REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA DE LA AFASIA

Mi padre ha sufrido un infarto cerebral hace un mes y le ha dejado secuelas importantes en su habla. El médico nos ha dicho que la afasia es de tipo Broca y que después del alta podría servirle favorablemente la rehabilitación informatizada por parte de un logopeda. ¿Podrían explicarnos de que se trata y si es un tratamiento siempre eficaz?

Efectivamente, después de un infarto cerebral es posible que queden secuelas que afecten al lenguaje. En el caso de la afasia motora o de tipo Broca, se debe a lesiones que afectan al lóbulo frontal, bien localizadas en el área de Broca (áreas 44 y 45 de Broadmann), bien en áreas circundantes (áreas 6, 8, 9, 10 y 46) (1).

La afasia de tipo Broca se caracteriza por una expresión verbal muy afectada con una comprensión relativamente mejor, aunque también afectada. El lenguaje espontáneo presenta una importante alteración de los mecanismos articulatorios, un vocabulario restringido, agramatismo y una severa reducción de la longitud de la frase. También presenta agrafia y en ocasiones apraxia ideomotora. La mayoría de pacientes con afasia de Broca también presenta un déficit motor del hemicuerpo derecho (2).

En cuanto a la recuperación de este tipo de lesiones, en la década de los años 80 se desarrolló el concepto de neuroplasticidad cerebral, describiendo el cerebro como un órgano no estático, sino dinámico (3) lo que permitiría recuperaciones funcionales a partir de diferentes estrategias rehabilitadoras.

Basándose en estas teorías de recuperación funcional del cerebro y neuroplasticidad, numerosos estudios y la práctica clínica demuestran que la rehabilitación logopédica es efectiva en la mayoría de casos y que esta eficacia aumenta en función de la intensificación de la terapia en los primeros meses de la lesión. A tal efecto, la utilización de programas informáticos específicos es, hoy por hoy, una valiosa ayuda a los profesionales de la logopedia, ya que permiten intensificar la terapia de una forma sencilla, efectiva y económica.

Estos programas consisten en ejercicios informatizados específicos que trabajan diferentes funciones cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas, de una manera sistemática. Aunque el paciente puede ser autónomo a la hora de realizar estos ejercicios, es importante que estén supervisados ​​por un profesional logopeda que haga un programa de intervención adecuado y un seguimiento de la evolución.

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana:

Laura Augé Domènech. Licenciada en Psicología por la Universitat de Barcelona. Postgrado en Patologia del Llenguatge del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. NÚM. Col. 08-0928

Coordinadora del Master en Neurologopedia de l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Cuetos Vega, F. (2004). Evaluación y Rehabilitación de las Afasias. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Helm-Estabrooks, A. (2005). Manual de la Afasia y de Terapia de la Afasia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Muñoz Céspedes, J.M., Tirapu Ustárroz, J. (2001) Rehabilitación neuropsicológica. Madrid: Editorial Síntesis.

Fernández Guinea, S., López-Higes, R. (2005) Guía de intervención logopédica en las afasias. Madrid: Editorial Síntesis. 

 

REFERENCIAS EN EL TEXTO

(1) Porta-Etessam, J., Núñez-López, R., Balsalobre, J., López, E., Hernández, A., Luna, A. (1997). Lenguaje y afasias. Revista Neurol 1997;25 (144):1269-1277

(2) Vendrell, J.M. Las Afasias:semiología y tipos clínicos. Revista Neurol 2001;32 (10):980-986

(3) Cullell Gómez, N. i Vendrell Brucet, J.M. Aplicación de las nuevas tecnologías en los programas de intervención cognitiva para personas con deterioro. Alzheimer. Real Invest Demenc. 2008:38:14-20

 

REHABILITACIÓ LOGOPÈDICA DE L’AFÀSIA

Mon pare ha patit un infart cerebral fa un mes i li ha deixat seqüeles importants en el seu parla. El metge ens ha dit que l'afàsia és de tipus Broca i que després de l'alta podria servir-li favorablement la rehabilitació informatitzada per part d'un logopeda. Podrien explicar-nos de què es tracta i si és un tractament sempre eficaç?

