Archivo de la etiqueta: Logopedia hospitalaria

COM QUANTIFICAR DE FORMA OBJECTIVA LA DENSITAT DELS PURÉS EN DISFÀGIA?

Treballe en un Centre d'Atenció a la Dependència, quan treballem amb persones amb disfàgia ens trobem amb la dificultat de poder quantificar la densitat dels purés que ixen de cuina. Coneixeu algun aparell, unitat de mesura... que quantifique de forma objectiva la densitat dels purés? El centre és d'atenció 24h. i 365 dies pel que hi ha molt personal que passa per cuina i és molt complicat unificar el criteri pel que fa a la densitat. Moltes gràcies pel vostre temps.

Una salutació

Molt s'ha avançat en la lluita contra la disfàgia en els últims anys. Aquests avanços no sols han tingut com a meta la implementació de programes terapèutics més eficaços, sinó que, també, s'ha atés a l'adequat maneig dels aliments i l'adaptació dels mateixos per a facilitar i assegurar la ingesta de la persona que patix disfàgia.

En la lluita contra la disfàgia hi ha la necessitat que tots parlem el mateix idioma. Des del que avalua la capacitat de deglutir d'una persona fins al que està present en el moment d'oferir l'aliment a la persona que pateix disfàgia. Tots i cada unes de les anelles d'eixa cadena executora han de manejar uns mateixos criteris perquè les pautes d'actuació siguen realment eficaços.

La International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI), fundada en 2013, ha editat un document (1) molt interessant a data de 4 de Març de 2017. Darrere del dit document es troben 3 llargs anys de treball on esta organització ha elaborat un marc de maneig de la disfàgia basat en 8 nivells (0-7), de líquids a sòlids, a fi d'estandarditzar un llenguatge comú entre tots els professionals. 

Els líquids queden compresos entre els nivells 0-3, partint des del líquid fi fins consistències més espesses i aconseguint un puré més consistent en un nivell 4. Els sòlids queden compresos entre els nivells 5-7, partint d'un nivell d'alimentació basat en aliment triturat o picat i sucós fins a una dieta normal.

Com es pot deduir, es tracta d'una ferramenta que facilita la instauració de diferents tipus de nivells de dieta depenent de la mecànica deglutòria de la persona. No obstant això, en este punt m'agradaria afegir que l'anàlisi de la mecànica deglutòria de la persona per part d'un professional de la deglució com és el logopeda permetrà individualitzar cada nivell de dieta, permetent o restringint aliments de manera específica segons les característiques mecàniques, geomètriques o de superfície del mateix.

La individualització d'este procés en cada cas permetrà a l'individu obtindre major nivell de participació en la seua vida diària i aconseguir el màxim nivell de satisfacció en l'exercici de l'acte de menjar y/o beure.

De manera tradicional s'ha parlat de les diferents consistències dels líquids a través d'uns termes comuns a tots els professionals que podien diferir quant al resultat segons el professional que preparara el líquid. Al nostre país, per exemple, utilitzen nomenclatures com ara nèctar, mel o púding, segons el nivell de viscositat mesurat per cP (centiPoise) (2).

Al llarg de la meua pràctica professional he vist dificultats per a aconseguir una mateixa consistència tipus nèctar, per exemple, independentment del professional que preparava el líquid. Això és un problema quan es du a terme una valoració de la mecànica deglutòria i observem que s'ha de respectar una consistència específica per existir un important risc d'aspiració davant de la ingesta de líquids en una consistència diferent de la recomanada.

La IDDSI proposa el Test Flow per a facilitar que eixes consistències no diferisquen depenent de qui les prepare. Es tracta d'un Test de fluids enormement senzill i ràpid que ens permet saber a quina consistència ens referim, atenent als nivells 0-3.

Per a realitzar el Test Flow necessitem una xeringa hipodèrmica de 10 ml. (s'ha de tindre en compte que no totes les xeringues són semblants quant a grandària així que la IDDSI recomana un tipus de xeringa la mesura del qual és de 61,5 mm tipus BD ja que els resultats quant a consistències poden diferir). També necessitarem un cronòmetre. Quan tinguem el líquid preparat ho introduirem en la xeringa, prèviament havent-hi llevant l'èmbol, i taparem amb el nostre dit l'embocadura. El Test dura 10 segons. Eixe és el temps en què alliberarem l'embocadura de la xeringa perquè isca el líquid. Passats els 10 segons tornarem a taponar l'embocadura. Depenent de la mesura de líquid que haja quedat dins de la xeringa podrem parlar d'un nivell de consistència o un altre.

A través de Fork Drip Test podem calibrar els nivells 3-4 referits al que coneixem com a puré. Per a això s'utilitzarà una forqueta. Depenent de la capacitat del puré per a escapar de les ranures de la forqueta per efecte de la gravetat podrem parlar d'un nivell 3 (puré menys consistent que s'escapa per les ranures) o 4 (puré més consistent que aguanta en les ranures de la forqueta sense escapar).

El nivell 5 estandarditza un tipus de dieta basada en aliment sòlid triturat i sucós per mitjà del Test d'Inclinació de la cullera (Spoon Tilt Test), on s'observa que a l'inclinar la cullera la birla cau de manera compacta sense esquerdar-se, i assegurar-se que la mesura dels trossos d'aliments es corresponen amb la mateixa mesura que l'espai que sorgix entre les dents de la forqueta.

El nivell 6 estandarditza un tipus de dieta basada en aliments servits en trossejat xicotet. L'aliment es trobarà en este nivell quan a l'exercir pressió, bé amb una forqueta, dit o una cullera observem que es dividix fàcilment en trossos més xicotets. La recomanació és utilitzar el Test de xafada de la forqueta (Fork Pressure Test), on veiem que a l'exercir una lleugera pressió obtenim uns trossos amb una mesura que es correspon amb l'espai que hi ha entre les dents de la forqueta, tal com se servia en el nivell anterior. En este nivell no es recomana proporcionar trossos d'aliment majors de 15mmx15mm.

S'entén per nivell 7 un tipus de nivell normal o regular.

Este document editat pot ser d'enorme interés per a centres i entitats hospitalàries de cara a estandarditzar dietes i que el traspàs d'informació d'uns professionals a altres es realitze en els mateixos termes. No obstant sempre ha d'haver-hi cabuda a nivells especials de dieta on es puga individualitzar situacions especials que el logopeda s'encarregarà de valorar de manera molt eficaç (3). El logopeda serà el professional encarregat d'unificar els criteris, posar d'acord als professionals que intervinguen en la cadena d'actuació contra la disfàgia i elaborar un protocol d'actuació (4).

