Archivo de la etiqueta: deglución

PROBLEMES EN LA DEGLUCIÓ INFANTIL

La meua filla té 3 anys i mig i tenim moltíssims problemes amb el menjar, quasi tot ho tira però no ho fa a posta és que no pot engolir bé. No li donàvem importància fins que comencem a donar-li aliments més sòlids perquè fins fa poc quasi tot se'l donàvem passat per la màquina. Un amic ens ha dit que la mire el logopeda de l'hospital perquè al seu fill li va ajudar molt, però estem molt perduts amb este assumpte i un poc ja desesperats. Què podem fer perquè coma bé i què pot fer un logopeda?

El seu amic té raó, la seua filla necessita un logopeda expert en teràpia orofacial i miofuncional.

El logopeda és el professional sanitari que valora i tracta els problemes en les funcions orofacials, entre ells la deglució i la masticació.

El procés d'alimentació des de l'inici amb la succió, la deglució i posteriorment la masticació, són processos de gran importància per al desenvolupament maxil·lofacial, ja que el creixement ossi depén en gran manera del teixit bla (1). Si les funcions orofacials no es realitzen correctament el teixit bla que les du a terme farà que el creixement ossi siga anòmal, provocant malformacions i al seu torn major problema funcional, per la tant este tipus d'intervencions s'han de realitzar com més prompte millor.

El més adequat seria valorar el procés deglutori de la xiqueta amb detall i analitzar aspectes estructurals, de tonicitat i mobilitat de la musculatura deglutoria, sensibilitat orofacial i la mecànica global (2). D'esta manera trobarem el motiu que causa les dificultats per a poder plantejar uns objectius de tractament específics ja que no tots els casos són iguals.

Pels seus comentaris, si tira l'aliment de la boca pot ser perquè no és capaç de manejar-ho i si necessitava aliments triturats tampoc mastegar-ho. Segurament la seua musculatura masticatòria no estiga funcionant correctament, igual que les estructures que realitzen la funció de retenció de l'aliment dins de la boca. Sí que és capaç de deglutir aliments triturats el seu problema principal estarà en la fase oral preparatòria, no en la deglució, fase en què es prepara l'aliment, es mastega, es disgrega i es mescla amb la saliva. Necessitem moviments de la musculatura masticatòria, bona mobilitat lingual i retenció de l'aliment dins de la boca.

Després de la valoració exhaustiva començaria la intervenció. Inicialment es treballaria de forma passiva amb tècniques de teràpia orofacial i miofuncional les estructures afectades, augmentant el to i mobilitat per a ajudar a la retenció de l'aliment i afavorir els moviments necessaris per a la masticació, sense oblidar els moviments linguals tan necessaris per a preparar el bol alimentari. Posteriorment realitzaríem exercicis actius amb aliments, introduint menjar fàcilment masticable augmentant la dificultat dels mateixos, fins a arribar a una alimentació normalitzada per a la seua edat. Ha de veure el moment del menjar com quelcom agradable i placentari, no quelcom treballós i complex. No podem oblidar la importància de la nutrició infantil i que d'això depén el seu creixement adequat.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Sra. Patricia Murciego Rubio, logopeda. Experta en teràpia orofacial i miofuncional, Màster en atenció primerenca. Màster en investigació en ciències sociosanitàries. Doctoranda en ciències de la salut. Col·legiada CyL 09/192. Unitat de dany cerebral- Centre Hospitalari Benito Menni. Valladolid

Patricia Murciego Rubio
Patricia Murciego Rubio

 

 

 

 

 

 

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els següents llibres y/o articles:

Abramovich, A. (1997). Embriología de la región maxilofacial. Madrid: Editorial médica Panamericana.

Bigenzahn, W. (2004): Disfunciones Orofaciales en la Infancia. Diagnóstico, terapia miofuncional y logopedia. Barcelona: Ars Médica.

Gómez de Ferraris, M. y Campos Muñoz, A. (2009). Histología y embriología bucodental. Segunda edición. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Marchesan I. (2002). Fundamentos de la Fonoaudiología: Aspectos clínicos de la Motricidad Orofacial. Buenos Aires: Panamericana.

 

Referències en el text:

(1) Enlow, D. H. (1992). Crecimiento Maxilofacial. 3 ed. México: Interamericana-McGraw Hill.

(2) Susanibar, F., Parra, B., Marchesan, I. y Dioses, A. (2014) Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial.

 

PROBLEMAS EN LA DEGLUCIÓN INFANTIL

Mi hija tiene 3 años y medio y tenemos muchísimos problemas con la comida, casi todo lo tira pero no lo hace adrede es que no puede tragar bien.  No le dábamos importancia hasta que empezamos a darle alimentos más sólidos porque hasta hace poco casi todo se lo dábamos pasado por la máquina. Un amigo nos ha dicho que la mire el logopeda del hospital porque a su hijo le ayudó mucho, pero estamos muy perdidos con este asunto y un poco ya desesperados. ¿Qué podemos hacer para que coma bien y qué puede hacer un logopeda?

Su amigo tiene razón, su hija necesita un logopeda experto en terapia orofacial y miofuncional.

El logopeda es el profesional sanitario que valora y trata los problemas en las funciones orofaciales, entre ella la deglución y la masticación.

El proceso de alimentación desde el inicio con la succión, la deglución y posteriormente la masticación, son procesos de gran importancia para el desarrollo maxilofacial, ya que el crecimiento óseo depende en gran medida del tejido blando (1). Si las funciones orofaciales no se realizan correctamente el tejido blando que las lleva a cabo hará que el crecimiento óseo sea anómalo, provocando malformaciones y a su vez mayor problema funcional, por la tanto este tipo de intervenciones se deben realizar lo antes posible.

Lo más adecuado sería valorar el proceso deglutorio de la niña con detalle y analizar aspectos estructurales, de tonicidad y movilidad de la musculatura deglutoria, sensibilidad orofacial y la mecánica global (2). De este modo encontraremos el motivo que causa las dificultades para poder plantear unos objetivos de tratamiento específicos ya que no todos los casos son iguales.

Por sus comentarios, si tira el alimento de la boca puede ser porque no es capaz de manejarlo y si necesitaba alimentos triturados tampoco masticarlo. Seguramente su musculatura masticatoria no esté funcionando correctamente, al igual que las estructuras que realizan la función de retención del alimento dentro de la boca. Sí es capaz de deglutir alimentos triturados su problema principal estará en la fase oral preparatoria, no en la deglución, fase en la que se prepara el alimento, se mastica, se disgrega y se mezcla con la saliva. Necesitamos movimientos de la musculatura masticatoria, buena movilidad lingual y retención del alimento dentro de la boca.

Después de la valoración exhaustiva comenzaría la intervención. Inicialmente se trabajaría de forma pasiva con técnicas de terapia orofacial y miofuncional las estructuras afectadas, aumentando el tono y movilidad para ayudar a la retención del alimento y favorecer los movimientos necesarios para la masticación, sin olvidar los movimientos linguales tan necesarios para preparar el bolo alimenticio. Posteriormente realizaríamos ejercicios activos con alimentos, introduciendo comida fácilmente masticable aumentando la dificultad de los mismos, hasta llegar a una alimentación normalizada para su edad. Tiene que ver el momento de la comida como algo agradable y placentario, no algo trabajoso y complejo. No podemos olvidar la importancia de la nutrición infantil y que de ello depende su crecimiento adecuado.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dña. Patricia Murciego Rubio, logopeda. Experta en terapia orofacial y miofuncional, Máster en atención temprana. Máster en investigación en ciencias sociosanitarias. Doctoranda en ciencias de la salud. Colegiada CyL 09/192. Unidad de daño cerebral- Centro Hospitalario Benito Menni. Valladolid

Patricia Murciego Rubio
Patricia Murciego Rubio

 

 

 

 

 

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Abramovich, A. (1997). Embriología de la región maxilofacial. Madrid: Editorial médica Panamericana.

