Archivos de la categoría Carlos Vidal Úbeda

LA MEUA FILLA RESPIRA PER LA BOCA, ÉS AÇÒ REALMENT UN PROBLEMA?

A la meua filla de 5 anys li van operar de vegetacions fa uns mesos. El pediatre ens ha dit en la revisió que la deriva a un logopeda perquè aprenga a respirar una altra vegada pel nas. Ens han alarmat un poc perquè ens ha dit que respirar per la boca pot ser el que estiga fent que parle malament (alguns sons no els diu bé) o que a vegades es quede fins sense veu. És de veritat necessari que vaja a un logopeda o ella aprendrà a respirar com els altres si se'l diem?

Efectivament el seu pediatre li ha donat un bon consell, després d'un llarg temps en què la via aèria nasal ha estat obstruïda per les vegetacions, l'única possibilitat que li quedaria a la seua filla per a prendre aire és per la boca, instaurant així una respiració oral.

Moltes vegades pensem que llevant el problema d'obstrucció es torna espontàniament a la respiració nasal, però açò està lluny de la realitat, especialment quant major siga el temps de manteniment de les vegetacions. La seua filla ha automatitzat un patró respiratori oral i necessitarà d'un logopeda per a, en primer lloc, desinstaurar eixe patró i establir un patró respiratori nasal, però també per a tractar les conseqüències derivades de les alteracions en el desenvolupament dentofacial i de les funcions orofacials que eixe patró comporta. Algunes d'elles ja les menciona vosté en la seua pregunta (els problemes d'articulació i de veu) per ser potser les més evidents, però falten altres que només un ull clínic especialitzat no passarà per alt.

Els xiquets respiratoris orals, que clàssicament veiem permanentment amb la boca oberta durant quasi tot el dia, presenten un descens de la mandíbula i la llengua i inclinen el cap cap arrere adreçant-la. Per tant si es manté estos canvis posturals en el temps es provocaría:

-Un augment de l'altura facial, podent erupcionar les dents posteriors en excés

-Post-rotació de la mandíbula

-Compressió i protusió de l'arcada dental superior amb possible mossegada encreuada posterior uni o bilateral i augment del ressalt

-Per la seua posició de llengua baixa i a vegades avançada en repòs (per a poder deixar pas a l'aire en la respiració) hi haurà tendència a la mossegada oberta anterior i a interposar la llengua entre les dents anteriors acompanyant així problemes de deglució atípica y/o succió labial.

-Deficient creixement del nas amb tendència a ser xicoteta amb orificis nasals i aleteig nasal poc desenvolupats

Totes estes alteracions poden portar al xiquet a tindre problemes en les distintes funcions del sistema orofacial: la masticació, la deglució i l'articulació dels fonemes, però a més hauríem d'observar també els hàbits de son, l'existència de roncs y/o apnees, així com problemes en la veu (ja que la respiració oral no permet el pas de l'aire pel nas que és la que complix la funció de filtrat i neteja de l'aire i de regulació de la temperatura del mateix).

Amb tot açò, les opcions de tractament en l'actualitat haurien de ser multidisciplinaris. En primer lloc, com vosté ja ha fet, es necessita de la visita a l'otorinolaringòleg que serà l'encarregat d'eliminar el problema d'obstrucció nasal i que també podrà valorar i diagnosticar qualsevol problema de veu. Fins ací només hem realitzat el primer pas.

En segon lloc, la seua filla hauria de ser avaluada per un ortodontista per a la realització d'un estudi complet de com està sent el desenvolupament dentofacial. Hem de tindre en compte que la correcta realització de les funcions (masticació, deglució, etc.) necessita a vegades de certs requisits estructurals, per exemple, si la seua filla presenta una mossegada encreuada sabem que mastegarà només per eixe costat tenint una masticació unilateral, seria necessari corregir este problema a nivell estructural primer per a poder treballar a nivell logopèdic una correcta masticació bilateral alterna.