 

 Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal. Logopeda Col 28/0314

Logopeda en Logocerebral: Logopèdia centrada en la persona i el seu entorn

 

Referències Bibliográfiques del text:

(1) IDDSI Framework Testing Methods (Marzo, 2017)

(2) Menú de textura modificada y su utilidad en pacientes con situaciones de riesgo nutricional. Daniel A. de Luis1, Rocío Aller y Olatz Izaola. Nutrición Hospitalaria versión On-line ISSN 1699-5198, Versión impresa ISSN 0212-1611. (Abril, 2014)

(3) Rehabilitación de los problemas de deglución en pacientes con daño cerebral sobrevenido. Glaucia del Burgo. Ed. EOS (2004)

(4)  Pon un logopeda en tu comedor (2). Jaime Paniagua Monreal (2016). Enllaç extern: https://logocerebral.wordpress.com/2016/05/02/pon-un-logopeda-en-el-comedor-2/

 

¿CÓMO CUANTIFICAR DE FORMA OBJETIVA LA DENSIDAD DE LOS PURÉS EN DISFAGIA?

Trabajo en un Centro de Atención a la Dependencia, cuando trabajamos con personas con disfagia nos encontramos con la dificultad de poder cuantificar la densidad de los purés que salen de cocina. ¿Conocéis algún aparato, unidad de medida... que cuantifique de forma objetiva la densidad de los purés? El centro es de atención 24h. y 365 días por lo que hay mucho personal que pasa por cocina y es muy complicado el unificar el criterio en cuanto a la densidad. Muchas gracias por vuestro tiempo.

Un saludo

Mucho se ha avanzado en la lucha contra la disfagia en los últimos años. Dichos avances no solo han tenido como meta la implementación de programas terapéuticos más eficaces, sino que, también, se ha atendido al adecuado manejo de los alimentos y la adaptación de los mismos para facilitar y asegurar la ingesta de la persona que padece disfagia.

En la lucha contra la disfagia existe la necesidad de que todos hablemos el mismo idioma. Desde el que evalúa la capacidad de deglutir de una persona hasta el que está presente en el momento de ofrecer el alimento a la persona que padece disfagia. Todos y cada uno de los eslabones de esa cadena ejecutora deben manejar unos mismos criterios para que las pautas de actuación sean realmente eficaces.

La International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI), fundada en 2013, ha editado un documento (1) muy interesante a fecha de 4 de Marzo de 2017. Detrás de dicho documento se encuentran 3 largos años de trabajo donde esta organización ha elaborado un marco de manejo de la disfagia basado en 8 niveles (0-7), de líquidos a sólidos, con el fin de estandarizar un lenguaje común entre todos los profesionales.

Los líquidos quedan comprendidos entre los niveles 0-3, partiendo desde el líquido fino hasta consistencias más espesas y alcanzando un puré más consistente en un nivel 4. Los sólidos quedan comprendidos entre los niveles 5-7, partiendo de un nivel de alimentación basado en alimento triturado o picado y jugoso hasta una dieta normal.

Como se puede deducir, se trata de una herramienta que facilita la instauración de diferentes tipos de niveles de dieta dependiendo de la mecánica deglutoria de la persona. No obstante, en este punto me gustaría añadir que el análisis de la mecánica deglutoria de la persona por parte de un profesional de la deglución como es el logopeda permitirá individualizar cada nivel de dieta, permitiendo o restringiendo alimentos de manera específica según las características mecánicas, geométricas o de superficie de los mismos.

La individualización de este proceso en cada caso permitirá al individuo obtener mayor nivel de participación en su vida diaria y alcanzar el máximo nivel de satisfacción en el desempeño del acto de comer y/o beber.

De manera tradicional se ha hablado de las diferentes consistencias de los líquidos a través de unos términos comunes a todos los profesionales que podían diferir en cuanto al resultado según el profesional que preparara el líquido. En nuestro país, por ejemplo, dese vienen utilizando nomenclaturas tales como néctar, miel o pudin, según el nivel de viscosidad medido por cP(centiPoise) (2).

A lo largo de mi práctica profesional he visto dificultades para lograr una misma consistencia tipo néctar, por ejemplo, independientemente del profesional que preparaba el líquido. Eso es un problema cuando se lleva a cabo una valoración de la mecánica deglutoria y observamos que se debe respetar una consistencia específica por existir un importante riesgo de aspiración ante la ingesta de líquidos en una consistencia diferente a la recomendada.

La IDDSI propone el Test Flow para facilitar que esas consistencias no difieran dependiendo de quién las prepare. Se trata de un Test de fluidos enormemente sencillo y rápido que nos permite saber a qué consistencia nos referimos, atendiendo a los niveles 0-3. Para realizar el Test Flow necesitamos una jeringa hipodérmica de 10 ml. (se debe tener en cuenta que no todas las jeringas son similares en cuanto a tamaño así que la IDDSI recomienda un tipo de jeringa cuya medida es de 61,5 mm tipo BD ya que los resultados en cuanto a consistencias pueden diferir). También necesitaremos un cronómetro. Cuando tengamos el líquido preparado lo introduciremos en la jeringa, previamente habiendo quitando el émbolo, y taparemos con nuestro dedo la boquilla. El Test dura 10 segundos. Ese es el tiempo en el que liberaremos la boquilla de la jeringa para que salga el líquido. Pasados los 10 segundos volveremos a taponar la boquilla. Dependiendo de la medida de líquido que haya quedado dentro de la jeringa podremos hablar de un nivel de consistencia u otro.

A través de Fork Drip Test podemos calibrar los niveles 3-4 referidos a lo que conocemos como puré. Para ello se utilizará un tenedor. Dependiendo de la capacidad del puré para escapar de las ranuras del tenedor por efecto de la gravedad podremos hablar de un nivel 3 (puré menos consistente que se escapa por las ranuras) o 4 (puré más consistente que aguanta en las ranuras del tenedor sin escapar).

El nivel 5 estandariza un tipo de dieta basada en alimento sólido triturado y jugoso mediante el Test de Inclinación de la cuchara (Spoon Tilt Test), donde se observa que al inclinar la cuchara el bolo cae de manera compacta sin desquebrajarse, y asegurarse que la medida de los trozos de alimentos se corresponden con la misma medida que el espacio que surge entre los dientes de un tenedor.

