Archivo de la etiqueta: Implante coclear

EXPECTATIVAS CON UN IMPLANTE COCLEAR

A mi padre le operaron para ponerle un implante coclear hace 8 meses. En el otro oído no oye y va a las revisiones pero nos dijeron que en 6 meses ya distinguiría los sonidos las palabras y que comprendería lo que le dicen y está muy frustrado porque no lo ha conseguido aún y siente molestias por lo que recibe en el aparato. En el hospital no hay logopeda pero unos amigos me han dicho que ha de ser uno quien le ayude y no sabemos si realmente debemos tener más paciencia y esperar a que poco a poco él se adapte o de verdad acudir a uno. ¿Podrían orientarnos? Gracias y un saludo.

Las expectativas con un implante coclear en adultos postlocutivos suelen ser buenas pero influyen muchos factores por los que un paciente no puede evolucionar adecuadamente. En su pregunta aporta poca información para ver cuál podría ser la causa de que su evolución no sea favorable. Habría que contemplar el tiempo transcurrido de hipoacusia previa al implante, el uso o no de audífonos previo, que no exista ninguna malformación coclear o patología asociada, que haya recibido una rehabilitación logopédica, capacidades cognitivas, ajuste del procesador del sonido etc.

La rehabilitación logopédica posterior a la colocación del procesador o parte externa (un mes normalmente después de la intervención) es fundamental. Los pacientes, según su propias experiencias, comentan que sólo reciben ruidos o una “especie de soplidos” sin llegar a que el lenguaje les sea inteligible. Una rehabilitación auditiva permite al paciente que sea capaz de interpretar la señal que reciba y poco a poco alcanzar un reconocimiento del lenguaje.

A diferencia de lo que muchos pacientes creen, no es un código, ni morse ni nada por el estilo. Es el lenguaje perfectamente comprensible y reconocible como tal, algo más metalizado eso sí. Los primeros sonidos que el paciente empieza a percibir y reconocer son los sonidos ambientales pero, para poder entender el lenguaje es fundamental una rehabilitación con un logopeda que le entrene y enseñe a procesar la información que recibe.

En este caso sería fundamental hacer un estudio del paciente y recoger los datos de la historia clínica para poder ajustar las expectativas del paciente y ver cuál es la posible causa que impide la no evolución del paciente. Sin esta información es difícil precisar la causa.

AICE es la Asociación de Implantados Cocleares de España. Puede acudir a ellos par a recibir información  y al Colegio Oficial de Logopedas de su Comunidad para encontrar un logopeda especialista y colegiado que garantice la profesionalidad y cumpla con el código deontológico.

 

Para el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Eva Tarancón Marco

Logopeda 29/0648

Programa de Implantes Cocleares

Unidad de Gestión Clínica De ORL

Complejo Hospitalario Universitario de Granada

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en:

Manrique, M, Huarte irujo, A. IMPLANTES COCLEARES. : MASSON; 2003.

Herrán Martín, B. Guía Técnica de Intervención logopédica en Implantes Cocleares. : SÍNTESIS; 2014.

EXPECTATIVES AMB UN IMPLANTE COCLEAR

A mon pare li van operar per a posar-li un implante coclear fa 8 mesos. En l'altra oïda no sent i va a les revisions però ens van dir que en 6 mesos ja distingiria els sons i les paraules i que comprendria el que li diuen i està molt frustrat perquè no ho ha aconseguit encara i sent molèsties pel que rep en l'aparell. En l'hospital no hi ha logopeda però uns amics m'han dit que ha de ser un qui li ajude i no sabem si realment hem de tindre més paciència i esperar que a poc a poc ell s'adapte o de veritat acudir a u. Podrien orientar-nos? Gràcies i una salutació

Les expectatives amb un implante coclear en adults postlocutius solen ser bones però influïxen molts factors pels quals un pacient no pot evolucionar adequadament. En la seua pregunta aporta poca informació per a veure quin podria ser la causa que la seua evolució no siga favorable. Caldria contemplar el temps transcorregut d'hipoacúsia prèvia a l'implante, l'ús o no d'audiòfons previ, que no existisca cap malformació coclear o patologia associada, que haja rebut una rehabilitació logopèdica, capacitats cognitives, ajust del processador del so etc.

