Archivos de la categoría Patricia Murciego Rubio

PROBLEMES EN LA DEGLUCIÓ INFANTIL

La meua filla té 3 anys i mig i tenim moltíssims problemes amb el menjar, quasi tot ho tira però no ho fa a posta és que no pot engolir bé. No li donàvem importància fins que comencem a donar-li aliments més sòlids perquè fins fa poc quasi tot se'l donàvem passat per la màquina. Un amic ens ha dit que la mire el logopeda de l'hospital perquè al seu fill li va ajudar molt, però estem molt perduts amb este assumpte i un poc ja desesperats. Què podem fer perquè coma bé i què pot fer un logopeda?

El seu amic té raó, la seua filla necessita un logopeda expert en teràpia orofacial i miofuncional.

El logopeda és el professional sanitari que valora i tracta els problemes en les funcions orofacials, entre ells la deglució i la masticació.

El procés d'alimentació des de l'inici amb la succió, la deglució i posteriorment la masticació, són processos de gran importància per al desenvolupament maxil·lofacial, ja que el creixement ossi depén en gran manera del teixit bla (1). Si les funcions orofacials no es realitzen correctament el teixit bla que les du a terme farà que el creixement ossi siga anòmal, provocant malformacions i al seu torn major problema funcional, per la tant este tipus d'intervencions s'han de realitzar com més prompte millor.

El més adequat seria valorar el procés deglutori de la xiqueta amb detall i analitzar aspectes estructurals, de tonicitat i mobilitat de la musculatura deglutoria, sensibilitat orofacial i la mecànica global (2). D'esta manera trobarem el motiu que causa les dificultats per a poder plantejar uns objectius de tractament específics ja que no tots els casos són iguals.

Pels seus comentaris, si tira l'aliment de la boca pot ser perquè no és capaç de manejar-ho i si necessitava aliments triturats tampoc mastegar-ho. Segurament la seua musculatura masticatòria no estiga funcionant correctament, igual que les estructures que realitzen la funció de retenció de l'aliment dins de la boca. Sí que és capaç de deglutir aliments triturats el seu problema principal estarà en la fase oral preparatòria, no en la deglució, fase en què es prepara l'aliment, es mastega, es disgrega i es mescla amb la saliva. Necessitem moviments de la musculatura masticatòria, bona mobilitat lingual i retenció de l'aliment dins de la boca.

Després de la valoració exhaustiva començaria la intervenció. Inicialment es treballaria de forma passiva amb tècniques de teràpia orofacial i miofuncional les estructures afectades, augmentant el to i mobilitat per a ajudar a la retenció de l'aliment i afavorir els moviments necessaris per a la masticació, sense oblidar els moviments linguals tan necessaris per a preparar el bol alimentari. Posteriorment realitzaríem exercicis actius amb aliments, introduint menjar fàcilment masticable augmentant la dificultat dels mateixos, fins a arribar a una alimentació normalitzada per a la seua edat. Ha de veure el moment del menjar com quelcom agradable i placentari, no quelcom treballós i complex. No podem oblidar la importància de la nutrició infantil i que d'això depén el seu creixement adequat.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Sra. Patricia Murciego Rubio, logopeda. Experta en teràpia orofacial i miofuncional, Màster en atenció primerenca. Màster en investigació en ciències sociosanitàries. Doctoranda en ciències de la salut. Col·legiada CyL 09/192. Unitat de dany cerebral- Centre Hospitalari Benito Menni. Valladolid

Patricia Murciego Rubio
Patricia Murciego Rubio

 

 

 

 

 

 

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els següents llibres y/o articles:

Abramovich, A. (1997). Embriología de la región maxilofacial. Madrid: Editorial médica Panamericana.

Bigenzahn, W. (2004): Disfunciones Orofaciales en la Infancia. Diagnóstico, terapia miofuncional y logopedia. Barcelona: Ars Médica.

Gómez de Ferraris, M. y Campos Muñoz, A. (2009). Histología y embriología bucodental. Segunda edición. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Marchesan I. (2002). Fundamentos de la Fonoaudiología: Aspectos clínicos de la Motricidad Orofacial. Buenos Aires: Panamericana.

 

Referències en el text:

(1) Enlow, D. H. (1992). Crecimiento Maxilofacial. 3 ed. México: Interamericana-McGraw Hill.

(2) Susanibar, F., Parra, B., Marchesan, I. y Dioses, A. (2014) Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial.