El nivel 6 estandariza un tipo de dieta basada en alimentos servidos en troceado pequeño. El alimento se encontrará en este nivel cuando al ejercer presión, bien con un tenedor, dedo o una cuchara observamos que se divide fácilmente en trozos de menor tamaño. La recomendación es utilizar el Test de aplastamiento del tenedor (Fork Pressure Test), donde vemos que al ejercer una ligera presión obtenemos unos trozos cuya medida se corresponde al espacio que surge entre los dientes del tenedor, tal y como se servía en el nivel anterior. En este nivel no se recomienda proporcionar trozos de alimento mayores de 15mmx15mm.

Se entiende por nivel 7 un tipo de nivel normal o regular.

Este documento editado puede ser de enorme interés para centros y entidades hospitalarias de cara a estandarizar dietas y que el traspaso de información de unos profesionales a otros se realice en los mismos términos. No obstante siempre debe haber cabida a niveles especiales de dieta donde se pueda individualizar situaciones especiales que el logopeda se encargará de valorar de manera muy eficaz. (3). El logopeda será el profesional encargado de unificar los criterios, poner de acuerdo a los profesionales que intervengan en la cadena de actuación contra la disfagia y elaborar un protocolo de actuación (4).

 

 Para el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal. Logopeda Col 28/0314

Logopeda en Logocerebral: logopedia centrada en la persona y su entorno

 

 

Referencias Bibliográficas del texto:

(1) IDDSI Framework Testing Methods (Marzo, 2017)

(2) Menú de textura modificada y su utilidad en pacientes con situaciones de riesgo nutricional. Daniel A. de Luis1, Rocío Aller y Olatz Izaola. Nutrición Hospitalaria versión On-line ISSN 1699-5198, Versión impresa ISSN 0212-1611. (Abril, 2014)

(3) Rehabilitación de los problemas de deglución en pacientes con daño cerebral sobrevenido. Glaucia del Burgo. Ed. EOS (2004)

(4)  Pon un logopeda en tu comedor (2). Jaime Paniagua Monreal (2016). Enlace externo: https://logocerebral.wordpress.com/2016/05/02/pon-un-logopeda-en-el-comedor-2/

 

 

EXPECTATIVAS CON UN IMPLANTE COCLEAR

A mi padre le operaron para ponerle un implante coclear hace 8 meses. En el otro oído no oye y va a las revisiones pero nos dijeron que en 6 meses ya distinguiría los sonidos las palabras y que comprendería lo que le dicen y está muy frustrado porque no lo ha conseguido aún y siente molestias por lo que recibe en el aparato. En el hospital no hay logopeda pero unos amigos me han dicho que ha de ser uno quien le ayude y no sabemos si realmente debemos tener más paciencia y esperar a que poco a poco él se adapte o de verdad acudir a uno. ¿Podrían orientarnos? Gracias y un saludo.

Las expectativas con un implante coclear en adultos postlocutivos suelen ser buenas pero influyen muchos factores por los que un paciente no puede evolucionar adecuadamente. En su pregunta aporta poca información para ver cuál podría ser la causa de que su evolución no sea favorable. Habría que contemplar el tiempo transcurrido de hipoacusia previa al implante, el uso o no de audífonos previo, que no exista ninguna malformación coclear o patología asociada, que haya recibido una rehabilitación logopédica, capacidades cognitivas, ajuste del procesador del sonido etc.

La rehabilitación logopédica posterior a la colocación del procesador o parte externa (un mes normalmente después de la intervención) es fundamental. Los pacientes, según su propias experiencias, comentan que sólo reciben ruidos o una “especie de soplidos” sin llegar a que el lenguaje les sea inteligible. Una rehabilitación auditiva permite al paciente que sea capaz de interpretar la señal que reciba y poco a poco alcanzar un reconocimiento del lenguaje.

A diferencia de lo que muchos pacientes creen, no es un código, ni morse ni nada por el estilo. Es el lenguaje perfectamente comprensible y reconocible como tal, algo más metalizado eso sí. Los primeros sonidos que el paciente empieza a percibir y reconocer son los sonidos ambientales pero, para poder entender el lenguaje es fundamental una rehabilitación con un logopeda que le entrene y enseñe a procesar la información que recibe.

En este caso sería fundamental hacer un estudio del paciente y recoger los datos de la historia clínica para poder ajustar las expectativas del paciente y ver cuál es la posible causa que impide la no evolución del paciente. Sin esta información es difícil precisar la causa.

AICE es la Asociación de Implantados Cocleares de España. Puede acudir a ellos par a recibir información  y al Colegio Oficial de Logopedas de su Comunidad para encontrar un logopeda especialista y colegiado que garantice la profesionalidad y cumpla con el código deontológico.

 

Para el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Eva Tarancón Marco

Logopeda 29/0648

Programa de Implantes Cocleares

Unidad de Gestión Clínica De ORL

Complejo Hospitalario Universitario de Granada

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en:

Manrique, M, Huarte irujo, A. IMPLANTES COCLEARES. : MASSON; 2003.

Herrán Martín, B. Guía Técnica de Intervención logopédica en Implantes Cocleares. : SÍNTESIS; 2014.

EXPECTATIVES AMB UN IMPLANTE COCLEAR

A mon pare li van operar per a posar-li un implante coclear fa 8 mesos. En l'altra oïda no sent i va a les revisions però ens van dir que en 6 mesos ja distingiria els sons i les paraules i que comprendria el que li diuen i està molt frustrat perquè no ho ha aconseguit encara i sent molèsties pel que rep en l'aparell. En l'hospital no hi ha logopeda però uns amics m'han dit que ha de ser un qui li ajude i no sabem si realment hem de tindre més paciència i esperar que a poc a poc ell s'adapte o de veritat acudir a u. Podrien orientar-nos? Gràcies i una salutació

Les expectatives amb un implante coclear en adults postlocutius solen ser bones però influïxen molts factors pels quals un pacient no pot evolucionar adequadament. En la seua pregunta aporta poca informació per a veure quin podria ser la causa que la seua evolució no siga favorable. Caldria contemplar el temps transcorregut d'hipoacúsia prèvia a l'implante, l'ús o no d'audiòfons previ, que no existisca cap malformació coclear o patologia associada, que haja rebut una rehabilitació logopèdica, capacitats cognitives, ajust del processador del so etc.

La rehabilitació logopèdica posterior a la col·locació del processador o part externa (un mes normalment després de la intervenció) és fonamental. Els pacients, segons les seues pròpies experiències, comenten que només reben sorolls o una "espècie de bufits" sense aconseguir que el llenguatge els siga intel·ligible. Una rehabilitació auditiva permet al pacient que siga capaç d'interpretar el senyal que reba i a poc a poc aconseguir un reconeixement del llenguatge. A diferència del que molts pacients creuen, no és un codi, ni morse ni res per l'estil. És el llenguatge perfectament comprensible i recognoscible com a tal, un poc més metal·litzat això sí. Els primers sons que el pacient comença a percebre i reconéixer són els sons ambientals però, per a poder entendre el llenguatge és fonamental una rehabilitació amb un logopeda que li entrene i ensenye a processar la informació que rep.

En este cas seria fonamental fer un estudi del pacient i arreplegar les dades de la història clínica per a poder ajustar les expectatives del pacient i veure quin és la possible causa que impedix la no evolució del pacient. Sense esta informació és difícil precisar la causa.

AICE és l'Associació d'Implantats Coclears d'Espanya. Pot acudir a ells per a rebre informació i al Col·legi Oficial de Logopedes de la seua Comunitat per a trobar un logopeda especialista i col·legiat que garantisca la professionalitat i complisca amb el codi deontològic.

 

Per al col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat valenciana:

Eva Tarancón Marco

Logopeda 29/0648

Programa de Implantes Cocleares

Unidad de Gestión Clínica De ORL

Complejo Hospitalario Universitario de Granada

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els textos següents:

Manrique, M, Huarte irujo, A. IMPLANTES COCLEARES. : MASSON; 2003.

Herrán Martín, B. Guía Técnica de Intervención logopédica en Implantes Cocleares. : SÍNTESIS; 2014.

ABORDATGE LOGOPÈDIC EN LES UNITATS DE VIGILÀNCIA INTENSIVA NEONATALS

La meua xiqueta ha nascut amb baix pes prematura i es troba en estos moments ingressada en la unitat de vigilància intensiva de nounats de l'hospital. La meua germana m'ha dit que hauríem de contactar amb un logopeda especialista que comence ja com més prompte millor amb el treball d'atenció primerenca. Hauríem d'esperar que li lleven la sonda d'alimentació i estiga més crescudeta o realment és important la promptitud de la intervenció del logopeda en estos casos? Estem molt preocupats per ajudar-la a superar tot el que ens queda per davant. Gràcies una salutació.

 

Com bé li recomana el seu familiar és aconsellable iniciar el tractament logopèdic com més prompte millor, una vegada que a nivell clínic la vostra xiqueta es trobe estable.

És aconsellable realitzar l'estimulació abans de cada presa, respectant sempre el moment del bebé, valorant si el bebé es troba receptiu a la dita estimulació. Si durant la intervenció s'observa qualsevol signe o símptoma d'estrés haurà de cessar immediatament la intervenció o bé no s'iniciarà.

La prematuritat ocasiona diverses dificultats estretament lligades en tot el concernent a l'alimentació.

Una d'elles és la falta d'estimulació, que li proporciona el ventre matern. En el transcurs de la vida intrauterina es dóna una seqüenciació de l'aparició dels reflexos orals que seran necessaris perquè es produïsca una ingesta eficient, eficaç i segura per via oral.

Com sabem el bebé a terme va madurant dites reflexes a través de les seues pròpies experiències de vida intrauterina, a través de la ingesta del líquid amniòtic així com la succió digital; estos moviments afavorixen el desenvolupament òptim anatòmic i funcional a nivell sensori motor oral (1). Al contrari, els bebés prematurs estan en desavantatge degut a la gravetat en què es troben a nivell clínic i ambiental, perquè a l'allotjar-se fora del ventre matern es troba en un estat de gravetat que li dificulta els moviments, privant-los de nombroses experiències, com ara: jocs de boca-mà, no podent tindre experiències de succió tant per l'impediment extern com pot ser la sonda o per la falta de proporcionar-los estímuls externs agradables (2).

En definitiva, els xiquets que naixen prematurament són dramàticament privats d'este pacífic medi ambient i perden l'estimulació intrauterina necessària per a completar l'adequat desenvolupament del sistema motor oral.

Fora d'este pacífic i estimulant lloc com és el ventre matern, ens queda per a potenciar el dit sistema afavorir l'estimulació a nivell orofacial, és per això la necessitat en com més prompte millor d'estimular i potenciar la dita zona.

Per això que es recomana estimular el sistema sensori motor oral a través de la succió no nutritiva, a més és aconsellable que durant la ingesta per via enteral, ja siga nasogástrica o orogástrica, s'estimule la succió no nutritiva, d'esta manera el bebé relaciona els moviments orals amb la sensació de satisfacció. Quant a la preferència si la sonda està col·locada a nivell nasogástric o orogástric, és preferible la segona sobretot en el transcurs de transició entre la sonda-boca, per a així poder estar lliure la cavitat oral i poder realitzar tots els moviments sense cap tipus d'interferència.

A pesar de potenciar la succió nutritiva, cal valorar a nivell sensitiu, les estructures anatòmiques i funcionals per si requerix de tractament específic i potenciar el desencadenament dels reflexos. És per això que no hi ha un programa general per al xiquet prematur sinó una programació individualitzada per a cada xiquet.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Silvia Domenech Martínez, diplomada en logopedia, col. nº 46308. Master en Atención Temprana. Logopeda del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana y del programa Intrahospitalario de la Fundación Salud Infantil de Elche.

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els llibres següents:

Campos Montero, Z. I. (2010). Problemas de alimentación en lactantes. Segunda parte: fase oral y faríngea. Artículo de revisión. Acta pediátrica costarricense, 22 (1), 14-22.

Le Metàyer, M. (1995). Reeducación cerebro-motriz del niño pequeño. Barcelona: Editorial Masson.

Piñero Peñalver, J., Pérez-López, J., Vargas Torcal, F., y Candela Sempere, A.B. (2014). Atención Temprana en el ámbito Hospitalario. Madrid: Editorial Piramide.

 

Referències en el text:

(1) American Speech-Language Hearing Association (2009). The Complexity of Transitioning to Oral Feeds in Preterm Infants, Special Interest Group. Perspective on Speech Science and Orofacial Disorders, 19(1), 52-57

(2) Villamizar Carvajal, B., Vargas Porras, C., y Díaz Martínez, L. A. (2010). El progreso de la alimentación oral del recién nacido prematuro. Salud Universidad Industrial Santander. 42,  262-270

ABORDAJE LOGOPÉDICO EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

Mi niña ha nacido con bajo peso prematura y se encuentra en estos momentos ingresada en la unidad de cuidados intensivos de neonatos del hospital. Mi hermana me ha dicho que deberíamos contactar con un logopeda especialista que comience ya cuanto antes con el trabajo de atención temprana. ¿Deberíamos esperar a que le quiten la sonda de alimentación y esté más crecidita o realmente es importante la prontitud de la intervención del logopeda en estos casos? Estamos muy preocupados por ayudarla a superar todo lo que nos queda por delante. Gracias un saludo.

Como bien le recomienda su familiar es aconsejable iniciar el tratamiento logopédico cuanto antes, una vez que a nivel clínico vuestra pequeña se encuentre estable.

Es aconsejable realizar la estimulación antes de cada toma, respetando siempre el momento del bebé, valorando si el bebé se encuentra receptivo a dicha estimulación. Si durante la intervención se observa cualquier signo o síntoma de estrés deberá cesar inmediatamente la intervención o bien no se iniciará.

La prematuridad acarrea diversas dificultades estrechamente ligadas en todo lo concerniente a la alimentación.

Una de ella es la falta de estimulación, que le proporciona el vientre materno. En el trascurso de la vida intrauterina se da una secuenciación de la aparición de los reflejos orales que van a ser necesarios para que se produzca una ingesta eficiente, eficaz y segura por vía oral.

Como sabemos el bebé a término va madurando dichos reflejos a través de sus propias experiencias de vida intrauterina, a través de la ingesta del líquido amniótico así como la succión digital; estos movimientos favorecen el desarrollo óptimo anatómico y funcional a nivel sensorio motor oral (1). Por el contrario, los bebés prematuros están en desventaja debido a la gravedad en la que se encuentran a nivel clínico y ambiental, pues al alojarse fuera del vientre materno se halla en un estado de gravedad que le dificulta los movimientos, privándolos de numerosas experiencias, tales como: juegos de boca-mano, no pudiendo tener experiencias de succión tanto por el impedimento externo como puede ser la sonda o por la falta de proporcionarles estímulos externos agradables (2).

En definitiva, los niños que nacen prematuramente son dramáticamente privados de este pacífico medio ambiente y pierden la estimulación intrauterina necesaria para completar el adecuado desarrollo del sistema motor oral.

Fuera de este pacífico y estimulante lugar como es el vientre materno, nos queda para potenciar dicho sistema favorecer la estimulación a nivel orofacial, es por ello la necesidad en cuanto antes de estimular y potenciar dicha zona.

Por ello que se recomienda estimular el sistema sensorio motor oral a través de la succión no nutritiva. Además es aconsejable que durante la ingesta por vía enteral, ya sea nasogástrica u orogástrica, se estimule la succión no nutritiva, de este modo el bebé relaciona los movimientos orales con la sensación de satisfacción. En cuanto a la preferencia si la sonda está colocada a nivel nasogástrico u orogástrico, es preferible la segunda sobretodo en el trascurso de transición entre la sonda-boca, para así poder estar libre la cavidad oral y poder realizar todos los movimientos sin ningún tipo de interferencia.

A pesar de potenciar la succión nutritiva, hay que valorar a nivel sensitivo, las estructuras anatómicas y funcionales por si requiere de tratamiento específico y potenciar el desencadenamiento de los reflejos. Es por ello que no hay un programa general para el niño prematuro sino una programación individualizada para cada niño.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana:

Silvia Domenech Martínez, diplomada en logopedia, col. nº 46308. Master en Atención Temprana. Logopeda del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana y del programa Intrahospitalario de la Fundación Salud Infantil de Elche.

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros:

Campos Montero, Z. I. (2010). Problemas de alimentación en lactantes. Segunda parte: fase oral y faríngea. Artículo de revisión. Acta pediátrica costarricense, 22 (1), 14-22.

Le Metàyer, M. (1995). Reeducación cerebro-motriz del niño pequeño. Barcelona: Editorial Masson.

Piñero Peñalver, J., Pérez-López, J., Vargas Torcal, F., y Candela Sempere, A.B. (2014). Atención Temprana en el ámbito Hospitalario. Madrid: Editorial Piramide.

 

Referencias en el texto:

(1) American Speech-Language Hearing Association (2009). The Complexity of Transitioning to Oral Feeds in Preterm Infants, Special Interest Group. Perspective on Speech Science and Orofacial Disorders, 19(1), 52-57

(2) Villamizar Carvajal, B., Vargas Porras, C., y Díaz Martínez, L. A. (2010). El progreso de la alimentación oral del recién nacido prematuro. Salud Universidad Industrial Santander. 42,  262-270

EL PAPEL DEL FAMILIAR EN LA INTEGRACIÓN DEL LENGUAJE EN LA VIDA DIARIA DE PACIENTES CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Mi madre recibe atención del logopeda en el hospital porque sufrió un ictus que le ha dejado secuelas en el lenguaje. Han pasado 3 meses y aunque el especialista nos dice que sí hay mejoras en sus sesiones, nosotros en casa no lo vemos. ¿Esto es normal? ¿Debería venir una logopeda a casa para que mi madre utilice también con nosotros lo que aprende en el hospital o esperamos a que vaya haciéndolo ella sola con el tiempo?

En pacientes con daño cerebral adquirido y sus consecuencias debemos abordar el tratamiento y la integración del mismo en la vida diaria del paciente desde el hospital de forma conjunta con los familiares para una mayor efectividad.

Durante la etapa post aguda del Ictus dos o tres primeros meses es la etapa con mayor recuperación. Según estudios realizados por Friedman Pullvermuller y Marcelo Bethier junto colaboradores (1, 2, 3): la práctica intensiva verbal incrementa la plasticidad neuronal. Practicando dicho lenguaje en un contexto de acción reacción e  interactuando con otras personas mejora la generalización.

Es algo habitual que en pacientes con daño cerebral adquirido el lenguaje tarde en integrase ya que dicha evolución y el tiempo depende de varios factores: la naturaleza y la severidad de la lesión, la motivación del paciente hacia el aprendizaje, las alteraciones cognitivas subyacentes y la severidad de la patología.

Generalmente el proceso de rehabilitación es largo, lento y el lenguaje va recuperando de forma gradual.

Los familiares jugáis un papel esencial.

Se pueden marcar programas de rehabilitación y de entrenamiento que podéis llevar a cabo con la guía y supervisión adecuada del logopeda del hospital con el objetivo que mejoréis la generalización del lenguaje en casa.

 

Laura Montalva García
Laura Montalva García

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Laura Montalva García

Logopeda colegiada Nº 46517

Especialista intervención logopédica en daño cerebral adquirido

 

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Fernández, S. López-Migues, R. Guía de intervención logopédica en afasias, Síntesis, 2005.

Enlace externo: Cuadernos FEDACE sobre Logopedia y Daño Cerebral Adquirido (CLIC para abrir el documento)

 

Referencias en el texto:

(1) Pulvermüller F., ML Berthier - Enlace externo: Aphasiology Aphasia therapy on a neuroscience basis (2008) 

(2) Pulvermüller, F. et al. Constraint-induced therapy of chronic aphasia following stroke. Stroke 32, 1621-1626 (2001)

(3) Pulvermüller, F., Hauk, O., Zohsel, K., Neininger, B. & Mohr, B. Therapy-related reorganization of language in both hemispheres of patients with chronic aphasia. Neuroimage, in press (2005).

EL PAPER DEL FAMILIAR EN LA INTEGRACIÓ DEL LLENGUATGE EN LA VIDA DIÀRIA DE PACIENTS AMB DANY CEREBRAL ADQUIRIT

Ma mare rep atenció del logopeda en l'hospital perquè va patir un ictus que li ha deixat seqüeles en el llenguatge. Han passat 3 mesos i encara que l'especialista ens diu que sí que hi ha millores en les seues sessions, nosaltres a casa no ho veiem. Açò és normal? Hauria de vindre una logopeda a casa perquè mon mare utilitze també amb nosaltres el que aprén en l'hospital o esperem que vaja fent-ho ella sola amb el temps?

En pacients amb dany cerebral adquirit i les seues conseqüències hem d'abordar el tractament i la integració del mateix en la vida diària del pacient des de l'hospital de forma conjunta amb els familiars per a una major efectivitat.

Durant l'etapa post aguda de l'Ictus dos o tres primers mesos és l'etapa amb major recuperació. Segons estudis realitzats per Friedman Pullvermuller i Marcelo Bethier junt col·laboradors (1,2,3): la pràctica intensiva verbal incrementa la plasticitat neuronal. Practicant el dit llenguatge en un context d'acció reacció i interactuant amb altres persones millora la generalització.

És quelcom habitual que en pacients amb dany cerebral adquirit el llenguatge tarde a integrar-se ja que la dita evolució i el temps depén de diversos factors: la naturalesa i la severitat de la lesió, la motivació del pacient cap a l'aprenentatge, les alteracions cognitives subjacents i la severitat de la patología.

Generalment el procés de rehabilitació és llarg, lent i el llenguatge es va recuperant de forma gradual.

Els familiars jugueu un paper essencial.

Es poden marcar programes de rehabilitació i d'entrenament que podeu dur a terme amb la guia i supervisió adequada del logopeda de l'hospital amb l'objectiu que milloreu la generalització del llenguatge a casa.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Laura Montalva García
Laura Montalva García

Laura Montalva García

Logopeda colegiada Nº 46517

Especialista intervenció logopèdica en dany cerebral adquirit

 

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els següents llibres y/o articles:

Fernández, S. López-Migues, R. Guía de intervención logopédica en afasias, Síntesis, 2005.

Enllaç extern: Cuaderns FEDACE sobre Logopèdia y Dany Cerebral Adquirit (CLIC per a obrir el document)

 

Referències en el text:

(1) Pulvermüller F. ML Berthier - Enllaç extern: Aphasiology Aphasia therapy on a neuroscience basis (2008)

(2) Pulvermüller, F. et al. Constraint-induced therapy of chronic aphasia following stroke. Stroke 32, 1621-1626 (2001)

(3) Pulvermüller, F., Hauk, O., Zohsel, K., Neininger, B. & Mohr, B. Therapy-related reorganization of language in both hemispheres of patients with chronic aphasia. Neuroimage, in press (2005).

 

PACIENT AMB TRAQUEOSTOMIA DESPRÉS DEL TRACTAMENT D’UNA HÈRNIA DIAFRAGMÀTICA CONGÈNITA

Hola, els escric per a preguntar-lis uns dubtes sobre la meua filla de 4 anys. Va nàixer amb una Hèrnia Diafragmàtica Congènita, i a causa d'un tractament intraúter per a millorar la seua capacitat pulmonar, se li va ocasionar una fístula traqueosofágica, per això li van haver de fer una traqueotomia; com va estar molt de temps intubada li va ocasionar paràlisi de cordes. Li han anat fent cordotomies per a deixar espai entre les cordes, que passe l'aire i per tant puga respirar sense cànula de traqueostomia i parlar. Tot ha resultat satisfactori i porta uns mesos parlant (ens va sorprendre que tenia molt estructurat el llenguatge, i el que li faltava era fer el que no podia: verbalitzar-ho). El problema és que no tenen pensat decanularla perquè ho van intentar fa uns mesos i la seua tràquea no va respondre bé. Davant d'esta situació ens agradaria saber quin tractament logopèdic seria el més adequat per a la nostra filla. Ella pot parlar però, a l'escapar-se la major part de l'aire per la cànula, el seu to és baix i utilitza frases molt curtes perquè es cansa molt i li suposa un gran esforç. Moltes gràcies per la seua atenció i esperem la seua resposta. Una salutació

Estimat company;

En primer lloc li donem les gràcies per contactar amb nosaltres per a consultar-nos el seu cas. Certament es tracta d'un cas complex, on el tractament del problema de base, l'hèrnia diafragmàtica congènita, ha resultat en noves dificultats que s'han hagut d'anar resolent sobre la marxa.

Esperem poder-li donar alguna informació extra que els puga ajudar.

Com vosté planteja, arribats al punt actual, la seua filla és capaç de fonar (de parlar). Ja que no li han retirat encara la cànula, es pot suposar que és capaç de parlar amb un tap o vàlvula de parla col·locat en l'extrem extern de la cànula, o si no n'hi ha, tapant eixe extrem amb un dit cada vegada que va a parlar, alhora que es tracta d'una cànula fenestrada que deixa passar l'aire expirat cap a la laringe. I clar, la seua veu és hipofónica (fluixeta, de baixa intensitat) perquè segons indica se li escapa l'aire pels laterals de la cànula. He suposat, també, que la paràlisi cordal és bilateral (paràlisi de les dos cordes vocals que tenim), perquè si haguera sigut unilateral (d'una sola corda vocal) potser no haguera sigut necessari realitzar les cordectomies que comenta. Llavors, si dites suposicions són correctes, cal considerar una variable important que potser no hem tingut en compte entre els motius que puguen estar fent que la veu siga hipofónica (fluixeta, de baixa intensitat).

A més de la fuga d'aire pels laterals de la cànula, segurament poden estar influint les cordectomies realitzades així com la paràlisi descrita. Les cordes vocals cordectomitzades (a les que se li ha llevat el seu bord lliure, i inclús una part més o menys gran de la seua zona muscular), i que a més no poden aproximar-se per la seua paràlisi, no vibraran de la mateixa manera que ho farien unes cordes íntegres i amb adequada mobilitat. En unes cordes íntegres, quan anem a fonar, estes s'aproximen entre si arribant a contactar-se en la línia mitjana i quan l'aire expirat les travessa el seu bord lliure (la seua mucosa) flameja (vibra) donant lloc al so que coneixem com la veu humana. Lògicament en este cas, no s'aproximaran del tot bé, i tampoc vibraran de la mateixa manera que ho farien si mantingueren les seues estructures íntegres, per la qual cosa la veu sonarà bufada i aèria (fluixeta i de baixa intensitat).

Per tot això, el primer pas seria caracteritzar adequadament quant està influint una cosa i quant l'altra en eixa veu fluixeta i de baixa intensitat. Des d'ací, i sense veure la seua filla, és difícil de determinar, però potser el factor cordal siga més important que el factor de la cànula. Una prova senzilla que pot escometre per a comprovar este extrem és el d'obturar o tancar el millor possible la cànula amb pressió cap a dins, o inclús sense la cànula (quan la retire per a la seua neteja) tancar l'estoma (foratet del coll) amb el dit polze de la manera més estanca possible i demanar-li a la seua filla que faça un crit tot com puga de fort. Després, amb la cànula normal (sense pressió) demanar-li novament que pegue altre crit ben fort. Si no hi ha molta diferència en la intensitat a què isca la veu és perquè la influència de la cànula en la dita intensitat és més bé poca, i segurament siga el factor cordal el que més estiga influint.

D'altra banda, en el seu comentari també indica que en l'acte quirúrgic de reparació de l'hèrnia diafragmàtica se li va ocasionar una fístula traqueosofágica motiu pel qual van haver de posar-li una traqueostomia. No entenc molt bé el motiu perque les fístules solen donar més problemes d'alimentació que problemes respiratoris, llevat que la cànula de traqueostomia que se li col·locara fora amb baló de neumotaponament per a impedir l'aspiració de menjar a la via aèria. Potser ens puga aclarir este extrem. No obstant això, supose que la fístula ja estarà reparada. I supose també que l'alimentació serà normal, per via oral, i sense complicacions.

De la mateixa manera indica, a més, que van intentar decanularla fa uns mesos i la seua tràquea no va respondre bé. Tampoc acabe d'entendre a què es referix exactament. Si es referix que no ventilava bé, es tractarà d'un problema pulmonar, o d'un dèficit d'obertura cordal on es dega de donar més espai glòtic a l'entrada d'aire amb noves cordectomies. Si es tracta d'un problema traqueal, potser serà degut a una estenosi traqueal secundària a la traqueostomia de llarga duració o una malàcia traqueal (tràquea blaneta) que es col·lapsa. En tot cas, hauríem de veure els estudis que li han realitzat perquè segur que han manejat totes les hipòtesis que li indique.  

Finalment, i a manera de resum, indicar-li que des de la logopèdia es pot treballar en diverses direccions: 1) respecte a la variable cordal, que segur està influint en major o menor mesura en la intensitat i qualitat de la veu, i 2) respecte a la variable respiratòria, en el cas de problemes ventilatoris d'origen pulmonar estiguen impedint la decanulació. Més difícil és tractar la tràquea, ja que es tracta d'una estructura cilíndrica formada per anells cartilaginosos entre els quals hi ha teixit fibrós i múscul llis (de contracció involuntària) i que no respon a rehabilitació pròpiament dita. En la variable tràquea, la revisió per Cirurgia Toràcica estaria molt indicada.  

Reba cordials salutacions, esperant poder-li haver ajudat.

 

Jorge Puchades Chulià
Jorge Puchades Chulià

Per al Col.legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jorge Puchades Chulià. Logopeda, nº col. 46246

Hospital Universitari de la Ribera

Vocal de Sanitat del COLCV

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els següents llibres y/o articles:

* Vidal, C., Puchades, J. (2012). Logopedia y nuevos ámbitos de actuación en disfagia orofaríngea en la Comunidad Valenciana. Bol AELFA, 12(2): 45-53.

*Hess, D.R. (2005). Facilitating speech in the patient with a tracheostomy. Respiratory Care, 50(4): 519-25.

* Baumgartner CA, Bewver E, Bruner D. (2008). Management of communication and swallowing in intensive care: the role of the speech pathologist. AACN Adv Crit Care, 19(4): 433-43.

MODELO TRAQUEOSTOMIA
Accesoris Traqueostomia
Traqueostomia
Traqueostomia

PACIENTE CON TRAQUEOSTOMÍA TRAS EL TRATAMIENTO DE UNA HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA

Hola, les escribo para preguntarles unas dudas sobre mi hija de 4 años. Nació con una Hernia Diafragmática Congénita, y por un tratamiento intraútero para mejorar su capacidad pulmonar, se le ocasionó una fístula traqueosofágica, por ello le tuvieron que hacer una traqueotomía; como estuvo mucho tiempo intubada le ocasionó parálisis de cuerdas. Le han ido haciendo cordotomías para dejar espacio entre las cuerdas, que pase el aire y por lo tanto pueda respirar sin traqueo y hablar. Todo ha resultado satisfactorio y lleva unos meses hablando (nos sorprendió que tenía muy estructurado el lenguaje, y lo que le faltaba era hacer lo que no podía: verbalizarlo) El problema es que no tienen pensado decanularla porque lo intentaron hace unos meses y su tráquea no respondió bien. Ante esta situación nos gustaría saber qué tratamiento logopédico sería el más adecuado para nuestra hija. Ella puede hablar pero, al escaparse la mayor parte del aire por la cánula, su tono es bajo y utiliza frases muy cortas porque se cansa mucho y le supone un gran esfuerzo. Muchas gracias por su atención y esperamos su respuesta. Un saludo

 

Estimada compañero;

En primer lugar le damos las gracias por contactar con nosotros para consultarnos su caso. Ciertamente se trata de un caso complejo, donde el tratamiento del problema de base, la hernia diafragmática congénita, ha resultado en nuevas dificultades que se han tenido que ir resolviendo sobre la marcha. Esperamos poderle dar alguna información extra que les pueda ayudar. 

