfactorio y lleva unos meses hablando (nos sorprendió que tenía muy estructurado el lenguaje, y lo que le faltaba era hacer lo que no podía: verbalizarlo) El problema es que no tienen pensado decanularla porque lo intentaron hace unos meses y su tráquea no respondió bien. Ante esta situación nos gustaría saber qué tratamiento logopédico sería el más adecuado para nuestra hija. Ella puede hablar pero, al escaparse la mayor parte del aire por la cánula, su tono es bajo y utiliza frases muy cortas porque se cansa mucho y le supone un gran esfuerzo. Muchas gracias por su atención y esperamos su respuesta. Un saludo

 

Estimada compañero;

En primer lugar le damos las gracias por contactar con nosotros para consultarnos su caso. Ciertamente se trata de un caso complejo, donde el tratamiento del problema de base, la hernia diafragmática congénita, ha resultado en nuevas dificultades que se han tenido que ir resolviendo sobre la marcha. Esperamos poderle dar alguna información extra que les pueda ayudar. 

Como usted plantea, llegados al punto actual, su hija es capaz de fonar (de hablar). Puesto que no le han retirado todavía la cánula, es de suponer que es capaz de hablar con un tapón o válvula de habla colocado/a en el extremo externo de la cánula, o en su defecto, tapando dicho extremo con un dedo cada vez que va a habla, al mismo tiempo que se trata de una cánula fenestrada que deja pasar el aire espirado hacia la laringe. Y claro, su voz es hipofónica (flojita, de baja intensidad) porque según indica se le escapa el aire por los laterales de la cánula. He supuesto, también, que la parálisis cordal es bilateral (parálisis de las dos cuerdas vocales que tenemos), porque si hubiera sido unilateral (de una sola cuerda vocal) quizá no hubiera sido necesario realizar las cordectomías que comenta. Entonces, si dichas suposiciones con correctas, cabe considerar una variable importante que quizá no hayamos tenido en cuenta entre los motivos que puedan estar haciendo que la voz sea hipofónica (flojita, de baja intensidad).

Además del escape de aire por los laterales de la cánula, seguramente pueden estar influyendo las cordectomías realizadas así como la parálisis descrita. Las cuerdas vocales cordectomizadas (a las que se le ha quitado su borde libre, e incluso una parte más o menos grande de su zona muscular), y que además no pueden aproximarse por su parálisis, no van a vibrar de la misma manera que lo harían unas cuerdas íntegras y con adecuada movilidad. En unas cuerdas integras, cuando vamos a fonar, éstas se aproximan entre si llegando a contactarse en la línea media y cuando el aire espirado las atraviesa su borde libre (su mucosa) flamea (vibra) dando lugar al sonido que conocemos como la voz humana. Lógicamente en este caso, no se aproximarán del todo bien, y tampoco vibrarán de la misma manera que lo harían si mantuvieran sus estructuras íntegras, por lo que la voz sonará soplada y aérea (flojita y de baja intensidad).

Por todo ello, el primer paso sería caracterizar adecuadamente cuánto está influyendo una cosa y cuánto la otra en esa voz flojita y de baja intensidad. Desde aquí, y sin ver a su hija, es difícil de determinar, pero quizá el factor cordal sea más importante que el factor de la cánula. Una prueba sencilla que puede acometer para comprobar este extremo es el de obturar o cerrar lo mejor posible la cánula con presión hacia dentro, o incluso sin la cánula (cuando la retire para su limpieza) cerrar el estoma (agujerito del cuello) con el dedo pulgar de la manera más estanca posible y pedirle a su hija que dé un grito todo lo fuerte que pueda. Más tarde, con la cánula normal (sin presión) pedirle de nuevo que pegue un grito todo lo fuerte que pueda. Si no hay mucha diferencia en la intensidad a la que salga la voz es porque la influencia de la cánula en dicha intensidad es más bien poca, y seguramente sea el factor cordal el que más esté influyendo.

