Archivo de la etiqueta: Daño cerebral adquirido

INTERVENCIÓ DEL LOGOPEDA EN EL CAS D’UN XIQUET DIAGNOSTICAT DE PARÀLISI CEREBRAL AMB DISFÀGIA OROFARÍNGIA

El nostre fill de 4 anys té paràlisi i patix de disfàgia orofaríngia. En el nostre hospital de referència no hi ha logopeda i ens sentim molt perduts. Llegim en internet i coneguts ens comenten que és molt important que a més reba intervenció logopèdica per a ajudar-nos amb les menjars i que no tinguem tants problemes o inclús puga ocórrer quelcom greu si s'entravessa. Podria dir-nos en què consistix la seua intervenció i si altres professionals poden donar resposta realment sense haver de recórrer a un professional més?

Efectivament, la figura del logopeda juga un paper molt important tant per a millorar la qualitat de vida del vostre fill, com per a mostrar-vos pautes d'actuació en el dia a dia.

És bàsic que el logopeda que tracte vostre fill estiga especialitzat en Motricitat Orofacial i Disfàgia. També s'haurà de realitzar un abordatge multidisciplinari per a poder establir un pla terapèutic eficaç.

La paràlisi Cerebral Infantil (PCI) és el terme utilitzat per a descriure la síndrome produït per lesió o dany del sistema nerviós central durant períodes crítics del desenvolupament. Els xiquets amb paràlisi cerebral presenten diferents manifestacions clíniques, però tots mostren deteriorament de la funció neurològica. Esta malaltia, considerada altament incapacitant, presenta una incidència de 2,5 per cada mil nascuts vius en països en desenvolupament i de 2,0 en països desenvolupats. (6)

La valoració multidisciplinària en el xiquet amb PCI és fonamental, donada l'enorme quantitat de trastorns associats que poden coexistir en el xiquet. (8)

L'equip multidisciplinari està format pels següents especialistes: pediatre, pneumòleg, gastroenteròleg, neuròleg, otorinolaringòleg, metge rehabilitador, radiòleg nutricionista, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, odontopediatra i infermera. Intervindran segons les necessitats específiques de cada cas. Cada especialitat o disciplina contribuïx a millorar la qualitat de vida d'estos xiquets.

La labor del logopeda és propiciar que cada xiquet obtinga mitjans per a disminuir les dificultats alimentàries de la forma menys agressiva, evitant l'ús de sondes prolongades (si fóra possible), i prevenint processos infecciosos com les pneumònies aspiratives. La disfagia pot portar conseqüències per a la salut del xiquet, en el cas que aspire l'aliment o la saliva per la via aèria respiratòria. (2)

En el cas concret dels xiquets amb PCI la deglució està compromesa. El dany congènit del sistema nerviós central durant el període neonatal pot portar a dificultats en l'alimentació, com a succió dèbil o lenta. Esta pot ser un primer senyal d'alerta que el lactant té algun problema neurològic. Els trastorns de la deglució són comuns en lactants que evolucionaran a PCI o que presentaran altres problemes de desenvolupament. (1)

La deglució és un complex procés sensoriomotor que té lloc en el moment en què els aliments entren per la boca, procés que té quatre fases (preoral, oral, faríngia i esofàgica), coneixent-se la seua alteració com disfàgia. (3)

No són capaços de menjar sòlids, i presenten dificultats en la formació i en la contenció de bol a la cavitat oral. La gran majoria degut no sols a un trastorn a nivell muscular, sinó també a una disfunció sensorial de la cavitat oral (hipo o hiper reactius).

Predomina la respiració oral, el que repercuteix en el to de la musculatura implicada en la deglució i en la parla. Així com en el desenvolupament de les estructures orofacials.

En el llenguatge presenten, per exemple, dificultat en l'articulació de fonemes.

Ens trobarem amb sialorrea, és a dir, no són capaços o tenen dificultat per a engolir saliva degut a l'alteració del seu SNC. (5)

Per a elaborar un bon diagnòstic, s'ha de preguntar pel temps d'evolució dels signes i símptomes que poden indicar disfagia, així com per la seua cronicitat i modificacions; entre eixes manifestacions tenim: bavejar excessivament, escopir el menjar i tindre dificultat respiratòria durant l'alimentació.

A continuació s'avalua el desenvolupament del xiquet per a identificar les habilitats cognitives, motores i orals, tant grosses com fines.

També es realitza una avaluació nutricional completa i la història alimentària que haurà d'incloure: la quantitat i tipus d'aliments ingerits pel xiquet, les dificultats amb la succió i la lactància, l'inici dels aliments sòlids, la masticació, la grandària de bol alimentari, el tancament labial, si hi ha bombament lingual repetitiu i retenció de l'aliment en la boca, preferència o intolerància a certs aliments i textures, rebuig de l'alimentació, tos o respiració sorollosa amb la ingesta (que podria suggerir aspiració o residus d'aliment en la faringe), temps excessiu per a l'alimentació, moments del dia en què menja millor, tècniques, posició i recursos empleats per a l'alimentació; tota esta informació permetrà tindre una idea de les fases i estructures que estan afectades en el procés de la deglució.

Es pot sospitar clínicament l'aspiració silenciosa (o no evident) en xiquets amb símptomes inespecífics com a tos, alimentació lenta, rebuig de l'aliment, plor, cianosi, apnea, ofec en prematurs, bradicàrdia i raneres. L'avaluació clínica sense signes suggestius d'aspiració, o d'alteració de la fase faríngia, no descarta la possibilitat d'aspiració silent, per la qual cosa es recomana realitzar una Videofluoroscopia. Esta és la prova diagnòstica més utilitzada per a confirmar la presència d'aspiració o penetració en la via aèria.

En la rehabilitació de la disfàgia un dels objectius del logopeda és millorar el control funcional en les fases preparatòria, oral y/o faríngia. D'esta manera s'aconseguirà el principal objectiu de la teràpia, aconseguir una alimentació oral amb una deglució segura i eficaç mentres es mantenen una hidratació i nutrició adequades.

S'indicaran a la família tècniques compensatòries, com canvis posturals, modificació de volum i presentació del bol, modificació de consistència alimentària, increment sensorial, entre d'altres. (9)

Es realitzarà una estimulació indirecta (sense aliment) i una altra estimulació directa (amb aliment). En cas que el nen aspiri més del 10% del bol que està en la seva cavitat oral, l'estimulació serà exclusivament indirecta, al principi, perquè no hi hagi risc d'aspiració. (2)

Estes estimulacions ja es poden dur a terme des del naixement del xiquet, sempre que estiga clínicament estable.

