Archivos de la categoría Claudia Tatiana Escorcia Mora

EL NOSTRE FILL XICOTET VA ESTAR INTUBAT: AFRONTAR L’HORA DE MENJAR

El nostre fill xicotet ara té 4 anys, però ha estat hospitalitzat molt de temps, amb sondes per a l'alimentació i amb una traqueostomía, que ara ja s'ha tancat. Ara com ara, acudim a rehabilitació perquè, encara que ens entén, parla molt poquet i l'hora del menjar sempre és complicada. El xiquet no vol menjar i açò ens angoixa molt. No sabem per on tirar, ens han parlat de la importància del tipus de menjar que volem donar-li, la grandària, etc. i que és important que millorem amb això perquè a més això ajudarà a fer que parle més. Com li pot ajudar un logopeda?

Efectivament el tema de l'alimentació és un tema complicat per totes les connotacions de salut inherents i perquè també guarda una estreta relació amb el llenguatge. Una alimentació saludable en l'etapa infantil és la base per a generar l'energia que necessita el xiquet per a afrontar el dia a dia i poder participar en les diverses activitats d'aprenentatge que l'entorn li oferix tan necessàries per al seu correcte desenvolupament intel·lectual i físic. Menjar adequadament i a més fer-ho d'una manera agradable, sense forcejaments ni malestar, és una necessitat de totes les persones per a aconseguir un benestar.

Per a un xiquet que ha patit un procés d'intubació prolongat el tornar a recuperar el seu procés d'alimentació normal a vegades pot resultar complicat i més encara, si eixe procés estava en fase d'adquisició, com és el cas de xiquets menuts que estan començant a fer el canvi de lactància materna o biberó a altres textures, o que simplement encara no havien passat d'esta fase. Per tant l'angoixa que es presenta davant d'esta dificultat és real i ocasiona moltes situacions d'estrés tant per al xiquet com per als pares.

En diferents estudis científics (1,2) s'ha demostrat que al voltant del 35% al 40% dels pacients recentment extubats poden tindre algun grau d'incompetència faríngia y/o laríngia que pot comportar a una disfagia secundària.

Cal tindre en compte que al mantindre el tub orotraqueal durant tant temps, la glotis roman oberta, abolint els moviments fisiològics de la laringe i dels músculs de la faringe, causant una atròfia muscular, debilitat, així com rigidesa en la llengua, faringe, hipofaringe i laringe (1).

Per un altre costat els moviments intrínsecs de la laringe durant la deglució es veuran també afectats, presentant-se a més una reducció de la sensibilitat a la presència de secrecions. Al veure's afectat el mecanisme de la deglució hi ha un augmentant de la possibilitat de penetració laríngia o aspiració traqueal (2).

En el cas dels xiquets estan complicacions poden estar presents, a més d'aspectes conductuals que es presenten de manera associada: por de menjar per temor d'entravessar-se, comportaments d'evitació, negació, no tindre sensació de fam. També es presenta en molts casos una sensibilitat excessiva o una hipo sensibilitat als canvis de textures i temperatures. Tot açò unit, provoca que el moment de menjar es convertisca en una verdadera odisea.

Enfront d'açò és necessari dur a terme un procés de rehabilitació de l'alimentació que és guiat per un logopeda. L'objectiu final d'esta intervenció, és aconseguir normalitzar al màxim tots els processos que intervenen en qualsevol de les fases de la deglució i que puguen veure's afectats, així com intentar minimitzar els factors comportamentals associats.

Esta Intervenció, es compon d'una sèrie d'elements amb què s'espera aconseguir una deglució òptima en el xiquet, comptant-se amb estratègies posturals, estratègies d'increment sensorial, praxias neuromusculars i inclusivament maniobres deglutorias específiques i definir quin serà la millor opció alimentària d'acord amb la consistència - textura per a iniciar el procés.

Com a exemple, hem de mencionar que cal tindre en compte aspectes bàsics com:

Que el xiquet ha de trobar-se en una posició segura per a rebre l'aliment, és a dir ha d'estar assentat, recte, el seu tronc elevat i evitar que s'incline cap a un costat. S'ha d'evitar l'hiperextensió del coll cap arrere mentres deglutix.