Por otra parte, en su comentario también indica que en el acto quirúrgico de reparación de la hernia diafragmática se le ocasionó una fístula traqueosofágica motivo por el cual tuvieron que ponerle una traqueostomía. No entiendo muy bien el motivo porque las fístulas suelen dar más problemas de alimentación que problemas respiratorios, a no ser que la cánula de traqueostomía que se le colocara fuera con balón de neumotaponamiento para impedir la aspiración de comida a la vía aérea. Quizá nos pueda aclarar dicho extremo. No obstante, supongo que dicha fístula ya estará reparada. Y supongo también que la alimentación será normal, por vía oral, y sin complicaciones.

De igual modo indica, además, que intentaron decanularla hace unos meses y su tráquea no respondió bien. Tampoco acabo de entender a qué se refiere exactamente. Si se refiere a que no ventilaba bien, se tratará de un problema pulmonar, o de un déficit de apertura cordal donde se deba de dar más espacio glótico a la entrada de aire con nuevas cordectomías. Si se trata de un problema traqueal, quizá sea debido a una estenosis traqueal secundaria a la traqueostomía de larga duración o una malacia traqueal (traquea blanda) que se colapsa. En todo caso, tendríamos que ver los estudios que le han realizado porque seguro que han manejado todas las hipótesis que le indico.  

Por último, y a modo de resumen, indicarle que desde la logopedia se puede trabajar en varias direcciones: 1) respecto a la variable cordal, que seguro está influyendo en mayor o menor medida en la intensidad y calidad de la voz, y 2) respecto a la variable respiratoria, en el caso de problemas ventilatorios de origen pulmonar estén impidiendo la decanulación. Más difícil es tratar la tráquea, puesto que se trata de una estructura cilíndrica formada por anillos cartilaginosos entre los cuales hay tejido fibroso y músculo liso (de contracción involuntaria) y que no responde a rehabilitación propiamente dicha. En la variable tráquea, la revisión por Cirugía Torácica estaría muy indicada. 

Reciba cordiales saludos, esperando poderle haber ayudado.

 

Jorge Puchades Chulià
Jorge Puchades Chulià

Per al Col.legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jorge Puchades Chulià. Logopeda, nº col. 46246

Hospital Universitari de la Ribera

Vocal de Sanitat del COLCV

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

* Vidal, C., Puchades, J. (2012). Logopedia y nuevos ámbitos de actuación en disfagia orofaríngea en la Comunidad Valenciana. Bol AELFA, 12(2): 45-53.

*Hess, D.R. (2005). Facilitating speech in the patient with a tracheostomy. Respiratory Care, 50(4): 519-25.

* Baumgartner CA, Bewver E, Bruner D. (2008). Management of communication and swallowing in intensive care: the role of the speech pathologist. AACN Adv Crit Care, 19(4): 433-43.

Traqueostomía
Traqueostomía

Accesorios Traqueostomía

EJERCICIOS PARA PRONUNCIAR

Hola. Mi hijo tiene cinco años y tres meses. Tardó en arrancar el habla y todavía no se le entiende casi nada aunque ya charra de continuo. En el colegio hasta ahora me habían dicho que era evolutivo pero ahora nos han llamado y nos han dado una hoja con ejercicios para casa. Nos dicen que los tenemos que hacer todos los días. Son unos dibujos con caritas de nenes que sacan y meten la lengua, arrugan los labios, etc. Nos dicen que si esto no mejora habrá que pensar en ir al logopeda. Insisten mucho en hacer los ejercicios de boca para fortalecer la lengua y los labios. ¿Nos pueden dar algún consejo?

El consejo que le puedo dar es que no espere y acuda sin perder más tiempo a un logopeda colegiado. No quiero preocuparle de ante mano, pero hay algunas datos en su comentario que indican que ustedes no han sido bien aconsejados.

