Archivo de la etiqueta: ELECTROESTIMULACIÓN

SEQÜELES DESPRÉS D’OPERAR-LI DE LES AMÍGDALES

Al meu fill de 4 anys li van ser li van ser extirpades les amígdales fa un mes, i ara la seua veu és ennassada, tampoc  pot pronunciar algunes vocals. Açò va ser degut que durant la intervenció quirúrgica, per alguna causa paralitze els pilars del vel del paladar. Ara li van recomanar fer un tractament d'estimulació per un especialista en fonoaudiología, per a recuperar la seua veu. Vull saber si el dit tractament és efectiu, i en cas que no ho siga, que opcions tinc perquè puga parlar normalment. Gràcies

De la lectura de la seua consulta, deduïsc que la inflamació inicial ja ha revertit, però persistixen els símptomes de l'hipernasalitat i les dificultats articulatòries i per això li han indicat la necessitat d'iniciar la rehabilitació logopèdica. Imagine que ja li hauran explicat que esta falta de mobilitat del vel del paladar és la responsable que la cavitat oral i nasal no es troben totalment segellades durant l'emissió de la parla, permetent que l'aire fuga pel nas i provoque la veu ennassada que em descriu. Entenc a més que no s'han detectat en el xiquet problemes a l'engolir i el tractament del xiquet únicament deu centrar-se en la recuperació de la mobilitat del vel del paladar, la millora de la seua ressonància i la resolució d'eixes xicotetes dificultats articulatòries que em comenta (Coll-Florit,& Col, 2014).

Done per fet que prèviament a la cirurgia els explicarien les complicacions que podien sorgir, entre elles, la del possible trauma quirúrgic (Arabolaza &col, 2014; Carvalho & Col 2013; Alvo & Sedano, 2015).  a l'extirpar les amígdales ja que es troben just entre els pilars anterior i posterior del vel del paladar i la major dificultat dels quals precisament és la determinació de l'àrea de resecció que permet que el múscul elevador del paladar superior es mantinga preservat. No obstant això, no sempre resulta fàcil ja que tots els paladars no són iguals i quan es produïx la dita lesió es genera este quadro que em descriu a la perfecció. (Jofré & Heider, 2015).

El període de la possible recuperació espontània se situa entre els 6-12 mesos posteriors a l'amigdalectomía (Alvo&Sedano, 2015), no obstant això, convé actuar com més prompte millor per a agilitzar el procés i sobretot per si este no es duguera a terme de forma espontània.

Quant a l'eficàcia del tractament pel qual em pregunta, he d'indicar-li algunes consideracions:

En línies generals, el tractament indicat en un xiquet de l'edat del seu fill, inclou l'estimulació sensoriomotríz de la zona afectada (estimulació tèrmica amb va fregir i amb materials miofuncionals) (Bartuilli i col, 2007) en combinació simultània amb tècniques de veu, ja que no pareix existir efectivitat en el tractament aïllat de la mobilitat per a millorar la ressonància o la parla (Prater, 1986). Amb tot això, hauria de ser possible corregir les alteracions que ha provocat la disfunció del mecanisme velofaríngeo que en estos moments no aconseguix un tancament adequat, a causa de la paràlisi.

No obstant això, actualment hi ha diverses tècniques instrumentals en les clíniques logopèdiques, que permeten potenciar l'efecte del tractament tant de la mobilitat de les estructures com de la qualitat vocal, com puguen ser els equips de biofeedback (BF) capaços de proporcionar retroalimentació immediata al subjecte sobre les seues funcions fisiològiques (per exemple, apareix un nino si no hi ha fuga nasal) o bé l'electroestimulación (NMES), que fonamenta la seua actuació en l'aplicació d'un corrent elèctric capaç de produir artificialment l'excitació de la fibra muscular o nerviosa.

Per tant, l'èxit de la intervenció dependrà en gran manera de les competències professionals del logopeda que vosté seleccione per a realitzar la intervenció, atés que el seu abordatge precisarà d'una àmplia experiència professional en tractament de la veu, així com de la seua capacitat per a valorar els possibles beneficis de l'aplicació d'un protocol d'electroestimulació sensorial i motora del vel del paladar (Guimaraes & Guimaraes, 2013) ajustat a les necessitats del cas, resultant imprescindible el coneixement de la utilització dels dispositius intraorals (en el cas que ens ocupa), els tipus de corrent, freqüència, intensitat i temps d'aplicació, atés que una mala praxi podria resultar perjudicial.

D'altra banda, l'efectivitat del tractament per a disminuir l'hipernasalitat es basa en la combinació de teràpia de veu unida a retroestimulació visual que potencie la sensibilitat auditiva del pacient a identificar la ressonància alterada (veu ennassada) i efectuar les correccions oportunes (Prater, 1986). Per a això existixen des de senzills dispositius que permeten visualitzar el moviment d'una boleta quan hi ha fuga d'aire pel nas (See escape), fins a complexos equips informàtics (Biofeedback) que associen el seu programari a presentacions en format de jocs, especialment atractives per a xiquets menuts, i l'efectivitat del qual ha quedat demostrada tant en població infantil com en adulta (Vallino& col, 2011).