Bigenzahn, W. (2004): Disfunciones Orofaciales en la Infancia. Diagnóstico, terapia miofuncional y logopedia. Barcelona: Ars Médica.

Gómez de Ferraris, M. y Campos Muñoz, A. (2009). Histología y embriología bucodental. Segunda edición. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Marchesan I. (2002). Fundamentos de la Fonoaudiología: Aspectos clínicos de la Motricidad Orofacial. Buenos Aires: Panamericana.

 

Referencias en el texto:

(1) Enlow, D. H. (1992). Crecimiento Maxilofacial. 3 ed. México: Interamericana-McGraw Hill.

(2) Susanibar, F., Parra, B., Marchesan, I. y Dioses, A. (2014) Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial.

EL NOSTRE FILL XICOTET VA ESTAR INTUBAT: AFRONTAR L’HORA DE MENJAR

El nostre fill xicotet ara té 4 anys, però ha estat hospitalitzat molt de temps, amb sondes per a l'alimentació i amb una traqueostomía, que ara ja s'ha tancat. Ara com ara, acudim a rehabilitació perquè, encara que ens entén, parla molt poquet i l'hora del menjar sempre és complicada. El xiquet no vol menjar i açò ens angoixa molt. No sabem per on tirar, ens han parlat de la importància del tipus de menjar que volem donar-li, la grandària, etc. i que és important que millorem amb això perquè a més això ajudarà a fer que parle més. Com li pot ajudar un logopeda?

Efectivament el tema de l'alimentació és un tema complicat per totes les connotacions de salut inherents i perquè també guarda una estreta relació amb el llenguatge. Una alimentació saludable en l'etapa infantil és la base per a generar l'energia que necessita el xiquet per a afrontar el dia a dia i poder participar en les diverses activitats d'aprenentatge que l'entorn li oferix tan necessàries per al seu correcte desenvolupament intel·lectual i físic. Menjar adequadament i a més fer-ho d'una manera agradable, sense forcejaments ni malestar, és una necessitat de totes les persones per a aconseguir un benestar.

Per a un xiquet que ha patit un procés d'intubació prolongat el tornar a recuperar el seu procés d'alimentació normal a vegades pot resultar complicat i més encara, si eixe procés estava en fase d'adquisició, com és el cas de xiquets menuts que estan començant a fer el canvi de lactància materna o biberó a altres textures, o que simplement encara no havien passat d'esta fase. Per tant l'angoixa que es presenta davant d'esta dificultat és real i ocasiona moltes situacions d'estrés tant per al xiquet com per als pares.

En diferents estudis científics (1,2) s'ha demostrat que al voltant del 35% al 40% dels pacients recentment extubats poden tindre algun grau d'incompetència faríngia y/o laríngia que pot comportar a una disfagia secundària.

Cal tindre en compte que al mantindre el tub orotraqueal durant tant temps, la glotis roman oberta, abolint els moviments fisiològics de la laringe i dels músculs de la faringe, causant una atròfia muscular, debilitat, així com rigidesa en la llengua, faringe, hipofaringe i laringe (1).

Per un altre costat els moviments intrínsecs de la laringe durant la deglució es veuran també afectats, presentant-se a més una reducció de la sensibilitat a la presència de secrecions. Al veure's afectat el mecanisme de la deglució hi ha un augmentant de la possibilitat de penetració laríngia o aspiració traqueal (2).

En el cas dels xiquets estan complicacions poden estar presents, a més d'aspectes conductuals que es presenten de manera associada: por de menjar per temor d'entravessar-se, comportaments d'evitació, negació, no tindre sensació de fam. També es presenta en molts casos una sensibilitat excessiva o una hipo sensibilitat als canvis de textures i temperatures. Tot açò unit, provoca que el moment de menjar es convertisca en una verdadera odisea.

Enfront d'açò és necessari dur a terme un procés de rehabilitació de l'alimentació que és guiat per un logopeda. L'objectiu final d'esta intervenció, és aconseguir normalitzar al màxim tots els processos que intervenen en qualsevol de les fases de la deglució i que puguen veure's afectats, així com intentar minimitzar els factors comportamentals associats.