Si un niño tarda en hablar, la familia debe acudir a un profesional de la logopedia cuanto antes. Determinar si el niño presenta un trastorno del desarrollo del lenguaje y el tipo de intervención (a través de la familia o con ayuda directa de los profesionales) es lo más importante que se puede hacer en estos casos. Se trata de acelerar los procesos normales de desarrollo impidiendo las secuelas de tipo social, lingüístico y cognitivo. Esto se puede hacer a cualquier edad, valorando todos los aspectos sensoriales, motrices, lingüísticos, comunicativos y cognitivos. Si es necesario hacer algo, es conveniente hacerlo cuanto antes.

Usted dice que a los cinco años todavía no se le entiende. Supongo que su hijo no tiene déficit sensorial o motriz y que se comunica con palabras y emite oraciones, expresando con una forma gramatical básica lo que quiere decir, pero su pronunciación es ininteligible. Deberíamos descartar las dificultades gramaticales (para comprender y expresar oraciones y sus componentes con la adecuada complejidad) y también dificultades de tipo programación motora para el habla. La falta de inteligibilidad en niños fluentes (que emiten enunciados largos) no es estadio típico del desarrollo del lenguaje. Lo normal es que un niño sólo sea ininteligibles cuando no es fluido, justo cuando está en la fase en que emite enunciados de pocas palabras sin estructura gramatical.

La indicación que le han dado sobre los ejercicios de motricidad no es adecuada desde mi punto de vista. No se puede afrontar la inteligibilidad con ejercicios de motricidad orofacial en casos de trastornos del desarrollo del lenguaje. La evidencia científica es concluyente al respecto (1, 2, 3). Los problemas de pronunciación no son dependientes de la fuerza de los articuladores en casi ninguna circunstancia, e incluso cuando sí los son como en el caso de las enfermedades que producen alteraciones de la función motriz y parálisis, los problemas para hacerse entender se relacionan más con la coordinación de movimientos rápidos y su automatización  que con la fuerza de los órganos de articulación. En el caso de niños y de problemas del desarrollo del lenguaje, los tratamientos basados en la pronunciación, la consciencia fonológica,  la percepción de rasgos de habla, la memoria fonológica y otros enfoques de tipo lingüístico sí han demostrado ser eficaces (4).

Les recomiendo que se pongan en contacto con un profesional de la logopedia, que evalúe y diagnostique el problema y afronte cuanto antes las dificultades de pronunciación que presenta su hijo. Es importante determinar si están afectados aspectos de memoria fonológica que pueden ser importantes en los aprendizajes del lenguaje escrito.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, Colegiado nº 46121, director de la Clínica Universitaria de Logopedia de la Universidad Católica de Valencia

 

-----------------

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

Acosta, V. M., León, S., & Ramos, V. (1998). Dificultades del habla infantil: un enfoque clínico investigación, teoría y práctica. Málaga: Aljibe.

Andreu i Barrachina, L., Aguado, G., Cardona i Pera, M. C., & Sanz-Torrent, M. (2013). El trastorno específico del lenguaje: diagnóstico e intervención. Barcelona: Editorial UOC

Laura Bosch Galcerán, Laura. (2004). Evaluación fonológica del habla infantil. Barcelona: Masson.

Mendoza Lara, Elvira. (2001). Trastorno específico del lenguaje (TEL). Madrid: Ediciones Pirámide.

 

Referencias en el texto:

(1)Lass NJ, Pannbacker M. The Application of Evidence-Based Practice to Nonspeech Oral Motor Treatments. Lang Speech Hear Serv Sch 2008;39[3]:408-21

(2)McCauley RJ, Strand E, Lof GL, Schooling T, Frymark T. Evidence-Based Systematic Review: Effects of Nonspeech Oral Motor Exercises on Speech. Am J Speech Lang Pathol 2009;18[4]:343-60

(3)Lee AS-Y, Gibbon FE. (Enlace externo) Non-speech oral motor treatment for children with developmental speech sound disorders. Cochrane Database Syst Rev 2015.