Efectivament, després d’un infart cerebral és possible que quedin seqüeles que afectin al llenguatge. En el cas de l’afàsia motora o de tipus Broca, es deu a lesions que afecten al lòbul frontal, bé localitzades a l’àrea de Broca (àrees 44 i 45 de Broadmann), bé en àrees circumdants (àrees 6, 8, 9, 10 i 46) (1).

L’afàsia de tipus Broca es caracteritza per una expressió verbal molt afectada amb una comprensió relativament millor, encara que també afectada. El llenguatge espontani presenta una important alteració dels mecanismes articulatoris, un vocabulari restringit, agramatisme i una severa reducció de la longitud de la frase. També presenta agrafia i en ocasions apràxia ideomotora. La majoria de pacients amb afàsia de Broca també presenta un dèficit motor de l’hemicos dret (2).

En quan a la recuperació d’aquest tipus de lesions, a la dècada dels anys 80 es va desenvolupar el concepte de neuroplasticitat cerebral, descrivint el cervell com un òrgan no estàtic, si no dinàmic (3) fet que permetria recuperacions funcionals a partir de diferents estratègies rehabilitadores.

Basant-se en aquestes teories de recuperació funcional del cervell i neuroplasticitat,   nombrosos estudis i la pràctica clínica demostren que la rehabilitació logopèdica és efectiva en la majoria de casos i que aquesta eficàcia augmenta en funció de la intensificació de la teràpia en els primers mesos de la lesió. A tal efecte, la utilització de programes informàtics específics és, avui per avui, una valuosa ajuda als professionals de la logopèdia, ja que permeten intensificar la teràpia d’una forma senzilla, efectiva i econòmica.

Aquests programes consisteixen en exercicis informatitzats específics que treballen diferents funcions cognitives com l’atenció, la memòria, el llenguatge i les funcions executives, d’una manera sistemàtica. Tot i que el pacient pot ser autònom a l’hora de realitzar aquests exercicis, és important que estiguin supervisats per un professional logopeda que faci un programa d’intervenció adequat i un seguiment de l’evolució.

 

Per al Col.legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Laura Augé Domènech. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Patologia del Llenguatge de l’ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. NÚM. Col. 08-0928

Coordinadora del Màster en Neurologopèdia de l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

Cuetos Vega, F. (2004). Evaluación y Rehabilitación de las Afasias. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Helm-Estabrooks, A. (2005). Manual de la Afasia y de Terapia de la Afasia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Muñoz Céspedes, J.M., Tirapu Ustárroz, J. (2001) Rehabilitación neuropsicológica. Madrid: Editorial Síntesis.

Fernández Guinea, S., López-Higes, R. (2005) Guía de intervención logopédica en las afasias. Madrid: Editorial Síntesis. 

 

REFERÈNCIES EN EL TEXT

(1) Porta-Etessam, J., Núñez-López, R., Balsalobre, J., López, E., Hernández, A., Luna, A. (1997). Lenguaje y afasias. Revista Neurol 1997;25 (144):1269-1277

(2) Vendrell, J.M. Las Afasias:semiología y tipos clínicos. Revista Neurol 2001;32 (10):980-986

(3) Cullell Gómez, N. i Vendrell Brucet, J.M. Aplicación de las nuevas tecnologías en los programas de intervención cognitiva para personas con deterioro. Alzheimer. Real Invest Demenc. 2008:38:14-20

EL PAPER DEL LOGOPEDA EN LA MALALTIA DE HUNTINGTON

El meu amic té 46 anys i patix Corea de Huntington. Em preocupa molt la seua qualitat de vida, sobretot que no li passe res a l'hora de menjar (com entravessar-se). Ara sé que hi ha logopedes que rehabiliteu això, podria evitar-se si va a teràpia logopèdica que li posen sonda?