La rehabilitació logopèdica posterior a la col·locació del processador o part externa (un mes normalment després de la intervenció) és fonamental. Els pacients, segons les seues pròpies experiències, comenten que només reben sorolls o una "espècie de bufits" sense aconseguir que el llenguatge els siga intel·ligible. Una rehabilitació auditiva permet al pacient que siga capaç d'interpretar el senyal que reba i a poc a poc aconseguir un reconeixement del llenguatge. A diferència del que molts pacients creuen, no és un codi, ni morse ni res per l'estil. És el llenguatge perfectament comprensible i recognoscible com a tal, un poc més metal·litzat això sí. Els primers sons que el pacient comença a percebre i reconéixer són els sons ambientals però, per a poder entendre el llenguatge és fonamental una rehabilitació amb un logopeda que li entrene i ensenye a processar la informació que rep.

En este cas seria fonamental fer un estudi del pacient i arreplegar les dades de la història clínica per a poder ajustar les expectatives del pacient i veure quin és la possible causa que impedix la no evolució del pacient. Sense esta informació és difícil precisar la causa.

AICE és l'Associació d'Implantats Coclears d'Espanya. Pot acudir a ells per a rebre informació i al Col·legi Oficial de Logopedes de la seua Comunitat per a trobar un logopeda especialista i col·legiat que garantisca la professionalitat i complisca amb el codi deontològic.

 

Per al col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat valenciana:

Eva Tarancón Marco

Logopeda 29/0648

Programa de Implantes Cocleares

Unidad de Gestión Clínica De ORL

Complejo Hospitalario Universitario de Granada

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els textos següents:

Manrique, M, Huarte irujo, A. IMPLANTES COCLEARES. : MASSON; 2003.

Herrán Martín, B. Guía Técnica de Intervención logopédica en Implantes Cocleares. : SÍNTESIS; 2014.

DOS IMPLANTES COCLEARS?

La nostra filla va nàixer sorda fa tres mesos i estàvem convençuts que li posaríem un implante coclear. Ara hem de prendre la decisió de si posem un només o un en cada oïda. Estem buscant informació sobre els possibles beneficis. Podrien ajudar-nos?

En la majoria dels xiquets implantats en edats per davall dels dos anys s'esperen resultats molt bons quant a l'adquisició de la llengua oral, tant implantats en un sol oïda com en els dos. S'espera que la seua veu siga normal i la seua pronunciació intel·ligible, que l'adquisició de la gramàtica i el lèxic s'aproxime al procés natural i que les seues habilitats de comunicació ordinàries siguen perfectament satisfactòries (1) .

No obstant això en alguns casos la facilitat d'adquisició dels nivells bàsics del llenguatge pot emmascarar més dificultats en els usos sofisticats de la llengua com puguen ser els de maneig del discurs elaborat i les relacions amb el pensament matemàtic o simplement amb el rendiment escolar (2) .

El tema de les dobles implantacions és relativament recent però ja hi ha suficients casos a nivell mundial i s'estan presentant resultats de sèries amb prou xiquets portadors de dos implantes. No pareix haver-hi cap dubte sobre que les dobles implantacions oferixen millors resultats quant a la capacitat discrimitativa de la parla en condicions de soroll i la de la localització dels sons. Els equips d'investigació estan tractant de resoldre la qüestió que a vostés els preocupa sobre l'efecte en el desenvolupament del llenguatge i l'impacte en l'escolarització.

En un estudi de la universitat de Melbourne publicat en 2014 (1) es va investigar els resultats de la condició de ser portador d'un o dos implantes. Els resultats van ser a favor de la doble implantació per al vocabulari i la gramàtica encara que no es va trobar diferències importants en els usos comunicatius bàsics del llenguatge. Les diferències trobades en este estudi pareixen indicar que la variable més important actualment és la precocitat de la implantació, que és la que major pes té en el conjunt de resultats. Les variables ambientals són també molt importants, fonamentalment la de la implicació familiar per a proporcionar hores d'interacció comunicativa d'alta qualitat i de suport en les tasques escolars. Estes tres variables (la condició de doble implante, la precocitat, la implicació de la família) junt amb el quocient intel·lectual són predictors dels resultats entre un 60% i un 70%, la qual cosa indica que hi ha altres aspectes que també poden influir.

També s'està investigat sobre l'impacte de la doble implantació en els resultats acadèmics. En un altre estudi de la mateixa universitat publicat en 2015 (2) en el que van participar 44 xiquets de huit anys es va comprovar que la proporció de xiquets que se situaven en el nivell mitjà o alt en els resultats acadèmics en les àrees de matemàtiques i de llenguatge oral i escrit era inferior als normo oients. L'àrea més dèbil va ser la de matemàtiques i la més forta la de llenguatge escrit.

