Archivos de la categoría Beatriz Vallés González

COM FEM PERQUÈ NOSTRA MARE AMB ALZHEIMER SEGUISCA COMUNICANT-SE COM ABANS?

La nostra mare té 55 anys i li han diagnosticat un Alzheimer precoç. Està sent tot molt confús per a nosaltres i necessitem saber com podem col·laborar amb la teràpia de logopèdia a casa. Ella ho comença a tindre difícil per a trobar les paraules que ens vol dir i s'inquieta prou perquè també és quelcom que li passa a l'escriure, activitat que sempre li ha agradat molt. Com ho fem per a seguisca comunicant-se com abans?

L'atenció logopèdica en demències és un procés complex que inclou accions dirigides a estimular l'accés al lèxic, el raonament verbal, les habilitats metalingüístiques, la masticació i deglució. El logopeda ha d'oferir a més orientacions oportunes als cuidadors i familiars de manera d'ajudar-los a ajustar-se a les demandes que provoca este trastorn neurocognitiu. És important assenyalar que no es tracta d'assignar tasques "terapéutiques", la qual cosa es busca és afavorir l'ajust als canvis que esta malaltia provoca en el llenguatge i en la comunicació amb una sèrie de suggeriments i recomanacions.

La primera orientació que ha de fer-se és insistir en la necessitat que el pacient reba una atenció logopèdica de qualitat, periòdica i sistemàtica amb un logopeda format en esta àrea. El pla d'atenció ha de ser elaborat tenint en compte les necessitats de cada cas, els seus interessos i història de vida i la dinàmica de cada familia.

L'impacte del diagnòstic de l'Alzheimer d'inici primerenc comporta profundes exigències en l'esfera emocional i social per a l'individu que la presenta i per a tot el seu entorn. Per esta raó, la segona orientació és insistir en el fet que accepten l'ajuda que altres professionals com ara el treballador social o el psicòleg poden brindar-los.

Wilson, Rochon, Mihailidis i Leonard (2013) recomanen l'ús d'estratègies de comunicació per a facilitar la realització d'activitats de neteja personal o alimentació. Valls González (2014) va elaborar una guia amb recomanacions per a estimular el procés d'accés al lèxic, la comprensió de situacions específiques i la conversació sobre temes diversos, a continuació es presenten algunes orientacions per a la primera etapa:

Assenyalar amb el nostre dit l'objecte o a la persona a qui es referix el pacient, o preguntar per a aclarir si estem comprenent el que ell vol expresar.

Si la persona amb demència té dificultats per a "donar amb la paraula" exacta, recolzar-ho de forma amable i dir-la per ell. Continuar esperant que puga recordar-la afectarà el fil de la conversació.

Simplificar les oracions o frases, d'esta manera s'evita confondre el pacient.

Utilitzar gestos que recolzen el significat de les paraules o dels missatges. Compartir en família les menjars, l'aniversari i altres esdeveniments. El diagnòstic de demència no ha d'impedir disfrutar de la companyia d'altres.

Recolzar el pacient a què continue participant en algunes activitats habituals i practicar hobbys.

Estimular el pacient a què realitze xicotets relats sobre les seues activitats diàries o sobre notícies.

 

Per al Col·legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dra. Beatriz Valles González. Logopeda col. nº 46838 en la Clínica de Logopedia de la Universitat de València. Voluntaria de la Asociación Familiares Alzheimer de Valencia. Autora del Programa de Estimulación Metalingüística en Teoría de la Mente  para personas con demencia

--------------------------------------

Referències de l'article:

WILSON, R; ROCHON, E; MIHAILIDIS, A Y LEONARD, C. (2013): Quantitative analysis of formal caregivers’ use of communication strategies while assisting individuals with moderate and severe Alzheimer’s disease during oral care. Journal of Communication Disorders, 46, 249-263.

 

Bibliografia complementària per ampliar sobre el tema:

VALLES GONZÁLEZ, B. (2014). Programa de Estimulación Metalingüística en Teoría de la Mente para personas con demencia. Valencia, España: Fundación Antonia Mir.

Valles González, B. (2010). La atención del lenguaje y la comunicación en las personas con demencia tipo Alzheimer. En “Alzheimer: no estás solo”. Venezuela: Fundación Alzheimer de Venezuela-Capítulo Nueva Esparta.