Amb tot això, crec que cal mostrar-se esperançats quant a la recuperació de la veu del seu fill. No obstant això, si finalment no s'aconseguiren els objectius proposats, s'haurà de valorar pel servici d'otorino la possibilitat de realitzar una cirurgia correctiva del vel del paladar.

 

Cristina Peris Hernández
Cristina Peris Hernández

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Cristina Peris Hernández Col. 46515 Logopeda del CAT de ASPAS Castellón-Hélix

 

 

 

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els següents llibres y/o articles:

 Alvo, A., & Sedano, C. (2015). Complicaciones velofaríngeas de adenoamigdalectomía. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello75(3), 286-294.

Arabolaza, M. E., Basile, M., & Paoli, B. P. Indicaciones y complicaciones de adenoamigdalectomía. Revista Faso (2014) 21 - Nº 2 - 2014

Bartuilli, M., Cabrera, P.J. & Periñán, M.C. (2007). Guía técnica de intervención logopédica. Terapia miofuncional. Madrid: Síntesis.

Carvalho, C. M., Clodic, C., Rogez, F., Delahaye, L., & Marianowski, R. (2013). Adenoidectomía y amigdalectomía. EMC-Cirugía Otorrinolaringológica y Cervicofacial14(1), 1-14.

Conessa, C., Hervé, S., Goasdoué, P., Martigny, E., Baudelle, E., & Poncet, J. L. (2005). Insuficiencia velofaríngea. EMC-Otorrinolaringología34(4), 1-11.

Coll-Florit, M., Vila-Rovira, J. M., Aguado, G., Fernández-Zúñiga, A., Gambra, S., & Perelló, E. (2014). Trastornos del habla y de la voz. Editorial UOC.

Guimaraes , B., Guimaraes, M. (2013) Eletroestimulaçao Funcional (EEF) em Disfagia Orofaríngea. Sao Paulo: Pulso

Jofré, D., & Heider, C. (2015). Complicaciones posamigdalectomía: Revisión desde la evidencia. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, 75(3), 275-285.

Prater, R. J., & Swift, R. W. (1986). Manual de terapéutica de la voz. Salvat Editores.

Vallino‐Napoli, LD, Howard, S., & Lohmander, A. (2011). Evaluation and Evidence‐Based Practice. Cleft Palate Speech: Assessment and Intervention , 317-358.

Enllaç extern: http://www.otorrinoweb.com/es/3013.html

SECUELAS DESPUÉS DE OPERARLE DE LAS AMÍGDALAS

A mi hijo de 4 años le fueron le fueron extirpadas las amígdalas hace un mes, y ahora su voz es gangosa, tampoco puede pronunciar algunas vocales. Esto fue debido que durante la intervención quirúrgica, por alguna causa paralizo  los pilares del velo del paladar. Ahora le recomendaron hacer un tratamiento de estimulación por un especialista en fonoaudiología, para recuperar su voz. Quiero saber si dicho tratamiento es efectivo, y en caso que no lo sea, que opciones tengo para que pueda hablar normalmente. Gracias

De la lectura de su consulta, deduzco que la inflamación inicial ya ha revertido, pero persisten los síntomas de la hipernasalidad y las dificultades articulatorias y por ello le han indicado la necesidad de iniciar la rehabilitación logopédica. Imagino que ya le habrán explicado que esta falta de movilidad del velo del paladar es la responsable de que la cavidad oral y nasal no se encuentren totalmente selladas durante la emisión del habla, permitiendo que el aire escape por la nariz y provoque la voz gangosa que me describe. Entiendo además que no se han detectado en el niño problemas al tragar y el tratamiento del niño únicamente debe centrase en la recuperación de la movilidad del velo del paladar, la mejora de su resonancia y la resolución de esas pequeñas dificultades articulatorias que me comenta (Coll-Florit,& Col, 2014). 

Doy por hecho que previamente a la cirugía les explicarían las complicaciones que podían surgir, entre ellas, la del posible trauma quirúrgico (Arabolaza &col, 2014; Carvalho & Col 2013; Alvo & Sedano, 2015). al extirpar las amígdalas ya que se encuentran justo entre los pilares anterior y posterior del velo del paladar y cuya mayor dificultad precisamente es la determinación del área de resección que permite que el músculo elevador del paladar superior se mantenga preservado. No obstante, no siempre resulta fácil ya que todos los paladares no son iguales y cuando se produce dicha lesión se genera este cuadro que me describe a la perfección. (Jofré & Heider, 2015).

El periodo de la posible recuperación espontánea se sitúa entre los 6-12 meses posteriores a la amigdalectomía (Alvo&Sedano, 2015), no obstante, conviene actuar cuanto antes para agilizar el proceso y sobre todo por si este no se llevara a cabo de forma espontánea.