Les variables més importants quant a la predicció del rendiment acadèmic són tres: l'edat d'implantació, la presència de dos implantes i la implicació familiar en el procés d'habilitació del llenguatge i del seguiment i suport a l'escolarització. L'edat d'implantació és la primera d'elles i les dades pareixen estar a favor de la implantació més primerenca possible. La segona variable indica millors resultats en els xiquets amb dos implantes coclears enfront dels que porten un i la precocitat de la segona implantació també prediu millors resultats acadèmics. La tercera variable ens indica que el temps que dediquen les famílies és fonamental perquè els xiquets aconseguixen els millors resultats acadèmics en la seua escolarització.

Com poden observar els estudis coincidixen a ressaltar el valor de la implantació el més precoç possible i en que els implantes dobles aporten millors resultats. Sobre la primera afirmació ja hi ha molta evidència científica acumulada. Sobre la segona es comencen a obtindre resultats degut que hi ha menys xiquets amb dos implantes. Cal tindre en compte que el procés de desenvolupament global i del llenguatge en particular és molt complex i que influïxen moltes variables, a més de les que hem assenyalat.

El millor consell que podem donar-los és que busquen un centre implantador de la seua confiança i que treballen a fons amb els professionals que els indicaran que passos han d'anar afrontant.

 

Dr. José Francisco Cervera Mérida
Dr. José Francisco Cervera Mérida

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, Colegiado nº 46121, director de la Clínica Universitaria de Logopedia de la Universidad Católica de Valencia

 

 

 

-----------------

MÉS INFORMACIÓ: s'obri la informació en una nova finestra al fer clic sobre el text

(Enllaç extern) Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana (AICC)

(Enllaç extern: Document PDF- Tamany 121,13KB) Implantes Cocleares. Comisión de expertos del Comité Español de Audiofonología – CEAF Real Patronato sobre Discapacidad (Abril 2005)

Descarga directa pdf (2,39MB): Programa de implantes cocleares e implantes auditivos de troncocerebral_Universidad de Navarra

 

Referències en el text:

(1) Montag, J. L., AuBuchon, A. M., Pisoni, D. B., & Kronenberger, W. G. (2014). Speech Intelligibility in Deaf Children After Long-Term Cochlear Implant Use. Journal Of Speech, Language & Hearing Research, 57(6), 2332-2343 12p. doi:10.1044/2014_JSLHR-H-14-0190

(2) Sarant, J. Z., Harris, D. C., & Bennet, L. A. (2015). Academic Outcomes for School-Aged Children With Severe--Profound Hearing Loss and Early Unilateral and Bilateral Cochlear Implants. Journal Of Speech, Language & Hearing Research, 58(3), 1017-1032 16p. doi:10.1044/2015_JSLHR-H-14-0075

¿DOS IMPLANTES COCLEARES?

Nuestra hija nació sorda hace tres meses y estábamos convencidos que le pondríamos un implante coclear. Ahora tenemos que tomar la decisión de si ponemos uno solo o uno en cada oído. Estamos buscando información acerca de los posibles beneficios. ¿Podrían ayudarnos?

 

En la mayoría de los niños implantados en edades por debajo de los dos años se esperan resultados muy buenos en cuanto a la adquisición de la lengua oral, tanto implantados en un solo oído como en los dos. Se espera que su voz sea normal y su pronunciación inteligible, que la adquisición de la gramática y el léxico se aproxime al proceso natural y que sus habilidades de comunicación ordinarias sean perfectamente satisfactorias (1).

Sin embargo en algunos casos la facilidad de adquisición de los niveles básicos del lenguaje puede enmascarar mayores dificultades en los usos sofisticados de la lengua como puedan ser los de manejo del discurso elaborado y las relaciones con el pensamiento matemático o simplemente con el rendimiento escolar (2).

El tema de las dobles implantaciones es relativamente reciente pero ya hay suficientes casos a nivel mundial y se están presentando resultados de series con bastantes niños portadores de dos implantes. No parece haber ninguna duda acerca de que las dobles implantaciones ofrecen mejores resultados en cuanto a la capacidad discrimitativa del habla en condiciones de ruido y la de la localización de los sonidos. Los equipos de investigación están tratando de resolver la cuestión que a ustedes les preocupa sobre el efecto en el desarrollo del lenguaje y el impacto en la escolarización.