En tercer lloc, l'encarregat d'intervindre sobre les funcions orofacials, una vegada eliminada l'obstrucció nasal i realitzat l'estudi ortodòntic, és el logopeda especialitzat en teràpia miofuncional o motricitat orofacial, que avaluarà cuidadosament la respiració, masticació, deglució, articulació i fonació de la seua filla i detectarà la presència o no de mals hàbits orals. La intervenció s'ajustarà a les alteracions trobades pel logopeda i poden incloure exercicis en totes les àrees mencionades. També hi ha la possibilitat d'utilitzar uns aparells funcionals intraorals que han de ser triats pel logopeda i l'ortodontista i que ajuden enormement a mantindre l'hàbit de respiració nasal durant la nit, complementant així el tractament.

Com vosté haurà observat el problema de la respiració oral és un problema complex que requerix de la intervenció de diversos especialistes i que és necessari corregir per a evitar alteracions del desenvolupament craniofacial.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Carlos Vidal Úbeda

Col. 46042

Logopeda del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Bartuilli, M., Cabrera, P.J. & Periñán, M.C. (2007). Guía técnica de intervención logopédica. Terapia miofuncional. Madrid: Síntesis.

Bigenzahn, W. (2004). Disfunciones orofaciales en la infancia. Diagnóstico, terapia miofuncional y logopedia. Barcelona: Ars Médica.

Zambrana, N. & Dalva, L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Tratamiento precoz y preventivo. Terapia miofuncional. Barcelona: Masson.

Segovia, M.L. (1988). Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología. La deglución atípica. 2ª Edición. Buenos Aires: Panamericana.

Queiroz Marchesan, I. (2002). Fundamentos de fonoaudiología. Aspectos clínicos de la motricidad oral. Buenos Aires: Panamericana

Borrás, S. & Rosell, V. (2006). Guía para la reeducación de la deglución atípica y trastornos asociados. Valencia: Nau Llibres.

Padrós Serrat, E. (2006). Bases diagnósticas, terapéuticas y posturales del funcionalismo craneofacial (Tomos I y II). Madrid: Ripano.

Susanibar, F., Parra, D. & Dioses, A. (2013). Motricidad orofacial. Fundamentos basados en evidencias. Madrid: Editorial EOS.

Susanibar, F., Marchesan, I., Parra, D. & Dioses, A. (2014). Tratado de evaluación de motricidad orofacia y áreas afines. Madrid: Editorial EOS

MI HIJA RESPIRA POR LA BOCA, ¿ES ESTO REALMENTE UN PROBLEMA?

A mi hija de 5 años le operaron de vegetaciones hace  unos meses. El pediatra nos ha dicho en la revisión que la deriva a un logopeda para que aprenda a respirar otra vez por la nariz. Nos han alarmado un poco porque nos ha dicho que respirar por la boca puede ser lo que esté haciendo que hable mal (algunos sonidos no los dice bien) o que a veces se quede hasta sin voz.  ¿Es de verdad necesario que vaya a un logopeda o ella va a aprender a respirar como los demás si se lo decimos?

Efectivamente su pediatra le ha dado un buen consejo, después de un largo tiempo en que la vía aérea nasal ha estado obstruida por las vegetaciones, la única posibilidad que le quedaría a su hija para tomar aire es por la boca, instaurando así una respiración oral.

Muchas veces pensamos que quitando el problema de obstrucción se vuelve espontáneamente a la respiración nasal, pero esto está lejos de la realidad, especialmente cuanto mayor sea el tiempo de mantenimiento de las vegetaciones. Su hija ha automatizado un patrón respiratorio oral y necesitará de un logopeda para, en primer lugar, desinstaurar ese patrón y establecer un patrón respiratorio nasal, pero también para tratar las consecuencias derivadas de las alteraciones en el desarrollo dentofacial y de las funciones orofaciales que ese patrón conlleva. Algunas de ellas ya las menciona usted en su pregunta (los problemas de articulación y de voz) por ser quizás las más evidentes, pero faltan otras que sólo un ojo clínico especializado no pasará por alto.

