Archivo de la etiqueta: deglución

COM QUANTIFICAR DE FORMA OBJECTIVA LA DENSITAT DELS PURÉS EN DISFÀGIA?

Treballe en un Centre d'Atenció a la Dependència, quan treballem amb persones amb disfàgia ens trobem amb la dificultat de poder quantificar la densitat dels purés que ixen de cuina. Coneixeu algun aparell, unitat de mesura... que quantifique de forma objectiva la densitat dels purés? El centre és d'atenció 24h. i 365 dies pel que hi ha molt personal que passa per cuina i és molt complicat unificar el criteri pel que fa a la densitat. Moltes gràcies pel vostre temps.

Una salutació

Molt s'ha avançat en la lluita contra la disfàgia en els últims anys. Aquests avanços no sols han tingut com a meta la implementació de programes terapèutics més eficaços, sinó que, també, s'ha atés a l'adequat maneig dels aliments i l'adaptació dels mateixos per a facilitar i assegurar la ingesta de la persona que patix disfàgia.

En la lluita contra la disfàgia hi ha la necessitat que tots parlem el mateix idioma. Des del que avalua la capacitat de deglutir d'una persona fins al que està present en el moment d'oferir l'aliment a la persona que pateix disfàgia. Tots i cada unes de les anelles d'eixa cadena executora han de manejar uns mateixos criteris perquè les pautes d'actuació siguen realment eficaços.

La International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI), fundada en 2013, ha editat un document (1) molt interessant a data de 4 de Març de 2017. Darrere del dit document es troben 3 llargs anys de treball on esta organització ha elaborat un marc de maneig de la disfàgia basat en 8 nivells (0-7), de líquids a sòlids, a fi d'estandarditzar un llenguatge comú entre tots els professionals. 

Els líquids queden compresos entre els nivells 0-3, partint des del líquid fi fins consistències més espesses i aconseguint un puré més consistent en un nivell 4. Els sòlids queden compresos entre els nivells 5-7, partint d'un nivell d'alimentació basat en aliment triturat o picat i sucós fins a una dieta normal.

Com es pot deduir, es tracta d'una ferramenta que facilita la instauració de diferents tipus de nivells de dieta depenent de la mecànica deglutòria de la persona. No obstant això, en este punt m'agradaria afegir que l'anàlisi de la mecànica deglutòria de la persona per part d'un professional de la deglució com és el logopeda permetrà individualitzar cada nivell de dieta, permetent o restringint aliments de manera específica segons les característiques mecàniques, geomètriques o de superfície del mateix.

La individualització d'este procés en cada cas permetrà a l'individu obtindre major nivell de participació en la seua vida diària i aconseguir el màxim nivell de satisfacció en l'exercici de l'acte de menjar y/o beure.

De manera tradicional s'ha parlat de les diferents consistències dels líquids a través d'uns termes comuns a tots els professionals que podien diferir quant al resultat segons el professional que preparara el líquid. Al nostre país, per exemple, utilitzen nomenclatures com ara nèctar, mel o púding, segons el nivell de viscositat mesurat per cP (centiPoise) (2).

Al llarg de la meua pràctica professional he vist dificultats per a aconseguir una mateixa consistència tipus nèctar, per exemple, independentment del professional que preparava el líquid. Això és un problema quan es du a terme una valoració de la mecànica deglutòria i observem que s'ha de respectar una consistència específica per existir un important risc d'aspiració davant de la ingesta de líquids en una consistència diferent de la recomanada.

La IDDSI proposa el Test Flow per a facilitar que eixes consistències no diferisquen depenent de qui les prepare. Es tracta d'un Test de fluids enormement senzill i ràpid que ens permet saber a quina consistència ens referim, atenent als nivells 0-3.

Per a realitzar el Test Flow necessitem una xeringa hipodèrmica de 10 ml. (s'ha de tindre en compte que no totes les xeringues són semblants quant a grandària així que la IDDSI recomana un tipus de xeringa la mesura del qual és de 61,5 mm tipus BD ja que els resultats quant a consistències poden diferir). També necessitarem un cronòmetre. Quan tinguem el líquid preparat ho introduirem en la xeringa, prèviament havent-hi llevant l'èmbol, i taparem amb el nostre dit l'embocadura. El Test dura 10 segons. Eixe és el temps en què alliberarem l'embocadura de la xeringa perquè isca el líquid. Passats els 10 segons tornarem a taponar l'embocadura. Depenent de la mesura de líquid que haja quedat dins de la xeringa podrem parlar d'un nivell de consistència o un altre.

A través de Fork Drip Test podem calibrar els nivells 3-4 referits al que coneixem com a puré. Per a això s'utilitzarà una forqueta. Depenent de la capacitat del puré per a escapar de les ranures de la forqueta per efecte de la gravetat podrem parlar d'un nivell 3 (puré menys consistent que s'escapa per les ranures) o 4 (puré més consistent que aguanta en les ranures de la forqueta sense escapar).

El nivell 5 estandarditza un tipus de dieta basada en aliment sòlid triturat i sucós per mitjà del Test d'Inclinació de la cullera (Spoon Tilt Test), on s'observa que a l'inclinar la cullera la birla cau de manera compacta sense esquerdar-se, i assegurar-se que la mesura dels trossos d'aliments es corresponen amb la mateixa mesura que l'espai que sorgix entre les dents de la forqueta.

El nivell 6 estandarditza un tipus de dieta basada en aliments servits en trossejat xicotet. L'aliment es trobarà en este nivell quan a l'exercir pressió, bé amb una forqueta, dit o una cullera observem que es dividix fàcilment en trossos més xicotets. La recomanació és utilitzar el Test de xafada de la forqueta (Fork Pressure Test), on veiem que a l'exercir una lleugera pressió obtenim uns trossos amb una mesura que es correspon amb l'espai que hi ha entre les dents de la forqueta, tal com se servia en el nivell anterior. En este nivell no es recomana proporcionar trossos d'aliment majors de 15mmx15mm.

S'entén per nivell 7 un tipus de nivell normal o regular.

Este document editat pot ser d'enorme interés per a centres i entitats hospitalàries de cara a estandarditzar dietes i que el traspàs d'informació d'uns professionals a altres es realitze en els mateixos termes. No obstant sempre ha d'haver-hi cabuda a nivells especials de dieta on es puga individualitzar situacions especials que el logopeda s'encarregarà de valorar de manera molt eficaç (3). El logopeda serà el professional encarregat d'unificar els criteris, posar d'acord als professionals que intervinguen en la cadena d'actuació contra la disfàgia i elaborar un protocol d'actuació (4).

 

 Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal. Logopeda Col 28/0314

Logopeda en Logocerebral: Logopèdia centrada en la persona i el seu entorn

 

Referències Bibliográfiques del text:

(1) IDDSI Framework Testing Methods (Marzo, 2017)

(2) Menú de textura modificada y su utilidad en pacientes con situaciones de riesgo nutricional. Daniel A. de Luis1, Rocío Aller y Olatz Izaola. Nutrición Hospitalaria versión On-line ISSN 1699-5198, Versión impresa ISSN 0212-1611. (Abril, 2014)

(3) Rehabilitación de los problemas de deglución en pacientes con daño cerebral sobrevenido. Glaucia del Burgo. Ed. EOS (2004)

(4)  Pon un logopeda en tu comedor (2). Jaime Paniagua Monreal (2016). Enllaç extern: https://logocerebral.wordpress.com/2016/05/02/pon-un-logopeda-en-el-comedor-2/

 

¿CÓMO CUANTIFICAR DE FORMA OBJETIVA LA DENSIDAD DE LOS PURÉS EN DISFAGIA?