Se'ls ha de subministrar l'aliment lentament i amb paciència. Sempre s'ha d'esperar que la boca estiga buida abans de subministrar-li el següent mos.

Se li ha de donar ordes senzilles i concretes respecte a l'alimentació com: obri la boca, mastega, engul.

S'ha d'evitar que el xiquet parle mentres se li està alimentant. El parlar pot augmentar el risc de broncoaspiració.

Pel que fa als aliments és convenient començar per aquells que tolera el xiquet. Respecte a la seua consistència i textura aniran des de nèctar, mel, púding, prim (aigua i sucs) , espés, puré, semi- sòlid, sòlids blans i sòlids.

El més important sens dubte, és que el xiquet tinga un acostament positiu cap al menjar, que aprenga a vivenciar-la, la toc, l'olga, la prove d'una manera natural i divertida. D'esta manera evitem els enfrontaments i el forçar, que de vegades produïx entravessaments i més rebuig.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana: Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora, Fonoaudióloga/logopeda, Col·legiada núm. 46293

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Zambrana, N. y Dalva L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

Bartuilli, M; Cabrera, P; Periñan, M.C.(2006). Guía de intervención logopédica en terapia miofuncional. Madrid:  Síntesis

 

Referències en el text:

(1) Dalton, C., Caples, M., & Marsh, L. (2011). Management of Dysphagia. Learning Disability Practice, 32-37.

(2) Fernandez, Peña, Yuste, & Diaz. (2012). Exploración y abordaje de disfagia secundaria a vía aérea artificial. Medicina Intensiva, 423-433.

NUESTRO HIJO PEQUEÑO ESTUVO INTUBADO: AFRONTAR LA HORA DE COMER

Nuestro hijo pequeño ahora tiene 4 años, pero ha estado hospitalizado mucho tiempo, con sondas para la alimentación y con una traqueostomía, que ahora ya se ha cerrado. Hoy por hoy, acudimos a rehabilitación porque, aunque nos entiende, el habla muy poquito y la hora de la comida siempre es complicada. El niño no quiere comer y esto nos angustia mucho. No sabemos por dónde tirar, nos han hablado de la importancia del tipo de comida que queremos darle, el tamaño, etc. y que es importante que mejoremos con eso porque además eso ayudará a que hable más. ¿Cómo le puede ayudar un logopeda?

Efectivamente el tema de la alimentación es un tema complicado por todas las connotaciones de salud inherentes y porque también guarda una estrecha relación con el lenguaje.

Una alimentación saludable en la etapa infantil es la base para generar la energía que necesita el niño para afrontar el día a día y poder participar en las diversas actividades  de aprendizaje que el entorno le ofrece tan necesarias para su correcto desarrollo intelectual y físico. Comer adecuadamente y además hacerlo de una manera agradable, sin forcejeos ni malestar, es una necesidad de todas las personas para lograr un bienestar.

Para un niño que ha sufrido un proceso de  intubación prolongado el volver a recuperar su proceso de alimentación normal a veces puede resultar complicado y más aún, si ese proceso estaba en fase de adquisición, como es el caso de niños pequeños que están empezando a hacer el cambio de lactancia materna o biberón a otras texturas, o que simplemente aún no habían pasado de esta fase. Por tanto la angustia que se presenta ante esta dificultad es real y ocasiona muchas situaciones de estrés tanto para el niño como para los padres.

En diferentes estudios científicos (1,2) se ha demostrado que alrededor del 35% al 40% de los pacientes recién extubados pueden tener algún grado de incompetencia faríngea y/o laríngea que puede conllevar a una disfagia secundaria.

Hay que tener en cuenta que al mantener el tubo orotraqueal durante tanto tiempo, la glotis permanece abierta, aboliendo los movimientos fisiológicos de la laringe y de los músculos de la faringe, causando una atrofia muscular, debilidad, así como rigidez en la lengua, faringe, hipofaringe y laringe (1).

Por otro lado los movimientos intrínsecos de la laringe  durante la deglución se verán también afectados, presentándose además una reducción de la sensibilidad a la presencia de secreciones.  Al verse afectado el mecanismo de la deglución existe un aumentando de  la posibilidad de penetración laríngea o aspiración traqueal (2).

