Archivo de la etiqueta: Logopedia

COM QUANTIFICAR DE FORMA OBJECTIVA LA DENSITAT DELS PURÉS EN DISFÀGIA?

Treballe en un Centre d'Atenció a la Dependència, quan treballem amb persones amb disfàgia ens trobem amb la dificultat de poder quantificar la densitat dels purés que ixen de cuina. Coneixeu algun aparell, unitat de mesura... que quantifique de forma objectiva la densitat dels purés? El centre és d'atenció 24h. i 365 dies pel que hi ha molt personal que passa per cuina i és molt complicat unificar el criteri pel que fa a la densitat. Moltes gràcies pel vostre temps.

Una salutació

Molt s'ha avançat en la lluita contra la disfàgia en els últims anys. Aquests avanços no sols han tingut com a meta la implementació de programes terapèutics més eficaços, sinó que, també, s'ha atés a l'adequat maneig dels aliments i l'adaptació dels mateixos per a facilitar i assegurar la ingesta de la persona que patix disfàgia.

En la lluita contra la disfàgia hi ha la necessitat que tots parlem el mateix idioma. Des del que avalua la capacitat de deglutir d'una persona fins al que està present en el moment d'oferir l'aliment a la persona que pateix disfàgia. Tots i cada unes de les anelles d'eixa cadena executora han de manejar uns mateixos criteris perquè les pautes d'actuació siguen realment eficaços.

La International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI), fundada en 2013, ha editat un document (1) molt interessant a data de 4 de Març de 2017. Darrere del dit document es troben 3 llargs anys de treball on esta organització ha elaborat un marc de maneig de la disfàgia basat en 8 nivells (0-7), de líquids a sòlids, a fi d'estandarditzar un llenguatge comú entre tots els professionals. 

Els líquids queden compresos entre els nivells 0-3, partint des del líquid fi fins consistències més espesses i aconseguint un puré més consistent en un nivell 4. Els sòlids queden compresos entre els nivells 5-7, partint d'un nivell d'alimentació basat en aliment triturat o picat i sucós fins a una dieta normal.

Com es pot deduir, es tracta d'una ferramenta que facilita la instauració de diferents tipus de nivells de dieta depenent de la mecànica deglutòria de la persona. No obstant això, en este punt m'agradaria afegir que l'anàlisi de la mecànica deglutòria de la persona per part d'un professional de la deglució com és el logopeda permetrà individualitzar cada nivell de dieta, permetent o restringint aliments de manera específica segons les característiques mecàniques, geomètriques o de superfície del mateix.

La individualització d'este procés en cada cas permetrà a l'individu obtindre major nivell de participació en la seua vida diària i aconseguir el màxim nivell de satisfacció en l'exercici de l'acte de menjar y/o beure.

De manera tradicional s'ha parlat de les diferents consistències dels líquids a través d'uns termes comuns a tots els professionals que podien diferir quant al resultat segons el professional que preparara el líquid. Al nostre país, per exemple, utilitzen nomenclatures com ara nèctar, mel o púding, segons el nivell de viscositat mesurat per cP (centiPoise) (2).

Al llarg de la meua pràctica professional he vist dificultats per a aconseguir una mateixa consistència tipus nèctar, per exemple, independentment del professional que preparava el líquid. Això és un problema quan es du a terme una valoració de la mecànica deglutòria i observem que s'ha de respectar una consistència específica per existir un important risc d'aspiració davant de la ingesta de líquids en una consistència diferent de la recomanada.

La IDDSI proposa el Test Flow per a facilitar que eixes consistències no diferisquen depenent de qui les prepare. Es tracta d'un Test de fluids enormement senzill i ràpid que ens permet saber a quina consistència ens referim, atenent als nivells 0-3.

Per a realitzar el Test Flow necessitem una xeringa hipodèrmica de 10 ml. (s'ha de tindre en compte que no totes les xeringues són semblants quant a grandària així que la IDDSI recomana un tipus de xeringa la mesura del qual és de 61,5 mm tipus BD ja que els resultats quant a consistències poden diferir). També necessitarem un cronòmetre. Quan tinguem el líquid preparat ho introduirem en la xeringa, prèviament havent-hi llevant l'èmbol, i taparem amb el nostre dit l'embocadura. El Test dura 10 segons. Eixe és el temps en què alliberarem l'embocadura de la xeringa perquè isca el líquid. Passats els 10 segons tornarem a taponar l'embocadura. Depenent de la mesura de líquid que haja quedat dins de la xeringa podrem parlar d'un nivell de consistència o un altre.

