Archivo de la etiqueta: Lenguaje escrito

EL MEU FILL LLIG, PERÒ NO COMPRÉN

Hola, tinc un dubte que em preocupa. El meu fill de 8 anys va a escola i la queixa recurrent és que ell no entén el que llig. A casa quan li demane la lectura en veu alta ho fa amb pocs errors, que crec són comuns en este procés. No obstant això, per a la meua sorpresa quan li demane la comprensió, ell no menciona pràcticament res. Com és açò possible? Hi ha alguna manera que el logopeda ens ajude a millorar la comprensió de la lectura?

Amb massa freqüència pensem que l'activitat de lectura es reduïx a la capacitat del xiquet per a descodificar i reconéixer paraules, no obstant això hem d'estar atents al fet de que la lectura també implica la capacitat de comprensió del text. A pesar que les habilitats de reconeixement de la paraula i la comprensió estan relacionats, estes són sostingudes per diferents habilitats. D'esta manera és necessari per a la comprensió de la lectura el desenvolupament de les capacitats d'integració i d'informació del text, el coneixement de la seua estructura, el monitoreig metacognitiu i l'ús de la memòria treball. (1)

Al llarg de la lectura del text els lectors construïxen un model mental del que lligen; un model que s'actualitza constantment respecte als elements constitutius i les relacions (temporals, causals, espacials) que s'establixen entre ells, buscant així una representació coherent que encaixa (espacial, temporal o casual) dels elements o relacions que s'establixen en el text. (2)

En este procés, quan el xiquet presenta dificultats relacionades amb la comprensió del text, a pesar de la seua aparent bona descodificació, podem estar davant d'una dificultat en la integració dels coneixements previs o simplement el fet de que el xiquet considera el text una simple llista d'elements continguts en ell. A més, existix també la dificultat del xiquet per a donar-se compte del que realment és entendre un text, en la creença que la comprensió d'un text és només recordar.

La seua preocupació com a mare es justifica pel fet que problemes de comprensió poden constituir un obstacle per a l'aprenentatge, perquè les tasques d'escola, incloent també les matemàtiques, exigixen als estudiants llegir i extraure la informació important que necessiten per al seu aprenentatge escolar. Els xiquets amb problemes de comprensió no poden realitzar estes tasques i presenten um retard respecte als seus companys de clase.

Per tant, estos xiquets necessiten ajuda per a superar eixes dificultats. Esta ajuda és pot donar guiant en l'ús d'estratègies que porten als estudiants a extraure la informació necessària per a la comprensió i la retenció que conduïx a l'aprenentatge real.

És important buscar un logopeda per a dur a terme una avaluació específica de la lectura i l'escriptura que ens permeta una millor comprensió del rendiment també en el procés de descodificació (ús de regles de correspondència entre lletra i so) atés que es referix la presència d'errors en la lectura oral com en la comprensió i tals dificultats ens poden portar a pensar en altres diagnòstics. Així els logopedes poden proposar un treball específic per a la intervenció junt amb la família i l'escola.

 

Per al Col·legi  Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dr. Fábio Henrique Pinheiro

Logopeda. Realitza una Pasantía de Pos Doctorat en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Becari CAPES Foundation, Ministry of Education of Brazil. Processo: 0629/15-4.

 

Referències en el text:

(1) OAKHILL, J. V., CAIN, K., & BRYANT, P. E. (2003). The dissociation of Word reading and text comprehension: evidence from component skills. Language and Cognitive Process, v.18, n.4, p.443-468.

(2) SÁNCHEZ, E. M. (2008). Leer para aprender. In: Millán, J. A. La lectura en España. Madri: Federación de Gremios de Editores de España. p. 191-208.

(3) SÁNCHEZ, E. M. (2002). Compreensão e redação de textos: dificuldades e ajudas. Porto Alegre: Artmed.

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Emilio Sánches Miguel, José Ricardo García Perez, Javier Rosales Pardo. (2010). La lectura en aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Crítica y fundamentos. Barcelona: Graó.

KINNIBURGH, L. H.; SHAW, E. L. (2009). Using question-answer relationship to build- reading comprehension in science. Science Activities, v. 45, n. 4, p. 18-29.

ESCUDERO, I.; LEÓN, J. A. Procesos inferenciales en la comprensión del discurso escrito. Infuencia de la estructura del texto en los procesos de comprensión. Revista Signos, Valparaíso, v.40, n.64, p. 311-336, 2007.