La Malaltia de Huntington (va deixar d'introduir-se el terme "Corea" com a forma de denominació d'esta patologia quan es va observar que no era el més significatiu dels símptomes) és una patologia que suposa una neurodegeneració de diferents zones cerebrals que dóna com a conseqüència simptomatologia que incapacita la persona en les seues activitats de la vida diària, sent una d'estes la seua alimentació (tant en la hidratació com en la nutrició). Si tenim en compte la dada que un 42 % de les persones que patixen Malaltia de Huntington moren com a conseqüència d'una pneumònia aspirativa (1) trobem més que encertada la seua pregunta. Esta fatal conseqüència es produïx per un dels símptomes que poden haver trobat en els seus informes mèdics i que ningú els haja explicat inclús, la "disfagia" (incapacitat per a poder engolir líquids y/o sòlids derivada d'un dany cerebral).

Si bé és cert que el son de tot professional que s'enfronta a este tipus de malalties és recuperar la situació de normalitat del seu pacient, la falta d'un tractament mèdic que aconseguisca frenar els seus efectes devastadors limita esta intervenció a l'hora de poder rehabilitar com a tal les capacitats de la persona afectada i poder permetre que torne a una situació de normalitat. Això no lleva que la intervenció logopèdica no siga eficaç i necessària en este tipus de casos i que es puga enfocar a facilitar la qualitat de vida de la persona i preservar el màxim possible les seues capacitats.

El paper del logopeda dins de la seua intervenció en la Malaltia de Huntington passa per diferents funcions:

-Informar correctament tant a familiars com afectats del mecanisme normal de deglució i símptomes comuns de disfagia com a via de prevenció i control de possibles alteracions en la mecànica deglutoria.

-Execució de programes d'intervenció en motricitat orofacial (exercicis dinàmics i estàtics que busquen mantindre la funcionalitat del sistema orofacial el màxim temps possible) i comunicació i llenguatge (tasques que busquen facilitar l'expressió de llenguatge així com l'ús de vies alternatives de comunicació dins del seu entorn) .

-Oferir solucions en matèria d'adaptació la ingesta de sòlids y/o líquids que asseguren una adequada nutrició i hidratació, bé per mitjà de l'ús d'espessidors, adaptació de sòlids segons les capacitats deglutòries de l'afectat en cada moment o l'ús de diferents productes alimentaris que existixen en el mercat actualment i que poden facilitar la deglució.

-Lluitar perquè les restes de professionals sanitaris coneguen la nostra labor i puguen introduir-se les nostres accions en els protocols d'actuació.

El logopeda serà el professional que actuarà com guia en matèria de deglució i comunicació al llarg de la malaltia, oferint les solucions oportunes depenent de l'estadi de la malaltia i de les característiques de cada persona. A pesar que són escassos els estudis que s'han pogut realitzar sobre la intervenció terapèutica en casos de Malaltia de Huntington (2), en molts d'ells s'ha vist la necessitat i el benefici de la intervenció del logopeda per a oferir una millor qualitat de vida als afectats (3).

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes De la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal. Diplomat en Logopèdia per la Universitat de Valladolid. NÚM. Col 28/0314

Especialista en intervenció multidisciplinària en dany cerebral sobrevingut i rehabilitació cognitiva. Logopeda en l'Associació de Corea de Huntington Espanyola. Logopeda en la Fundació Pita López. Creador del programa COMUNIC-ACCIÓN

 

Podrà obtindre més informació sobre esta patologia en la bibliografia següent:

López del Val J., Burguera Hernández J.A. Enfermedad de Huntington.  Ed. Panamericana.

Natalia Melle. Guía de intervención logopédica en la disartria. Ed. Síntesis.

García Ribas, G. , López Sendón, J. ,  García de Yebenes, J. Enfermedad de Huntington. Guía Médica. 

Dickson, D. W. , Weller. R. O. Neurodegeneración. Ed. Panamericana.