En el caso de los niños están complicaciones pueden estar presentes, además de aspectos conductuales que se presentan de manera asociada: miedo a comer por temor a atragantarse, comportamientos de evitación, negación, no tener sensación de hambre. También se presenta en muchos casos una sensibilidad excesiva o una hipo sensibilidad a los cambios de texturas y temperaturas. Todo esto unido, provoca que el momento de comer se convierta en una verdadera odisea.

Frente a esto es necesario llevar a cabo un proceso de rehabilitación de la alimentación que es guiado por un logopeda. El objetivo final de esta intervención, es lograr normalizar al máximo todos los procesos que intervienen en cualquiera de las fases de la deglución y que puedan verse afectados, así como intentar minimizar los factores comportamentales asociados.

 Esta  Intervención, se compone de una serie de elementos con los que se espera lograr una deglución óptima en el niño, contándose con estrategias posturales, estrategias de incremento sensorial, praxias neuromusculares e  inclusive maniobras deglutorias específicas y definir cuál será la mejor opción alimenticia acorde a la consistencia – textura para iniciar el proceso.

Como ejemplo, debemos mencionar que hay que tener en cuenta aspectos básicos como:

Que el niño debe encontrarse en una posición segura para recibir el alimento, es decir debe estar sentado, recto, su tronco elevado y evitar que se incline hacia un lado. Se debe evitar la hiperextensión del cuello hacia atrás mientras deglute.

Se les debe suministrar el alimento despacio y con paciencia. Siempre se debe esperar a que la boca esté vacía antes de suministrarle el siguiente bocado.

Se le debe dar órdenes sencillas y concretas con respecto a la alimentación como: abre la boca, mastica, traga.

Se debe evitar que el niño hable mientras se le está alimentando. El hablar puede aumentar el riesgo de broncoaspiración.

En cuanto a los alimentos es conveniente empezar por aquellos que tolera el niño. Con respecto a su consistencia y textura irán desde néctar, miel, pudin, delgado (agua y zumos), espeso, puré, semi- sólido, sólidos blandos y sólidos.Lo más importante sin duda, es que el niño tenga un acercamiento positivo hacia la comida, que aprenda a vivenciarla, la toque, la huela, la pruebe de una manera natural y divertida. De esta manera evitamos los enfrentamientos y el forzar, que en ocasiones produce atragantamientos y más rechazo.

Lo más importante sin duda, es que el niño tenga un acercamiento positivo hacia la comida, que aprenda a vivenciarla, la toque, la huela, la pruebe de una manera natural y divertida. De esta manera evitamos los enfrentamientos y el forzar, que en ocasiones produce atragantamientos y más rechazo.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora,  Fonoaudióloga/logopeda, Colegiada nº 46293

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

Zambrana, N. y Dalva L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

Bartuilli, M; Cabrera, P; Periñan, M.C.(2006). Guía de intervención logopédica en terapia miofuncional. Madrid:  Síntesis

 

Referencias en el texto:

(1) Dalton, C., Caples, M., & Marsh, L. (2011). Management of Dysphagia. Learning Disability Practice, 32-37.

(2) Fernandez, Peña, Yuste, & Diaz. (2012). Exploración y abordaje de disfagia secundaria a vía aérea artificial. Medicina Intensiva, 423-433.

LOGOPÈDIA EN NENS MENUTS?

El meu fill és molt menut, té 7 mesos i estem portant a un Centre d'Atenció Primerenca causa que ens han recomanat que rebi estimulació professional especialitzada. Presenta algunes dificultats per menjar i el seu desenvolupament a nivell global va molt lent. Seria necessari incloure assistència logopèdica? Quin paper específic exerceix el logopeda per al meu fill a l'Atenció primerenca?

Tot i que no tenim detalls sobre les causes d'aquestes dificultats concretes que presenta el nen, sí que podem intuir l'existència de problemes que afecten l'alimentació/deglució com a conseqüència d'un retard del desenvolupament global, que fan pensar que també puguin estar afectades les esferes de la comunicació i el llenguatge. Per tant, és evident que la intervenció del logopeda és necessària tant per corregir els problemes presents, com per prevenir defectes futurs en el desenvolupament del llenguatge.  