Como usted plantea, llegados al punto actual, su hija es capaz de fonar (de hablar). Puesto que no le han retirado todavía la cánula, es de suponer que es capaz de hablar con un tapón o válvula de habla colocado/a en el extremo externo de la cánula, o en su defecto, tapando dicho extremo con un dedo cada vez que va a habla, al mismo tiempo que se trata de una cánula fenestrada que deja pasar el aire espirado hacia la laringe. Y claro, su voz es hipofónica (flojita, de baja intensidad) porque según indica se le escapa el aire por los laterales de la cánula. He supuesto, también, que la parálisis cordal es bilateral (parálisis de las dos cuerdas vocales que tenemos), porque si hubiera sido unilateral (de una sola cuerda vocal) quizá no hubiera sido necesario realizar las cordectomías que comenta. Entonces, si dichas suposiciones con correctas, cabe considerar una variable importante que quizá no hayamos tenido en cuenta entre los motivos que puedan estar haciendo que la voz sea hipofónica (flojita, de baja intensidad).

Además del escape de aire por los laterales de la cánula, seguramente pueden estar influyendo las cordectomías realizadas así como la parálisis descrita. Las cuerdas vocales cordectomizadas (a las que se le ha quitado su borde libre, e incluso una parte más o menos grande de su zona muscular), y que además no pueden aproximarse por su parálisis, no van a vibrar de la misma manera que lo harían unas cuerdas íntegras y con adecuada movilidad. En unas cuerdas integras, cuando vamos a fonar, éstas se aproximan entre si llegando a contactarse en la línea media y cuando el aire espirado las atraviesa su borde libre (su mucosa) flamea (vibra) dando lugar al sonido que conocemos como la voz humana. Lógicamente en este caso, no se aproximarán del todo bien, y tampoco vibrarán de la misma manera que lo harían si mantuvieran sus estructuras íntegras, por lo que la voz sonará soplada y aérea (flojita y de baja intensidad).

Por todo ello, el primer paso sería caracterizar adecuadamente cuánto está influyendo una cosa y cuánto la otra en esa voz flojita y de baja intensidad. Desde aquí, y sin ver a su hija, es difícil de determinar, pero quizá el factor cordal sea más importante que el factor de la cánula. Una prueba sencilla que puede acometer para comprobar este extremo es el de obturar o cerrar lo mejor posible la cánula con presión hacia dentro, o incluso sin la cánula (cuando la retire para su limpieza) cerrar el estoma (agujerito del cuello) con el dedo pulgar de la manera más estanca posible y pedirle a su hija que dé un grito todo lo fuerte que pueda. Más tarde, con la cánula normal (sin presión) pedirle de nuevo que pegue un grito todo lo fuerte que pueda. Si no hay mucha diferencia en la intensidad a la que salga la voz es porque la influencia de la cánula en dicha intensidad es más bien poca, y seguramente sea el factor cordal el que más esté influyendo.

Por otra parte, en su comentario también indica que en el acto quirúrgico de reparación de la hernia diafragmática se le ocasionó una fístula traqueosofágica motivo por el cual tuvieron que ponerle una traqueostomía. No entiendo muy bien el motivo porque las fístulas suelen dar más problemas de alimentación que problemas respiratorios, a no ser que la cánula de traqueostomía que se le colocara fuera con balón de neumotaponamiento para impedir la aspiración de comida a la vía aérea. Quizá nos pueda aclarar dicho extremo. No obstante, supongo que dicha fístula ya estará reparada. Y supongo también que la alimentación será normal, por vía oral, y sin complicaciones.

De igual modo indica, además, que intentaron decanularla hace unos meses y su tráquea no respondió bien. Tampoco acabo de entender a qué se refiere exactamente. Si se refiere a que no ventilaba bien, se tratará de un problema pulmonar, o de un déficit de apertura cordal donde se deba de dar más espacio glótico a la entrada de aire con nuevas cordectomías. Si se trata de un problema traqueal, quizá sea debido a una estenosis traqueal secundaria a la traqueostomía de larga duración o una malacia traqueal (traquea blanda) que se colapsa. En todo caso, tendríamos que ver los estudios que le han realizado porque seguro que han manejado todas las hipótesis que le indico.  

Por último, y a modo de resumen, indicarle que desde la logopedia se puede trabajar en varias direcciones: 1) respecto a la variable cordal, que seguro está influyendo en mayor o menor medida en la intensidad y calidad de la voz, y 2) respecto a la variable respiratoria, en el caso de problemas ventilatorios de origen pulmonar estén impidiendo la decanulación. Más difícil es tratar la tráquea, puesto que se trata de una estructura cilíndrica formada por anillos cartilaginosos entre los cuales hay tejido fibroso y músculo liso (de contracción involuntaria) y que no responde a rehabilitación propiamente dicha. En la variable tráquea, la revisión por Cirugía Torácica estaría muy indicada. 

Reciba cordiales saludos, esperando poderle haber ayudado.

 

Jorge Puchades Chulià
Jorge Puchades Chulià

Per al Col.legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jorge Puchades Chulià. Logopeda, nº col. 46246

Hospital Universitari de la Ribera

Vocal de Sanitat del COLCV

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

* Vidal, C., Puchades, J. (2012). Logopedia y nuevos ámbitos de actuación en disfagia orofaríngea en la Comunidad Valenciana. Bol AELFA, 12(2): 45-53.

*Hess, D.R. (2005). Facilitating speech in the patient with a tracheostomy. Respiratory Care, 50(4): 519-25.

* Baumgartner CA, Bewver E, Bruner D. (2008). Management of communication and swallowing in intensive care: the role of the speech pathologist. AACN Adv Crit Care, 19(4): 433-43.

Traqueostomía
Traqueostomía

Accesorios Traqueostomía