(4)Baker E, McLeod S. Evidence-Based Practice for Children with Speech Sound Disorders: Part 2 Application to Clinical Practice. Lang Speech Hear Serv Sch 2011;42[2]:140-51

(5)Law, James, Zoe Garrett, and Chad Nye. Speech and language therapy interventions for children with primary speech and language delay or disorder. Campbell Collaboration, 2003.

 

EXERCICIS PER A PRONUNCIAR

Hola. El meu fill té cinc anys i tres mesos. Va tardar a arrancar la parla i encara no se li entén quasi res encara que ja charra de continu. En el col·legi fins ara m'havien dit que era evolutiu però ara ens han cridat i ens han donat un full amb exercicis per a casa. Ens diuen que els hem de fer tots els dies. Són uns dibuixos amb caretes de xiquets que trauen i fiquen la llengua, arruguen els llavis, etc. Ens diuen que si açò no millora caldrà pensar a anar al logopeda. Insistixen molt a fer els exercicis de boca per a enfortir la llengua i els llavis. Ens poden donar algun consell?

El consell que li puc donar és que no espere i acudisca sense perdre més temps a un logopeda col·legiat. No vull preocupar-li d'ant mà, però hi ha algunes dades en el seu comentari que indiquen que vostés no han sigut ben aconsellats.

Si un xiquet tarda a parlar, la família ha d'acudir a un professional de la logopèdia com més prompte millor. Determinar si el xiquet presenta un trastorn del desenvolupament del llenguatge i el tipus d'intervenció (a través de la família o amb ajuda directa dels professionals) és el més important que es pot fer en estos casos. Es tracta d'accelerar els processos normals de desenvolupament impedint les seqüeles de tipus social, lingüístic i cognitiu. Açò es pot fer a qualsevol edat, valorant tots els aspectes sensorials, motrius, lingüístics, comunicatius i cognitius. Si és necessari fer quelcom, és convenient fer-ho com més prompte millor.

Vosté diu que als cinc anys encara no se li entén. Supose que el seu fill no té dèficit sensorial o motriu i que es comunica amb paraules i emet oracions, expressant amb una forma gramatical bàsica el que vol dir, però la seua pronunciació és inintel·ligible. Hauríem de descartar les dificultats gramaticals (per a comprendre i expressar oracions i els seus components amb l'adequada complexitat) i també dificultats de tipus programació motora per a la parla. La falta d'intel·ligibilitat en xiquets fluents (que emeten enunciats llargs) no és estadi típic del desenvolupament del llenguatge. El normal és que un xiquet només siga inintel·ligible quan no és fluid, just quan està en la fase en què emet enunciats de poques paraules sense estructura gramatical.

La indicació que li han donat sobre els exercicis de motricitat no és adequada des del meu punt de vista. No es pot afrontar la intel·ligibilitat amb exercicis de motricitat orofacial en casos de trastorns del desenvolupament del llenguatge. L'evidència científica és concloent respecte d'això (1, 2, 3). Els problemes de pronunciació no són dependents de la força dels articuladors en quasi cap circumstància, i inclús quan sí els són com en el cas de les malalties que produïxen alteracions de la funció motriu i paràlisi, els problemes per a fer-se entendre es relacionen més amb la coordinació de moviments ràpids i la seua automatització que amb la força dels òrgans d'articulació. En el cas de xiquets i de problemes del desenvolupament del llenguatge, els tractaments basats en la pronunciació, la consciència fonològica, la percepció de trets de parla, la memòria fonològica i altres enfocaments de tipus lingüístic sí que han demostrat ser eficaços (4).

Els recomane que es posen en contacte amb un professional de la logopèdia, que avalue i diagnostique el problema i afronte com més prompte millor les dificultats de pronunciació que presenta el seu fill. És important determinar si estan afectats aspectes de memòria fonològica que poden ser importants en els aprenentatges del llenguatge escrit.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, Colegiado nº 46121, director de la Clínica Universitaria de Logopedia de la Universidad Católica de Valencia

 

-----------------

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Acosta, V. M., León, S., & Ramos, V. (1998). Dificultades del habla infantil: un enfoque clínico investigación, teoría y práctica. Málaga: Aljibe.