Esta Intervenció, es compon d'una sèrie d'elements amb què s'espera aconseguir una deglució òptima en el xiquet, comptant-se amb estratègies posturals, estratègies d'increment sensorial, praxias neuromusculars i inclusivament maniobres deglutorias específiques i definir quin serà la millor opció alimentària d'acord amb la consistència - textura per a iniciar el procés.

Com a exemple, hem de mencionar que cal tindre en compte aspectes bàsics com:

Que el xiquet ha de trobar-se en una posició segura per a rebre l'aliment, és a dir ha d'estar assentat, recte, el seu tronc elevat i evitar que s'incline cap a un costat. S'ha d'evitar l'hiperextensió del coll cap arrere mentres deglutix.

Se'ls ha de subministrar l'aliment lentament i amb paciència. Sempre s'ha d'esperar que la boca estiga buida abans de subministrar-li el següent mos.

Se li ha de donar ordes senzilles i concretes respecte a l'alimentació com: obri la boca, mastega, engul.

S'ha d'evitar que el xiquet parle mentres se li està alimentant. El parlar pot augmentar el risc de broncoaspiració.

Pel que fa als aliments és convenient començar per aquells que tolera el xiquet. Respecte a la seua consistència i textura aniran des de nèctar, mel, púding, prim (aigua i sucs) , espés, puré, semi- sòlid, sòlids blans i sòlids.

El més important sens dubte, és que el xiquet tinga un acostament positiu cap al menjar, que aprenga a vivenciar-la, la toc, l'olga, la prove d'una manera natural i divertida. D'esta manera evitem els enfrontaments i el forçar, que de vegades produïx entravessaments i més rebuig.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana: Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora, Fonoaudióloga/logopeda, Col·legiada núm. 46293

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Zambrana, N. y Dalva L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

Bartuilli, M; Cabrera, P; Periñan, M.C.(2006). Guía de intervención logopédica en terapia miofuncional. Madrid:  Síntesis

 

Referències en el text:

(1) Dalton, C., Caples, M., & Marsh, L. (2011). Management of Dysphagia. Learning Disability Practice, 32-37.

(2) Fernandez, Peña, Yuste, & Diaz. (2012). Exploración y abordaje de disfagia secundaria a vía aérea artificial. Medicina Intensiva, 423-433.

NUESTRO HIJO PEQUEÑO ESTUVO INTUBADO: AFRONTAR LA HORA DE COMER

Nuestro hijo pequeño ahora tiene 4 años, pero ha estado hospitalizado mucho tiempo, con sondas para la alimentación y con una traqueostomía, que ahora ya se ha cerrado. Hoy por hoy, acudimos a rehabilitación porque, aunque nos entiende, el habla muy poquito y la hora de la comida siempre es complicada. El niño no quiere comer y esto nos angustia mucho. No sabemos por dónde tirar, nos han hablado de la importancia del tipo de comida que queremos darle, el tamaño, etc. y que es importante que mejoremos con eso porque además eso ayudará a que hable más. ¿Cómo le puede ayudar un logopeda?

Efectivamente el tema de la alimentación es un tema complicado por todas las connotaciones de salud inherentes y porque también guarda una estrecha relación con el lenguaje.

Una alimentación saludable en la etapa infantil es la base para generar la energía que necesita el niño para afrontar el día a día y poder participar en las diversas actividades  de aprendizaje que el entorno le ofrece tan necesarias para su correcto desarrollo intelectual y físico. Comer adecuadamente y además hacerlo de una manera agradable, sin forcejeos ni malestar, es una necesidad de todas las personas para lograr un bienestar.

Para un niño que ha sufrido un proceso de  intubación prolongado el volver a recuperar su proceso de alimentación normal a veces puede resultar complicado y más aún, si ese proceso estaba en fase de adquisición, como es el caso de niños pequeños que están empezando a hacer el cambio de lactancia materna o biberón a otras texturas, o que simplemente aún no habían pasado de esta fase. Por tanto la angustia que se presenta ante esta dificultad es real y ocasiona muchas situaciones de estrés tanto para el niño como para los padres.