Enllaç extern: Página Web de la Asociación Alzheimer International

¿CÓMO HACEMOS PARA QUE NUESTRA MADRE CON ALZHEIMER SIGA COMUNICÁNDOSE COMO ANTES?

Nuestra madre tiene 55 años y le han diagnosticado un Alzheimer precoz. Está siendo todo muy confuso para nosotros y necesitamos saber cómo podemos colaborar con la terapia de logopedia en casa. Ella lo empieza a tener difícil para encontrar las palabras que nos quiere decir y se inquieta bastante porque también es algo que le pasa al escribir, actividad que siempre le ha gustado mucho. ¿Cómo lo hacemos para siga comunicándose como antes?

La atención logopédica en demencias es un proceso complejo que incluye acciones dirigidas a estimular el acceso al léxico, el razonamiento verbal, las habilidades metalingüísticas, la masticación y deglución. El logopeda debe ofrecer además orientaciones oportunas a los cuidadores y familiares de manera de ayudarlos a ajustarse a las demandas que provoca este trastorno neurocognitivo. Es importante señalar que no se trata de asignar tareas “terapéuticas”, lo que se busca es favorecer el ajuste a los cambios que esta enfermedad provoca en el lenguaje y en la comunicación con una serie de sugerencias y recomendaciones.

La primera orientación que debe hacerse es insistir en la necesidad de que el paciente reciba una atención logopédica de calidad, periódica y sistemática con un logopeda formado en esta área. El plan de atención debe ser elaborado teniendo en cuenta las necesidades de cada caso, sus intereses e historia de vida y la dinámica de cada familia.

El impacto del diagnóstico del Alzheimer de inicio temprano conlleva profundas exigencias en la esfera emocional y social para el individuo que la presenta y para todo su entorno. Por esta razón, la segunda orientación es insistir en que acepten la ayuda que otros profesionales tales como el trabajador social o el psicólogo pueden brindarles.

Wilson, Rochon, Mihailidis y Leonard (2013) recomiendan el uso de estrategias de comunicación para facilitar la realización de actividades de aseo personal o alimentación. Valles González (2014) elaboró una guía con recomendaciones para estimular el proceso de acceso al léxico, la comprensión de situaciones específicas y la conversación sobre temas diversos, a continuación se presentan algunas orientaciones para la primera etapa:

Señalar con nuestro dedo el objeto o a la persona a quien se refiere el paciente, o preguntar para aclarar si estamos comprendiendo lo que él quiere expresar.

Si la persona con demencia tiene dificultades para “dar con la palabra” exacta, apoyarlo de forma amable y decirla por él. Seguir esperando a que pueda recordarla afectará el hilo de la conversación.

Simplificar las oraciones o frases, de esta manera se evita confundir al paciente.

Utilizar gestos que apoyen el significado de las palabras o de los mensajes.

Compartir en familia las comidas, los cumpleaños y otros eventos. El diagnóstico de demencia no debe impedir disfrutar de la compañía de otros.

Apoyar al paciente a que siga participando en algunas actividades habituales y practicar hobbies.

Estimular al paciente a que realice pequeños relatos sobre sus actividades diarias o sobre noticias.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dra. Beatriz Valles González. Logopeda col. nº 46838 en la Clínica de Logopedia de la Universidad de Valencia. Voluntaria de la Asociación Familiares Alzheimer de Valencia. Autora del Programa de Estimulación Metalingüística en Teoría de la Mente  para personas con demencia

----------------------------------------------------

Referencias del artículo:

WILSON, R; ROCHON, E; MIHAILIDIS, A Y LEONARD, C. (2013): Quantitative analysis of formal caregivers’ use of communication strategies while assisting individuals with moderate and severe Alzheimer’s disease during oral care. Journal of Communication Disorders, 46, 249-263.

Bibliografía complementaria para ampliar sobre el tema:

VALLES GONZÁLEZ, B. (2014). Programa de Estimulación Metalingüística en Teoría de la Mente para personas con demencia. Valencia, España: Fundación Antonia Mir.

Valles González, B. (2010). La atención del lenguaje y la comunicación en las personas con demencia tipo Alzheimer. En “Alzheimer: no estás solo”. Venezuela: Fundación Alzheimer de Venezuela-Capítulo Nueva Esparta.

Enlace externo: Página Web de la Asociación Alzheimer International