 

PROBLEMAS EN LA DEGLUCIÓN INFANTIL

Mi hija tiene 3 años y medio y tenemos muchísimos problemas con la comida, casi todo lo tira pero no lo hace adrede es que no puede tragar bien.  No le dábamos importancia hasta que empezamos a darle alimentos más sólidos porque hasta hace poco casi todo se lo dábamos pasado por la máquina. Un amigo nos ha dicho que la mire el logopeda del hospital porque a su hijo le ayudó mucho, pero estamos muy perdidos con este asunto y un poco ya desesperados. ¿Qué podemos hacer para que coma bien y qué puede hacer un logopeda?

Su amigo tiene razón, su hija necesita un logopeda experto en terapia orofacial y miofuncional.

El logopeda es el profesional sanitario que valora y trata los problemas en las funciones orofaciales, entre ella la deglución y la masticación.

El proceso de alimentación desde el inicio con la succión, la deglución y posteriormente la masticación, son procesos de gran importancia para el desarrollo maxilofacial, ya que el crecimiento óseo depende en gran medida del tejido blando (1). Si las funciones orofaciales no se realizan correctamente el tejido blando que las lleva a cabo hará que el crecimiento óseo sea anómalo, provocando malformaciones y a su vez mayor problema funcional, por la tanto este tipo de intervenciones se deben realizar lo antes posible.

Lo más adecuado sería valorar el proceso deglutorio de la niña con detalle y analizar aspectos estructurales, de tonicidad y movilidad de la musculatura deglutoria, sensibilidad orofacial y la mecánica global (2). De este modo encontraremos el motivo que causa las dificultades para poder plantear unos objetivos de tratamiento específicos ya que no todos los casos son iguales.

Por sus comentarios, si tira el alimento de la boca puede ser porque no es capaz de manejarlo y si necesitaba alimentos triturados tampoco masticarlo. Seguramente su musculatura masticatoria no esté funcionando correctamente, al igual que las estructuras que realizan la función de retención del alimento dentro de la boca. Sí es capaz de deglutir alimentos triturados su problema principal estará en la fase oral preparatoria, no en la deglución, fase en la que se prepara el alimento, se mastica, se disgrega y se mezcla con la saliva. Necesitamos movimientos de la musculatura masticatoria, buena movilidad lingual y retención del alimento dentro de la boca.

Después de la valoración exhaustiva comenzaría la intervención. Inicialmente se trabajaría de forma pasiva con técnicas de terapia orofacial y miofuncional las estructuras afectadas, aumentando el tono y movilidad para ayudar a la retención del alimento y favorecer los movimientos necesarios para la masticación, sin olvidar los movimientos linguales tan necesarios para preparar el bolo alimenticio. Posteriormente realizaríamos ejercicios activos con alimentos, introduciendo comida fácilmente masticable aumentando la dificultad de los mismos, hasta llegar a una alimentación normalizada para su edad. Tiene que ver el momento de la comida como algo agradable y placentario, no algo trabajoso y complejo. No podemos olvidar la importancia de la nutrición infantil y que de ello depende su crecimiento adecuado.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dña. Patricia Murciego Rubio, logopeda. Experta en terapia orofacial y miofuncional, Máster en atención temprana. Máster en investigación en ciencias sociosanitarias. Doctoranda en ciencias de la salud. Colegiada CyL 09/192. Unidad de daño cerebral- Centro Hospitalario Benito Menni. Valladolid

Patricia Murciego Rubio
Patricia Murciego Rubio

 

 

 

 

 

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Abramovich, A. (1997). Embriología de la región maxilofacial. Madrid: Editorial médica Panamericana.

Bigenzahn, W. (2004): Disfunciones Orofaciales en la Infancia. Diagnóstico, terapia miofuncional y logopedia. Barcelona: Ars Médica.

Gómez de Ferraris, M. y Campos Muñoz, A. (2009). Histología y embriología bucodental. Segunda edición. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Marchesan I. (2002). Fundamentos de la Fonoaudiología: Aspectos clínicos de la Motricidad Orofacial. Buenos Aires: Panamericana.

 

Referencias en el texto:

(1) Enlow, D. H. (1992). Crecimiento Maxilofacial. 3 ed. México: Interamericana-McGraw Hill.

(2) Susanibar, F., Parra, B., Marchesan, I. y Dioses, A. (2014) Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial.