Archivos de la categoría Adoración Juárez

TÉ 10 MESOS I PORTA UN IMPLANTE COCLEAR

Al meu fill de 10 mesos li han posat un implante coclear. Estic un poc sorpresa perquè en alguns llocs em diuen que no ha de fer logopèdia, que l'implante li farà sentir i que això bastarà. No obstant això, altres persones em diuen que he de portar-ho a un centre d'estimulació i que després haurà d'anar a un col·legi amb suports en llengua de signes i en logopèdia. Per favor, podrien ajudar-me? Vivim en un poble molt xicotet i no ens és fàcil trobar respostes. La situació és molt angoixosa i pensem que hem de tindre tota la informació per a poder anticipar-nos als esdeveniments.

L'implante coclear li ajudarà a sentir perquè és una ajuda auditiva molt eficaç però no torna l'audició normal (la que es té quan no s'és sord) que permet identificar tots els sons i totes les paraules inclús sense veure al parlant i sense haver-les oïda mai abans (1). Per tant, els xiquets amb implante coclear necessiten una estimulació auditiva específica el més primerenca possible i un seguiment per a informar sobre els avanços auditius, la qualitat de la seua audició i si s'observa algun problema (2). Tota esta informació que proporciona el logopeda a l'equip d'implantació servix perquè ells realitzen les diferents programacions en l'implante al llarg de l'evolució del seu fill. Les sessions d'estimulació auditiva sol dur-se a terme en els centres d'atenció primerenca, on els logopedes treballen amb el xiquet i assessoren la família per a optimitzar l'audició i afavorir la comunicació i el desenrotllament natural del llenguatge.

Quant a la forma de comunicar-se, al posar un implante vol dir que en un principi s'ha optat per l'estimulació oral i que si tot funciona normalment és molt probable que el xiquet aprenga a parlar amb major facilitat. És molt freqüent que en els centres d'estimulació i en centres educatius on s'atén a estos xiquets des d'edats molt primerenques s'usen els signes manuals amb caràcter de comunicació augmentativa, és a dir, de suport perquè entenga millor o puga fer-se entendre fins que ho diga bé.

L'ús d'esta manera de comunicació que combina l'audició, el llenguatge oral i signes manuals, es denomina Comunicació Bimodal (significa "a través de dos modalitats") i es recomana per a les famílies en esta primera fase inicial fins que el xiquet entén i es fa entendre de forma prou fluida (3). També es recomana la Paraula Complementada, que ajuda per a una bona adquisició a través de la lectura labial dels fonemes (sons) de la parla. És un sistema que complementa la informació que el xiquet rep amb l'audició amb informació que rep per la vista, ja que els majors reforcen la seua pronunciació amb posicions de la mà que servixen per a fer més clara i menys ambigua la percepció a nivell de la lectura labial que els xiquets tenen dels sons que formen les paraules.

La filosofia en estes fases inicials és proporcionar el màxim d'ajudes (estimulació auditiva, comunicació eficaç, sistemes augmentatius com a signes o paraula complementada) i veure com evoluciona el xiquet (4). La majoria dels casos solen aconseguir una comunicació molt eficaç a través de la llengua oral que fa que les ajudes a la comunicació per part de l'interlocutor vagen disminuint a partir dels primers cursos de l'Educació Primària i en molt casos només s'usen en moments puntuals, per exemple per als dictats o en els actes multitudinaris. El treball realitzat en les primeres fases servix per a optimitzar el desenvolupament aprofitant uns moments crucials en què el seu cervell mostra màxima receptivitat.

Quant a l'escola és encara molt xicotet i cal viure el dia a dia. Plantejar-se xicotets objectius, que cal anar complint a poc a poc. Estos objectius es van programant conjuntament amb els logopedes. La seua evolució marcarà el tipus de suports que necessita. Molts xiquets amb implante, igual que altres que han tingut un desenvolupament del llenguatge lent, de majors necessiten reforçar els usos més exigents i sofisticats del llenguatge com a comprensió de textos expositius, la narració i la composició escrita (5).

 

Per al col·legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dra. Adoración Juárez, logopeda y psicopedagoga, directora del Colegio Tres Olivos (Madrid)

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Juárez, A. Y Monfort, M. (2001). Algo que decir. Madrid: Entha Ediciones.

 

Referències en el text:

(1) Giezen, M. R., Escudero, P., & Baker, A. (2010). Use acoustic cues by children with cochlear implants. Journal Of Speech, Language, And Hearing Research, 53(6), 1440-1457. doi:10.1044/1092-4388(2010/09-0252)

(2) Sánchez, A. J., & Monfort, M. (2010). Niños con implantación coclear bilateral: variación en los resultados. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología,30 (3), 130-135.

(3) Giezen, M. R., Baker, A. E., & Escudero, P. (2014). Relationships between spoken word and sign processing in children with cochlear implants. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 19(1), 107-125. doi:10.1093/deafed/ent040

(3) Higuero, H. y Juárez, A. (2004). Abordaje global y temprano en las sorderas infantiles. En Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva, Fiapas, Madrid 2004.

(5) Marschark, M., Rhoten, C., & Fabich, M. (2007). Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 12(3), 269-282. doi:10.1093/deafed/enm013

TIENE 10 MESES Y LLEVA UN IMPLANTE COCLEAR

A mi hijo de 10 meses le han puesto un implante coclear. Estoy un poco sorprendida porque en algunos sitios me dicen que no tiene que hacer logopedia, que el implante le hará oír y que eso bastará. Sin embargo, otras personas me dicen que tengo que llevarlo a un centro de estimulación y que luego tendrá que ir a un colegio con apoyos en lengua de signos y en logopedia. Por favor, ¿podrían ayudarme? Vivimos en un pueblo muy pequeño y no nos es fácil encontrar respuestas. La situación es muy angustiosa y pensamos que tenemos que tener toda la información para poder anticiparnos a los acontecimientos.

El implante coclear le ayudará a oír porque es una ayuda auditiva muy eficaz pero no devuelve la audición normal (la que se tiene cuando no se es sordo) que permite identificar todos los sonidos y todas las palabras incluso sin ver al hablante y sin haberlas oído nunca antes (1). Por lo tanto, los niños con implante coclear necesitan una estimulación auditiva específica lo más temprana posible y un seguimiento para informar sobre los avances auditivos, la calidad de su audición y si se observa algún problema (2).

Toda esta información que proporciona el logopeda al equipo de implantación sirve para que ellos realicen  las diferentes programaciones en el implante a lo largo de la evolución de su hijo. Las sesiones de estimulación auditiva suele llevarse a cabo en los centros de atención temprana, donde los logopedas trabajan con el niño y asesoran a la familia para optimizar la audición y favorecer la comunicación y el desarrollo natural del lenguaje.

En cuanto a la forma de comunicarse, al poner un implante quiere decir que en un principio se ha optado por la estimulación oral y que si todo funciona normalmente es muy probable que el niño aprenda a hablar con mayor facilidad. Es muy frecuente que en los centros de estimulación y en centros educativos donde se atiende a estos niños desde edades muy tempranas se usen los signos manuales con carácter de comunicación aumentativa, es decir, de apoyo para que entienda mejor o pueda hacerse entender hasta que lo diga bien. El uso de esta forma de comunicación que combina la audición, el lenguaje oral y signos manuales, se denomina Comunicación Bimodal (significa “a través de dos modalidades”) y se recomienda para las familias en esta primera fase inicial hasta que el niño entiende y se hace entender de forma bastante fluida (3).

También se recomienda  la Palabra Complementada, que ayuda para una buena adquisición a través de la lectura labial de los fonemas (sonidos) del habla. Es un sistema que complementa la información que el niño recibe con la audición con información que recibe por la vista, ya que los mayores refuerzan su pronunciación con posiciones de la mano que sirven para hacer más clara y menos ambigua la percepción a nivel de la lectura labial que los niños tienen de los sonidos que forman las palabras. La filosofía en estas fases iniciales es proporcionar el máximo de ayudas (estimulación auditiva, comunicación eficaz, sistemas aumentativos como signos o palabra complementada) y ver como evoluciona el niño (4).

La mayoría de los casos suelen alcanzar una comunicación muy eficaz a través de la lengua oral que hace que las ayudas a la comunicación por parte del interlocutor vayan disminuyendo  a partir de los primeros cursos de la Educación Primaria y en mucho casos solo se usen en momentos puntuales, por ejemplo para los dictados o en los actos multitudinarios. El trabajo realizado en las primeras fases sirve para optimizar el desarrollo aprovechando unos momentos cruciales en los que su cerebro muestra máxima receptividad.

En cuanto a la escuela, es aún muy pequeño y hay que vivir el día a día. Plantearse pequeños objetivos, que hay que ir cumpliendo poco a poco. Estos objetivos se van programando conjuntamente con los logopedas. Su evolución marcará el tipo de apoyos que necesita. Muchos niños con implante, al igual que otros que han tenido un desarrollo del lenguaje lento, de mayores necesitan reforzar los usos más exigentes y sofisticados del lenguaje como comprensión de textos expositivos, la narración y la composición escrita (5).

  

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dra. Adoración Juárez, logopeda y psicopedagoga, directora del Colegio Tres Olivos (Madrid)

-----------------

Puede encontrar más información técnica en los siguientes libros:

Juárez, A. Y Monfort, M. (2001). Algo que decir. Madrid: Entha Ediciones.

Referencias en el texto:

(1) Giezen, M. R., Escudero, P., & Baker, A. (2010). Use acoustic cues by children with cochlear implants. Journal Of Speech, Language, And Hearing Research, 53(6), 1440-1457. doi:10.1044/1092-4388(2010/09-0252)

(2) Sánchez, A. J., & Monfort, M. (2010). Niños con implantación coclear bilateral: variación en los resultados. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 30 (3), 130-135.

(3)Giezen, M. R., Baker, A. E., & Escudero, P. (2014). Relationships between spoken word and sign processing in children with cochlear implants. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 19(1), 107-125. doi:10.1093/deafed/ent040

(3) Higuero, H. y Juárez, A. (2004). Abordaje global y temprano en las sorderas infantiles. En Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva, Fiapas, Madrid 2004.

(5)Marschark, M., Rhoten, C., & Fabich, M. (2007). Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 12(3), 269-282. doi:10.1093/deafed/enm013