Jurado, M. A. ,Mataro M. Neuropsicología de las enfermedades neurodegenerativas.  Ed. Sintesis.

Génova, L. El destino de los O´Brien. Ediciones B.

 

Referències en el text:

(1)  López del Val, J., Burguera Hernández, J.A. . Enfermedad de Huntington. Ed. Panamericana.

(2)   Heemskerk, AW; Roos RA, Dysphagia in Huntington's disease: a review.

(3) Montagut, N. ,  Gazulla, D.; Barreiro, S.;  Muñoz E. La disfagia en la Enfermedad de Huntington: propuesta de intervención logopédica. Revista Logopedia, Foniatría y Audiología.

 

EL PAPEL DEL LOGOPEDA EN LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Mi amigo tiene 46 años y sufre Corea de Huntington. Me preocupa mucho su calidad de vida, sobretodo que no le pase nada a la hora de comer (como atragantarse). Ahora sé que hay logopedas que rehabilitáis eso, ¿podría evitarse si va a terapia logopédica que le pongan sonda?

La Enfermedad de Huntington (dejó de introducirse el término “Corea” como forma de denominación de esta patología cuando se observó que no era el más significativo de los síntomas) es una patología que supone una neurodegeneración de diferentes zonas cerebrales que da como consecuencia sintomatología que incapacita a la persona en sus actividades de la vida diaria, siendo una de éstas su alimentación (tanto en la hidratación como en la nutrición). Si tenemos en cuenta el dato de que un 42 % de las personas que padecen Enfermedad de Huntington mueren como consecuencia de una neumonía aspirativa (1) encontramos más que acertada su pregunta. Esta fatal consecuencia se produce por uno de los síntomas que pueden haber encontrado en sus informes médicos y que nadie les haya explicado aun, la “disfagia” (incapacidad para poder tragar líquidos y/o sólidos derivada de un daño cerebral).

Si bien es cierto que el sueño de todo profesional que se enfrenta a este tipo de enfermedades es recuperar la situación de normalidad de su paciente, la falta de un tratamiento médico que logre frenar sus efectos devastadores limita esta intervención a la hora de poder rehabilitar como tal las capacidades de la persona afectada y poder permitir que vuelva a una situación de normalidad. Ello no quita que la intervención logopédica no sea eficaz y necesaria en este tipo de casos y que se pueda enfocar a facilitar la calidad de vida de la persona y preservar el máximo posible sus capacidades.

El papel del logopeda dentro de su intervención en la Enfermedad de Huntington pasa por diferentes funciones:

-Informar correctamente tanto a familiares como afectados del mecanismo normal de deglución y síntomas comunes de disfagia como vía de prevención y control de posibles alteraciones en la mecánica deglutoria.

-Ejecución de programas de intervención en motricidad orofacial (ejercicios dinámicos y estáticos que busquen mantener la funcionalidad del sistema orofacial el máximo tiempo posible) y comunicación y lenguaje (tareas que busquen facilitar la expresión de lenguaje así como el uso de vías alternativas de comunicación dentro de su entorno).

-Ofrecer soluciones en materia de adaptación la ingesta de sólidos y/o líquidos que aseguren una adecuada nutrición e hidratación, bien mediante el uso de espesantes, adaptación de sólidos según las capacidades deglutorias del afectado en cada momento o el uso de diferentes productos alimenticios que existen en el mercado actualmente y que pueden facilitar la deglución.

-Luchar para que el restos de profesionales sanitarios conozcan nuestra labor y puedan introducirse nuestras acciones en los protocolos de actuación.

El logopeda será el profesional que actuará como guía en materia de deglución y comunicación a lo largo de la enfermedad, ofreciendo las soluciones oportunas dependiendo del estadio de la enfermedad y de las características de cada persona. A pesar que son escasos los estudios que se han podido realizar acerca de la intervención terapéutica en casos de Enfermedad de Huntington (2), en muchos de ellos se ha visto la necesidad y el beneficio de la intervención del logopeda para ofrecer una mejor calidad de vida a los afectados (3).