Trabajo en un Centro de Atención a la Dependencia, cuando trabajamos con personas con disfagia nos encontramos con la dificultad de poder cuantificar la densidad de los purés que salen de cocina. ¿Conocéis algún aparato, unidad de medida... que cuantifique de forma objetiva la densidad de los purés? El centro es de atención 24h. y 365 días por lo que hay mucho personal que pasa por cocina y es muy complicado el unificar el criterio en cuanto a la densidad. Muchas gracias por vuestro tiempo.

Un saludo

Mucho se ha avanzado en la lucha contra la disfagia en los últimos años. Dichos avances no solo han tenido como meta la implementación de programas terapéuticos más eficaces, sino que, también, se ha atendido al adecuado manejo de los alimentos y la adaptación de los mismos para facilitar y asegurar la ingesta de la persona que padece disfagia.

En la lucha contra la disfagia existe la necesidad de que todos hablemos el mismo idioma. Desde el que evalúa la capacidad de deglutir de una persona hasta el que está presente en el momento de ofrecer el alimento a la persona que padece disfagia. Todos y cada uno de los eslabones de esa cadena ejecutora deben manejar unos mismos criterios para que las pautas de actuación sean realmente eficaces.

La International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI), fundada en 2013, ha editado un documento (1) muy interesante a fecha de 4 de Marzo de 2017. Detrás de dicho documento se encuentran 3 largos años de trabajo donde esta organización ha elaborado un marco de manejo de la disfagia basado en 8 niveles (0-7), de líquidos a sólidos, con el fin de estandarizar un lenguaje común entre todos los profesionales.

Los líquidos quedan comprendidos entre los niveles 0-3, partiendo desde el líquido fino hasta consistencias más espesas y alcanzando un puré más consistente en un nivel 4. Los sólidos quedan comprendidos entre los niveles 5-7, partiendo de un nivel de alimentación basado en alimento triturado o picado y jugoso hasta una dieta normal.

Como se puede deducir, se trata de una herramienta que facilita la instauración de diferentes tipos de niveles de dieta dependiendo de la mecánica deglutoria de la persona. No obstante, en este punto me gustaría añadir que el análisis de la mecánica deglutoria de la persona por parte de un profesional de la deglución como es el logopeda permitirá individualizar cada nivel de dieta, permitiendo o restringiendo alimentos de manera específica según las características mecánicas, geométricas o de superficie de los mismos.

La individualización de este proceso en cada caso permitirá al individuo obtener mayor nivel de participación en su vida diaria y alcanzar el máximo nivel de satisfacción en el desempeño del acto de comer y/o beber.

De manera tradicional se ha hablado de las diferentes consistencias de los líquidos a través de unos términos comunes a todos los profesionales que podían diferir en cuanto al resultado según el profesional que preparara el líquido. En nuestro país, por ejemplo, dese vienen utilizando nomenclaturas tales como néctar, miel o pudin, según el nivel de viscosidad medido por cP(centiPoise) (2).

A lo largo de mi práctica profesional he visto dificultades para lograr una misma consistencia tipo néctar, por ejemplo, independientemente del profesional que preparaba el líquido. Eso es un problema cuando se lleva a cabo una valoración de la mecánica deglutoria y observamos que se debe respetar una consistencia específica por existir un importante riesgo de aspiración ante la ingesta de líquidos en una consistencia diferente a la recomendada.

La IDDSI propone el Test Flow para facilitar que esas consistencias no difieran dependiendo de quién las prepare. Se trata de un Test de fluidos enormemente sencillo y rápido que nos permite saber a qué consistencia nos referimos, atendiendo a los niveles 0-3. Para realizar el Test Flow necesitamos una jeringa hipodérmica de 10 ml. (se debe tener en cuenta que no todas las jeringas son similares en cuanto a tamaño así que la IDDSI recomienda un tipo de jeringa cuya medida es de 61,5 mm tipo BD ya que los resultados en cuanto a consistencias pueden diferir). También necesitaremos un cronómetro. Cuando tengamos el líquido preparado lo introduciremos en la jeringa, previamente habiendo quitando el émbolo, y taparemos con nuestro dedo la boquilla. El Test dura 10 segundos. Ese es el tiempo en el que liberaremos la boquilla de la jeringa para que salga el líquido. Pasados los 10 segundos volveremos a taponar la boquilla. Dependiendo de la medida de líquido que haya quedado dentro de la jeringa podremos hablar de un nivel de consistencia u otro.

A través de Fork Drip Test podemos calibrar los niveles 3-4 referidos a lo que conocemos como puré. Para ello se utilizará un tenedor. Dependiendo de la capacidad del puré para escapar de las ranuras del tenedor por efecto de la gravedad podremos hablar de un nivel 3 (puré menos consistente que se escapa por las ranuras) o 4 (puré más consistente que aguanta en las ranuras del tenedor sin escapar).

El nivel 5 estandariza un tipo de dieta basada en alimento sólido triturado y jugoso mediante el Test de Inclinación de la cuchara (Spoon Tilt Test), donde se observa que al inclinar la cuchara el bolo cae de manera compacta sin desquebrajarse, y asegurarse que la medida de los trozos de alimentos se corresponden con la misma medida que el espacio que surge entre los dientes de un tenedor.

El nivel 6 estandariza un tipo de dieta basada en alimentos servidos en troceado pequeño. El alimento se encontrará en este nivel cuando al ejercer presión, bien con un tenedor, dedo o una cuchara observamos que se divide fácilmente en trozos de menor tamaño. La recomendación es utilizar el Test de aplastamiento del tenedor (Fork Pressure Test), donde vemos que al ejercer una ligera presión obtenemos unos trozos cuya medida se corresponde al espacio que surge entre los dientes del tenedor, tal y como se servía en el nivel anterior. En este nivel no se recomienda proporcionar trozos de alimento mayores de 15mmx15mm.

Se entiende por nivel 7 un tipo de nivel normal o regular.

Este documento editado puede ser de enorme interés para centros y entidades hospitalarias de cara a estandarizar dietas y que el traspaso de información de unos profesionales a otros se realice en los mismos términos. No obstante siempre debe haber cabida a niveles especiales de dieta donde se pueda individualizar situaciones especiales que el logopeda se encargará de valorar de manera muy eficaz. (3). El logopeda será el profesional encargado de unificar los criterios, poner de acuerdo a los profesionales que intervengan en la cadena de actuación contra la disfagia y elaborar un protocolo de actuación (4).

 

 Para el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal. Logopeda Col 28/0314

Logopeda en Logocerebral: logopedia centrada en la persona y su entorno

 

 

Referencias Bibliográficas del texto:

(1) IDDSI Framework Testing Methods (Marzo, 2017)

(2) Menú de textura modificada y su utilidad en pacientes con situaciones de riesgo nutricional. Daniel A. de Luis1, Rocío Aller y Olatz Izaola. Nutrición Hospitalaria versión On-line ISSN 1699-5198, Versión impresa ISSN 0212-1611. (Abril, 2014)

(3) Rehabilitación de los problemas de deglución en pacientes con daño cerebral sobrevenido. Glaucia del Burgo. Ed. EOS (2004)

(4)  Pon un logopeda en tu comedor (2). Jaime Paniagua Monreal (2016). Enlace externo: https://logocerebral.wordpress.com/2016/05/02/pon-un-logopeda-en-el-comedor-2/

 

 

VOLVER A RESPIRAR, TRAGAR Y HABLAR TRAS UNA LESIÓN CON ESTENOSIS

Mi hermana tiene 50 años y siempre ha sido una mujer activa y con un ritmo de vida muy saludable. Hace dos años comentó que se fatigaba y no respiraba bien. Fue a muchos especialistas y le practicaron un sinfín de pruebas, al final detectaron que su problema no venía de los pulmones sino de la garganta, descubriendo en la entrada de la tráquea una membrana que la rodeaba y que posiblemente surgió a raíz de una intubación prolongada tras un accidente de coche. El diagnóstico fue estenosis traqueal subglótica. Se resecó la estenosis con láser, pero al mes volvió a reproducirse. Su estado actual es grave, obstrucción del 80%, y le aconsejan someterse a una nueva intervención quirúrgica más agresiva. El cirujano le ha dicho que precisará un logopeda para que le ayude a comer y acelerar la recuperación de su voz. Les estaría muy agradecida si me informaran.

La estenosis subglótica es la obstrucción desde la base de las cuerdas vocales hasta el borde inferior del cricoides. La cirugía, resección anastomosis, es la mejor opción para la recuperación completa.

Las lesiones con estenosis de la vía aérea a nivel de la laringe se pueden dividir según el lugar en supraglótica, glóticas y subglótica. Algunos pacientes pueden tener lesiones en uno o más niveles de estos e incluso extenderse a la tráquea, el término estenosis laringo-traqueal es más descriptivo en este caso. (1)

Esta afección puede ser idiopática, congénita o adquirida, siendo esta última la causa principal por ventilación mecánica prolongada o procedimientos quirúrgicos. Es importante resaltar que, ante un paciente con insuficiencia respiratoria obstructiva que haya sufrido intubación y/o traqueotomía en los últimos meses, se debe siempre valorar la existencia de una patología traqueal. (2)

Los síntomas más frecuentes que la caracterizan son: disnea, dificultad para respirar acompañada de cansancio, ahogamiento, estridor al inspirar aire y disfonía progresiva.

En la cirugía de la estenosis es muy importante el tratamiento interdisciplinar y el logopeda formará parte de este equipo rehabilitador.

Normalmente no es una cirugía de urgencia, por ello, antes de la intervención, es conveniente que el logopeda recopile información del estado de la voz, efectividad respiratoria, tonicidad de los órganos fonatorios y posibles trastornos deglutorios. En el proceso postoperatorio el logopeda se ocupará de identificar cualquier síntoma que pueda dificultar la deglución proporcionando estrategias que disminuyan los riesgos tras retirada del tubo de Montgomery. Pautará una alimentación segura e instruirá al paciente de los ejercicios adecuados para la recuperación de la fonación en el menor tiempo posible. Acabado el periodo de ingreso, el logopeda se dedica a optimizar la voz.

No hay una única modalidad terapéutica para todos los casos de estenosis, por ello, el tratamiento debe ser individualizado. La atención y el cuidado por parte del equipo multidisciplinar, entre los que se encuentra el logopeda, debe ser estricto, para alcanzar los objetivos fijados que serán ventilación, deglución y voz adecuada.

El logopeda, favorece y agilizará la seguridad de la nutrición con maniobras deglutorias durante el ingreso y restablecerá la fonación con ejercicios individuales y personalizados.

 

Para el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Asunción Soriano Gracia, logopeda nºcol. 46427 . Terapeuta en ICT  Instituto de cirugía torácica   Enlace externo a su web: http://institutocirugiatoracica.es/ 

 

Referencias en el texto:

(1) Tarrazona H.V.(2014). Estenosis subglóticas. ICT Dr. Tarrazona. Dr. Wins. Valencia. España.: http://institutocirugiatoracica.es

(2) Borro JM, Tarrazona V, Paris F, Casillas M, Seguí J, Gaffarena Calvar JM. Estenosis traqueales no tumorales: consideraciones terapéuticas en 102 pacientes. Archivos de broconeumonia volumen 26.Nº.1-1990.

 

Bibliografía complementaria:

Tarrazona V, Paris F. Cirugía de la tráquea. En: Balibrea Cantero JL, editor. Tratado de Cirugía. Barcelona: Marbán; 1988. pp. 1331-42

Zanetta A, Tiscornia C, Rodriguez H, Cuestas G. Estenosis subglótica: Reconstrucción laringotraqueal con injerto de cartílago posterior en niños. Revista Faso. Argentina. Año 17-nº.1-2010

Cotton RT. Tratamiento de estenosis subglótica. En Clínicas Otorrinolaringológicas de Norteamérica. Actualización en vías respiratorias de niños. Mc Graw-Hill Interamerica. México.2000: 107-25.

Corona Mancebo SB, Fuentes Valdés E, Gómez Hernández MM, Fernández Cortez E, Vallongo Menéndez MB. Estenosis traqueal isquémica, Resultados del tratamiento quirúrgico. Rev Cubana Cir 2000;39(1):29-37

TORNAR A RESPIRAR, EMPASSAR I PARLAR DESPRÉS D’UNA LESIÓ AMB ESTENOSI

La meva germana té 50 anys i sempre ha sigut una dona activa i amb un ritme de vida molt saludable. Fa dos anys va comentar que es fatigava i no respirava bé. Va anar a molts especialistes i li van practicar una infinitat de proves, al final van detectar que el seu problema no venia dels pulmons sinó de la gola, descobrint a l'entrada de la tràquea una membrana que l'envoltava i que possiblement va sorgir arran d'una intubació prolongada després d'un accident de cotxe. El diagnòstic va ser estenosi traqueal subglòtica. Es resseca l'estenosi amb làser, però al mes va tornar a reproduir-se. El seu estat actual és greu, obstrucció del 80%, i li aconsellen sotmetre a una nova intervenció quirúrgica més agressiva. El cirurgià li ha dit que caldrà un logopeda perquè l'ajudi a menjar i accelerar la recuperació de la seva veu. Els estaria molt agraïda si m'informaren.

L'estenosi subglòtica és l'obstrucció des de la base de les cordes vocals fins a la vora inferior del cricoide. La cirurgia, resecció anastomosi, és la millor opció per a la recuperació completa.

Les lesions amb estenosi de la via aèria a nivell de la laringe es poden dividir segons el lloc en supraglòtica, glòtiques i subglòtica. Alguns pacients poden tindre lesions en un o més nivells d'estos i inclús estendre's a la tràquea, el terme estenosi laringo-traqueal és més descriptiu en este cas. (1)

Esta afecció pot ser idiopàtica, congènita o adquirida, sent esta última la causa principal per ventilació mecànica prolongada o procediments quirúrgics. És important ressaltar que, davant d'un pacient amb insuficiència respiratòria obstructiva que haja patit intubació y/o traqueotomia en els últims mesos, es deu sempre valorar l'existència d'una patologia traqueal. (2)

Els símptomes més freqüents que la caracteritzen són: dispnea, dificultat per a respirar acompanyada de cansament, ofegament, estridor a l'inspirar aire i disfonia progressiva.

En la cirurgia de l'estenosi és molt important el tractament interdisciplinari i el logopeda formarà part d'este equip rehabilitador.

Normalment no és una cirurgia d'urgència, per això, abans de la intervenció, és convenient que el logopeda recopile informació de l'estat de la veu, efectivitat respiratòria, tonicitat dels òrgans fonatoris i possibles trastorns deglutoris. En el procés postoperatori el logopeda s'ocuparà d'identificar qualsevol símptoma que puga dificultar la deglució proporcionant estratègies que disminuïsquen els riscos després de retirada del tub de Montgomery. Pautarà una alimentació segura i instruirà el pacient dels exercicis adequats per a la recuperació de la fonació en el menor temps possible. Acabat el període d'ingrés, el logopeda es dedica a optimitzar la veu.

No hi ha una única modalitat terapèutica per a tots els casos d'estenosi, per això, el tractament ha de ser individualitzat. L'atenció i la cura per part de l'equip multidisciplinari, entre els que es troba el logopeda, ha de ser estricte, per a assolir els objectius fixats que seran ventilació, deglució i veu adequada.