És important tractar tant l'aspecte sensorial, normalment alterat, com l'aspecte motor a través de diferents exercicis, ja que els sistemes motor i sensorial estan interrelacionats. Estos exercicis seran planificats una vegada realitzat el diagnòstic específic de cada cas.

Amb un diagnòstic i tractament adequats s'aconseguix disminuir la morbiditat de la disfàgia, fet que es materialitza per l'existència de menys ingressos hospitalaris per any degut a esta causa. (7)

És de vital importància, per a aconseguir els objectius del tractament, un treball en equip, amb la implicació dels professionals sanitaris, de les famílies i dels cuidadors escolars d'estos xiquets.

 

Per al Col·legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Mtr. Silvia Cabado Solé, logopeda CLC nº1629, especialista en Motricitat Orofacial al Servici de Medicina Física i Rehabilitació Pediàtrica de l'Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu (Barcelona)

Silvia Cabado
Silvia Cabado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referències en el text:

(1) S,Skuse.D. Characteristics and management of feeding problems of yong children with Cerebral palsy.Rev.Medica.Chil Neurol.1992.34:379-88.

(2) Mg.B David Poma Reyes. Disfagia Neurogenetica en niños con PCI.(Oct.2010).Rev.Motricidad Orofacial.

(3) Cámpora H.; Falduti A. Evolución y tratamiento de las alteraciones de la deglución.Am.Med.Resp (2012;3:98-107)

(4) J.L Bacco R., F. Anaya,E.Flores,N.Peña. Trastornos de la alimentación y deglución en niños y jóvenes portadores de PC.abordaje multidisciplinario. Rev.Med.Clínica Condes 2014; 25:330-342.

(5) Barrionuevo N., F.Fresia Solis.Anomalias dentomaxilares y factores asociados en niños con PC. Rev.Chilena Pediatria (2008),79 (3):272-280.

(6) Luis Fernando garcia Zapata,S. Luria Restrepo Mesa. La alimentación del niño con PC. Un reto para el nutricionista dietista.Perpectivas desde una revisión. Perspectivas en nutrición humana.2012,vol 12 Enero-Junio.

(7) Schwart SM,Corredor.J,Fisher-Medina J., Rabinowitz S. Diagnosis and treatment of feeding disordin in children with development disabilities.Pediatrics 2001;108: 671-676.

(8) Moreno J.M, Montero Gonzalez P.J,Garcia Beamonde Sanchez M.E. Intervención educativa en la PC.Actividades para la mejora de la expresión oral. Edita: Junta de Andalucia.

(9) Logeman J.A.Management of the patient with oropharyngeal swallowing disorder.2º edición Pro-Ed Austin,Texas (1998;191-250).

 

Bibliografía complementaria:

Niños y niñas con Parálisis Cerebral. A.Garcia Prieto. Ed.Narcea.

 

INTERVENCIÓN DEL LOGOPEDA EN EL CASO DE UN NIÑO DIAGNOSTICADO DE PARÁLISIS CEREBRAL CON DISFAGIA OROFARINGEA

Nuestro hijo de 4 años tiene parálisis y sufre de disfagia orofaríngea. En nuestro hospital de referencia no hay logopeda y nos sentimos muy perdidos. Leemos en internet y conocidos nos comentan que es muy importante que además reciba intervención logopédica para ayudarnos con las comidas y que no tengamos tantos problemas o incluso pueda ocurrir algo grave si se atraganta.

¿Podría decirnos en qué consiste su intervención y si otros profesionales pueden dar respuesta realmente sin tener que recurrir a un profesional más?

Efectivamente, la figura del logopeda juega un papel muy importante tanto para mejorar la calidad de vida de vuestro hijo, como para mostraros pautas de actuación en el día a día.

Es básico que el logopeda que trate a vuestro hijo esté especializado en Motricidad Orofacial y Disfagia. También se deberá realizar un abordaje multidisciplinar para poder establecer un plan terapéutico eficaz.

La parálisis Cerebral Infantil (PCI) es el término utilizado para describir el síndrome producido por lesión o daño del sistema nervioso central durante períodos críticos del desarrollo. Los niños con parálisis cerebral presentan diferentes manifestaciones clínicas, pero todos muestran deterioro de la función neurológica. Esta enfermedad, considerada altamente incapacitante, presenta una incidencia de 2,5 por cada mil nacidos vivos en países en desarrollo y de 2,0 en países desarrollados.(6)

La valoración multidisciplinar en el niño con PCI es fundamental, dada la enorme cantidad de trastornos asociados que pueden coexistir en el niño.(8)

El equipo multidisciplinar está formado por los siguientes especialistas: pediatra, neumólogo, gastroenterólogo, neurólogo, otorrinolaringólogo, médico rehabilitador, radiólogo nutricionista, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, odontopediatra y enfermera. Intervendrán según las necesidades específicas de cada caso. Cada especialidad o disciplina contribuye a mejorar la calidad de vida de estos niños.

La labor del logopeda es propiciar que cada niño obtenga medios para disminuir las dificultades alimentarias de la forma menos agresiva, evitando el uso de sondas prolongadas (si fuera posible), y previniendo procesos infecciosos como las neumonías aspirativas. La disfagia puede traer consecuencias para la salud del niño, en caso de que aspire el alimento o la saliva por la vía aérea respiratoria. (2)

En el caso concreto de los niños con PCI la deglución está comprometida. El daño congénito del sistema nervioso central durante el periodo neonatal puede llevar a dificultades en la alimentación, como succión débil o lenta. Ésta puede ser una primera señal de alerta de que el lactante tiene algún problema neurológico. Los trastornos de la deglución son comunes en lactantes que evolucionarán a PCI o que presentarán otros problemas de desarrollo. (1)

La deglución es un complejo proceso sensoriomotor que tiene lugar en el momento en que los alimentos entran por la boca, proceso que tiene cuatro fases (preoral, oral, faríngea y esofágica), conociéndose su alteración como disfagia. (3)

No son capaces de comer sólidos, y presentan dificultades en la formación y en la contención del bolo en la cavidad oral. La gran mayoría debido no sólo a un trastorno a nivel muscular, sino también a una disfunción sensorial de la cavidad oral (hipo o hiper reactivos).

Predomina la respiración oral, lo que repercute en el tono de la musculatura implicada en la deglución y en el habla. Así como en el desarrollo de las estructuras orofaciales.

En el lenguaje presentan, por ejemplo, dificultad en la articulación de fonemas.

Nos encontraremos con sialorrea, es decir, no son capaces o tienen dificultad para tragar saliva debido a la alteración de su SNC. (5)

Para elaborar un buen diagnóstico, se debe preguntar por el tiempo de evolución de los signos y síntomas que pueden indicar disfagia, así como por su cronicidad y modificaciones; entre esas manifestaciones tenemos: babear excesivamente, escupir la comida y tener dificultad respiratoria durante la alimentación.