Andreu i Barrachina, L., Aguado, G., Cardona i Pera, M. C., & Sanz-Torrent, M. (2013). El trastorno específico del lenguaje: diagnóstico e intervención. Barcelona: Editorial UOC

Laura Bosch Galcerán, Laura. (2004). Evaluación fonológica del habla infantil. Barcelona: Masson.

Mendoza Lara, Elvira. (2001). Trastorno específico del lenguaje (TEL). Madrid: Ediciones Pirámide.

 

Referències en el text:

(1)Lass NJ, Pannbacker M. The Application of Evidence-Based Practice to Nonspeech Oral Motor Treatments. Lang Speech Hear Serv Sch 2008;39[3]:408-21

(2)McCauley RJ, Strand E, Lof GL, Schooling T, Frymark T. Evidence-Based Systematic Review: Effects of Nonspeech Oral Motor Exercises on Speech. Am J Speech Lang Pathol 2009;18[4]:343-60

(3)Lee AS-Y, Gibbon FE. (Enllaç extern) Non-speech oral motor treatment for children with developmental speech sound disorders. Cochrane Database Syst Rev 2015.

(4)Baker E, McLeod S. Evidence-Based Practice for Children with Speech Sound Disorders: Part 2 Application to Clinical Practice. Lang Speech Hear Serv Sch 2011;42[2]:140-51

(5)Law, James, Zoe Garrett, and Chad Nye. Speech and language therapy interventions for children with primary speech and language delay or disorder. Campbell Collaboration, 2003.

SI TÉ UN TEA… COM FEM PERQUÈ UTILITZE EL QUE APRÉN EN QUALSEVOL CIRCUMSTÀNCIA?

Al meu nebot xicotet el logopeda li ha ensenyat a dir certes frases en determinades circumstàncies però únicament els diu en eixos moments. Té un Trastorn Autista i als meus cunyats els han dit que és el normal. El xiquet només parla en sa casa però quan ho veiem en el parc no diu cap i pareix que en el col·le tampoc. És pot fer quelcom perquè el que aprén puga usar-ho en qualsevol circumstància?

Les dificultats dels xiquets amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme tenen a veure amb l'ÚS del llenguatge més que amb la forma. Es tracta de dificultats per a comunicar, és a dir, per a utilitzar el llenguatge per a distintes funcions i en diferents contextos.

La intervenció pot facilitar l'aparició del llenguatge però el seu desenvolupament és atípic i per això ens podem trobar amb xiquets amb un cert nivell de llenguatge expressiu però l'ús del qual es limita a funcions bàsiques com demanar o manar. La frase "no vull" per exemple, apresa per a rebutjar anar-se'n al llit, pot estar associada únicament a eixa situació però sense que hi haja una comprensió real de la seua intenció i significat. Per això el xiquet només la utilitzarà en eixe context. En el desenvolupament típic la intenció és prèvia al llenguatge i la comprensió també és anterior a l'expressió. En xiquets amb TEA tenim a vegades que anar per un camí diferent: primer l'expressió i després la comprensió i la comunicació espontànea.

El fet de que el seu nebot només parle en determinats contextos ha de veure justament amb la forma "atípica" en la que es desenvolupa el llenguatge en xiquets on la dificultat primària és pragmàtica.

La intervenció logopèdica en xiquets amb TEA requerix la coordinació i implicació de tots els professionals i de la família ja que haurem de treballar, per a un mateix contingut, els distints contextos en què pot aparéixer. Seguint amb l'exemple de "no vull": haurem d'associar-ho a moltes situacions diferents i entrenar-lo en context distints si volem que el xiquet accedisca a la comprensió i a la seua generalització. L'experiència clínica ens mostra que, amb una massa crítica d'entrenament en distints contextos, alguns xiquets amb TEA sí que generalitzen els aprenentatges. Per a això és necessària una intervenció molt intensiva i amb la implicació de tot el seu entorn.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Isabelle Monfort Juárez. Licenciada en Psicología. Centro Entender y Hablar y Colegio Tres Olivos. Madrid

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Monfort, I (2009).Comunicación y lenguaje: bidireccionalidad en la intervención en niños con trastorno de espectro autista. Rev neurolo 48 (supl2):S53-6

Monfort .M. , Juarez, A., Monfort, I. (2004)Niños con Trastornos Pragmáticos del Lenguaje y de la Comunicación. Enthaediciones: Madrid.

Cornago, A., Navarro, M. Collado, F. (2012) Manual de teoría de la mente para niños. Psylicom Ediciones.

SI TIENE UN TEA… ¿CÓMO HACEMOS PARA QUE UTILICE LO QUE APRENDE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA?

A mi sobrino pequeño el logopeda le ha enseñado a decir ciertas frases en determinadas circunstancias pero únicamente las dice en esos momentos. Tiene un Trastorno Autista y a mis cuñados les han dicho que es lo normal. El niño solo habla en su casa pero cuando lo vemos en el parque no dice nada y parece que en el cole tampoco. ¿Se puede hacer algo para que lo que aprende pueda usarlo en cualquier circunstancia?

Las dificultades de los niños con Trastornos del Espectro del Autismo tienen  que ver con el USO del lenguaje más que con la forma. Se trata de dificultades para comunicar, es decir,  para utilizar el lenguaje para distintas funciones y en diferentes contextos. 

La intervención puede facilitar la aparición del lenguaje pero su desarrollo es  atípico y por eso nos podemos encontrar con niños con cierto nivel de lenguaje expresivo pero cuyo uso se limita a funciones básicas como pedir o mandar. La frase “no quiero”  por ejemplo, aprendida para rechazar irse a la cama, puede estar asociada únicamente a esa situación pero sin que haya una comprensión real de su intención y significado. Por eso el niño solamente la va a utilizar en ese contexto.  En el desarrollo típico la intención es previa al lenguaje y la comprensión también es anterior a la expresión. En niños con TEA tenemos a veces que ir por un camino diferente: primero la expresión y después la comprensión y la comunicación espontánea.

El hecho de que su sobrino solamente hable en determinados contextos tiene que ver justamente con la forma “atípica” en la que se desarrolla el lenguaje  en niños cuya dificultad primaria es pragmática.

La intervención logopédica en niños con TEA requiere  la coordinación e implicación de todos los  profesionales y de la familia puesto que tendremos que trabajar, para un mismo contenido, los distintos contextos en los que puede aparecer. Siguiendo con el ejemplo de “no quiero”: tendremos que asociarlo a muchas situaciones diferentes y entrenarlo en contexto distintos si queremos que el niño acceda a la comprensión y a su generalización.

La experiencia clínica nos muestra que, con una masa crítica de entrenamiento en distintos contextos, algunos niños con TEA sí generalizan los aprendizajes. Para ello es necesaria una intervención muy intensiva y con la implicación de todo su entorno.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Isabelle Monfort Juárez. Licenciada en Psicología. Centro Entender y Hablar y Colegio Tres Olivos. Madrid

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

Monfort, I (2009).Comunicación y lenguaje: bidireccionalidad en la intervención en niños con trastorno de espectro autista. Rev neurolo 48 (supl2):S53-6

Monfort .M. , Juarez, A., Monfort, I. (2004)Niños con Trastornos Pragmáticos del Lenguaje y de la Comunicación. Enthaediciones: Madrid.

Cornago, A., Navarro, M. Collado, F. (2012) Manual de teoría de la mente para niños. Psylicom Ediciones.

AL MEU FILL LI HAN DIAGNOSTICAT TDAH. QUÈ PUC FER PER A AJUDAR-LI?