En diferentes estudios científicos (1,2) se ha demostrado que alrededor del 35% al 40% de los pacientes recién extubados pueden tener algún grado de incompetencia faríngea y/o laríngea que puede conllevar a una disfagia secundaria.

Hay que tener en cuenta que al mantener el tubo orotraqueal durante tanto tiempo, la glotis permanece abierta, aboliendo los movimientos fisiológicos de la laringe y de los músculos de la faringe, causando una atrofia muscular, debilidad, así como rigidez en la lengua, faringe, hipofaringe y laringe (1).

Por otro lado los movimientos intrínsecos de la laringe  durante la deglución se verán también afectados, presentándose además una reducción de la sensibilidad a la presencia de secreciones.  Al verse afectado el mecanismo de la deglución existe un aumentando de  la posibilidad de penetración laríngea o aspiración traqueal (2).

En el caso de los niños están complicaciones pueden estar presentes, además de aspectos conductuales que se presentan de manera asociada: miedo a comer por temor a atragantarse, comportamientos de evitación, negación, no tener sensación de hambre. También se presenta en muchos casos una sensibilidad excesiva o una hipo sensibilidad a los cambios de texturas y temperaturas. Todo esto unido, provoca que el momento de comer se convierta en una verdadera odisea.

Frente a esto es necesario llevar a cabo un proceso de rehabilitación de la alimentación que es guiado por un logopeda. El objetivo final de esta intervención, es lograr normalizar al máximo todos los procesos que intervienen en cualquiera de las fases de la deglución y que puedan verse afectados, así como intentar minimizar los factores comportamentales asociados.

 Esta  Intervención, se compone de una serie de elementos con los que se espera lograr una deglución óptima en el niño, contándose con estrategias posturales, estrategias de incremento sensorial, praxias neuromusculares e  inclusive maniobras deglutorias específicas y definir cuál será la mejor opción alimenticia acorde a la consistencia – textura para iniciar el proceso.

Como ejemplo, debemos mencionar que hay que tener en cuenta aspectos básicos como:

Que el niño debe encontrarse en una posición segura para recibir el alimento, es decir debe estar sentado, recto, su tronco elevado y evitar que se incline hacia un lado. Se debe evitar la hiperextensión del cuello hacia atrás mientras deglute.

Se les debe suministrar el alimento despacio y con paciencia. Siempre se debe esperar a que la boca esté vacía antes de suministrarle el siguiente bocado.

Se le debe dar órdenes sencillas y concretas con respecto a la alimentación como: abre la boca, mastica, traga.

Se debe evitar que el niño hable mientras se le está alimentando. El hablar puede aumentar el riesgo de broncoaspiración.

En cuanto a los alimentos es conveniente empezar por aquellos que tolera el niño. Con respecto a su consistencia y textura irán desde néctar, miel, pudin, delgado (agua y zumos), espeso, puré, semi- sólido, sólidos blandos y sólidos.Lo más importante sin duda, es que el niño tenga un acercamiento positivo hacia la comida, que aprenda a vivenciarla, la toque, la huela, la pruebe de una manera natural y divertida. De esta manera evitamos los enfrentamientos y el forzar, que en ocasiones produce atragantamientos y más rechazo.

Lo más importante sin duda, es que el niño tenga un acercamiento positivo hacia la comida, que aprenda a vivenciarla, la toque, la huela, la pruebe de una manera natural y divertida. De esta manera evitamos los enfrentamientos y el forzar, que en ocasiones produce atragantamientos y más rechazo.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora,  Fonoaudióloga/logopeda, Colegiada nº 46293

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

Zambrana, N. y Dalva L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

Bartuilli, M; Cabrera, P; Periñan, M.C.(2006). Guía de intervención logopédica en terapia miofuncional. Madrid:  Síntesis

 

Referencias en el texto:

(1) Dalton, C., Caples, M., & Marsh, L. (2011). Management of Dysphagia. Learning Disability Practice, 32-37.