El logopeda, afavorix i agilitzarà la seguretat de la nutrició amb maniobres deglutòries durant l'ingrés i restablirà la fonació amb exercicis individuals i personalitzats.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Asunción Soriano Gracia, logopeda nºcol. 46427 . Terapeuta Terapeuta en ICT  Instituto de cirugía torácica   Enllaç extern al seu web: http://institutocirugiatoracica.es/ 

 

Referències en el text:

(1) Tarrazona H.V.(2014). Estenosis subglóticas. ICT Dr. Tarrazona. Dr. Wins. Valencia. España.: http://institutocirugiatoracica.es

(2) Borro JM, Tarrazona V, Paris F, Casillas M, Seguí J, Gaffarena Calvar JM. Estenosis traqueales no tumorales: consideraciones terapéuticas en 102 pacientes. Archivos de broconeumonia volumen 26.Nº.1-1990.

 

Pot trobar més informació tècnica en els articles següents:

Tarrazona V, Paris F. Cirugía de la tráquea. En: Balibrea Cantero JL, editor. Tratado de Cirugía. Barcelona: Marbán; 1988. pp. 1331-42

Zanetta A, Tiscornia C, Rodriguez H, Cuestas G. Estenosis subglótica: Reconstrucción laringotraqueal con injerto de cartílago posterior en niños. Revista Faso. Argentina. Año 17-nº.1-2010

Cotton RT. Tratamiento de estenosis subglótica. En Clínicas
Otorrinolaringológicas de Norteamérica. Actualización en vías
respiratorias de niños. Mc Graw-Hill Interamerica. México.2000: 107-25.

Corona Mancebo SB, Fuentes Valdés E, Gómez Hernández MM, Fernández Cortez E, Vallongo Menéndez MB. Estenosis traqueal isquémica, Resultados del tratamiento quirúrgico. Rev Cubana Cir 2000;39(1):29-37

INTERVENCIÓ DEL LOGOPEDA EN EL CAS D’UN XIQUET DIAGNOSTICAT DE PARÀLISI CEREBRAL AMB DISFÀGIA OROFARÍNGIA

El nostre fill de 4 anys té paràlisi i patix de disfàgia orofaríngia. En el nostre hospital de referència no hi ha logopeda i ens sentim molt perduts. Llegim en internet i coneguts ens comenten que és molt important que a més reba intervenció logopèdica per a ajudar-nos amb les menjars i que no tinguem tants problemes o inclús puga ocórrer quelcom greu si s'entravessa. Podria dir-nos en què consistix la seua intervenció i si altres professionals poden donar resposta realment sense haver de recórrer a un professional més?

Efectivament, la figura del logopeda juga un paper molt important tant per a millorar la qualitat de vida del vostre fill, com per a mostrar-vos pautes d'actuació en el dia a dia.

És bàsic que el logopeda que tracte vostre fill estiga especialitzat en Motricitat Orofacial i Disfàgia. També s'haurà de realitzar un abordatge multidisciplinari per a poder establir un pla terapèutic eficaç.

La paràlisi Cerebral Infantil (PCI) és el terme utilitzat per a descriure la síndrome produït per lesió o dany del sistema nerviós central durant períodes crítics del desenvolupament. Els xiquets amb paràlisi cerebral presenten diferents manifestacions clíniques, però tots mostren deteriorament de la funció neurològica. Esta malaltia, considerada altament incapacitant, presenta una incidència de 2,5 per cada mil nascuts vius en països en desenvolupament i de 2,0 en països desenvolupats. (6)

La valoració multidisciplinària en el xiquet amb PCI és fonamental, donada l'enorme quantitat de trastorns associats que poden coexistir en el xiquet. (8)

L'equip multidisciplinari està format pels següents especialistes: pediatre, pneumòleg, gastroenteròleg, neuròleg, otorinolaringòleg, metge rehabilitador, radiòleg nutricionista, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, odontopediatra i infermera. Intervindran segons les necessitats específiques de cada cas. Cada especialitat o disciplina contribuïx a millorar la qualitat de vida d'estos xiquets.

La labor del logopeda és propiciar que cada xiquet obtinga mitjans per a disminuir les dificultats alimentàries de la forma menys agressiva, evitant l'ús de sondes prolongades (si fóra possible), i prevenint processos infecciosos com les pneumònies aspiratives. La disfagia pot portar conseqüències per a la salut del xiquet, en el cas que aspire l'aliment o la saliva per la via aèria respiratòria. (2)

En el cas concret dels xiquets amb PCI la deglució està compromesa. El dany congènit del sistema nerviós central durant el període neonatal pot portar a dificultats en l'alimentació, com a succió dèbil o lenta. Esta pot ser un primer senyal d'alerta que el lactant té algun problema neurològic. Els trastorns de la deglució són comuns en lactants que evolucionaran a PCI o que presentaran altres problemes de desenvolupament. (1)

La deglució és un complex procés sensoriomotor que té lloc en el moment en què els aliments entren per la boca, procés que té quatre fases (preoral, oral, faríngia i esofàgica), coneixent-se la seua alteració com disfàgia. (3)

No són capaços de menjar sòlids, i presenten dificultats en la formació i en la contenció de bol a la cavitat oral. La gran majoria degut no sols a un trastorn a nivell muscular, sinó també a una disfunció sensorial de la cavitat oral (hipo o hiper reactius).

Predomina la respiració oral, el que repercuteix en el to de la musculatura implicada en la deglució i en la parla. Així com en el desenvolupament de les estructures orofacials.

En el llenguatge presenten, per exemple, dificultat en l'articulació de fonemes.

Ens trobarem amb sialorrea, és a dir, no són capaços o tenen dificultat per a engolir saliva degut a l'alteració del seu SNC. (5)

Per a elaborar un bon diagnòstic, s'ha de preguntar pel temps d'evolució dels signes i símptomes que poden indicar disfagia, així com per la seua cronicitat i modificacions; entre eixes manifestacions tenim: bavejar excessivament, escopir el menjar i tindre dificultat respiratòria durant l'alimentació.

A continuació s'avalua el desenvolupament del xiquet per a identificar les habilitats cognitives, motores i orals, tant grosses com fines.

També es realitza una avaluació nutricional completa i la història alimentària que haurà d'incloure: la quantitat i tipus d'aliments ingerits pel xiquet, les dificultats amb la succió i la lactància, l'inici dels aliments sòlids, la masticació, la grandària de bol alimentari, el tancament labial, si hi ha bombament lingual repetitiu i retenció de l'aliment en la boca, preferència o intolerància a certs aliments i textures, rebuig de l'alimentació, tos o respiració sorollosa amb la ingesta (que podria suggerir aspiració o residus d'aliment en la faringe), temps excessiu per a l'alimentació, moments del dia en què menja millor, tècniques, posició i recursos empleats per a l'alimentació; tota esta informació permetrà tindre una idea de les fases i estructures que estan afectades en el procés de la deglució.

Es pot sospitar clínicament l'aspiració silenciosa (o no evident) en xiquets amb símptomes inespecífics com a tos, alimentació lenta, rebuig de l'aliment, plor, cianosi, apnea, ofec en prematurs, bradicàrdia i raneres. L'avaluació clínica sense signes suggestius d'aspiració, o d'alteració de la fase faríngia, no descarta la possibilitat d'aspiració silent, per la qual cosa es recomana realitzar una Videofluoroscopia. Esta és la prova diagnòstica més utilitzada per a confirmar la presència d'aspiració o penetració en la via aèria.

En la rehabilitació de la disfàgia un dels objectius del logopeda és millorar el control funcional en les fases preparatòria, oral y/o faríngia. D'esta manera s'aconseguirà el principal objectiu de la teràpia, aconseguir una alimentació oral amb una deglució segura i eficaç mentres es mantenen una hidratació i nutrició adequades.