En cuanto a la eficacia del tratamiento por el que me pregunta, debo indicarle algunas consideraciones:

En líneas generales, el tratamiento indicado en un niño de la edad de su hijo, incluye la estimulación sensoriomotríz de la zona afectada (estimulación térmica con frio y con materiales miofuncionales) (Bartuilli y col, 2007) en combinación simultánea con técnicas de voz, puesto que no parece existir efectividad en el tratamiento aislado de la movilidad para mejorar la resonancia o el habla (Prater, 1986). Con todo ello, debería ser posible corregir las alteraciones que ha provocado la disfunción del mecanismo velofaríngeo que en estos momentos no consigue un cierre adecuado, debido a la parálisis.

Sin embargo, actualmente existen diversas técnicas instrumentales en las clínicas logopédicas, que permiten potenciar el efecto del tratamiento tanto de la movilidad de las estructuras como de la calidad vocal, como puedan ser los equipos de biofeedback (BF) capaces de proporcionar retroalimentación inmediata al sujeto sobre sus funciones fisiológicas (por ejemplo, aparece un muñeco si no hay escape nasal) o bien la electroestimulación (NMES), que fundamenta su actuación en la aplicación de una corriente eléctrica capaz de producir artificialmente la excitación de la fibra muscular o nerviosa.

Por tanto, el éxito de la intervención va a depender en gran medida de las competencias profesionales del logopeda que vd. seleccione para realizar la intervención, dado que su abordaje precisará de una amplia experiencia profesional en tratamiento de la voz, así como de su capacidad para valorar los posibles beneficios de la aplicación de un protocolo de electroestimulación sensorial y motora del velo del paladar (Guimaraes & Guimaraes, 2013) ajustado a las necesidades del caso, resultando imprescindible el conocimiento de la utilización de los dispositivos intraorales (en el caso que nos ocupa), los tipos de corriente, frecuencia, intensidad y tiempo de aplicación, dado que una mala praxis podría resultar perjudicial.

Por otra parte, la efectividad del tratamiento para disminuir la hipernasalidad se basa en la combinación de terapia de voz unida a retroestimulación visual que potencie la sensibilidad auditiva del paciente a identificar la resonancia alterada (voz gangosa) y efectuar las correcciones oportunas (Prater, 1986). Para ello existen desde sencillos dispositivos que permiten visualizar el movimiento de una bolita cuando hay escape de aire por la nariz ( See escape), hasta complejos equipos informáticos (Biofeedback) que asocian su software a presentaciones en formato de juegos, especialmente atractivas para niños pequeños, y cuya efectividad ha quedado demostrada tanto en población infantil como en adulta (Vallino& col, 2011).

Con todo ello, creo que cabe mostrarse esperanzados en cuanto a la recuperación de la voz de su hijo. No obstante, si finalmente no se consiguieran los objetivos propuestos, se deberá valorar por el servicio de otorrino la posibilidad de realizar una cirugía correctiva del velo del paladar.

 

Cristina Peris Hernández
Cristina Peris Hernández

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana:

 Cristina Peris Hernández Col. 46515 Logopeda del CAT de ASPAS Castellón-Hélix

 

  

 

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

 Alvo, A., & Sedano, C. (2015). Complicaciones velofaríngeas de adenoamigdalectomía. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello75(3), 286-294.

Arabolaza, M. E., Basile, M., & Paoli, B. P. Indicaciones y complicaciones de adenoamigdalectomía. Revista Faso (2014) 21 - Nº 2 - 2014

 Bartuilli, M., Cabrera, P.J. & Periñán, M.C. (2007). Guía técnica de intervención logopédica. Terapia miofuncional. Madrid: Síntesis.

 Carvalho, C. M., Clodic, C., Rogez, F., Delahaye, L., & Marianowski, R. (2013). Adenoidectomía y amigdalectomía. EMC-Cirugía Otorrinolaringológica y Cervicofacial14(1), 1-14.

 Conessa, C., Hervé, S., Goasdoué, P., Martigny, E., Baudelle, E., & Poncet, J. L. (2005). Insuficiencia velofaríngea. EMC-Otorrinolaringología34(4), 1-11.

Coll-Florit, M., Vila-Rovira, J. M., Aguado, G., Fernández-Zúñiga, A., Gambra, S., & Perelló, E. (2014). Trastornos del habla y de la voz. Editorial UOC.

Guimaraes , B., Guimaraes, M. (2013) Eletroestimulaçao Funcional (EEF) em Disfagia Orofaríngea. Sao Paulo: Pulso

Jofré, D., & Heider, C. (2015). Complicaciones posamigdalectomía: Revisión desde la evidencia. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, 75(3), 275-285.

 Prater, R. J., & Swift, R. W. (1986). Manual de terapéutica de la voz. Salvat Editores.

Vallino‐Napoli, LD, Howard, S., & Lohmander, A. (2011). Evaluation and Evidence‐Based Practice. Cleft Palate Speech: Assessment and Intervention , 317-358.

Enlace externo: http://www.otorrinoweb.com/es/3013.html