(2) Fernandez, Peña, Yuste, & Diaz. (2012). Exploración y abordaje de disfagia secundaria a vía aérea artificial. Medicina Intensiva, 423-433.

POR D’ENGOLIR CERTS ALIMENTS

Fa unes setmanes que observe que mon pare de 82 anys i que viu amb mi està tossint molt durant les menjars, com si s'entravessara. Especialment li passa quan es pren una sopa o es menja una taronja. També li passa amb l'aigua, fins al punt que com li fa por (perquè se'l passa molt malament) ja quasi no beu. M'ha comentat una amiga que a sa mare li passava quelcom paregut després de tindre l'ictus i que va ser a logopèdia i li van solucionar el problema. Es tracta del mateix? Hi ha algun tipus de solució?

Els problemes per a engolir o per a alimentar-se en general es donen molt sovint en persones de major edat deguts a una pèrdua de la força i de la velocitat de la musculatura implicada en la deglució. Açò pot ocórrer sense necessitat d'haver patit cap procés patològic greu com puga ser un ictus, una malaltia neurològica degenerativa (p.ej. Parkinson, Alzheimer, etc.) o algun tumor de cap o coll. Si, a més, l'ancià presenta alguna d'estes malalties el risc de patir disfagia, que és com es denomina este símptoma, augmenta considerablement (1).

Com vosté descriu en la seua pregunta, els problemes solen aparéixer amb els líquids i amb les consistències mixtes (aquelles menjars que mesclen líquids amb sòlids) ja que costen molt més de manejar en boca. La conseqüència d'açò és l'entravessament i el risc que part d'eixe líquid o aliment travesse la laringe i penetre en la via aèria, arribant als pulmons i provocant el que coneixem com a aspiració (2) . Quan açò ocorre es pot produir deshidratació per la reducció de la ingesta de líquids, pics febrils habituals sense raó aparent, pneumònies per infecció de l'aliment aspirat o inclús, en el supòsit més greu, l'ofec i la conseqüent mort.

Afortunadament i com ja li va indicar la seua amiga hui en dia disposem de proves i materials per a avaluar este problema i posar-li solució. La recomanació és que sol·licite la valoració de la deglució de son pare per una unitat de disfagia del sistema de salut que normalment està integrada per otorinolaringòlegs, logopedes i nutricionistes que valoraran l'abast del problema i dissenyaran un pla de rehabilitació on se sol incloure l'ús d'espesantes per als líquids, l'adaptació de la tipus de dieta més adequat, canvis posturals, maniobres deglutorias i exercicis per a millorar el to de la musculatura implicada. Tot això enfocat a aconseguir una deglució segura (sense risc per al pacient) i eficaç (que assegure la correcta nutrició i hidratació) (3).

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Carlos Vidal Úbeda, logopeda, Col·legiat nº 46042

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Garmendia Merino, G., Gómez Candela, C., & Ferrero López, M. I. (2007) Diagnóstico e intervención nutricional en la disfagia orofaríngea: aspectos prácticos. Barcelona: Ed. Glosa.

Bleeckx, D. (2004). Disfagia. Evaluación y reeducación de los trastornos de la deglución. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A.U.

Jaume, G. & Tomás, M. (2007). Manejo de la disfagia y aspiración. Barcelona: Salvat.

Clavé, P. & García, P. (2011). Guía de disgnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitador de la disfagia orofaríngea. Barcelona: Ed. Glosa.

 

Referències en el text:

(1) Clavé, P., Verdaguer, A. & Arreola, V. (2005). Disfagia orofaríngea en el anciano. Med Clin. 124 (19), 742-748.

(2) Almirall, J., Cabré, M. & Clavé, P. (2007). Neumonía aspirativa. Med Clin.129 (11), 424-432.

(3) Velasco. M., Arreola, V., Clavé, P., Puiggrós, C. (2007). Abordaje clínico de la disfagia orofaríngea: diagnóstico y tratamiento. Nutrición Clínica en Medicina. 3, 174-202.