Los niños respiradores orales, que clásicamente vemos permanentemente con la boca abierta durante casi todo el día, presentan un descenso de la mandíbula y la lengua e inclinan la cabeza hacia atrás enderezándola. Por lo tanto si se mantiene estos cambios posturales en el tiempo se provocaría:

-Un aumento de la altura facial, pudiendo erupcionar los dientes posteriores en exceso

-Post-rotación de la mandíbula

-Compresión y protusión de la arcada dental superior con posible mordida cruzada posterior uni o bilateral y aumento del resalte

-Por su posición de lengua baja y a veces adelantada en reposo (para poder dejar paso al aire en la respiración) habrá tendencia a la mordida abierta anterior y a interponer la lengua entre los dientes anteriores acompañando así problemas de deglución atípica y/o succión labial.

-Deficiente crecimiento de la nariz con tendencia a ser pequeña con orificios nasales y aleteo nasal poco desarrollados

Todas estas alteraciones pueden llevar al niño a tener problemas en las distintas funciones del sistema orafacial: la masticación, la deglución y la articulación de los fonemas, pero además deberíamos observar también los hábitos de sueño, la existencia de ronquidos y/o apneas, así como problemas en la voz (ya que la respiración oral no permite el paso del aire por la nariz que es la que cumple la función de filtrado y limpieza del aire y de regulación de la temperatura del mismo).

Con todo esto, las opciones de tratamiento en la actualidad deberían ser multidisciplinares. En primer lugar, como usted ya ha hecho, se necesita de la visita al otorrinolaringólogo que será el encargado de eliminar el problema de obstrucción nasal y que también podrá valorar y diagnosticar cualquier problema de voz. Hasta aquí sólo hemos realizado el primer paso.

En segundo lugar, su hija debería ser evaluada por un ortodoncista para la realización de un estudio completo de cómo está siendo el desarrollo dentofacial. Hemos de tener en cuenta que la correcta realización de las funciones (masticación, deglución, etc.) necesita a veces de ciertos requisitos estructurales, por ejemplo, si su hija presenta una mordida cruzada sabemos que masticará sólo por ese lado teniendo una masticación unilateral, sería necesario corregir este problema a nivel estructural primero para poder trabajar a nivel logopédico una correcta masticación bilateral alterna.

En tercer lugar, el encargado de intervenir sobre las funciones orofaciales, una vez eliminada la obstrucción nasal y realizado el estudio ortodóncico, es el logopeda especializado en terapia miofuncional o motricidad orofacial, que evaluará cuidadosamente la respiración, masticación, deglución, articulación y fonación de su hija y detectará la presencia o no de malos hábitos orales. La intervención se ajustará a las alteraciones encontradas por el logopeda y pueden incluir ejercicios en todas las áreas mencionadas. También existe la posibilidad de utilizar unos aparatos funcionales intraorales que deben ser elegidos por el logopeda y el ortodoncista y que ayudan enormemente a mantener el hábito de respiración nasal durante la noche, complementando así el tratamiento.

 Como usted habrá observado el problema de la respiración oral es un problema complejo que requiere de la intervención de varios especialistas y que es necesario corregir para evitar alteraciones del desarrollo craniofacial.

 

 Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Carlos Vidal Úbeda

Col. 46042

Logopeda del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Bartuilli, M., Cabrera, P.J. & Periñán, M.C. (2007). Guía técnica de intervención logopédica. Terapia miofuncional. Madrid: Síntesis.

Bigenzahn, W. (2004). Disfunciones orofaciales en la infancia. Diagnóstico, terapia miofuncional y logopedia. Barcelona: Ars Médica.

Zambrana, N. & Dalva, L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Tratamiento precoz y preventivo. Terapia miofuncional. Barcelona: Masson.

Segovia, M.L. (1988). Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología. La deglución atípica. 2ª Edición. Buenos Aires: Panamericana.

Queiroz Marchesan, I. (2002). Fundamentos de fonoaudiología. Aspectos clínicos de la motricidad oral. Buenos Aires: Panamericana

Borrás, S. & Rosell, V. (2006). Guía para la reeducación de la deglución atípica y trastornos asociados. Valencia: Nau Llibres.