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas De la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal.  Diplomado en Logopedia por la Universidad de Valladolid. Nº Col 28/0314 Especialista en intervención multidisciplinar en daño cerebral sobrevenido y rehabilitación cognitiva.

Logopeda en la Asociación de Corea de Huntington Española. Logopeda en la Fundación Pita López. Creador del programa COMUNIC-ACCIÓN

 

Podrá obtener más información acerca de esta patología en la siguiente bibliografía:

López del Val J., Burguera Hernández J.A. Enfermedad de Huntington.  Ed. Panamericana.

Natalia Melle. Guía de intervención logopédica en la disartria. Ed. Síntesis.

García Ribas, G. , López Sendón, J. ,  García de Yebenes, J. Enfermedad de Huntington. Guía Médica. 

Dickson, D. W. , Weller. R. O. Neurodegeneración. Ed. Panamericana.

Jurado, M. A. ,Mataro M. Neuropsicología de las enfermedades neurodegenerativas.  Ed. Sintesis.

Génova, L. El destino de los O´Brien. Ediciones B.

 

Referencias en el texto:

(1)  López del Val, J., Burguera Hernández, J.A. . Enfermedad de Huntington. Ed. Panamericana.

(2)   Heemskerk, AW; Roos RA, Dysphagia in Huntington's disease: a review.

(3) Montagut, N. ,  Gazulla, D.; Barreiro, S.;  Muñoz E. La disfagia en la Enfermedad de Huntington: propuesta de intervención logopédica. Revista Logopedia, Foniatría y Audiología.

EL PAPEL DEL FAMILIAR EN LA INTEGRACIÓN DEL LENGUAJE EN LA VIDA DIARIA DE PACIENTES CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Mi madre recibe atención del logopeda en el hospital porque sufrió un ictus que le ha dejado secuelas en el lenguaje. Han pasado 3 meses y aunque el especialista nos dice que sí hay mejoras en sus sesiones, nosotros en casa no lo vemos. ¿Esto es normal? ¿Debería venir una logopeda a casa para que mi madre utilice también con nosotros lo que aprende en el hospital o esperamos a que vaya haciéndolo ella sola con el tiempo?

En pacientes con daño cerebral adquirido y sus consecuencias debemos abordar el tratamiento y la integración del mismo en la vida diaria del paciente desde el hospital de forma conjunta con los familiares para una mayor efectividad.

Durante la etapa post aguda del Ictus dos o tres primeros meses es la etapa con mayor recuperación. Según estudios realizados por Friedman Pullvermuller y Marcelo Bethier junto colaboradores (1, 2, 3): la práctica intensiva verbal incrementa la plasticidad neuronal. Practicando dicho lenguaje en un contexto de acción reacción e  interactuando con otras personas mejora la generalización.

Es algo habitual que en pacientes con daño cerebral adquirido el lenguaje tarde en integrase ya que dicha evolución y el tiempo depende de varios factores: la naturaleza y la severidad de la lesión, la motivación del paciente hacia el aprendizaje, las alteraciones cognitivas subyacentes y la severidad de la patología.

Generalmente el proceso de rehabilitación es largo, lento y el lenguaje va recuperando de forma gradual.

Los familiares jugáis un papel esencial.

Se pueden marcar programas de rehabilitación y de entrenamiento que podéis llevar a cabo con la guía y supervisión adecuada del logopeda del hospital con el objetivo que mejoréis la generalización del lenguaje en casa.

 

Laura Montalva García
Laura Montalva García

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Laura Montalva García

Logopeda colegiada Nº 46517

Especialista intervención logopédica en daño cerebral adquirido

 

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Fernández, S. López-Migues, R. Guía de intervención logopédica en afasias, Síntesis, 2005.