S'indicaran a la família tècniques compensatòries, com canvis posturals, modificació de volum i presentació del bol, modificació de consistència alimentària, increment sensorial, entre d'altres. (9)

Es realitzarà una estimulació indirecta (sense aliment) i una altra estimulació directa (amb aliment). En cas que el nen aspiri més del 10% del bol que està en la seva cavitat oral, l'estimulació serà exclusivament indirecta, al principi, perquè no hi hagi risc d'aspiració. (2)

Estes estimulacions ja es poden dur a terme des del naixement del xiquet, sempre que estiga clínicament estable.

És important tractar tant l'aspecte sensorial, normalment alterat, com l'aspecte motor a través de diferents exercicis, ja que els sistemes motor i sensorial estan interrelacionats. Estos exercicis seran planificats una vegada realitzat el diagnòstic específic de cada cas.

Amb un diagnòstic i tractament adequats s'aconseguix disminuir la morbiditat de la disfàgia, fet que es materialitza per l'existència de menys ingressos hospitalaris per any degut a esta causa. (7)

És de vital importància, per a aconseguir els objectius del tractament, un treball en equip, amb la implicació dels professionals sanitaris, de les famílies i dels cuidadors escolars d'estos xiquets.

 

Per al Col·legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Mtr. Silvia Cabado Solé, logopeda CLC nº1629, especialista en Motricitat Orofacial al Servici de Medicina Física i Rehabilitació Pediàtrica de l'Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu (Barcelona)

Silvia Cabado
Silvia Cabado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referències en el text:

(1) S,Skuse.D. Characteristics and management of feeding problems of yong children with Cerebral palsy.Rev.Medica.Chil Neurol.1992.34:379-88.

(2) Mg.B David Poma Reyes. Disfagia Neurogenetica en niños con PCI.(Oct.2010).Rev.Motricidad Orofacial.

(3) Cámpora H.; Falduti A. Evolución y tratamiento de las alteraciones de la deglución.Am.Med.Resp (2012;3:98-107)

(4) J.L Bacco R., F. Anaya,E.Flores,N.Peña. Trastornos de la alimentación y deglución en niños y jóvenes portadores de PC.abordaje multidisciplinario. Rev.Med.Clínica Condes 2014; 25:330-342.

(5) Barrionuevo N., F.Fresia Solis.Anomalias dentomaxilares y factores asociados en niños con PC. Rev.Chilena Pediatria (2008),79 (3):272-280.

(6) Luis Fernando garcia Zapata,S. Luria Restrepo Mesa. La alimentación del niño con PC. Un reto para el nutricionista dietista.Perpectivas desde una revisión. Perspectivas en nutrición humana.2012,vol 12 Enero-Junio.

(7) Schwart SM,Corredor.J,Fisher-Medina J., Rabinowitz S. Diagnosis and treatment of feeding disordin in children with development disabilities.Pediatrics 2001;108: 671-676.

(8) Moreno J.M, Montero Gonzalez P.J,Garcia Beamonde Sanchez M.E. Intervención educativa en la PC.Actividades para la mejora de la expresión oral. Edita: Junta de Andalucia.

(9) Logeman J.A.Management of the patient with oropharyngeal swallowing disorder.2º edición Pro-Ed Austin,Texas (1998;191-250).

 

Bibliografía complementaria:

Niños y niñas con Parálisis Cerebral. A.Garcia Prieto. Ed.Narcea.

 

INTERVENCIÓN DEL LOGOPEDA EN EL CASO DE UN NIÑO DIAGNOSTICADO DE PARÁLISIS CEREBRAL CON DISFAGIA OROFARINGEA

Nuestro hijo de 4 años tiene parálisis y sufre de disfagia orofaríngea. En nuestro hospital de referencia no hay logopeda y nos sentimos muy perdidos. Leemos en internet y conocidos nos comentan que es muy importante que además reciba intervención logopédica para ayudarnos con las comidas y que no tengamos tantos problemas o incluso pueda ocurrir algo grave si se atraganta.

¿Podría decirnos en qué consiste su intervención y si otros profesionales pueden dar respuesta realmente sin tener que recurrir a un profesional más?

Efectivamente, la figura del logopeda juega un papel muy importante tanto para mejorar la calidad de vida de vuestro hijo, como para mostraros pautas de actuación en el día a día.

Es básico que el logopeda que trate a vuestro hijo esté especializado en Motricidad Orofacial y Disfagia. También se deberá realizar un abordaje multidisciplinar para poder establecer un plan terapéutico eficaz.

La parálisis Cerebral Infantil (PCI) es el término utilizado para describir el síndrome producido por lesión o daño del sistema nervioso central durante períodos críticos del desarrollo. Los niños con parálisis cerebral presentan diferentes manifestaciones clínicas, pero todos muestran deterioro de la función neurológica. Esta enfermedad, considerada altamente incapacitante, presenta una incidencia de 2,5 por cada mil nacidos vivos en países en desarrollo y de 2,0 en países desarrollados.(6)

La valoración multidisciplinar en el niño con PCI es fundamental, dada la enorme cantidad de trastornos asociados que pueden coexistir en el niño.(8)

El equipo multidisciplinar está formado por los siguientes especialistas: pediatra, neumólogo, gastroenterólogo, neurólogo, otorrinolaringólogo, médico rehabilitador, radiólogo nutricionista, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, odontopediatra y enfermera. Intervendrán según las necesidades específicas de cada caso. Cada especialidad o disciplina contribuye a mejorar la calidad de vida de estos niños.

La labor del logopeda es propiciar que cada niño obtenga medios para disminuir las dificultades alimentarias de la forma menos agresiva, evitando el uso de sondas prolongadas (si fuera posible), y previniendo procesos infecciosos como las neumonías aspirativas. La disfagia puede traer consecuencias para la salud del niño, en caso de que aspire el alimento o la saliva por la vía aérea respiratoria. (2)

En el caso concreto de los niños con PCI la deglución está comprometida. El daño congénito del sistema nervioso central durante el periodo neonatal puede llevar a dificultades en la alimentación, como succión débil o lenta. Ésta puede ser una primera señal de alerta de que el lactante tiene algún problema neurológico. Los trastornos de la deglución son comunes en lactantes que evolucionarán a PCI o que presentarán otros problemas de desarrollo. (1)

La deglución es un complejo proceso sensoriomotor que tiene lugar en el momento en que los alimentos entran por la boca, proceso que tiene cuatro fases (preoral, oral, faríngea y esofágica), conociéndose su alteración como disfagia. (3)

No son capaces de comer sólidos, y presentan dificultades en la formación y en la contención del bolo en la cavidad oral. La gran mayoría debido no sólo a un trastorno a nivel muscular, sino también a una disfunción sensorial de la cavidad oral (hipo o hiper reactivos).

Predomina la respiración oral, lo que repercute en el tono de la musculatura implicada en la deglución y en el habla. Así como en el desarrollo de las estructuras orofaciales.

En el lenguaje presentan, por ejemplo, dificultad en la articulación de fonemas.

Nos encontraremos con sialorrea, es decir, no son capaces o tienen dificultad para tragar saliva debido a la alteración de su SNC. (5)

Para elaborar un buen diagnóstico, se debe preguntar por el tiempo de evolución de los signos y síntomas que pueden indicar disfagia, así como por su cronicidad y modificaciones; entre esas manifestaciones tenemos: babear excesivamente, escupir la comida y tener dificultad respiratoria durante la alimentación.

A continuación se evalúa el desarrollo del niño para identificar las habilidades cognitivas, motoras y orales, tanto gruesas como finas.

También se realiza una evaluación nutricional completa y la historia alimentaria que deberá incluir: la cantidad y tipos de alimentos ingeridos por el niño, las dificultades con la succión y la lactancia, el inicio de los alimentos sólidos, la masticación, el tamaño del bolo alimentario, el cierre labial, si existe bombeo lingual repetitivo y retención del alimento en la boca, preferencia o intolerancia a ciertos alimentos y texturas, rechazo a la alimentación, tos o respiración ruidosa con la ingesta (que podría sugerir aspiración o residuos de alimento en la faringe), tiempo excesivo para la alimentación, momentos del día en que come mejor, técnicas, posición y recursos empleados para la alimentación; toda esta información permitirá tener una idea de las fases y estructuras que están afectadas en el proceso de la deglución.

Se puede sospechar clínicamente la aspiración silenciosa (o no evidente) en niños con síntomas inespecíficos como tos, alimentación lenta, rechazo del alimento, llanto, cianosis, apnea, ahogo en prematuros, bradicardia y estertores. La evaluación clínica sin signos sugestivos de aspiración, o de alteración de la fase faríngea, no descarta la posibilidad de aspiración silente, por lo que se recomienda realizar una Videofluoroscopia. Ésta es la prueba diagnóstica más utilizada para confirmar la presencia de aspiración o penetración en la vía aérea.

En la rehabilitación de la disfagia uno de los objetivos del logopeda es mejorar el control funcional en las fases preparatoria, oral y/o faríngea. De este modo se alcanzará el principal objetivo de la terapia, conseguir una alimentación oral con una deglución segura y eficaz mientras se mantienen una hidratación y nutrición adecuadas.

Se indicarán a la familia técnicas compensatorias, como cambios posturales, modificación de volumen y presentación del bolo, modificación de consistencia alimentaria, incremento sensorial, entre otras.(9)

Se realizará una estimulación indirecta (sin alimento) y otra estimulación directa (con alimento). En caso de que el niño aspire más del 10% del bolo que está en su cavidad oral, la estimulación será exclusivamente indirecta, en un principio, para que no haya riesgo de aspiración. (2)

Estas estimulaciones ya se pueden llevar a cabo desde el nacimiento del niño, siempre que esté clínicamente estable.

Es importante tratar tanto el aspecto sensorial, normalmente alterado, como el aspecto motor a través de diferentes ejercicios, ya que los sistemas motor y sensorial están interrelacionados. Estos ejercicios serán planificados una vez realizado el diagnóstico específico de cada caso.

Con un diagnóstico y tratamiento adecuados  se consigue disminuir la morbilidad de la disfagia, hecho que se materializa por la existencia de menos ingresos hospitalarios por año debido a esta causa. (7)

Es de vital importancia, para conseguir los objetivos del tratamiento, un trabajo en equipo, con la implicación de los profesionales sanitarios, de las familias y de los cuidadores escolares de estos niños.

 

Para el Colegio de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Mtr. Silvia Cabado Solé, logopeda CLC nº1629, especialista en  Motricidad Orofacial al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Pediátrica del Hospital de Sant Pau y de la Santa Cruz (Barcelona)

Silvia Cabado
Silvia Cabado

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias en el texto:

(1) S,Skuse.D. Characteristics and management of feeding problems of yong children with Cerebral palsy.Rev.Medica.Chil Neurol.1992.34:379-88.

(2) Mg.B David Poma Reyes. Disfagia Neurogenetica en niños con PCI.(Oct.2010).Rev.Motricidad Orofacial.

(3) Cámpora H.; Falduti A. Evolución y tratamiento de las alteraciones de la deglución.Am.Med.Resp (2012;3:98-107)

(4) J.L Bacco R., F. Anaya,E.Flores,N.Peña. Trastornos de la alimentación y deglución en niños y jóvenes portadores de PC.abordaje multidisciplinario. Rev.Med.Clínica Condes 2014; 25:330-342.

(5) Barrionuevo N., F.Fresia Solis.Anomalias dentomaxilares y factores asociados en niños con PC. Rev.Chilena Pediatria (2008),79 (3):272-280.

(6) Luis Fernando garcia Zapata,S. Luria Restrepo Mesa. La alimentación del niño con PC. Un reto para el nutricionista dietista.Perpectivas desde una revisión. Perspectivas en nutrición humana.2012,vol 12 Enero-Junio.

(7) Schwart SM,Corredor.J,Fisher-Medina J., Rabinowitz S. Diagnosis and treatment of feeding disordin in children with development disabilities.Pediatrics 2001;108: 671-676.

(8) Moreno J.M, Montero Gonzalez P.J,Garcia Beamonde Sanchez M.E. Intervención educativa en la PC.Actividades para la mejora de la expresión oral. Edita: Junta de Andalucia.

(9) Logeman J.A.Management of the patient with oropharyngeal swallowing disorder.2º edición Pro-Ed Austin,Texas (1998;191-250).

 

Bibliografía complementaria:

Niños y niñas con Parálisis Cerebral. A.Garcia Prieto. Ed.Narcea.

¿FRENILLO LINGUAL CORTO? ¿QUÉ SE HA DE HACER?

Nuestro hijo tiene 3 años y medio y no es capaz de sacar la lengua más allá de sus dientes, porque dice el pediatra que tiene el frenillo corto. Nos da miedo operarle y hemos leído que podría hacerse un tratamiento conservador mediante un logopeda. ¿Eso es factible o qué nos recomendarían hacer como especialistas?

Es muy importante la alerta del pediatra, ya que la lengua participa en todas las funciones que realizamos con la boca (succión, masticación, deglución, habla)…Cuando la lengua tiene una correcta movilidad y no ejerce presiones inadecuadas, es un buen estímulo de crecimiento para las arcadas dentarias y el desarrollo facial, pero si el frenillo impide que la lengua se mueva con libertad, alguna o varias de esas funciones pueden comprometerse. La dificultad para amamantar, por ejemplo, puede conllevar al destete precoz y/o bajo peso, comprometiendo el desarrollo (1). En Brasil, desde 2014 es obligatorio realizar la valoración del frenillo lingual a los bebés (2).

Generalmente se asocia un frenillo lingual alterado con la dificultad para pronunciar la “R”, pero no sólo puede ocasionar repercusiones negativas sobre el habla, sino también sobre las funciones alimenticias, así como sobre otras funciones características de la adolescencia y adultez (tocar instrumentos de viento, besar, etc.).  

Si la movilidad lingual está limitada, como sucede a su hijo, un logopeda especializado en Terapia Miofuncional podrá examinarlo y definir qué hacer. La evaluación comprende tanto las características morfológicas del frenillo (longitud, color, grosor, fijación) como funcionales, ya que existen diferentes tipos de frenillo (no sólo los frenillos cortos pueden ser un problema) y se ha de evaluar cada caso con los protocolos y recursos adecuados (3), (4). Además, no es conveniente dejar pasar el tiempo ya que la situación no mejorará si no se trata.

Una vez realizada la valoración miofuncional, el logopeda determinará si es posible conseguir una mejor movilidad lingual mediante ejercitación logopédica, compensando las dificultades originadas por el frenillo, o si por el contrario es conveniente derivar al niño al ORL, al odontopediatra o al cirujano máxilo-facial para realizar una intervención quirúrgica.

Son diversos los profesionales de la Medicina y Odontología que efectúan esta intervención, y existen diferentes tipos de procedimientos según la edad del niño, las características del frenillo, etc. El profesional explicará cuál es el procedimiento más adecuado; en general son intervenciones sencillas, que no han de provocar temor ni a los padres ni al niño, y que posibilitan la liberación de la lengua. Es importante, en caso de efectuarse una cirugía, que posteriormente y de manera precoz el niño visite al logopeda, para que éste indique la ejercitación adecuada cuando se requiera, evitando posibles restricciones de movilidad.

 

Para el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Diana Grandi. Máster en Ciencias. Lic. en Fonoaudiología. Colegiada 08-0011.

Logopeda en Consulta privada y en Clínica Marcó de Ortodoncia Lingual (Barcelona).