A continuación se evalúa el desarrollo del niño para identificar las habilidades cognitivas, motoras y orales, tanto gruesas como finas.

También se realiza una evaluación nutricional completa y la historia alimentaria que deberá incluir: la cantidad y tipos de alimentos ingeridos por el niño, las dificultades con la succión y la lactancia, el inicio de los alimentos sólidos, la masticación, el tamaño del bolo alimentario, el cierre labial, si existe bombeo lingual repetitivo y retención del alimento en la boca, preferencia o intolerancia a ciertos alimentos y texturas, rechazo a la alimentación, tos o respiración ruidosa con la ingesta (que podría sugerir aspiración o residuos de alimento en la faringe), tiempo excesivo para la alimentación, momentos del día en que come mejor, técnicas, posición y recursos empleados para la alimentación; toda esta información permitirá tener una idea de las fases y estructuras que están afectadas en el proceso de la deglución.

Se puede sospechar clínicamente la aspiración silenciosa (o no evidente) en niños con síntomas inespecíficos como tos, alimentación lenta, rechazo del alimento, llanto, cianosis, apnea, ahogo en prematuros, bradicardia y estertores. La evaluación clínica sin signos sugestivos de aspiración, o de alteración de la fase faríngea, no descarta la posibilidad de aspiración silente, por lo que se recomienda realizar una Videofluoroscopia. Ésta es la prueba diagnóstica más utilizada para confirmar la presencia de aspiración o penetración en la vía aérea.

En la rehabilitación de la disfagia uno de los objetivos del logopeda es mejorar el control funcional en las fases preparatoria, oral y/o faríngea. De este modo se alcanzará el principal objetivo de la terapia, conseguir una alimentación oral con una deglución segura y eficaz mientras se mantienen una hidratación y nutrición adecuadas.

Se indicarán a la familia técnicas compensatorias, como cambios posturales, modificación de volumen y presentación del bolo, modificación de consistencia alimentaria, incremento sensorial, entre otras.(9)

Se realizará una estimulación indirecta (sin alimento) y otra estimulación directa (con alimento). En caso de que el niño aspire más del 10% del bolo que está en su cavidad oral, la estimulación será exclusivamente indirecta, en un principio, para que no haya riesgo de aspiración. (2)

Estas estimulaciones ya se pueden llevar a cabo desde el nacimiento del niño, siempre que esté clínicamente estable.

Es importante tratar tanto el aspecto sensorial, normalmente alterado, como el aspecto motor a través de diferentes ejercicios, ya que los sistemas motor y sensorial están interrelacionados. Estos ejercicios serán planificados una vez realizado el diagnóstico específico de cada caso.

Con un diagnóstico y tratamiento adecuados  se consigue disminuir la morbilidad de la disfagia, hecho que se materializa por la existencia de menos ingresos hospitalarios por año debido a esta causa. (7)

Es de vital importancia, para conseguir los objetivos del tratamiento, un trabajo en equipo, con la implicación de los profesionales sanitarios, de las familias y de los cuidadores escolares de estos niños.

 

Para el Colegio de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Mtr. Silvia Cabado Solé, logopeda CLC nº1629, especialista en  Motricidad Orofacial al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Pediátrica del Hospital de Sant Pau y de la Santa Cruz (Barcelona)

Silvia Cabado
Silvia Cabado

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias en el texto:

(1) S,Skuse.D. Characteristics and management of feeding problems of yong children with Cerebral palsy.Rev.Medica.Chil Neurol.1992.34:379-88.

(2) Mg.B David Poma Reyes. Disfagia Neurogenetica en niños con PCI.(Oct.2010).Rev.Motricidad Orofacial.

(3) Cámpora H.; Falduti A. Evolución y tratamiento de las alteraciones de la deglución.Am.Med.Resp (2012;3:98-107)

(4) J.L Bacco R., F. Anaya,E.Flores,N.Peña. Trastornos de la alimentación y deglución en niños y jóvenes portadores de PC.abordaje multidisciplinario. Rev.Med.Clínica Condes 2014; 25:330-342.

(5) Barrionuevo N., F.Fresia Solis.Anomalias dentomaxilares y factores asociados en niños con PC. Rev.Chilena Pediatria (2008),79 (3):272-280.

(6) Luis Fernando garcia Zapata,S. Luria Restrepo Mesa. La alimentación del niño con PC. Un reto para el nutricionista dietista.Perpectivas desde una revisión. Perspectivas en nutrición humana.2012,vol 12 Enero-Junio.

(7) Schwart SM,Corredor.J,Fisher-Medina J., Rabinowitz S. Diagnosis and treatment of feeding disordin in children with development disabilities.Pediatrics 2001;108: 671-676.

(8) Moreno J.M, Montero Gonzalez P.J,Garcia Beamonde Sanchez M.E. Intervención educativa en la PC.Actividades para la mejora de la expresión oral. Edita: Junta de Andalucia.

(9) Logeman J.A.Management of the patient with oropharyngeal swallowing disorder.2º edición Pro-Ed Austin,Texas (1998;191-250).

 

Bibliografía complementaria:

Niños y niñas con Parálisis Cerebral. A.Garcia Prieto. Ed.Narcea.

REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA DE LA AFASIA

Mi padre ha sufrido un infarto cerebral hace un mes y le ha dejado secuelas importantes en su habla. El médico nos ha dicho que la afasia es de tipo Broca y que después del alta podría servirle favorablemente la rehabilitación informatizada por parte de un logopeda. ¿Podrían explicarnos de que se trata y si es un tratamiento siempre eficaz?

Efectivamente, después de un infarto cerebral es posible que queden secuelas que afecten al lenguaje. En el caso de la afasia motora o de tipo Broca, se debe a lesiones que afectan al lóbulo frontal, bien localizadas en el área de Broca (áreas 44 y 45 de Broadmann), bien en áreas circundantes (áreas 6, 8, 9, 10 y 46) (1).

La afasia de tipo Broca se caracteriza por una expresión verbal muy afectada con una comprensión relativamente mejor, aunque también afectada. El lenguaje espontáneo presenta una importante alteración de los mecanismos articulatorios, un vocabulario restringido, agramatismo y una severa reducción de la longitud de la frase. También presenta agrafia y en ocasiones apraxia ideomotora. La mayoría de pacientes con afasia de Broca también presenta un déficit motor del hemicuerpo derecho (2).

En cuanto a la recuperación de este tipo de lesiones, en la década de los años 80 se desarrolló el concepto de neuroplasticidad cerebral, describiendo el cerebro como un órgano no estático, sino dinámico (3) lo que permitiría recuperaciones funcionales a partir de diferentes estrategias rehabilitadoras.