Padrós Serrat, E. (2006). Bases diagnósticas, terapéuticas y posturales del funcionalismo craneofacial (Tomos I y II). Madrid: Ripano.

Susanibar, F., Parra, D. & Dioses, A. (2013). Motricidad orofacial. Fundamentos basados en evidencias. Madrid: Editorial EOS.

Susanibar, F., Marchesan, I., Parra, D. & Dioses, A. (2014). Tratado de evaluación de motricidad orofacia y áreas afines. Madrid: Editorial EOS

POR D’ENGOLIR CERTS ALIMENTS

Fa unes setmanes que observe que mon pare de 82 anys i que viu amb mi està tossint molt durant les menjars, com si s'entravessara. Especialment li passa quan es pren una sopa o es menja una taronja. També li passa amb l'aigua, fins al punt que com li fa por (perquè se'l passa molt malament) ja quasi no beu. M'ha comentat una amiga que a sa mare li passava quelcom paregut després de tindre l'ictus i que va ser a logopèdia i li van solucionar el problema. Es tracta del mateix? Hi ha algun tipus de solució?

Els problemes per a engolir o per a alimentar-se en general es donen molt sovint en persones de major edat deguts a una pèrdua de la força i de la velocitat de la musculatura implicada en la deglució. Açò pot ocórrer sense necessitat d'haver patit cap procés patològic greu com puga ser un ictus, una malaltia neurològica degenerativa (p.ej. Parkinson, Alzheimer, etc.) o algun tumor de cap o coll. Si, a més, l'ancià presenta alguna d'estes malalties el risc de patir disfagia, que és com es denomina este símptoma, augmenta considerablement (1).

Com vosté descriu en la seua pregunta, els problemes solen aparéixer amb els líquids i amb les consistències mixtes (aquelles menjars que mesclen líquids amb sòlids) ja que costen molt més de manejar en boca. La conseqüència d'açò és l'entravessament i el risc que part d'eixe líquid o aliment travesse la laringe i penetre en la via aèria, arribant als pulmons i provocant el que coneixem com a aspiració (2) . Quan açò ocorre es pot produir deshidratació per la reducció de la ingesta de líquids, pics febrils habituals sense raó aparent, pneumònies per infecció de l'aliment aspirat o inclús, en el supòsit més greu, l'ofec i la conseqüent mort.

Afortunadament i com ja li va indicar la seua amiga hui en dia disposem de proves i materials per a avaluar este problema i posar-li solució. La recomanació és que sol·licite la valoració de la deglució de son pare per una unitat de disfagia del sistema de salut que normalment està integrada per otorinolaringòlegs, logopedes i nutricionistes que valoraran l'abast del problema i dissenyaran un pla de rehabilitació on se sol incloure l'ús d'espesantes per als líquids, l'adaptació de la tipus de dieta més adequat, canvis posturals, maniobres deglutorias i exercicis per a millorar el to de la musculatura implicada. Tot això enfocat a aconseguir una deglució segura (sense risc per al pacient) i eficaç (que assegure la correcta nutrició i hidratació) (3).

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Carlos Vidal Úbeda, logopeda, Col·legiat nº 46042

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Garmendia Merino, G., Gómez Candela, C., & Ferrero López, M. I. (2007) Diagnóstico e intervención nutricional en la disfagia orofaríngea: aspectos prácticos. Barcelona: Ed. Glosa.

Bleeckx, D. (2004). Disfagia. Evaluación y reeducación de los trastornos de la deglución. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A.U.

Jaume, G. & Tomás, M. (2007). Manejo de la disfagia y aspiración. Barcelona: Salvat.

Clavé, P. & García, P. (2011). Guía de disgnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitador de la disfagia orofaríngea. Barcelona: Ed. Glosa.

 

Referències en el text:

(1) Clavé, P., Verdaguer, A. & Arreola, V. (2005). Disfagia orofaríngea en el anciano. Med Clin. 124 (19), 742-748.

(2) Almirall, J., Cabré, M. & Clavé, P. (2007). Neumonía aspirativa. Med Clin.129 (11), 424-432.