Encara hi ha la creença generalitzada que el logopeda només comença a intervenir a partir que el nen comença a parlar, la veritat és que la nostra funció pot realitzar-se des del mateix moment del naixement, ja que el desenvolupament d'habilitats de comunicació comença des d'aquest mateix instant. No hem d'oblidar que una comunicació efectiva és essencial per a molts aspectes de l'activitat humana, especialment per a l'adequat desenvolupament de l'aprenentatge i de la interacció social.

El logopeda que exerceix la seva tasca en els Centres d'Atenció Primerenca és el professional que per la seva formació està capacitat per abordar els retards i les dificultats en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'alfabetització emergent i l'alimentació/deglució que pugui presentar el nen.

D'altra banda, les famílies amb nadons i nens menuts que pateixen alguna discapacitat o que s'entenen en risc de patir-la, han de rebre una atenció i assessoria, que els permeti donar suport al desenvolupament de l'infant i que estigui dirigida a resoldre l'ampli espectre de prioritats i preocupacions que se'ls poden presentar (1) . Aquí, el logopeda té un paper central en la provisió de serveis i suports a les famílies i els seus infants, així com a la resta de membres de l'equip d'Atenció Primerenca (2).

En aquest cas concret, a l'existir un desenvolupament més lent del que s'esperava, cal potenciar el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge, estimulant a l'infant, i també capacitant a la família perquè li brindi el major nombre d'oportunitats d'aprenentatge a través de la creació d'un ambient més favorable al desenvolupament comunicatiu. Aquestes activitats han de ser vigilades i replantejades pel logopeda al costat de la família. D'aquesta forma la familia, el nen i el professional formen una tríada que treballa de manera conjunta (3).

El logopeda també pot ajudar a la família a millorar els problemes d'alimentació/deglució que presenta el nen, ajudant-los a entendre on rau la dificultat, i ajudant-los a trobar i aplicar les estratègies que permetin millorar aquesta condició, revisant i vigilant les transicions oportunes a diferents tipus d'aliments i textures fins arribar a la major i millor ).

 Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

 Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora,  Fonoaudióloga/logopeda, Colegiada nº 46293

 Especialista en Atención Temprana

-----------------

Podeu trobar més informació tècnica sobre això en els següents llibres :

  • GAT, Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad
  • Gracia, M. (2003). Comunicación y lenguaje en primeras edades. Intervención con Familias. Lerida: Edit Milenio
  •  Milla, M. & Mulas, F. (2005). Atención Temprana. Desarrollo infantil, diagnostico, trastornos e intervención. Valencia: Promolibro

Referències en el text:

(1) García-Sánchez, F. A., Escorcia, C. T., Sánchez-López, M. C., Orcajada, N. & Hernández-Pérez, E. (2014). Atención Temprana centrada en la familia. Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 45 (3), 251, 6-27

(2) Giné, C., Gràcia, M., Vilaseca, R. & Balcells, A. (2009). Trabajar con las familias en Atención Temprana. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, 65(23,2), 95-113

(3) Díez, A. (2008). Evolución del proceso de Atención Temprana a partir de la triada profesional-familia-niño. Revista Síndrome de Down, 25, 46-55

¿INTERVENCIÓN FAMILIAR? ¿PARA QUÉ Y POR QUÉ?

Llevamos semanalmente a nuestra hija a terapia a un centro de atención temprana porque le está costando mucho hablar. Tiene 3 años y dice palabras sueltas, pero nada más. La logopeda nos ha dicho que tenemos que trabajar en casa algunas cosas y que sería importante marcar algunas reuniones para que ella nos ayude. El problema es que la niña pasa mucho tiempo con los abuelos porque nosotros estamos separados y tampoco queremos quitarle horas de sesión para reuniones. ¿De verdad tenemos que juntarnos todos para que nos de sus explicaciones? ¿No debería hacerse la terapia en el centro con quienes saben?