En un estudio de la universidad de Melbourne publicado en 2014 (1) se investigó los resultados de la condición de ser portador de uno o dos implantes. Los resultados fueron a favor de la doble implantación para el vocabulario y la gramática aunque no se encontró diferencias importantes en los usos comunicativos básicos del lenguaje. Las diferencias encontradas en este estudio parecen indicar que la variable más importante actualmente es la precocidad de la implantación, que es la que mayor peso tiene en el conjunto de resultados. Las variables ambientales son también muy importantes, fundamentalmente la de la implicación familiar para proporcionar horas de interacción comunicativa de alta calidad y de apoyo en las tareas escolares. Estas tres variables (la condición de doble implante, la precocidad, la implicación de la familia) junto con el cociente intelectual son predictores de los resultados entre un 60% y un 70%, lo que indica que hay otros aspectos que también pueden influir.

También se está investigado sobre el impacto de la doble implantación en los resultados académicos. En otro estudio de la misma universidad publicado en 2015 (2) en el que participaron 44 niños de ocho años se comprobó que la proporción de niños que se situaban en el nivel medio o alto en los resultados académicos en las áreas de matemáticas y de lenguaje oral y escrito era inferior a los normo oyentes. El área más débil fue la de matemáticas y la más fuerte la de lenguaje escrito.

Las variables más importantes en cuanto a la predicción del rendimiento académico son tres: la edad de implantación, la presencia de dos implantes y la implicación familiar en el proceso de habilitación del lenguaje y del seguimiento y apoyo a la escolarización. La edad de implantación es la primera de ellas y  los datos parecen estar a favor de la implantación más temprana posible. La segunda variable indica mejores resultados en los niños con dos implantes cocleares frente a los que llevan uno y la precocidad de la segunda implantación también predice mejores resultados académicos. La tercera variable nos indica que el tiempo que dedican las familias es fundamental para que los niños alcancen los mejores resultados académicos en su escolarización.

Como pueden observar los estudios coinciden en resaltar el valor de la implantación lo más precoz posible y en que los implantes dobles aportan mejores resultados. Sobre la primera afirmación ya hay mucha evidencia científica acumulada. Sobre la segunda se empiezan a obtener resultados debido que hay menos niños con dos implantes. Hay que tener en cuenta que el proceso de desarrollo global y del lenguaje en particular es muy complejo y que influyen muchas variables, además de las que hemos señalado.

El mejor consejo que podemos darles es que busquen un centro implantador de su confianza y que trabajen a fondo con los profesionales que les indicarán que pasos deben ir afrontando.

 

Dr. José Francisco Cervera Mérida
Dr. José Francisco Cervera Mérida

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, Colegiado nº 46121, director de la Clínica Universitaria de Logopedia de la Universidad Católica de Valencia

 

 

 

 

-----------------

MÁS INFORMACIÓN: se abre la información en una nueva ventana al hacer clic sobre el texto.

Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana (AICC)

Implantes Cocleares. Comisión de expertos del Comité Español de Audiofonología – CEAF Real Patronato sobre Discapacidad (Abril 2005)

Descarga directa pdf (2,39 MB): Programa de implantes cocleares e implantes auditivos de troncocerebral_Universidad de Navarra

 

Referencias en el texto:

(1) Montag, J. L., AuBuchon, A. M., Pisoni, D. B., & Kronenberger, W. G. (2014). Speech Intelligibility in Deaf Children After Long-Term Cochlear Implant Use. Journal Of Speech, Language & Hearing Research, 57(6), 2332-2343 12p. doi:10.1044/2014_JSLHR-H-14-0190

(2) Sarant, J. Z., Harris, D. C., & Bennet, L. A. (2015). Academic Outcomes for School-Aged Children With Severe--Profound Hearing Loss and Early Unilateral and Bilateral Cochlear Implants. Journal Of Speech, Language & Hearing Research, 58(3), 1017-1032 16p. doi:10.1044/2015_JSLHR-H-14-0075

¿REALMENTE VALE LA PENA EL IMPLANTE COCLEAR EN UNA PERSONA ADULTA?

Mi madre tiene una pérdida importante de audición y ya no puede beneficiarse de los audífonos que ha utilizado gran parte de su vida. Nos han recomendado el implante coclear pero, aunque no lo queremos descartar porque ha disminuido su calidad de vida de forma alarmante los últimos años, tenemos muchas dudas respecto a si se adaptará bien a una tecnología que nos parece compleja para su manejo teniendo en cuenta su edad. Además, nos han comentado que tendría que empezar a escuchar de nuevo de una forma distinta y hacer logopedia. ¿Realmente vale la pena?