Basándose en estas teorías de recuperación funcional del cerebro y neuroplasticidad, numerosos estudios y la práctica clínica demuestran que la rehabilitación logopédica es efectiva en la mayoría de casos y que esta eficacia aumenta en función de la intensificación de la terapia en los primeros meses de la lesión. A tal efecto, la utilización de programas informáticos específicos es, hoy por hoy, una valiosa ayuda a los profesionales de la logopedia, ya que permiten intensificar la terapia de una forma sencilla, efectiva y económica.

Estos programas consisten en ejercicios informatizados específicos que trabajan diferentes funciones cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas, de una manera sistemática. Aunque el paciente puede ser autónomo a la hora de realizar estos ejercicios, es importante que estén supervisados ​​por un profesional logopeda que haga un programa de intervención adecuado y un seguimiento de la evolución.

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana:

Laura Augé Domènech. Licenciada en Psicología por la Universitat de Barcelona. Postgrado en Patologia del Llenguatge del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. NÚM. Col. 08-0928

Coordinadora del Master en Neurologopedia de l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Cuetos Vega, F. (2004). Evaluación y Rehabilitación de las Afasias. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Helm-Estabrooks, A. (2005). Manual de la Afasia y de Terapia de la Afasia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Muñoz Céspedes, J.M., Tirapu Ustárroz, J. (2001) Rehabilitación neuropsicológica. Madrid: Editorial Síntesis.

Fernández Guinea, S., López-Higes, R. (2005) Guía de intervención logopédica en las afasias. Madrid: Editorial Síntesis. 

 

REFERENCIAS EN EL TEXTO

(1) Porta-Etessam, J., Núñez-López, R., Balsalobre, J., López, E., Hernández, A., Luna, A. (1997). Lenguaje y afasias. Revista Neurol 1997;25 (144):1269-1277

(2) Vendrell, J.M. Las Afasias:semiología y tipos clínicos. Revista Neurol 2001;32 (10):980-986

(3) Cullell Gómez, N. i Vendrell Brucet, J.M. Aplicación de las nuevas tecnologías en los programas de intervención cognitiva para personas con deterioro. Alzheimer. Real Invest Demenc. 2008:38:14-20

 

REHABILITACIÓ LOGOPÈDICA DE L’AFÀSIA

Mon pare ha patit un infart cerebral fa un mes i li ha deixat seqüeles importants en el seu parla. El metge ens ha dit que l'afàsia és de tipus Broca i que després de l'alta podria servir-li favorablement la rehabilitació informatitzada per part d'un logopeda. Podrien explicar-nos de què es tracta i si és un tractament sempre eficaç?

Efectivament, després d’un infart cerebral és possible que quedin seqüeles que afectin al llenguatge. En el cas de l’afàsia motora o de tipus Broca, es deu a lesions que afecten al lòbul frontal, bé localitzades a l’àrea de Broca (àrees 44 i 45 de Broadmann), bé en àrees circumdants (àrees 6, 8, 9, 10 i 46) (1).

L’afàsia de tipus Broca es caracteritza per una expressió verbal molt afectada amb una comprensió relativament millor, encara que també afectada. El llenguatge espontani presenta una important alteració dels mecanismes articulatoris, un vocabulari restringit, agramatisme i una severa reducció de la longitud de la frase. També presenta agrafia i en ocasions apràxia ideomotora. La majoria de pacients amb afàsia de Broca també presenta un dèficit motor de l’hemicos dret (2).

En quan a la recuperació d’aquest tipus de lesions, a la dècada dels anys 80 es va desenvolupar el concepte de neuroplasticitat cerebral, descrivint el cervell com un òrgan no estàtic, si no dinàmic (3) fet que permetria recuperacions funcionals a partir de diferents estratègies rehabilitadores.

Basant-se en aquestes teories de recuperació funcional del cervell i neuroplasticitat,   nombrosos estudis i la pràctica clínica demostren que la rehabilitació logopèdica és efectiva en la majoria de casos i que aquesta eficàcia augmenta en funció de la intensificació de la teràpia en els primers mesos de la lesió. A tal efecte, la utilització de programes informàtics específics és, avui per avui, una valuosa ajuda als professionals de la logopèdia, ja que permeten intensificar la teràpia d’una forma senzilla, efectiva i econòmica.

Aquests programes consisteixen en exercicis informatitzats específics que treballen diferents funcions cognitives com l’atenció, la memòria, el llenguatge i les funcions executives, d’una manera sistemàtica. Tot i que el pacient pot ser autònom a l’hora de realitzar aquests exercicis, és important que estiguin supervisats per un professional logopeda que faci un programa d’intervenció adequat i un seguiment de l’evolució.

 

Per al Col.legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Laura Augé Domènech. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Patologia del Llenguatge de l’ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. NÚM. Col. 08-0928

Coordinadora del Màster en Neurologopèdia de l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

Cuetos Vega, F. (2004). Evaluación y Rehabilitación de las Afasias. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Helm-Estabrooks, A. (2005). Manual de la Afasia y de Terapia de la Afasia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Muñoz Céspedes, J.M., Tirapu Ustárroz, J. (2001) Rehabilitación neuropsicológica. Madrid: Editorial Síntesis.

Fernández Guinea, S., López-Higes, R. (2005) Guía de intervención logopédica en las afasias. Madrid: Editorial Síntesis. 

 

REFERÈNCIES EN EL TEXT

(1) Porta-Etessam, J., Núñez-López, R., Balsalobre, J., López, E., Hernández, A., Luna, A. (1997). Lenguaje y afasias. Revista Neurol 1997;25 (144):1269-1277

(2) Vendrell, J.M. Las Afasias:semiología y tipos clínicos. Revista Neurol 2001;32 (10):980-986

(3) Cullell Gómez, N. i Vendrell Brucet, J.M. Aplicación de las nuevas tecnologías en los programas de intervención cognitiva para personas con deterioro. Alzheimer. Real Invest Demenc. 2008:38:14-20

EL PAPEL DEL FAMILIAR EN LA INTEGRACIÓN DEL LENGUAJE EN LA VIDA DIARIA DE PACIENTES CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Mi madre recibe atención del logopeda en el hospital porque sufrió un ictus que le ha dejado secuelas en el lenguaje. Han pasado 3 meses y aunque el especialista nos dice que sí hay mejoras en sus sesiones, nosotros en casa no lo vemos. ¿Esto es normal? ¿Debería venir una logopeda a casa para que mi madre utilice también con nosotros lo que aprende en el hospital o esperamos a que vaya haciéndolo ella sola con el tiempo?

En pacientes con daño cerebral adquirido y sus consecuencias debemos abordar el tratamiento y la integración del mismo en la vida diaria del paciente desde el hospital de forma conjunta con los familiares para una mayor efectividad.