(3) Velasco. M., Arreola, V., Clavé, P., Puiggrós, C. (2007). Abordaje clínico de la disfagia orofaríngea: diagnóstico y tratamiento. Nutrición Clínica en Medicina. 3, 174-202.

MIEDO A TRAGAR CIERTOS ALIMENTOS

Hace unas semanas que observo que mi padre de 82 años y que vive conmigo está tosiendo mucho durante las comidas, como si se atragantara. Especialmente le pasa cuando se toma una sopa o se come una naranja. También le pasa con el agua, hasta el punto que como le da miedo (porque se lo pasa muy mal) ya casi no bebe.  Me ha comentado una amiga que a su madre le pasaba algo parecido después de tener el ictus y que fue a logopedia y le solucionaron el problema. ¿Se trata de lo mismo? ¿Existe algún tipo de solución?

Los problemas para tragar o para alimentarse en general se dan muy frecuentemente en personas de mayor edad, debidos a una pérdida de la fuerza y de la velocidad de la musculatura implicada en la deglución. Esto puede ocurrir sin necesidad de haber sufrido ningún proceso patológico grave como pueda ser un ictus, una enfermedad neurológica degenerativa (p.ej. Parkinson, Alzheimer, etc.) o algún tumor de cabeza o cuello.  Si, además, el anciano presenta alguna de estas enfermedades el riesgo de padecer disfagia, que es como se denomina este síntoma, aumenta considerablemente (1).

Como usted describe en su pregunta, los problemas suelen aparecer con los líquidos y con las consistencias mixtas (aquellas comidas que mezclan líquidos con sólidos) ya que cuestan mucho más de manejar en boca. La consecuencia de esto es el atragantamiento y el riesgo de que parte de ese líquido o alimento atraviese la laringe y penetre en la vía aérea, llegando a los pulmones y provocando lo que conocemos como aspiración (2). Cuando esto ocurre se puede producir deshidratación por la reducción de la ingesta de líquidos, picos febriles habituales sin razón aparente, neumonías por infección del alimento aspirado o incluso, en el supuesto más grave, el ahogo y la consecuente muerte.

Afortunadamente y como ya le indicó su amiga hoy en día disponemos de pruebas y materiales para evaluar este problema y ponerle solución. La recomendación es que solicite la valoración de la deglución de su padre por una unidad de disfagia del sistema de salud que normalmente está integrada por otorrinolaringólogos, logopedas y nutricionistas que valorarán el alcance del problema y diseñarán un plan de rehabilitación donde se suele incluir el uso de espesantes para los líquidos, la adaptación de la tipo de dieta más adecuado, cambios posturales, maniobras deglutorias y ejercicios para mejorar el tono de la musculatura implicada. Todo ello enfocado a conseguir una deglución segura (sin riesgo para el paciente) y eficaz (que asegure la correcta nutrición e hidratación)(3).

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Carlos Vidal Úbeda, logopeda, Colegiado nº 46042

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

  • Garmendia Merino, G., Gómez Candela, C., & Ferrero López, M. I. (2007) Diagnóstico e intervención nutricional en la disfagia orofaríngea: aspectos prácticos. Barcelona: Ed. Glosa.
  • Bleeckx, D. (2004). Disfagia. Evaluación y reeducación de los trastornos de la deglución. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A.U.
  • Jaume, G. & Tomás, M. (2007). Manejo de la disfagia y aspiración. Barcelona: Salvat.
  • Clavé, P. & García, P. (2011). Guía de disgnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitador de la disfagia orofaríngea. Barcelona: Ed. Glosa.

 

Referencias en el texto:

(1) Clavé, P., Verdaguer, A. & Arreola, V. (2005). Disfagia orofaríngea en el anciano. Med Clin. 124 (19), 742-748.

(2) Almirall, J., Cabré, M. & Clavé, P. (2007). Neumonía aspirativa. Med Clin.129 (11), 424-432.

(3) Velasco. M., Arreola, V., Clavé, P., Puiggrós, C. (2007). Abordaje clínico de la disfagia orofaríngea: diagnóstico y tratamiento. Nutrición Clínica en Medicina. 3, 174-202.