MI HIJO LEE, PERO NO ENTIENDE

Hola, tengo una duda que me preocupa. Mi hijo de 8 años va a la escuela y la queja recurrente es que él no entiende lo que lee. En casa cuando le pido la lectura en voz alta lo hace con pocos errores, que creo son comunes en este proceso. Sin embargo, para mi sorpresa cuando le pido la comprensión, él no menciona prácticamente nada. ¿Cómo és esto posible? Hay alguna manera de que el logopeda nos ayude a mejorar la comprensión de la lectura?

Con demasiada frecuencia pensamos que la actividad de lectura se reduce a la capacidad del niño para decodificar y reconocer palabras, sin embargo debemos estar atentos al hecho de que la lectura también implica la capacidad de comprensión del texto. A pesar de que las habilidades de reconocimento de la palabra y la comprensión están relacionados, estas son sostenidas por diferentes habilidades. De este modo es necesario para la comprensión de la lectura el desarrollo de las capacidades de integración y de información del texto, el conocimiento de su estructura, el monitoreo metacognitivo y el uso de la memoria trabajo. (1)

A lo largo de la lectura del texto los lectores construyen un modelo mental de lo que leen; un modelo que se actualiza constantemente con respecto a los elementos constitutivos y las relaciones (temporales, causales, espaciales) que se establecen entre ellos, buscando así una representación coherente que encaja (espacial, temporal o casual) de los elementos o relaciones que se establecen en el texto. (2)

En este proceso, cuando el niño presenta dificultades relacionadas con la comprensión del texto, a pesar de su aparente buena decodificación, podemos estar ante una dificultad en la integración de los conocimientos previos o simplemente el hecho de que el niño considera el texto una simple lista de elementos contenidos en él. Además, existe también la dificultad del niño para darse cuenta de lo que realmente es entender un texto, en la creencia de que la comprensión de un texto es sólo recordar. (3)

Su preocupación como madre se justifica debido a que problemas de comprensión pueden constituir un obstáculo para el aprendizaje, pues las tareas de escuela, incluyendo también las matemáticas, exigen a los estudiantes leer y extraer la información importante que necesitan para su aprendizaje escolar. Los niños con problemas de comprensión no pueden realizar estas tareas y presentan um retraso con respecto a sus compañeros de clase.

Por lo tanto, estos niños necesitan ayuda para superar esas dificultades. Esta ayuda se puede dar guiando en el uso de estrategias que llevan a los estudiantes a extraer la información necesaria para la comprensión y la retención que conduce al aprendizaje real.

Es importante buscar un logopeda para llevar a cabo una evaluación específica de la lectura y la escritura que nos permita una mejor comprensión del rendimiento también en el proceso de decodificación (uso de reglas de correspondencia entre letra y sonido) dado que se refiere la presencia de errores en la lectura oral como en la comprensión y tales dificultades nos pueden llevar a pensar en otros diagnósticos. Así los logopedas pueden proponer un trabajo específico para la intervención junto con la familia y la escuela.

 

Para el Col·legi  Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dr. Fábio Henrique Pinheiro

Logopeda. Realiza una Pasantía de Pos Doctorado en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Becario CAPES Foundation, Ministry of Education of Brazil. Processo: 0629/15-4.

 

Referencias en el texto:

(1) OAKHILL, J. V., CAIN, K., & BRYANT, P. E. (2003). The dissociation of Word reading and text comprehension: evidence from component skills. Language and Cognitive Process, v.18, n.4, p.443-468.

(2) SÁNCHEZ, E. M. (2008). Leer para aprender. In: Millán, J. A. La lectura en España. Madri: Federación de Gremios de Editores de España. p. 191-208.

(3) SÁNCHEZ, E. M. (2002). Compreensão e redação de textos: dificuldades e ajudas. Porto Alegre: Artmed.

 

Puede encontrar más información técnica sobre este tema en los siguientes libros:

Emilio Sánches Miguel, José Ricardo García Perez, Javier Rosales Pardo. (2010). La lectura en aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Crítica y fundamentos. Barcelona: Graó.

KINNIBURGH, L. H.; SHAW, E. L. (2009). Using question-answer relationship to build- reading comprehension in science. Science Activities, v. 45, n. 4, p. 18-29.

ESCUDERO, I.; LEÓN, J. A. Procesos inferenciales en la comprensión del discurso escrito. Infuencia de la estructura del texto en los procesos de comprensión. Revista Signos, Valparaíso, v.40, n.64, p. 311-336, 2007.