En primer lugar, hay que realizar un estudio completo que valore distintos aspectos que confirmen la idoneidad o no de la indicación del implante coclear en el caso de tu madre. Si el estudio es favorable no hay porqué dudar de los beneficios que le puede aportar el implante coclear.

Durante muchos años los trastornos de audición en personas de avanzada edad se han infravalorado. Es decir, se asumía con resignación la pérdida de audición sin necesidad de recurrir a la adaptación de un audífono, o más recientemente, ocurre lo mismo respecto a los implantes cocleares. Pero los estudios que se han venido realizando en los últimos años han desvelado que este posicionamiento es un grave error.  

Aunque vivamos en una sociedad predominantemente visual, en el acceso a la sociabilidad, a través de la comunicación, tiene un peso muy importante la audición. Si esta vía se ve alterada, se limitan, por tanto, enormemente las posibilidades de interacción social.

Pero aquí no acaban las dificultades, en realidad empiezan ya que la deprivación de esos estímulos auditivos tiene importantes repercusiones en otros aspectos como son el resto de habilidades cognitivas. Así, en diversas investigaciones (Frank R. Lin et ali, 2013), se señala cómo la pérdida de audición se asocia de forma independiente con el deterioro cognitivo acelerado. Y no solo eso, también puede afectar a habilidades tan alejadas de la comunicación como la autonomía en la movilidad. La audición también es percepción del espacio. ¿Cuántas caídas en personas de avanzada edad pueden estar propiciadas por deficiencias auditivas? (Simonsick EM et ali, 2012)

Por otra parte, siempre hay que reiterar que las distintas fases que componen un programa de implantes están muy protocolizadas y estandarizadas. Es por ello que, si no existe patología que contraindique la cirugía, no existen motivos por los que descartar la implantación en estos casos.

Tras la cirugía aparecerán dos perfiles profesionales que os acompañaran en el proceso de adaptación a la “nueva forma de escuchar” que supone un implante coclear: el audiólogo y el logopeda. Su función no será únicamente realizar los programas del dispositivo o la necesaria rehabilitación; también os informarán de todo lo que acontece en esa fase y os asesorarán y ayudarán a tomar decisiones. Por tanto, no estaréis solos en el transcurso de todo este periplo.

En definitiva, son muchas las buenas razones por las que no relegar la pérdida de audición a un aspecto secundario en relación a la calidad de vida en el caso de las personas mayores. 

Los logopedas son profesionales sanitarios formados en audición y pueden ayudaros.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana: 

Carlos Domingo Benito, logopeda nºcolegiado 46344 y audiólogo clínico del Hospital Universitario de la Ribera

 

 ----------------- 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes textos:

Libros:

- P. Abello. Presbiacusia. Exploración e intervención. Elsevier, 2011

Artículos:

- Kamil RJ, Lin FR The effects of hearing impairment in older adults on communication partners: a systematic review.. J Am Acad Audiol. 2015 Feb

- Frank R. Lin et ali Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults. Jama Intern Med. 2013

- Simonsick EM, Ferrucci L, Lin FR. Hearing loss and gait speed among older adults in the United States. Gait Posture. 2012 Nov 21.

- Lin FR, Chien WW, Li L, Clarrett DM, Niparko JK, Francis HW. Cochlear implantation in older adults. Medicine (Baltimore). 2012 Sep

-  Lin FR. Hearing loss and cognition among older adults in the United States. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2011 Oct

TÉ 10 MESOS I PORTA UN IMPLANTE COCLEAR

Al meu fill de 10 mesos li han posat un implante coclear. Estic un poc sorpresa perquè en alguns llocs em diuen que no ha de fer logopèdia, que l'implante li farà sentir i que això bastarà. No obstant això, altres persones em diuen que he de portar-ho a un centre d'estimulació i que després haurà d'anar a un col·legi amb suports en llengua de signes i en logopèdia. Per favor, podrien ajudar-me? Vivim en un poble molt xicotet i no ens és fàcil trobar respostes. La situació és molt angoixosa i pensem que hem de tindre tota la informació per a poder anticipar-nos als esdeveniments.