Enlace externo: Cuadernos FEDACE sobre Logopedia y Daño Cerebral Adquirido (CLIC para abrir el documento)

 

Referencias en el texto:

(1) Pulvermüller F., ML Berthier - Enlace externo: Aphasiology Aphasia therapy on a neuroscience basis (2008) 

(2) Pulvermüller, F. et al. Constraint-induced therapy of chronic aphasia following stroke. Stroke 32, 1621-1626 (2001)

(3) Pulvermüller, F., Hauk, O., Zohsel, K., Neininger, B. & Mohr, B. Therapy-related reorganization of language in both hemispheres of patients with chronic aphasia. Neuroimage, in press (2005).

DOS IMPLANTES COCLEARS?

La nostra filla va nàixer sorda fa tres mesos i estàvem convençuts que li posaríem un implante coclear. Ara hem de prendre la decisió de si posem un només o un en cada oïda. Estem buscant informació sobre els possibles beneficis. Podrien ajudar-nos?

En la majoria dels xiquets implantats en edats per davall dels dos anys s'esperen resultats molt bons quant a l'adquisició de la llengua oral, tant implantats en un sol oïda com en els dos. S'espera que la seua veu siga normal i la seua pronunciació intel·ligible, que l'adquisició de la gramàtica i el lèxic s'aproxime al procés natural i que les seues habilitats de comunicació ordinàries siguen perfectament satisfactòries (1) .

No obstant això en alguns casos la facilitat d'adquisició dels nivells bàsics del llenguatge pot emmascarar més dificultats en els usos sofisticats de la llengua com puguen ser els de maneig del discurs elaborat i les relacions amb el pensament matemàtic o simplement amb el rendiment escolar (2) .

El tema de les dobles implantacions és relativament recent però ja hi ha suficients casos a nivell mundial i s'estan presentant resultats de sèries amb prou xiquets portadors de dos implantes. No pareix haver-hi cap dubte sobre que les dobles implantacions oferixen millors resultats quant a la capacitat discrimitativa de la parla en condicions de soroll i la de la localització dels sons. Els equips d'investigació estan tractant de resoldre la qüestió que a vostés els preocupa sobre l'efecte en el desenvolupament del llenguatge i l'impacte en l'escolarització.

En un estudi de la universitat de Melbourne publicat en 2014 (1) es va investigar els resultats de la condició de ser portador d'un o dos implantes. Els resultats van ser a favor de la doble implantació per al vocabulari i la gramàtica encara que no es va trobar diferències importants en els usos comunicatius bàsics del llenguatge. Les diferències trobades en este estudi pareixen indicar que la variable més important actualment és la precocitat de la implantació, que és la que major pes té en el conjunt de resultats. Les variables ambientals són també molt importants, fonamentalment la de la implicació familiar per a proporcionar hores d'interacció comunicativa d'alta qualitat i de suport en les tasques escolars. Estes tres variables (la condició de doble implante, la precocitat, la implicació de la família) junt amb el quocient intel·lectual són predictors dels resultats entre un 60% i un 70%, la qual cosa indica que hi ha altres aspectes que també poden influir.

També s'està investigat sobre l'impacte de la doble implantació en els resultats acadèmics. En un altre estudi de la mateixa universitat publicat en 2015 (2) en el que van participar 44 xiquets de huit anys es va comprovar que la proporció de xiquets que se situaven en el nivell mitjà o alt en els resultats acadèmics en les àrees de matemàtiques i de llenguatge oral i escrit era inferior als normo oients. L'àrea més dèbil va ser la de matemàtiques i la més forta la de llenguatge escrit.

Les variables més importants quant a la predicció del rendiment acadèmic són tres: l'edat d'implantació, la presència de dos implantes i la implicació familiar en el procés d'habilitació del llenguatge i del seguiment i suport a l'escolarització. L'edat d'implantació és la primera d'elles i les dades pareixen estar a favor de la implantació més primerenca possible. La segona variable indica millors resultats en els xiquets amb dos implantes coclears enfront dels que porten un i la precocitat de la segona implantació també prediu millors resultats acadèmics. La tercera variable ens indica que el temps que dediquen les famílies és fonamental perquè els xiquets aconseguixen els millors resultats acadèmics en la seua escolarització.