Al meu fill de 7 anys li han diagnosticat amb un Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat. Era d'esperar que en el col·le ens donaren un toc pels seus resultats acadèmics i estem desesperats perquè el nivell cada vegada és major i el nostre fill cada vegada pareix distanciar-se més dels altres companys. Créiem que des del centre escolar sabrien portar-ho i adaptar-li les tasques, però és cert que necessita atenció més especialitzada que li ajude a manejar millor la seua forma de parlar, de llegir i de comprendre les coses i així millorar en les seues relacions i en els estudis. De quina manera es planteja una intervenció com la que necessita el nostre fill i amb quina freqüència s'aconsella que acudisca? Amb lo mogut i despistat que és, com ajudar-lo també a casa perquè ens escolte, comprenga, i es recorde del que li diem?

El Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn neurobiològic que es presenta amb prou freqüència en la infància (6,7% de la població infantil a Espanya) (1).

Respecte a les causes del trastorn hi ha evidències d'un problema químic a nivell cerebral. S'ha demostrat un baix nivell de les substàncies químiques que permeten la transmissió de la informació d'una neurona a una altra (neurotransmissors).

Com vosté haurà pogut observar en la conducta del seu fill en el dia a dia, el TDAH es manifesta per la dificultat a mantindre l'atenció en les activitats, per l'excés de moviment i per la falta de control dels impulsos. A més d'estos símptomes específics del trastorn, el TDAH sol anar associat amb altres problemes com a trastorns de l'aprenentatge, del llenguatge, de conducta, socioemocionals, etc.

Es tracta, per tant, d'un problema complex que requerix un tractament multimodal; és a dir, intervenció de diferents especialistes depenent de les característiques individuals de cada cas.

El tractament multimodal ha de contemplar:

1. Tractament farmacològic.

2. Tractament psicopedagògic.

3. Tractament logopèdic. En el cas del seu fill, ja que vosté referix que presenta problemes de llenguatge i dificultats en la lectura, una part essencial del tractament serà la intervenció logopèdica tant del llenguatge oral com escrit.

4. Tractament cognitiu-conductual. Este tractament se centrarà en la millora dels processos cognitius com: atenció, memòria de treball, control d'impulsos, etc.

5. Psicoeducació: suport i orientació a pares i professors.

El tractament de TDAH és llarg en el temps i va canviant segons l'evolució del xiquet. El tractament logopèdic que li aconselle per al seu fill haurà de constar d'un mínim de 2 sessions setmanals.

Respecte a com ajudar-li a casa, li suggerisc que pose en pràctica les recomanacions següents:

-No li parle a distància, faça-ho cara a cara i procure que li mire a la cara.

-Cuando vullga que faça quelcom, done-li les ordes d'una en una. Després, demane-li que repetisca en veu alta el que ha de fer.

-Para que aprenga i recorde les seues rutines descriga la seua seqüència en passos simples i acompanye cada un amb una imatge.

Finalment, no oblide mai que la conducta del seu fill no es deu a la desobediència sinó que és la conseqüència del TDAH. Amb la seua comprensió i el seu suport i el tractament especialitzat el seu fill anirà superant les seues dificultats.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Manuela Torres Díez. Logopeda, col·legiada núm. 46046. Fonos Salud Elche (Alicante)

 

Pot trobar més informació tècnica sobre este tema en els llibres següents:

 Artigas-Pallarés, J. y Narbona J. (2011). Trastornos del Neurodesarrollo. Barcelona: Viguera.

 Barkley, A.R. (2002). Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus necesidades especiales. Barce­lona: Paidós.

 Garrido-Landívar, E. (2010). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Manual de protocolos clínicos para el diagnóstico y seguimiento del TDAH. Madrid: Cepe.

 

Referències en el text:

  1. Catalá-López F, Periró S, Ridao M et al. Prevalence of attention déficit hyperactivity disorder among children and adolescnets in Spain: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. BMC Psychiatry. 2012;12:168.

A MI HIJO LE HAN DIAGNOSTICADO TDAH ¿QUÉ PUEDO HACER PARA AYUDARLE?