L'implante coclear li ajudarà a sentir perquè és una ajuda auditiva molt eficaç però no torna l'audició normal (la que es té quan no s'és sord) que permet identificar tots els sons i totes les paraules inclús sense veure al parlant i sense haver-les oïda mai abans (1). Per tant, els xiquets amb implante coclear necessiten una estimulació auditiva específica el més primerenca possible i un seguiment per a informar sobre els avanços auditius, la qualitat de la seua audició i si s'observa algun problema (2). Tota esta informació que proporciona el logopeda a l'equip d'implantació servix perquè ells realitzen les diferents programacions en l'implante al llarg de l'evolució del seu fill. Les sessions d'estimulació auditiva sol dur-se a terme en els centres d'atenció primerenca, on els logopedes treballen amb el xiquet i assessoren la família per a optimitzar l'audició i afavorir la comunicació i el desenrotllament natural del llenguatge.

Quant a la forma de comunicar-se, al posar un implante vol dir que en un principi s'ha optat per l'estimulació oral i que si tot funciona normalment és molt probable que el xiquet aprenga a parlar amb major facilitat. És molt freqüent que en els centres d'estimulació i en centres educatius on s'atén a estos xiquets des d'edats molt primerenques s'usen els signes manuals amb caràcter de comunicació augmentativa, és a dir, de suport perquè entenga millor o puga fer-se entendre fins que ho diga bé.

L'ús d'esta manera de comunicació que combina l'audició, el llenguatge oral i signes manuals, es denomina Comunicació Bimodal (significa "a través de dos modalitats") i es recomana per a les famílies en esta primera fase inicial fins que el xiquet entén i es fa entendre de forma prou fluida (3). També es recomana la Paraula Complementada, que ajuda per a una bona adquisició a través de la lectura labial dels fonemes (sons) de la parla. És un sistema que complementa la informació que el xiquet rep amb l'audició amb informació que rep per la vista, ja que els majors reforcen la seua pronunciació amb posicions de la mà que servixen per a fer més clara i menys ambigua la percepció a nivell de la lectura labial que els xiquets tenen dels sons que formen les paraules.

La filosofia en estes fases inicials és proporcionar el màxim d'ajudes (estimulació auditiva, comunicació eficaç, sistemes augmentatius com a signes o paraula complementada) i veure com evoluciona el xiquet (4). La majoria dels casos solen aconseguir una comunicació molt eficaç a través de la llengua oral que fa que les ajudes a la comunicació per part de l'interlocutor vagen disminuint a partir dels primers cursos de l'Educació Primària i en molt casos només s'usen en moments puntuals, per exemple per als dictats o en els actes multitudinaris. El treball realitzat en les primeres fases servix per a optimitzar el desenvolupament aprofitant uns moments crucials en què el seu cervell mostra màxima receptivitat.

Quant a l'escola és encara molt xicotet i cal viure el dia a dia. Plantejar-se xicotets objectius, que cal anar complint a poc a poc. Estos objectius es van programant conjuntament amb els logopedes. La seua evolució marcarà el tipus de suports que necessita. Molts xiquets amb implante, igual que altres que han tingut un desenvolupament del llenguatge lent, de majors necessiten reforçar els usos més exigents i sofisticats del llenguatge com a comprensió de textos expositius, la narració i la composició escrita (5).

 

Per al col·legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dra. Adoración Juárez, logopeda y psicopedagoga, directora del Colegio Tres Olivos (Madrid)

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Juárez, A. Y Monfort, M. (2001). Algo que decir. Madrid: Entha Ediciones.

 

Referències en el text:

(1) Giezen, M. R., Escudero, P., & Baker, A. (2010). Use acoustic cues by children with cochlear implants. Journal Of Speech, Language, And Hearing Research, 53(6), 1440-1457. doi:10.1044/1092-4388(2010/09-0252)

(2) Sánchez, A. J., & Monfort, M. (2010). Niños con implantación coclear bilateral: variación en los resultados. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología,30 (3), 130-135.

(3) Giezen, M. R., Baker, A. E., & Escudero, P. (2014). Relationships between spoken word and sign processing in children with cochlear implants. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 19(1), 107-125. doi:10.1093/deafed/ent040

(3) Higuero, H. y Juárez, A. (2004). Abordaje global y temprano en las sorderas infantiles. En Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva, Fiapas, Madrid 2004.

(5) Marschark, M., Rhoten, C., & Fabich, M. (2007). Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 12(3), 269-282. doi:10.1093/deafed/enm013

A MI HERMANO LE HAN PUESTO UN IMPLANTE COCLEAR, ¿CAMBIARÁ SU FORMA DE HABLAR CON LA INTERVENCIÓN?