Com poden observar els estudis coincidixen a ressaltar el valor de la implantació el més precoç possible i en que els implantes dobles aporten millors resultats. Sobre la primera afirmació ja hi ha molta evidència científica acumulada. Sobre la segona es comencen a obtindre resultats degut que hi ha menys xiquets amb dos implantes. Cal tindre en compte que el procés de desenvolupament global i del llenguatge en particular és molt complex i que influïxen moltes variables, a més de les que hem assenyalat.

El millor consell que podem donar-los és que busquen un centre implantador de la seua confiança i que treballen a fons amb els professionals que els indicaran que passos han d'anar afrontant.

 

Dr. José Francisco Cervera Mérida
Dr. José Francisco Cervera Mérida

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, Colegiado nº 46121, director de la Clínica Universitaria de Logopedia de la Universidad Católica de Valencia

 

 

 

-----------------

MÉS INFORMACIÓ: s'obri la informació en una nova finestra al fer clic sobre el text

(Enllaç extern) Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana (AICC)

(Enllaç extern: Document PDF- Tamany 121,13KB) Implantes Cocleares. Comisión de expertos del Comité Español de Audiofonología – CEAF Real Patronato sobre Discapacidad (Abril 2005)

Descarga directa pdf (2,39MB): Programa de implantes cocleares e implantes auditivos de troncocerebral_Universidad de Navarra

 

Referències en el text:

(1) Montag, J. L., AuBuchon, A. M., Pisoni, D. B., & Kronenberger, W. G. (2014). Speech Intelligibility in Deaf Children After Long-Term Cochlear Implant Use. Journal Of Speech, Language & Hearing Research, 57(6), 2332-2343 12p. doi:10.1044/2014_JSLHR-H-14-0190

(2) Sarant, J. Z., Harris, D. C., & Bennet, L. A. (2015). Academic Outcomes for School-Aged Children With Severe--Profound Hearing Loss and Early Unilateral and Bilateral Cochlear Implants. Journal Of Speech, Language & Hearing Research, 58(3), 1017-1032 16p. doi:10.1044/2015_JSLHR-H-14-0075

¿DOS IMPLANTES COCLEARES?

Nuestra hija nació sorda hace tres meses y estábamos convencidos que le pondríamos un implante coclear. Ahora tenemos que tomar la decisión de si ponemos uno solo o uno en cada oído. Estamos buscando información acerca de los posibles beneficios. ¿Podrían ayudarnos?

 

En la mayoría de los niños implantados en edades por debajo de los dos años se esperan resultados muy buenos en cuanto a la adquisición de la lengua oral, tanto implantados en un solo oído como en los dos. Se espera que su voz sea normal y su pronunciación inteligible, que la adquisición de la gramática y el léxico se aproxime al proceso natural y que sus habilidades de comunicación ordinarias sean perfectamente satisfactorias (1).

Sin embargo en algunos casos la facilidad de adquisición de los niveles básicos del lenguaje puede enmascarar mayores dificultades en los usos sofisticados de la lengua como puedan ser los de manejo del discurso elaborado y las relaciones con el pensamiento matemático o simplemente con el rendimiento escolar (2).

El tema de las dobles implantaciones es relativamente reciente pero ya hay suficientes casos a nivel mundial y se están presentando resultados de series con bastantes niños portadores de dos implantes. No parece haber ninguna duda acerca de que las dobles implantaciones ofrecen mejores resultados en cuanto a la capacidad discrimitativa del habla en condiciones de ruido y la de la localización de los sonidos. Los equipos de investigación están tratando de resolver la cuestión que a ustedes les preocupa sobre el efecto en el desarrollo del lenguaje y el impacto en la escolarización.