Durante la etapa post aguda del Ictus dos o tres primeros meses es la etapa con mayor recuperación. Según estudios realizados por Friedman Pullvermuller y Marcelo Bethier junto colaboradores (1, 2, 3): la práctica intensiva verbal incrementa la plasticidad neuronal. Practicando dicho lenguaje en un contexto de acción reacción e  interactuando con otras personas mejora la generalización.

Es algo habitual que en pacientes con daño cerebral adquirido el lenguaje tarde en integrase ya que dicha evolución y el tiempo depende de varios factores: la naturaleza y la severidad de la lesión, la motivación del paciente hacia el aprendizaje, las alteraciones cognitivas subyacentes y la severidad de la patología.

Generalmente el proceso de rehabilitación es largo, lento y el lenguaje va recuperando de forma gradual.

Los familiares jugáis un papel esencial.

Se pueden marcar programas de rehabilitación y de entrenamiento que podéis llevar a cabo con la guía y supervisión adecuada del logopeda del hospital con el objetivo que mejoréis la generalización del lenguaje en casa.

 

Laura Montalva García
Laura Montalva García

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Laura Montalva García

Logopeda colegiada Nº 46517

Especialista intervención logopédica en daño cerebral adquirido

 

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Fernández, S. López-Migues, R. Guía de intervención logopédica en afasias, Síntesis, 2005.

Enlace externo: Cuadernos FEDACE sobre Logopedia y Daño Cerebral Adquirido (CLIC para abrir el documento)

 

Referencias en el texto:

(1) Pulvermüller F., ML Berthier - Enlace externo: Aphasiology Aphasia therapy on a neuroscience basis (2008) 

(2) Pulvermüller, F. et al. Constraint-induced therapy of chronic aphasia following stroke. Stroke 32, 1621-1626 (2001)

(3) Pulvermüller, F., Hauk, O., Zohsel, K., Neininger, B. & Mohr, B. Therapy-related reorganization of language in both hemispheres of patients with chronic aphasia. Neuroimage, in press (2005).

MI ABUELA HA PERDIDO EL LENGUAJE TRAS UN ICTUS

Buenos días, nuestra consulta es la siguiente. Mi abuela tiene 86 años y estaba perfecta pero hace unos meses sufrió un ictus. Los médicos que la han tratado nos dijeron que en el TAC salía medio hemisferio oscuro y que era grave. Que no podría mover la parte derecha del cuerpo ni muy probablemente hablar. Ahora mismo está ya en casa y mueve las manos coordinadas y también la cara, la mandíbula… y come con algo de ayuda como si no tuviera parálisis (sí se le ha quedado una pierna sin fuerza). Le canto a veces porque le gusta mucho y ella de pronto canta algún trocito también, nos mira y parece que nos entiende y saluda o se despide diciendo el nombre de mi padre, mi prima… pero es un poco extraño. ¿Cómo podemos saber si realmente nos entiende o entiende las circunstancias que le rodean? Yo pruebo a hacerle preguntas, pero me he dado cuenta de que si cambio la forma de hacerlo responde como si lo hiciera de forma aleatoria… gracias y un saludo.

Buenos días, por lo que comenta su abuela al sufrir el ictus presenta una lesión en el hemisferio izquierdo cuya extensión es amplia, es por ello que la movilidad del lado derecho está afectada  ya que información cerebral se cruza y la lesión del hemisferio izquierdo también llamado parlante  nos indica la presencia de un trastorno afásico.

El término afasia define cualquier alteración en la percepción y /o expresión del lenguaje, como consecuencia de una lesión cerebral. Una manera práctica de describir ordenadamente a las afasias es atendiendo a la localización y extensión de la lesión (1).

El tipo de afasia, su lesión y componentes lingüísticos alterados son distintos para cada persona.

Las canciones y saludos forman parte del lenguaje automático, esto es  una forma de expresión espontánea, producida sin la intervención de la voluntad del sujeto en expresarlo. Es por ello que las personas con una lesión así son capaces de producir canciones, días de la semana, números, palabrotas… y no pueden articular las palabras que desean.

Por lo que comenta su familiar probablemente presente una afasia global eso implica que está afectada la comprensión y la expresión. Puede que sea capaz de comprender algunas palabras y/o producir otras.  Para conocer el nivel de afectación lo mejor sería realizarle una valoración del lenguaje por parte de un logopeda usando un test  o batería de valoración del lenguaje en afasias. Los más utilizados son el test de Boston, test Barcelona o batería Westerm. Una vez realizada esta, el logopeda podrá orientarle sobre la mejor forma de comunicarse con su familiar; el tipo de frases que debe usar para favorecer la comprensión y estrategias para favorecer la expresión de sus demandas y deseos.  Así como de su tratamiento.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana:

Almudena Valle Sastre , logopeda, Colegiada nº EX 06/0004

Almudena Valle Sastre
Almudena Valle Sastre

 

 

 

 

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Berthier M.L.: Afasia secundaria a accidente cerebrovascular: Epidemiología, fisiopatología y tratamiento. Drugs and Aging 22 (2):163- 182, 2005

Peña Casanova J. Rehabilitación de la afasia y trastornos asociados. Barcelona. Masson 1995

Vendrell J.M: Las Afasias, semiología y tipos clínicos. Rev. Neurol. 2001: 32: 980-6

Vigotsky, S.L. Pensamiento y Lenguaje. Paidos. Barcelona, l995.

 

Referencias en el texto:

(1)    Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición Rodriguez , Smith-Ágreda Ed. Médica Panamericana, 2004

------------------------------------------

Clasificación de las afasias por su localización. Imágenes extraídas de la web http://www.jocassan.com/

imagen localizaciones daño en afasia

 

 

LA MEUA IAIA HA PERDUT EL LLENGUATGE DESPRÉS D’UN ICTUS

Bon dia, la nostra consulta és la següent. La meua iaia té 86 anys i estava perfecta però fa uns mesos va patir un ictus. Els metges que l'han tractat ens van dir que en la TAC eixia mig hemisferi fosc i que era greu. Que no podria moure la part dreta del cos ni molt probablement parlar. Ara mateix està ja a casa i mou les mans coordinades i també la cara, la mandíbula... i menja amb quelcom d'ajuda com si no tinguera paràlisi (sí se li ha quedat una cama sense força). Li cante a vegades perquè li agrada molt i ella de sobte canta algun trosset també, ens mira i pareix que ens entén i saluda o es despedix dient el nom de mon pare, la meua cosina... però és un poc estrany. Com podem saber si realment ens entén o entén les circumstàncies que li rodegen? Jo prove a fer-li preguntes, però m'he adonat de que si canvi la forma de fer-ho respon com si ho fera de forma aleatoria... gràcies i una salutació.

 

Bon dia, per la qual cosa comenta la seua iaia al patir l'ictus presenta una lesió en l'hemisferi esquerre l'extensió de la qual és àmplia, és per això que la mobilitat del costat dret està afectada ja que la informació cerebral s'encreua i la lesió de l'hemisferi esquerre també cridat parlant ens indica la presència d'un trastorn afàsic.

El terme afàsia definix qualsevol alteració en la percepció i/o expressió del llenguatge, com a conseqüència d'una lesió cerebral. Una manera pràctica de descriure ordenadament a les afàsies és atenent a la localització i extensió de la lesió (1).

El tipus d'afàsia, la seua lesió i components lingüístics alterats són distints per a cada persona.

Les cançons i salutacions formen part del llenguatge automàtic, açò és una forma d'expressió espontània, produïda sense la intervenció de la voluntat del subjecte a expressar-ho. És per això que les persones amb una lesió així són capaços de produir cançons, dies de la setmana, números, paraulotes... i no poden articular les paraules que desitgen.

Pel que comenta el seu familiar probablement present una afàsia global això implica que està afectada la comprensió i l'expressió. Potser serà capaç de comprendre algunes paraules y/o produir altres. Per a conéixer el nivell d'afectació el millor seria realitzar-li una valoració del llenguatge per part d'un logopeda usant un test o bateria de valoració del llenguatge en afàsies. Els més utilitzats són el test de Boston, test Barcelona o bateria Westerm. Una vegada realitzada esta, el logopeda podrà orientar-li sobre la millor forma de comunicar-se amb el seu familiar; el tipus de frases que ha d'usar per a afavorir la comprensió i estratègies per a afavorir l'expressió de les seues demandes i desitjos. Així com del seu tractament.

 

Per a Col·legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Almudena Valle Sastre , logopeda, Colegiada nº EX 06/0004 

Almudena Valle
Almudena Valle Sastre

 

 

 

 

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els següents llibres y/o articles:

Berthier M.L.: Afasia secundaria a accidente cerebrovascular: Epidemiología, fisiopatología y tratamiento. Drugs and Aging 22 (2):163- 182, 2005

Peña Casanova J. Rehabilitación de la afasia y trastornos asociados. Barcelona. Masson 1995

Vendrell J.M: Las Afasias, semiología y tipos clínicos. Rev. Neurol. 2001: 32: 980-6

Vigotsky, S.L. Pensamiento y Lenguaje. Paidos. Barcelona, l995.

 

Referències en el text:

(1)    Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición Rodriguez , Smith-Ágreda Ed. Médica Panamericana, 2004

------------------------------------------

Classificació de les afàsies per la seua localització imatges extretes de la web http://www.jocassan.com/ :

imagen localizaciones daño en afasia

 

EL PAPER DEL FAMILIAR EN LA INTEGRACIÓ DEL LLENGUATGE EN LA VIDA DIÀRIA DE PACIENTS AMB DANY CEREBRAL ADQUIRIT

Ma mare rep atenció del logopeda en l'hospital perquè va patir un ictus que li ha deixat seqüeles en el llenguatge. Han passat 3 mesos i encara que l'especialista ens diu que sí que hi ha millores en les seues sessions, nosaltres a casa no ho veiem. Açò és normal? Hauria de vindre una logopeda a casa perquè mon mare utilitze també amb nosaltres el que aprén en l'hospital o esperem que vaja fent-ho ella sola amb el temps?

En pacients amb dany cerebral adquirit i les seues conseqüències hem d'abordar el tractament i la integració del mateix en la vida diària del pacient des de l'hospital de forma conjunta amb els familiars per a una major efectivitat.

Durant l'etapa post aguda de l'Ictus dos o tres primers mesos és l'etapa amb major recuperació. Segons estudis realitzats per Friedman Pullvermuller i Marcelo Bethier junt col·laboradors (1,2,3): la pràctica intensiva verbal incrementa la plasticitat neuronal. Practicant el dit llenguatge en un context d'acció reacció i interactuant amb altres persones millora la generalització.

És quelcom habitual que en pacients amb dany cerebral adquirit el llenguatge tarde a integrar-se ja que la dita evolució i el temps depén de diversos factors: la naturalesa i la severitat de la lesió, la motivació del pacient cap a l'aprenentatge, les alteracions cognitives subjacents i la severitat de la patología.

Generalment el procés de rehabilitació és llarg, lent i el llenguatge es va recuperant de forma gradual.

Els familiars jugueu un paper essencial.

Es poden marcar programes de rehabilitació i d'entrenament que podeu dur a terme amb la guia i supervisió adequada del logopeda de l'hospital amb l'objectiu que milloreu la generalització del llenguatge a casa.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Laura Montalva García
Laura Montalva García

Laura Montalva García

Logopeda colegiada Nº 46517

Especialista intervenció logopèdica en dany cerebral adquirit

 

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els següents llibres y/o articles:

Fernández, S. López-Migues, R. Guía de intervención logopédica en afasias, Síntesis, 2005.

Enllaç extern: Cuaderns FEDACE sobre Logopèdia y Dany Cerebral Adquirit (CLIC per a obrir el document)

 

Referències en el text:

(1) Pulvermüller F. ML Berthier - Enllaç extern: Aphasiology Aphasia therapy on a neuroscience basis (2008)

(2) Pulvermüller, F. et al. Constraint-induced therapy of chronic aphasia following stroke. Stroke 32, 1621-1626 (2001)

(3) Pulvermüller, F., Hauk, O., Zohsel, K., Neininger, B. & Mohr, B. Therapy-related reorganization of language in both hemispheres of patients with chronic aphasia. Neuroimage, in press (2005).

 

ESTIMULAR LA COMPRENSIÓ EN PACIENTS AMB AFÀSIA

El nostre pare va tindre un ictus fa tres mesos. Ara ja està a casa i acudim a un centre de rehabilitació. No li han quedat seqüeles de moviment però sí en el llenguatge. Ens han recomanat que li estimulem perquè parle i que fem exercicis de comprensió del tipus assenyalar un objecte d'entre diversos possibles. No sabem fins a quin punt ens comprén del tot. A vegades sospitem que moltes coses no les entén.

Son pare presenta un trastorn del llenguatge que denominem afàsia. Quasi sempre es produïx per lesions en àrees dels lòbuls frontal i temporal de l'hemisferi esquerre del cervell, en persones que fins a eixe moment tenien plenes facultats per al llenguatge. Hi ha diversos tipus de quadros afàsics i cada pacient presenta una combinació de dificultats per a comprendre i expressar en diferents graus de severitat. Molts pacients amb afàsia presenten altres problemes associats que afecten la memòria, als moviments, al reconeixement, al càlcul i a altres facultats mentals.

Quasi tots les persones amb afàsia tenen problemes de comprensió. A vegades eixe és el major factor limiten-te i altres vegades només es manifesten en les preguntes més exigents dels test.

Son pare està ara en un moment crucial del procés de rehabilitació. Li recomane que intensifique la rehabilitació tot el que puguen sense produir fatiga o rebuig. Hi ha suficients proves per a assegurar que els tractaments eficaços són únicament els intensius (1) de quatre sessions setmanals com a mínim. Es recomanen huit sessions, per al que és necessari implicar la família. En la recuperació de l'afàsia se sumen els efectes biològics de reparació cerebral amb els efectes de l'estimulació per rehabilitació programada.

La família pot participar (2) però ha de ser assessorada tècnicament, sobretot si se li encomana fer exercicis de rehabilitació. No han de confondre el terme estimulació amb la idea d'animar a parlar: son pare parlaria si poguera i de fet, sospite que ell és el primer interessat a fer-ho. Si no ho fa és per que no pot. Estimular significa proporcionar estímul, no significa animar. Si volem estimular la comprensió hem de proporcionar estímuls que afavorisquen la comprensió i hem d'oblidar-nos de les tasques que l'avaluen. No es tracta de repetir una i mil vegades les tasques dels test, que han sigut dissenyades per a avaluar però no tenen per què ser eficaços per a millorar la comprensió. Sotmetre a la tortura de prendre la decisió davant de la imatge adequada d'assenyalar coses com "la dona rossa amb ulleres" i repetir-ho fins a l'infinit, no és en si mateix un mètode d'estimulació.

Imagine que hauran pogut comprovar que la comprensió lingüística de son pare millora quan el context li permet saber de què es parla i quan el que es diu té una connexió real amb la vida de què intervenen en la conversació. Estimular la comprensió significa proporcionar estímuls adequats i fer-ho de la forma adequada perquè el pacient millore les capacitats de comprensió verbal. No es tracta de saber si son pare comprén o no comprén. Això ja ho sabem. Es tracta d'aconseguir que millore la comprensió.

Les activitats específiques per a millorar la comprensió verbal es basen en:

-Mecanismes d'anticipació (la persona sap què direm, sap de què parlem. Per exemple: perquè li mostrem un gerro amb un rams de flors).

-Activitats d'escolta focalitzada i repetida, prestant atenció quan li parlem sobre el referent, en context tancat o semi obert (és el gerro de la teua filla, les flors són naturals, la teua filla ha portat, les flors són del seu jardí, eixes flors olen bé, eixes flors no es mengen, no hem comprat les flors; són flors no són fruites...).

-Activitats d'identificació de paraules o frases proporcionant totes l'ajuda possible inicialment, impedint l'error en la resposta i retirant-la progressivament. Inicialment li demanem que assenyale les flors en un context tancat (només estan les flors) i després se'l demanem una altra vegada en un context séel meu obert (flors i llibres) però li advertim amb la mirada o amb gestos que li anem a demanar que assenyale les flors o els llibres. No volem avaluar-ho, li proporcionem un estímul verbal una i mil vegades per a afavorir la reconnexió entre el significat (l'objecte, la realitat a què ens referim) i el significant (la paraula o les frases) . En la mesura que siga possible retirem les pistes contextuals (mirades, gestos, anticipació) i obrim els contextos.

La metodologia que li he descrit va ser postulada fa molt de temps per una logopeda americana que s'anomena Hildred Schuell (3) i hi ha moltes proves dels efectes que té quan s'aplica als pacients indicats. Estimular significa proporcionar estímuls adequats que afavorixen la recuperació de les funcions. Si es produïx eixa recuperació els pacients parlen. És més, estan encantats de fer-ho.

Les tasques que apliquem en la rehabilitació són tasques que proporcionen ajudes, no que confronten una vegada i una altra amb el fracàs, l'ambigüitat i el risc. El pacient rep estímuls sensorials (en este cas auditius i verbals) adequats, intensius, segurs, que no creguen ansietat ni dubtes. Els rep una vegada i una altra amb variacions i matisos. El logopeda administra un sistema d'ajudes que va de la màxima garantia d'èxit (no és possible fallar) fins a situacions més paregudes a la vida real. Eixa estimulació és la que ajuda a reorganitzar les funcions neuronals i millora la simple exposició a l'ambient, on el llenguatge i la comunicació solen donar-se a velocitat excessiva, en contextos ambigus i caòtics per a una persona amb dany cerebral.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, Colegiado nº 46121, director de la Clínica Universitaria de Logopedia de la Universidad Católica de Valencia

 

--------------------------------

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els textos següents:

Servicio de Daño Cerebral del Hospital Aita Menni. Guía para el manejo de la afasia. España; 2014. ENLLAÇ EXTERN, tamany 268 KB: http://xn--daocerebral-2db.es/wp-content/uploads/2014/01/gu%C3%8Da-para-el-manejo-de-la-afasia.pdf (último acceso 29 agosto 2014).

Navarro pérez, MªDolores, Martínez campos, Belén, Ferri campos, Joan. Daño cerebral adquirido guía práctica para familiares. Valencia: Fundación Instituto Valenciano de Neurorrehabilitación Hospitales NISA, Servicio de Daño Cerebral; 2007.

 

Referències en el text:

(1) Greener, J., Enderby, P., Whurr, R., & Grant, A. (1998). Treatment for aphasia following stroke: evidence for effectiveness. International Journal of Language & Communication Disorders33(S1), 158-161.

(2) Royal College of Speech & Language Therapists; Department of Health (UK); National Institute for Clinical Excellence (NICE) Royal College of Speech and Language Therapists Clinical Guidelines: 5.12 AphasiaTaylor-Goh, S., ed. (2005). RCSLT Clinical Guidelines. Bicester, Speechmark Publishing Ltd. 

(3) Coello, C.A., Sinotte, M.P. & Duffy, J.R. (2008). Schuell’s Stimulation Aproach to Rehabilitation. In Chapey, R. (Ed.) (2008). Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders (Fifth.). Lippincott Williams & Wilkins

ESTIMULAR LA COMPRENSIÓN EN PACIENTES CON AFASIA

Nuestro padre tuvo un ictus hace tres meses. Ahora ya está en casa y acudimos a un centro de rehabilitación. No le han quedado secuelas de movimiento pero sí en el lenguaje. Nos han recomendado que le estimulemos para que hable y que hagamos ejercicios de comprensión del tipo señalar un objeto de entre varios posibles. No sabemos hasta qué punto nos comprende del todo. A veces sospechamos que muchas cosas no las entiende.