MIEDO A TRAGAR CIERTOS ALIMENTOS

Hace unas semanas que observo que mi padre de 82 años y que vive conmigo está tosiendo mucho durante las comidas, como si se atragantara. Especialmente le pasa cuando se toma una sopa o se come una naranja. También le pasa con el agua, hasta el punto que como le da miedo (porque se lo pasa muy mal) ya casi no bebe.  Me ha comentado una amiga que a su madre le pasaba algo parecido después de tener el ictus y que fue a logopedia y le solucionaron el problema. ¿Se trata de lo mismo? ¿Existe algún tipo de solución?

Los problemas para tragar o para alimentarse en general se dan muy frecuentemente en personas de mayor edad, debidos a una pérdida de la fuerza y de la velocidad de la musculatura implicada en la deglución. Esto puede ocurrir sin necesidad de haber sufrido ningún proceso patológico grave como pueda ser un ictus, una enfermedad neurológica degenerativa (p.ej. Parkinson, Alzheimer, etc.) o algún tumor de cabeza o cuello.  Si, además, el anciano presenta alguna de estas enfermedades el riesgo de padecer disfagia, que es como se denomina este síntoma, aumenta considerablemente (1).

Como usted describe en su pregunta, los problemas suelen aparecer con los líquidos y con las consistencias mixtas (aquellas comidas que mezclan líquidos con sólidos) ya que cuestan mucho más de manejar en boca. La consecuencia de esto es el atragantamiento y el riesgo de que parte de ese líquido o alimento atraviese la laringe y penetre en la vía aérea, llegando a los pulmones y provocando lo que conocemos como aspiración (2). Cuando esto ocurre se puede producir deshidratación por la reducción de la ingesta de líquidos, picos febriles habituales sin razón aparente, neumonías por infección del alimento aspirado o incluso, en el supuesto más grave, el ahogo y la consecuente muerte.

Afortunadamente y como ya le indicó su amiga hoy en día disponemos de pruebas y materiales para evaluar este problema y ponerle solución. La recomendación es que solicite la valoración de la deglución de su padre por una unidad de disfagia del sistema de salud que normalmente está integrada por otorrinolaringólogos, logopedas y nutricionistas que valorarán el alcance del problema y diseñarán un plan de rehabilitación donde se suele incluir el uso de espesantes para los líquidos, la adaptación de la tipo de dieta más adecuado, cambios posturales, maniobras deglutorias y ejercicios para mejorar el tono de la musculatura implicada. Todo ello enfocado a conseguir una deglución segura (sin riesgo para el paciente) y eficaz (que asegure la correcta nutrición e hidratación)(3).

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Carlos Vidal Úbeda, logopeda, Colegiado nº 46042

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

  • Garmendia Merino, G., Gómez Candela, C., & Ferrero López, M. I. (2007) Diagnóstico e intervención nutricional en la disfagia orofaríngea: aspectos prácticos. Barcelona: Ed. Glosa.
  • Bleeckx, D. (2004). Disfagia. Evaluación y reeducación de los trastornos de la deglución. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A.U.
  • Jaume, G. & Tomás, M. (2007). Manejo de la disfagia y aspiración. Barcelona: Salvat.
  • Clavé, P. & García, P. (2011). Guía de disgnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitador de la disfagia orofaríngea. Barcelona: Ed. Glosa.

 

Referencias en el texto:

(1) Clavé, P., Verdaguer, A. & Arreola, V. (2005). Disfagia orofaríngea en el anciano. Med Clin. 124 (19), 742-748.

(2) Almirall, J., Cabré, M. & Clavé, P. (2007). Neumonía aspirativa. Med Clin.129 (11), 424-432.

(3) Velasco. M., Arreola, V., Clavé, P., Puiggrós, C. (2007). Abordaje clínico de la disfagia orofaríngea: diagnóstico y tratamiento. Nutrición Clínica en Medicina. 3, 174-202.