A mi hijo de 7 años le han diagnosticado con un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Era de esperar que en el cole nos dieran un toque por sus resultados académicos y estamos desesperados porque el nivel cada vez es mayor y nuestro hijo cada vez parece distanciarse más de los otros compañeros. Creíamos que desde el centro escolar sabrían llevarlo y adaptarle las tareas, pero es cierto que necesita atención más especializada que le ayude a manejar mejor su forma de hablar, de leer y de comprender las cosas y así mejorar en sus relaciones y en los estudios. ¿De qué modo se plantea una intervención como la que necesita nuestro hijo y con qué frecuencia se aconseja que acuda?  Con lo movido y despistado que es, ¿cómo ayudarlo también en casa para que nos escuche, comprenda, y se acuerde de lo que le decimos?

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno neurobiológico que se presenta con bastante frecuencia en la infancia (6,7% de la población infantil en España) (1).

Respecto a las causas del trastorno existen evidencias de un problema químico a nivel cerebral. Se ha demostrado un bajo nivel de las sustancias químicas que permiten la transmisión de la información de una neurona a otra (neurotransmisores).

Como usted habrá podido observar en la conducta de su hijo en el día a día, el TDAH se manifiesta por la dificultad en mantener la atención en las actividades, por el exceso de movimiento y por la falta de control de los impulsos. Además de estos síntomas específicos del trastorno, el TDAH suele ir asociado con otros problemas como trastornos del aprendizaje, del lenguaje, de conducta, socio-emocionales, etc.

Se trata, por tanto, de un problema complejo que requiere un tratamiento multimodal; es decir, intervención de diferentes especialistas dependiendo de las características individuales de cada caso.

El tratamiento multimodal debe contemplar:

1. Tratamiento farmacológico.

2. Tratamiento psicopedagógico.

3. Tratamiento logopédico. En el caso de su hijo, puesto que usted refiere que presenta problemas de lenguaje y dificultades en la lectura, una parte esencial del tratamiento será la intervención logopédica tanto del lenguaje oral como escrito. 

4. Tratamiento cognitivo-conductual. Este tratamiento se centrará en la mejora de los procesos cognitivos como: atención, memoria de trabajo, control de impulsos, etc. 

5. Psicoeducación: apoyo y orientación a padres y profesores.

El tratamiento de TDAH es largo en el tiempo y va cambiando según la evolución del niño. El tratamiento logopédico que le aconsejo para su hijo deberá constar de un mínimo de 2 sesiones semanales.

Con respecto a cómo ayudarle en casa, le sugiero que ponga en práctica las siguientes recomendaciones:

-No le hable a distancia, hágalo cara a cara y procure que le mire a la cara.

-Cuando quiera que haga algo, dele las órdenes de una en una. Después, pídale que repita en voz alta lo que tiene que hacer.

-Para que aprenda y recuerde sus rutinas describa su secuencia en pasos simples y acompañe cada uno con una imagen.

Por último, no olvide nunca que la conducta de su hijo no se debe a la desobediencia sino que es la consecuencia del TDAH. Con su comprensión y su apoyo y el tratamiento especializado su hijo irá superando sus dificultades.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Manuela Torres Díez. Logopeda, colegiada núm. 46046. Fonos Salud Elche (Alicante)

 

Puede encontrar más información técnica sobre este tema en los siguientes libros:

 Artigas-Pallarés, J. y Narbona J. (2011). Trastornos del Neurodesarrollo. Barcelona: Viguera.

 Barkley, A.R. (2002). Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus necesidades especiales. Barce­lona: Paidós.

 Garrido-Landívar, E. (2010). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Manual de protocolos clínicos para el diagnóstico y seguimiento del TDAH. Madrid: Cepe.

 

Referencias en el texto:

  1. Catalá-López F, Periró S, Ridao M et al. Prevalence of attention déficit hyperactivity disorder among children and adolescnets in Spain: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. BMC Psychiatry. 2012;12:168.