A mi hermano le han puesto un implante coclear ya siendo adolescente y quisiera saber si con esto y la rehabilitación con la logopeda se le va a cambiar esa voz tan peculiar que tiene.

Cuántas veces hemos escuchado decir a una persona tras la activación de su implante coclear ¿éste soy yo?

Resulta curioso que, aunque la investigación no se hayan centrado mucho en este tema, sea la propia voz percibida por el paciente tras la activación del implante coclear uno de las aspectos que a lo largo de los primeros meses se le otorga más importancia tanto por él como por la familia.

Es comúnmente conocido que el manejo de nuestra voz viene propiciado por el control auditivo que ejercemos sobre ella. Se deriva de esto, por tanto, que en la medida que existe un problema auditivo la voz se ve en mayor o menor medida alterada.

Esencialmente, cuando existe pérdida de audición, en su evolución, la tendencia es aumentar progresivamente el volumen de dicha voz y a velarizar el sonido producido (un habla más gutural). Todo ello se realiza para compensar la alteración del feedback auditivo que empleamos de forma inadvertida los normoyentes. En este sentido, es característica la voz de personas con hipoacusias importantes donde este feedback, este control, viene ya más favorecido por una retroalimentación de tipo somático con la parte posterior de la cavidad oral generando la voz anteriormente referida.

Así pues, una vez restablecida cierta audición funcional comenzaremos a propiciar el proceso inverso. Es decir, si me permites la metáfora, la voz de tu hermano que se fue escondiendo de manera más o menos progresiva en una cueva, poco a poco va a ir saliendo hacia el exterior. Si bien es cierto, el margen de mejora vocal está condicionado por el nivel de audición que hayamos alcanzado y el tiempo de deprivación auditiva que haya sufrido tu hermano.

Te voy a hacer una serie de recomendaciones que se pueden llevar a cabo desde el mismo momento de la activación del implante.

En primer lugar, todos los días es bueno durante algunos minutos hacer lecturas en voz alta y que, si es factible, tú o algún familiar le haga comentarios de cómo ha sido esa lectura; comentarios del tipo “has leído con un volumen normal/algo elevado/muy bajo”.

Caracterizar las voces de los demás; piensa que justamente lo que para nosotros es trivial y cotidiano para una persona que empieza a oír con un implante coclear es un auténtico descubrimiento y no tiene las suficientes referencias para establecer categorías; comentarios del tipo “esta persona tiene una voz muy aguda/grave”, “esta persona habla muy bajito/muy fuerte” le ayudará a reconfigurar el propio concepto de su voz.

Por último, no hay mejor estímulo para la audición que la música y, en este sentido, de igual forma que es muy recomendable la exposición a la música en niños pequeños cuando empiezan a oír a través de un implante coclear y como herramienta fundamental para su rehabilitación, cuando ya van siendo mayores y en adultos, siempre que sea de su gusto, sería una buena actividad participar en un coro.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana: 

Carlos Domingo Benito, logopeda nºcolegiado 46344 y audiólogo clínico del Hospital Universitario de la Ribera

 ----------------- 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes textos:

Cooper y Craddock (2006) Cochlear Implants. A Practical Guide. Whurr Publishers.

 Waltzman y Roland (2014) Cochlear Implants, Third Edition. Thiem Publisherse.

 Domingo Benito, Carlos (2012) Valoración subjetiva de la voz en pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral poslocutiva después de implantación coclear. Boletín de la Aelfa, Vol. 12 (2), Julio 2012.

 

TIENE 10 MESES Y LLEVA UN IMPLANTE COCLEAR

A mi hijo de 10 meses le han puesto un implante coclear. Estoy un poco sorprendida porque en algunos sitios me dicen que no tiene que hacer logopedia, que el implante le hará oír y que eso bastará. Sin embargo, otras personas me dicen que tengo que llevarlo a un centro de estimulación y que luego tendrá que ir a un colegio con apoyos en lengua de signos y en logopedia. Por favor, ¿podrían ayudarme? Vivimos en un pueblo muy pequeño y no nos es fácil encontrar respuestas. La situación es muy angustiosa y pensamos que tenemos que tener toda la información para poder anticiparnos a los acontecimientos.