En un estudio de la universidad de Melbourne publicado en 2014 (1) se investigó los resultados de la condición de ser portador de uno o dos implantes. Los resultados fueron a favor de la doble implantación para el vocabulario y la gramática aunque no se encontró diferencias importantes en los usos comunicativos básicos del lenguaje. Las diferencias encontradas en este estudio parecen indicar que la variable más importante actualmente es la precocidad de la implantación, que es la que mayor peso tiene en el conjunto de resultados. Las variables ambientales son también muy importantes, fundamentalmente la de la implicación familiar para proporcionar horas de interacción comunicativa de alta calidad y de apoyo en las tareas escolares. Estas tres variables (la condición de doble implante, la precocidad, la implicación de la familia) junto con el cociente intelectual son predictores de los resultados entre un 60% y un 70%, lo que indica que hay otros aspectos que también pueden influir.

También se está investigado sobre el impacto de la doble implantación en los resultados académicos. En otro estudio de la misma universidad publicado en 2015 (2) en el que participaron 44 niños de ocho años se comprobó que la proporción de niños que se situaban en el nivel medio o alto en los resultados académicos en las áreas de matemáticas y de lenguaje oral y escrito era inferior a los normo oyentes. El área más débil fue la de matemáticas y la más fuerte la de lenguaje escrito.

Las variables más importantes en cuanto a la predicción del rendimiento académico son tres: la edad de implantación, la presencia de dos implantes y la implicación familiar en el proceso de habilitación del lenguaje y del seguimiento y apoyo a la escolarización. La edad de implantación es la primera de ellas y  los datos parecen estar a favor de la implantación más temprana posible. La segunda variable indica mejores resultados en los niños con dos implantes cocleares frente a los que llevan uno y la precocidad de la segunda implantación también predice mejores resultados académicos. La tercera variable nos indica que el tiempo que dedican las familias es fundamental para que los niños alcancen los mejores resultados académicos en su escolarización.

Como pueden observar los estudios coinciden en resaltar el valor de la implantación lo más precoz posible y en que los implantes dobles aportan mejores resultados. Sobre la primera afirmación ya hay mucha evidencia científica acumulada. Sobre la segunda se empiezan a obtener resultados debido que hay menos niños con dos implantes. Hay que tener en cuenta que el proceso de desarrollo global y del lenguaje en particular es muy complejo y que influyen muchas variables, además de las que hemos señalado.

El mejor consejo que podemos darles es que busquen un centro implantador de su confianza y que trabajen a fondo con los profesionales que les indicarán que pasos deben ir afrontando.

 

Dr. José Francisco Cervera Mérida
Dr. José Francisco Cervera Mérida

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, Colegiado nº 46121, director de la Clínica Universitaria de Logopedia de la Universidad Católica de Valencia

 

 

 

 

-----------------

MÁS INFORMACIÓN: se abre la información en una nueva ventana al hacer clic sobre el texto.

Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana (AICC)

Implantes Cocleares. Comisión de expertos del Comité Español de Audiofonología – CEAF Real Patronato sobre Discapacidad (Abril 2005)

Descarga directa pdf (2,39 MB): Programa de implantes cocleares e implantes auditivos de troncocerebral_Universidad de Navarra

 

Referencias en el texto:

(1) Montag, J. L., AuBuchon, A. M., Pisoni, D. B., & Kronenberger, W. G. (2014). Speech Intelligibility in Deaf Children After Long-Term Cochlear Implant Use. Journal Of Speech, Language & Hearing Research, 57(6), 2332-2343 12p. doi:10.1044/2014_JSLHR-H-14-0190

(2) Sarant, J. Z., Harris, D. C., & Bennet, L. A. (2015). Academic Outcomes for School-Aged Children With Severe--Profound Hearing Loss and Early Unilateral and Bilateral Cochlear Implants. Journal Of Speech, Language & Hearing Research, 58(3), 1017-1032 16p. doi:10.1044/2015_JSLHR-H-14-0075