Coordinadora del Máster en Motricidad Orofacial – FUB UVic-UCC.

digran@telefonica.net

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en:

Marchesan, I.Q. (2014) Protocolo de Evaluación de Motricidad Orofacial, En: Susanibar, F.; Marchesan, I.; Parra, D y Dioses, A. Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial y áreas afines. Editorial EOS, Madrid.

Silva, M.C. et al (2009) Frênulo de Língua Alterado e Interferência na mastigação. Rev. CEFAC 11(supl.3): 363-369.

Boj, J.R. et al. (2004) Procedimientos asociados a cirugía oral en el paciente infantil y adolescente. Odontopediatría. Cap 29: 333-42.

 

Referencias en el texto:

(1) Martinelli, R.L.C; Marchesan, I.Q. (2014) Evaluación del frenillo de la lengua. En: Susanibar, F.; Marchesan, I.; Parra, D y Dioses, A. Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial y áreas afines. Editorial EOS, Madrid.

(2) Martinelli, R.L.C. et al. (2012) Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebés. CEFAC 14(1):138-145.

(3) Marchesan, I. Q. (2010) Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua. CEFAC 12(6):977-989.

(4) Ventosa, Y. (2014) PEDIFL Protocol d’Avaluació Dinàmica Interdisciplinar del Fre Lingual. En: Eines d’Avaluació de les Disfuncions Orofacials. Col·legi de Logopedes de Catalunya, Barcelona.

FRE LINGUAL CURT? QUÈ S’HA DE FER?

El nostre fill té 3 anys i mig i no és capaç de traure la llengua més enllà de les seues dents, perquè diu el pediatre que té el fre curt. Nos fa por operar-li i hem llegit que podria fer-se un tractament conservador per mitjà d'un logopeda. Això és factible o què ens recomanarien fer com a especialistes?

És molt important l'alerta del pediatre, ja que la llengua participa en totes les funcions que realitzem amb la boca (succió, masticació, deglució, parla)... Quan la llengua té una correcta mobilitat i no exercix pressions inadequades, és un bon estímul de creixement per a les arcades dentàries i el desenvolupament facial, però si el fre impedix que la llengua es moga amb llibertat, alguna o diverses d'eixes funcions poden comprometre's. La dificultat per a alletar, per exemple, pot comportar al deslletament precoç y/o baix pes, comprometent el desenvolupament (1). A Brasil, des de 2014 és obligatori realitzar la valoració del fre lingual als bebés (2) .

Generalment s'associa un fre lingual alterat amb la dificultat per a pronunciar la "R", però no sols pot ocasionar repercussions negatives sobre la parla, sinó també sobre les funcions alimentàries i altres funcions característiques de l'adolescència i adultesa (tocar instruments de vent, besar, etc.).

Si la mobilitat lingual està limitada, com succeïx al seu fill, un logopeda especialitzat en Teràpia Miofuncional podrà examinar-ho i definir què fer. L'avaluació comprén tant les característiques morfològiques del fre (longitud, color, grossor, fixació) com funcionals, ja que hi ha diferents tipus de fre (no sols els frens curts poden ser un problema) i s'ha d'avaluar cada cas amb els protocols i recursos adequats (3), (4). A més, no és convenient deixar passar el temps ja que la situació no millorarà si no es tracta.

Una vegada realitzada la valoració miofuncional, el logopeda determinarà si és possible aconseguir una millor mobilitat lingual per mitjà d'exercitació logopèdica, compensant les dificultats originades pel fre, o si al contrari és convenient derivar al xiquet a l'ORL, a l'odontopediatra o al cirurgià máxilo-facial per a realitzar una intervenció quirúrgica.

Són diversos els professionals de la Medicina i Odontologia que efectuen esta intervenció, i hi ha diferents tipus de procediments segons l'edat del xiquet, les característiques del fre, etc. El professional explicarà quin és el procediment més adequat; en general són intervencions senzilles, que no han de provocar temor ni als pares ni al xiquet, i que possibiliten l'alliberament de la llengua. És important, en cas d'efectuar-se una cirurgia, que posteriorment i de manera precoç el xiquet visite el logopeda, perquè este indique l'exercitació adequada quan es requerisca, evitant possibles restriccions de mobilitat.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Diana Grandi. Màster en Ciències. Lic. en Fonoaudiología. Col·legiada 08-0011. Logopeda en Consulta privada i en Clínica Marcó d'Ortodòncia Lingual (Barcelona). Coordinadora del Màster en Motricitat Orofacial - FUB UVic-UCC

digran@telefonica.net

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els textos següents:

Marchesan, I.Q. (2014) Protocolo de Evaluación de Motricidad Orofacial, En: Susanibar, F.; Marchesan, I.; Parra, D y Dioses, A. Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial y áreas afines. Editorial EOS, Madrid.

Silva, M.C. et al (2009) Frênulo de Língua Alterado e Interferência na mastigação. Rev. CEFAC 11(supl.3): 363-369.

Boj, J.R. et al. (2004) Procedimientos asociados a cirugía oral en el paciente infantil y adolescente. Odontopediatría. Cap 29: 333-42.

 

Referències en el text:

(1) Martinelli, R.L.C; Marchesan, I.Q. (2014) Evaluación del frenillo de la lengua. En: Susanibar, F.; Marchesan, I.; Parra, D y Dioses, A. Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial y áreas afines. Editorial EOS, Madrid.

(2) Martinelli, R.L.C. et al. (2012) Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebés. CEFAC 14(1):138-145.

(3) Marchesan, I. Q. (2010) Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua. CEFAC 12(6):977-989.

(4) Ventosa, Y. (2014) PEDIFL Protocol d’Avaluació Dinàmica Interdisciplinar del Fre Lingual. En: Eines d’Avaluació de les Disfuncions Orofacials. Col·legi de Logopedes de Catalunya, Barcelona.

EL PAPER DEL LOGOPEDA EN LA MALALTIA DE HUNTINGTON

El meu amic té 46 anys i patix Corea de Huntington. Em preocupa molt la seua qualitat de vida, sobretot que no li passe res a l'hora de menjar (com entravessar-se). Ara sé que hi ha logopedes que rehabiliteu això, podria evitar-se si va a teràpia logopèdica que li posen sonda?

La Malaltia de Huntington (va deixar d'introduir-se el terme "Corea" com a forma de denominació d'esta patologia quan es va observar que no era el més significatiu dels símptomes) és una patologia que suposa una neurodegeneració de diferents zones cerebrals que dóna com a conseqüència simptomatologia que incapacita la persona en les seues activitats de la vida diària, sent una d'estes la seua alimentació (tant en la hidratació com en la nutrició). Si tenim en compte la dada que un 42 % de les persones que patixen Malaltia de Huntington moren com a conseqüència d'una pneumònia aspirativa (1) trobem més que encertada la seua pregunta. Esta fatal conseqüència es produïx per un dels símptomes que poden haver trobat en els seus informes mèdics i que ningú els haja explicat inclús, la "disfagia" (incapacitat per a poder engolir líquids y/o sòlids derivada d'un dany cerebral).

Si bé és cert que el son de tot professional que s'enfronta a este tipus de malalties és recuperar la situació de normalitat del seu pacient, la falta d'un tractament mèdic que aconseguisca frenar els seus efectes devastadors limita esta intervenció a l'hora de poder rehabilitar com a tal les capacitats de la persona afectada i poder permetre que torne a una situació de normalitat. Això no lleva que la intervenció logopèdica no siga eficaç i necessària en este tipus de casos i que es puga enfocar a facilitar la qualitat de vida de la persona i preservar el màxim possible les seues capacitats.

El paper del logopeda dins de la seua intervenció en la Malaltia de Huntington passa per diferents funcions:

-Informar correctament tant a familiars com afectats del mecanisme normal de deglució i símptomes comuns de disfagia com a via de prevenció i control de possibles alteracions en la mecànica deglutoria.

-Execució de programes d'intervenció en motricitat orofacial (exercicis dinàmics i estàtics que busquen mantindre la funcionalitat del sistema orofacial el màxim temps possible) i comunicació i llenguatge (tasques que busquen facilitar l'expressió de llenguatge així com l'ús de vies alternatives de comunicació dins del seu entorn) .

-Oferir solucions en matèria d'adaptació la ingesta de sòlids y/o líquids que asseguren una adequada nutrició i hidratació, bé per mitjà de l'ús d'espessidors, adaptació de sòlids segons les capacitats deglutòries de l'afectat en cada moment o l'ús de diferents productes alimentaris que existixen en el mercat actualment i que poden facilitar la deglució.

-Lluitar perquè les restes de professionals sanitaris coneguen la nostra labor i puguen introduir-se les nostres accions en els protocols d'actuació.

El logopeda serà el professional que actuarà com guia en matèria de deglució i comunicació al llarg de la malaltia, oferint les solucions oportunes depenent de l'estadi de la malaltia i de les característiques de cada persona. A pesar que són escassos els estudis que s'han pogut realitzar sobre la intervenció terapèutica en casos de Malaltia de Huntington (2), en molts d'ells s'ha vist la necessitat i el benefici de la intervenció del logopeda per a oferir una millor qualitat de vida als afectats (3).

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes De la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal. Diplomat en Logopèdia per la Universitat de Valladolid. NÚM. Col 28/0314

Especialista en intervenció multidisciplinària en dany cerebral sobrevingut i rehabilitació cognitiva. Logopeda en l'Associació de Corea de Huntington Espanyola. Logopeda en la Fundació Pita López. Creador del programa COMUNIC-ACCIÓN

 

Podrà obtindre més informació sobre esta patologia en la bibliografia següent:

López del Val J., Burguera Hernández J.A. Enfermedad de Huntington.  Ed. Panamericana.

Natalia Melle. Guía de intervención logopédica en la disartria. Ed. Síntesis.

García Ribas, G. , López Sendón, J. ,  García de Yebenes, J. Enfermedad de Huntington. Guía Médica. 

Dickson, D. W. , Weller. R. O. Neurodegeneración. Ed. Panamericana.

Jurado, M. A. ,Mataro M. Neuropsicología de las enfermedades neurodegenerativas.  Ed. Sintesis.

Génova, L. El destino de los O´Brien. Ediciones B.

 

Referències en el text:

(1)  López del Val, J., Burguera Hernández, J.A. . Enfermedad de Huntington. Ed. Panamericana.

(2)   Heemskerk, AW; Roos RA, Dysphagia in Huntington's disease: a review.

(3) Montagut, N. ,  Gazulla, D.; Barreiro, S.;  Muñoz E. La disfagia en la Enfermedad de Huntington: propuesta de intervención logopédica. Revista Logopedia, Foniatría y Audiología.

 

EL PAPEL DEL LOGOPEDA EN LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Mi amigo tiene 46 años y sufre Corea de Huntington. Me preocupa mucho su calidad de vida, sobretodo que no le pase nada a la hora de comer (como atragantarse). Ahora sé que hay logopedas que rehabilitáis eso, ¿podría evitarse si va a terapia logopédica que le pongan sonda?

La Enfermedad de Huntington (dejó de introducirse el término “Corea” como forma de denominación de esta patología cuando se observó que no era el más significativo de los síntomas) es una patología que supone una neurodegeneración de diferentes zonas cerebrales que da como consecuencia sintomatología que incapacita a la persona en sus actividades de la vida diaria, siendo una de éstas su alimentación (tanto en la hidratación como en la nutrición). Si tenemos en cuenta el dato de que un 42 % de las personas que padecen Enfermedad de Huntington mueren como consecuencia de una neumonía aspirativa (1) encontramos más que acertada su pregunta. Esta fatal consecuencia se produce por uno de los síntomas que pueden haber encontrado en sus informes médicos y que nadie les haya explicado aun, la “disfagia” (incapacidad para poder tragar líquidos y/o sólidos derivada de un daño cerebral).

Si bien es cierto que el sueño de todo profesional que se enfrenta a este tipo de enfermedades es recuperar la situación de normalidad de su paciente, la falta de un tratamiento médico que logre frenar sus efectos devastadores limita esta intervención a la hora de poder rehabilitar como tal las capacidades de la persona afectada y poder permitir que vuelva a una situación de normalidad. Ello no quita que la intervención logopédica no sea eficaz y necesaria en este tipo de casos y que se pueda enfocar a facilitar la calidad de vida de la persona y preservar el máximo posible sus capacidades.

El papel del logopeda dentro de su intervención en la Enfermedad de Huntington pasa por diferentes funciones:

-Informar correctamente tanto a familiares como afectados del mecanismo normal de deglución y síntomas comunes de disfagia como vía de prevención y control de posibles alteraciones en la mecánica deglutoria.

-Ejecución de programas de intervención en motricidad orofacial (ejercicios dinámicos y estáticos que busquen mantener la funcionalidad del sistema orofacial el máximo tiempo posible) y comunicación y lenguaje (tareas que busquen facilitar la expresión de lenguaje así como el uso de vías alternativas de comunicación dentro de su entorno).

-Ofrecer soluciones en materia de adaptación la ingesta de sólidos y/o líquidos que aseguren una adecuada nutrición e hidratación, bien mediante el uso de espesantes, adaptación de sólidos según las capacidades deglutorias del afectado en cada momento o el uso de diferentes productos alimenticios que existen en el mercado actualmente y que pueden facilitar la deglución.

-Luchar para que el restos de profesionales sanitarios conozcan nuestra labor y puedan introducirse nuestras acciones en los protocolos de actuación.

El logopeda será el profesional que actuará como guía en materia de deglución y comunicación a lo largo de la enfermedad, ofreciendo las soluciones oportunas dependiendo del estadio de la enfermedad y de las características de cada persona. A pesar que son escasos los estudios que se han podido realizar acerca de la intervención terapéutica en casos de Enfermedad de Huntington (2), en muchos de ellos se ha visto la necesidad y el beneficio de la intervención del logopeda para ofrecer una mejor calidad de vida a los afectados (3).

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas De la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal.  Diplomado en Logopedia por la Universidad de Valladolid. Nº Col 28/0314 Especialista en intervención multidisciplinar en daño cerebral sobrevenido y rehabilitación cognitiva.

Logopeda en la Asociación de Corea de Huntington Española. Logopeda en la Fundación Pita López. Creador del programa COMUNIC-ACCIÓN

 

Podrá obtener más información acerca de esta patología en la siguiente bibliografía:

López del Val J., Burguera Hernández J.A. Enfermedad de Huntington.  Ed. Panamericana.

Natalia Melle. Guía de intervención logopédica en la disartria. Ed. Síntesis.

García Ribas, G. , López Sendón, J. ,  García de Yebenes, J. Enfermedad de Huntington. Guía Médica. 

Dickson, D. W. , Weller. R. O. Neurodegeneración. Ed. Panamericana.

Jurado, M. A. ,Mataro M. Neuropsicología de las enfermedades neurodegenerativas.  Ed. Sintesis.

Génova, L. El destino de los O´Brien. Ediciones B.

 

Referencias en el texto:

(1)  López del Val, J., Burguera Hernández, J.A. . Enfermedad de Huntington. Ed. Panamericana.

(2)   Heemskerk, AW; Roos RA, Dysphagia in Huntington's disease: a review.

(3) Montagut, N. ,  Gazulla, D.; Barreiro, S.;  Muñoz E. La disfagia en la Enfermedad de Huntington: propuesta de intervención logopédica. Revista Logopedia, Foniatría y Audiología.