El implante coclear le ayudará a oír porque es una ayuda auditiva muy eficaz pero no devuelve la audición normal (la que se tiene cuando no se es sordo) que permite identificar todos los sonidos y todas las palabras incluso sin ver al hablante y sin haberlas oído nunca antes (1). Por lo tanto, los niños con implante coclear necesitan una estimulación auditiva específica lo más temprana posible y un seguimiento para informar sobre los avances auditivos, la calidad de su audición y si se observa algún problema (2).

Toda esta información que proporciona el logopeda al equipo de implantación sirve para que ellos realicen  las diferentes programaciones en el implante a lo largo de la evolución de su hijo. Las sesiones de estimulación auditiva suele llevarse a cabo en los centros de atención temprana, donde los logopedas trabajan con el niño y asesoran a la familia para optimizar la audición y favorecer la comunicación y el desarrollo natural del lenguaje.

En cuanto a la forma de comunicarse, al poner un implante quiere decir que en un principio se ha optado por la estimulación oral y que si todo funciona normalmente es muy probable que el niño aprenda a hablar con mayor facilidad. Es muy frecuente que en los centros de estimulación y en centros educativos donde se atiende a estos niños desde edades muy tempranas se usen los signos manuales con carácter de comunicación aumentativa, es decir, de apoyo para que entienda mejor o pueda hacerse entender hasta que lo diga bien. El uso de esta forma de comunicación que combina la audición, el lenguaje oral y signos manuales, se denomina Comunicación Bimodal (significa “a través de dos modalidades”) y se recomienda para las familias en esta primera fase inicial hasta que el niño entiende y se hace entender de forma bastante fluida (3).

También se recomienda  la Palabra Complementada, que ayuda para una buena adquisición a través de la lectura labial de los fonemas (sonidos) del habla. Es un sistema que complementa la información que el niño recibe con la audición con información que recibe por la vista, ya que los mayores refuerzan su pronunciación con posiciones de la mano que sirven para hacer más clara y menos ambigua la percepción a nivel de la lectura labial que los niños tienen de los sonidos que forman las palabras. La filosofía en estas fases iniciales es proporcionar el máximo de ayudas (estimulación auditiva, comunicación eficaz, sistemas aumentativos como signos o palabra complementada) y ver como evoluciona el niño (4).

La mayoría de los casos suelen alcanzar una comunicación muy eficaz a través de la lengua oral que hace que las ayudas a la comunicación por parte del interlocutor vayan disminuyendo  a partir de los primeros cursos de la Educación Primaria y en mucho casos solo se usen en momentos puntuales, por ejemplo para los dictados o en los actos multitudinarios. El trabajo realizado en las primeras fases sirve para optimizar el desarrollo aprovechando unos momentos cruciales en los que su cerebro muestra máxima receptividad.

En cuanto a la escuela, es aún muy pequeño y hay que vivir el día a día. Plantearse pequeños objetivos, que hay que ir cumpliendo poco a poco. Estos objetivos se van programando conjuntamente con los logopedas. Su evolución marcará el tipo de apoyos que necesita. Muchos niños con implante, al igual que otros que han tenido un desarrollo del lenguaje lento, de mayores necesitan reforzar los usos más exigentes y sofisticados del lenguaje como comprensión de textos expositivos, la narración y la composición escrita (5).

  

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dra. Adoración Juárez, logopeda y psicopedagoga, directora del Colegio Tres Olivos (Madrid)

-----------------

Puede encontrar más información técnica en los siguientes libros:

Juárez, A. Y Monfort, M. (2001). Algo que decir. Madrid: Entha Ediciones.

Referencias en el texto:

(1) Giezen, M. R., Escudero, P., & Baker, A. (2010). Use acoustic cues by children with cochlear implants. Journal Of Speech, Language, And Hearing Research, 53(6), 1440-1457. doi:10.1044/1092-4388(2010/09-0252)

(2) Sánchez, A. J., & Monfort, M. (2010). Niños con implantación coclear bilateral: variación en los resultados. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 30 (3), 130-135.

(3)Giezen, M. R., Baker, A. E., & Escudero, P. (2014). Relationships between spoken word and sign processing in children with cochlear implants. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 19(1), 107-125. doi:10.1093/deafed/ent040

(3) Higuero, H. y Juárez, A. (2004). Abordaje global y temprano en las sorderas infantiles. En Manual Básico de Formación Especializada sobre Discapacidad Auditiva, Fiapas, Madrid 2004.

(5)Marschark, M., Rhoten, C., & Fabich, M. (2007). Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement. Journal Of Deaf Studies And Deaf Education, 12(3), 269-282. doi:10.1093/deafed/enm013