Su padre presenta un trastorno del lenguaje que denominamos afasia. Casi siempre se produce por lesiones en áreas de los lóbulos frontal y temporal del hemisferio izquierdo del cerebro, en personas que hasta ese momento tenían plenas facultades para el lenguaje. Hay varios tipos de cuadros afásicos y cada paciente presenta una combinación de dificultades para comprender y expresar en diferentes grados de severidad. Muchos pacientes con afasia presentan otros problemas asociados que afectan a la memoria, a los movimientos, al reconocimiento, al cálculo y a otras facultades mentales.

Casi todos las personas con afasia tienen problemas de comprensión. A veces ese es el mayor factor limitante y otras veces sólo se manifiestan en las preguntas más exigentes de los test.

Su padre está ahora en un momento crucial del proceso de rehabilitación. Le recomiendo que intensifique la rehabilitación todo lo que puedan sin producir fatiga o rechazo. Existen suficientes pruebas para asegurar que los tratamientos eficaces son únicamente los intensivos (1) de cuatro sesiones semanales como mínimo. Se recomiendan ocho sesiones, para lo que es necesario implicar a la familia. En la recuperación de la afasia se suman los efectos biológicos de reparación cerebral con los efectos de la estimulación por rehabilitación programada.

La familia puede participar (2) pero debe ser asesorada técnicamente, sobre todo si se le encomienda hacer ejercicios de rehabilitación. No deben confundir el término estimulación con la idea de animar a hablar: su padre hablaría si pudiera y  de hecho, sospecho que él es el primer interesado en hacerlo. Si no lo hace es porque no puede. Estimular significa proporcionar estímulo, no significa animar. Si queremos estimular la comprensión tenemos que proporcionar estímulos que favorezcan la comprensión y tenemos que olvidarnos de las tareas que la evalúan. No se trata de repetir una y mil veces las tareas de los test, que han sido diseñadas para evaluar pero no tienen por qué ser eficaces para mejorar la comprensión. Someter a la tortura de tomar la decisión ante la imagen adecuada de señalar cosas como “la mujer rubia con gafas” y repetirlo hasta el infinito, no es en sí mismo un método de estimulación.

Imagino que habrán podido comprobar que la comprensión lingüística de su padre mejora cuando el contexto le permite saber de qué se habla y cuando lo que se dice tiene una conexión real con la vida de los que intervienen en la conversación. Estimular la comprensión significa proporcionar estímulos adecuados y hacerlo de la forma adecuada para que el paciente mejore las capacidades de comprensión verbal. No se trata de saber si su padre comprende o no comprende. Eso ya lo sabemos. Se trata de conseguir que mejore la comprensión.

Las actividades específicas para mejorar la comprensión verbal se basan en:

-Mecanismos de anticipación (la persona sabe qué vamos a decir, sabe de qué hablamos. Por ejemplo: porque le mostramos un florero con un ramos de flores).

-Actividades de escucha focalizada y repetida, prestando atención cuando le hablamos sobre el referente, en contexto cerrado o semi abierto (es el florero de tu hija, las flores son naturales, tu hija ha traído, las flores son de su jardín, esas flores huelen bien, esas flores no se comen, no hemos comprado las flores; son flores no son frutas… ).

-Actividades de identificación de palabras o frases proporcionando todas la ayuda posible inicialmente, impidiendo el error en la respuesta y retirándola progresivamente. Inicialmente le pedimos que señale las flores en un contexto cerrado (solo están las flores) y después se lo pedimos otra vez en un contexto semi abierto (flores y libros) pero le advertimos con la mirada o con gestos que le vamos a pedir que señale las flores o los libros. No queremos evaluarlo, le proporcionamos un estímulo verbal una y mil veces para favorecer la reconexión entre el significado (el objeto, la realidad a la que nos referimos) y el significante (la palabra o las frases). En la medida de lo posible retiramos las pistas contextuales (miradas, gestos, anticipación) y abrimos los contextos.

La metodología que le he descrito fue postulada hace mucho tiempo por una logopeda americana llamada Hildred Schuell (3) y hay muchas pruebas de los efectos que tiene cuando se aplica a los pacientes indicados. Estimular significa proporcionar estímulos adecuados que favorecen la recuperación de las funciones. Si se produce esa recuperación los pacientes hablan. Es mas, están encantados de hacerlo.

Las tareas que aplicamos en la rehabilitación son tareas que proporcionan ayudas, no que confrontan una y otra vez con el fracaso, la ambigüedad y el riesgo. El paciente recibe estímulos sensoriales (en este caso auditivos y verbales) adecuados, intensivos, seguros, que no crean ansiedad ni dudas. Los recibe una y otra vez con variaciones y matices. El logopeda administra un sistema de ayudas que va de la máxima garantía de éxito (no es posible fallar) hasta situaciones más parecidas a la vida real. Esa estimulación es la que ayuda a reorganizar las funciones neuronales y mejora la simple exposición al ambiente, donde el lenguaje y la comunicación suelen darse a velocidad excesiva, en contextos ambiguos y caóticos para una persona con daño cerebral.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, Colegiado nº 46121, director de la Clínica Universitaria de Logopedia de la Universidad Católica de Valencia

--------------------------------

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes textos:

Servicio de Daño Cerebral del Hospital Aita Menni. Guía para el manejo de la afasia. España; 2014. Url: http://xn--daocerebral-2db.es/wp-content/uploads/2014/01/gu%C3%8Da-para-el-manejo-de-la-afasia.pdf (último acceso 29 agosto 2014).

Navarro pérez, MªDolores, Martínez campos, Belén, Ferri campos, Joan. Daño cerebral adquirido guía práctica para familiares. Valencia: Fundación Instituto Valenciano de Neurorrehabilitación Hospitales NISA, Servicio de Daño Cerebral; 2007.

 

Referencias en el texto:

(1) Greener, J., Enderby, P., Whurr, R., & Grant, A. (1998). Treatment for aphasia following stroke: evidence for effectiveness. International Journal of Language & Communication Disorders33(S1), 158-161.

(2) Royal College of Speech & Language Therapists; Department of Health (UK); National Institute for Clinical Excellence (NICE) Royal College of Speech and Language Therapists Clinical Guidelines: 5.12 AphasiaTaylor-Goh, S., ed. (2005). RCSLT Clinical Guidelines. Bicester, Speechmark Publishing Ltd. 

(3) Coello, C.A., Sinotte, M.P. & Duffy, J.R. (2008). Schuell’s Stimulation Aproach to Rehabilitation. In Chapey, R. (Ed.) (2008). Language Intervention Strategies in Aphasia and Related Neurogenic Communication Disorders (Fifth.). Lippincott Williams & Wilkins