Aunque la niña este recibiendo terapia en un Centro de Atención Temprana, la implicación familiar en la intervención es muy importante para asegurar el éxito de la misma.

Partimos de la base de que el lenguaje es un hecho social y como tal se desarrolla en el ámbito familiar y comunitario.  Cuando estamos frente a una dificultad del lenguaje, el logopeda realiza acciones encaminadas a estimular el desarrollo del lenguaje, pero son acciones en la mayoría aisladas de los contextos naturales en los que los niños se desenvuelven y en los que las posibilidades y oportunidades de generalización son más difíciles de conseguir.

El gran desarrollo neuronal asociado al aumento de interconexiones entre neuronas y entre las áreas del lenguaje, se incrementa especialmente en las edades tempranas del desarrollo, de manera proporcional a la intensidad y frecuencia de los estímulos recibidos por el niño y es lo que explica su evolución y el desarrollo de habilidades.

Cuando se realizan acciones en las que se involucran todos los miembros de la familia y se  asumen las rutinas propias de cada familia, las posibilidades de recibir estímulos diversos y continuados por parte de los niños se multiplican (1). 

En el caso de esta niña, al pasar tantas horas con los abuelos, estos se convierten en sus cuidadores principales, asumiendo un papel determinante en su desarrollo. Ellos junto a sus padres, otros familiares y /o educadores de la escuela infantil, comparten la responsabilidad de cuidar y educar, siendo sin duda sus mejores conocedores. Aquí por ejemplo los padres y los abuelos, establecen un vínculo afectivo más estable a través de las experiencias continuadas de disponibilidad e incondicionalidad. Este vínculo sirve de motivación a la niña para acceder a los aprendizajes, ya que el refuerzo o la atención ofrecida por las figuras de apego, son mucho más eficaces que si se reciben de otra persona.

Estas figuras son quienes posibilitan la generalización de los aprendizajes de unos contextos a otros, propiciando conductas adecuadas en los niños en distintos ámbitos y proporcionando estabilidad a la intervención, ya que permanecen en el tiempo junto al niño.

Si el profesional cuenta con todos los miembros de la familia, se forma un equipo que trabaja unido en proporcionar la mayor cantidad de estímulos, se crea un entorno competente y en este caso la niña tendrá más posibilidades de adquirir y usar estrategias que faciliten su desarrollo del lenguaje.

Por tanto, es misión del profesional, ayudar a esta familia a ser cada día más competente en el manejo de la niña, les ayuda a establecer interacciones eficaces, a modificar comportamientos y eliminar conductas inadecuadas que puedan frenar el desarrollo (2).

En los centros, los profesionales saben llevar a cabo su función, pero en el entorno familiar son los cuidadores principales los que más deben conocer y apoyar a los niños. Cuando trabajamos con las familias, no quitamos tiempo a la intervención, sumamos horas y calidad a la misma.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

 Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora,  Fonoaudióloga/logopeda, Colegiada nº 46293

----------------- 

Referencias en el texto:

(1) García-Sánchez, F. A., Escorcia, C. T., Sánchez-López, M. C., Orcajada, N. & Hernández-Pérez, E. (2014). Atención Temprana centrada en la familia. Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 45 (3), 251, 6-27

(2) Perpiñan, S. (2009) Atención Temprana y familia. Cómo intervenir creando entornos competentes. Madrid: Narcea ediciones.

(3) Gracia, M. (2003). Comunicación y lenguaje en primeras edades. Intervención con Familias. Lerida: Edit Milenio.

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

  • GAT, Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.
  • Gracia, M. (2003). Comunicación y lenguaje en primeras edades. Intervención con Familias. Lerida: Edit Milenio.  

  • Perpiñan, S. (2009) Atención Temprana y familia. Cómo intervenir creando entornos competentes. Madrid: Narcea ediciones.

 

¿LOGOPEDIA EN NIÑOS PEQUEÑOS?

Mi hijo es muy pequeño, tiene 7 meses y estamos llevándole a un Centro de Atención Temprana debido a que nos han recomendado que reciba estimulación profesional especializada.  Presenta algunas dificultades para comer y su desarrollo a nivel global va muy lento. ¿Sería necesario incluir asistencia logopédica? ¿Qué papel específico desempeña el logopeda para mi hijo en la Atención temprana?

A pesar de que no tenemos detalles acerca de las causas  de estas dificultades concretas que presenta el niño, sí podemos intuir la existencia de  problemas que afectan a la alimentación/deglución como consecuencia de un retraso del desarrollo global, que hacen pensar que también puedan estar afectadas las esferas de la comunicación y el lenguaje. Por tanto, es evidente que la intervención del logopeda es necesaria tanto para corregir los problemas presentes, como para prevenir defectos futuros en el desarrollo del lenguaje.

 Aunque existe la creencia generalizada de que el logopeda sólo empieza a intervenir  a partir de que el niño empieza a hablar, lo cierto es que nuestra función puede realizarse desde el mismo momento del nacimiento, ya que el desarrollo de habilidades de comunicación comienza desde este mismo instante.  No debemos olvidar que una comunicación efectiva es esencial  para muchos aspectos de la actividad humana, especialmente para el adecuado desarrollo del aprendizaje y de la interacción social.

El logopeda que desempeña su labor en los Centros de Atención Temprana es el profesional que por su formación, está capacitado para abordar los retrasos y las dificultades en la comunicación, el lenguaje, el habla, la alfabetización emergente, y la alimentación/deglución que pueda presentar el niño.

Por otra parte,  las familias con bebés y niños pequeños  que padecen alguna discapacidad o que se entienden en riesgo de padecerla, deben recibir una atención  y asesoría, que les permita apoyar el desarrollo del niño y que esté dirigida a resolver el amplio espectro de prioridades y preocupaciones que se les pueden presentar (1).  Aquí, el logopeda tiene un papel central en la provisión de servicios y apoyos a las familias y sus niños, así como al resto de miembros del equipo de Atención Temprana (2).

En este caso concreto, al existir un desarrollo más lento de lo esperado,  es necesario potenciar el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, estimulando al niño, y también capacitando a la familia para que le brinde el mayor número de oportunidades de aprendizaje a través de la creación de un ambiente más favorable al desarrollo comunicativo. Estas actividades deben ser vigiladas y replanteadas por el logopeda junto a la familia. De esta forma la familia-el niño y el profesional forman una triada que trabaja de manera conjunta (3).

El logopeda también puede ayudar a la familia a mejorar los problemas de alimentación/deglución que presenta el niño, ayudándoles a entender dónde radica la dificultad, y ayudándoles a encontrar y aplicar las estrategias que permitan mejorar esa condición, revisando y vigilando las transiciones oportunas a diferentes tipos de alimentos y texturas hasta llegar a la mayor  y  mejor normalización de la ingesta.

 

 Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

 Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora,  Fonoaudióloga/logopeda, Colegiada nº 46293

 Especialista en Atención Temprana

-----------------

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

GAT, Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad

Gracia, M. (2003). Comunicación y lenguaje en primeras edades. Intervención con Familias. Lerida: Edit Milenio

Milla, M. & Mulas, F. (2005). Atención Temprana. Desarrollo infantil, diagnostico, trastornos e intervención. Valencia: Promolibro

 

Referencias en el texto:

(1) García-Sánchez, F. A., Escorcia, C. T., Sánchez-López, M. C., Orcajada, N. & Hernández-Pérez, E. (2014). Atención Temprana centrada en la familia. Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 45 (3), 251, 6-27

(2) Giné, C., Gràcia, M., Vilaseca, R. & Balcells, A. (2009). Trabajar con las familias en Atención Temprana. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, 65(23,2), 95-113

(3) Díez, A. (2008). Evolución del proceso de Atención Temprana a partir de la triada profesional-familia-niño. Revista Síndrome de Down, 25, 46-55

 

INTERVENCIÓ FAMILIAR? PER A QUÈ I PER QUÈ?

Portem setmanalment a la nostra filla a teràpia a un centre d'Atenció Primerenca perquè li està costant molt parlar. Té 3 anys i diu paraules soltes, però res més. La logopeda ens ha dit que hem de treballar a casa algunes coses i que seria important marcar algunes reunions perquè ella ens ajude. El problema és que la xiqueta passa molt de temps amb els iaios perquè nosaltres estem separats i tampoc volem llevar-li hores de sessió per a reunions. De veritat hem d'ajuntar-nos tots perquè ens de les seues explicacions? No hauria de fer-se la teràpia en el centre amb els que saben?

Encara que la xiqueta este rebent teràpia en un Centre d'Atenció Primerenca, la implicació familiar en la intervenció és molt important per a assegurar l'èxit de la mateixa.

Partim de la base que el llenguatge és un fet social i com a tal es desenvolupa en l'àmbit familiar i comunitari. Quan estem davant d'una dificultat del llenguatge, el logopeda realitza accions encaminades a estimular el desenvolupament del llenguatge, però són accions en la majoria aïllades dels contextos naturals en què els xiquets es desemboliquen i en els que les possibilitats i oportunitats de generalització són més difícils d'aconseguir.

El gran desenvolupament neuronal associat a l'augment d'interconnexions entre neurones i entre les àrees del llenguatge, s'incrementa especialment en les edats primerenques del desenvolupament, de manera proporcional a la intensitat i freqüència dels estímuls rebuts pel xiquet i és el que explica la seua evolució i el desenvolupament d'habilitats.

Quan es realitzen accions en què s'involucren tots els membres de la família i s'assumixen les rutines pròpies de cada família, les possibilitats de rebre estímuls diversos i continuats per part dels xiquets es multipliquen (1).

En el cas d'esta xiqueta, al passar tantes hores amb els iaios, es convertixen en els seus cuidadors principals, assumint un paper determinant en el seu desenvolupament. Ells junt amb els seus pares, altres familiars i /o educadors de l'escola infantil, compartixen la responsabilitat de cuidar i educar, sent sens dubte els seus millors coneixedors. Ací per exemple els pares i els iaios, establixen un vincle afectiu més estable a través de les experiències continuades de disponibilitat i incondicionalidad. Aquest vincle servix de motivació a la xiqueta per a accedir als aprenentatges, ja que el reforç o l'atenció oferida per les figures de referència, són molt més eficaços que si es reben d'una altra persona.

Estes figures són els que possibiliten la generalització dels aprenentatges d'uns contextos a altres, propiciant conductes adequades en els xiquets en distints àmbits i proporcionant estabilitat a la intervenció, ja que romanen en el temps junt amb el xiquet.

Si el professional compta amb tots els membres de la família, es forma un equip que treballa unit a proporcionar la major quantitat d'estímuls, es crega un entorn competent i en este cas la xiqueta tindrà més possibilitats d'adquirir i usar estratègies que faciliten el seu desenrotllament del llenguatge.

Per tant, és missió del professional, ajudar esta família a ser cada dia més competent en el maneig de la xiqueta, els ajuda a establir interaccions eficaces, a modificar comportaments i eliminar conductes inadequades que puguen frenar el desenvolupament (2).

En els centres, els professionals saben dur a terme la seua funció, però en l'entorn familiar són els cuidadors principals els que més han de conéixer i recolzar els xiquets. Quan treballem amb les famílies, no llevem temps a la intervenció, sumem hores i qualitat a la mateixa.

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

 Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora,  Fonoaudiòloga/logopeda, Col·legiada nº 46293

 

----------------- 

Referències en el text:

(1) García-Sánchez, F. A., Escorcia, C. T., Sánchez-López, M. C., Orcajada, N. & Hernández-Pérez, E. (2014). Atención Temprana centrada en la familia. Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 45 (3), 251, 6-27

(2) Perpiñan, S. (2009) Atención Temprana y familia. Cómo intervenir creando entornos competentes. Madrid: Narcea ediciones.

(3) Gracia, M. (2003). Comunicación y lenguaje en primeras edades. Intervención con Familias. Lerida: Edit Milenio.

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els textos següents:

GAT, Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad.

Gracia, M. (2003). Comunicación y lenguaje en primeras edades. Intervención con Familias. Lerida: Edit Milenio.  

Perpiñan, S. (2009) Atención Temprana y familia. Cómo intervenir creando entornos competentes. Madrid: Narcea ediciones.