A través de Fork Drip Test podem calibrar els nivells 3-4 referits al que coneixem com a puré. Per a això s'utilitzarà una forqueta. Depenent de la capacitat del puré per a escapar de les ranures de la forqueta per efecte de la gravetat podrem parlar d'un nivell 3 (puré menys consistent que s'escapa per les ranures) o 4 (puré més consistent que aguanta en les ranures de la forqueta sense escapar).

El nivell 5 estandarditza un tipus de dieta basada en aliment sòlid triturat i sucós per mitjà del Test d'Inclinació de la cullera (Spoon Tilt Test), on s'observa que a l'inclinar la cullera la birla cau de manera compacta sense esquerdar-se, i assegurar-se que la mesura dels trossos d'aliments es corresponen amb la mateixa mesura que l'espai que sorgix entre les dents de la forqueta.

El nivell 6 estandarditza un tipus de dieta basada en aliments servits en trossejat xicotet. L'aliment es trobarà en este nivell quan a l'exercir pressió, bé amb una forqueta, dit o una cullera observem que es dividix fàcilment en trossos més xicotets. La recomanació és utilitzar el Test de xafada de la forqueta (Fork Pressure Test), on veiem que a l'exercir una lleugera pressió obtenim uns trossos amb una mesura que es correspon amb l'espai que hi ha entre les dents de la forqueta, tal com se servia en el nivell anterior. En este nivell no es recomana proporcionar trossos d'aliment majors de 15mmx15mm.

S'entén per nivell 7 un tipus de nivell normal o regular.

Este document editat pot ser d'enorme interés per a centres i entitats hospitalàries de cara a estandarditzar dietes i que el traspàs d'informació d'uns professionals a altres es realitze en els mateixos termes. No obstant sempre ha d'haver-hi cabuda a nivells especials de dieta on es puga individualitzar situacions especials que el logopeda s'encarregarà de valorar de manera molt eficaç (3). El logopeda serà el professional encarregat d'unificar els criteris, posar d'acord als professionals que intervinguen en la cadena d'actuació contra la disfàgia i elaborar un protocol d'actuació (4).

 

 Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal. Logopeda Col 28/0314

Logopeda en Logocerebral: Logopèdia centrada en la persona i el seu entorn

 

Referències Bibliográfiques del text:

(1) IDDSI Framework Testing Methods (Marzo, 2017)

(2) Menú de textura modificada y su utilidad en pacientes con situaciones de riesgo nutricional. Daniel A. de Luis1, Rocío Aller y Olatz Izaola. Nutrición Hospitalaria versión On-line ISSN 1699-5198, Versión impresa ISSN 0212-1611. (Abril, 2014)

(3) Rehabilitación de los problemas de deglución en pacientes con daño cerebral sobrevenido. Glaucia del Burgo. Ed. EOS (2004)

(4)  Pon un logopeda en tu comedor (2). Jaime Paniagua Monreal (2016). Enllaç extern: https://logocerebral.wordpress.com/2016/05/02/pon-un-logopeda-en-el-comedor-2/

 

¿CÓMO CUANTIFICAR DE FORMA OBJETIVA LA DENSIDAD DE LOS PURÉS EN DISFAGIA?

Trabajo en un Centro de Atención a la Dependencia, cuando trabajamos con personas con disfagia nos encontramos con la dificultad de poder cuantificar la densidad de los purés que salen de cocina. ¿Conocéis algún aparato, unidad de medida... que cuantifique de forma objetiva la densidad de los purés? El centro es de atención 24h. y 365 días por lo que hay mucho personal que pasa por cocina y es muy complicado el unificar el criterio en cuanto a la densidad. Muchas gracias por vuestro tiempo.

Un saludo

Mucho se ha avanzado en la lucha contra la disfagia en los últimos años. Dichos avances no solo han tenido como meta la implementación de programas terapéuticos más eficaces, sino que, también, se ha atendido al adecuado manejo de los alimentos y la adaptación de los mismos para facilitar y asegurar la ingesta de la persona que padece disfagia.

En la lucha contra la disfagia existe la necesidad de que todos hablemos el mismo idioma. Desde el que evalúa la capacidad de deglutir de una persona hasta el que está presente en el momento de ofrecer el alimento a la persona que padece disfagia. Todos y cada uno de los eslabones de esa cadena ejecutora deben manejar unos mismos criterios para que las pautas de actuación sean realmente eficaces.

La International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI), fundada en 2013, ha editado un documento (1) muy interesante a fecha de 4 de Marzo de 2017. Detrás de dicho documento se encuentran 3 largos años de trabajo donde esta organización ha elaborado un marco de manejo de la disfagia basado en 8 niveles (0-7), de líquidos a sólidos, con el fin de estandarizar un lenguaje común entre todos los profesionales.

Los líquidos quedan comprendidos entre los niveles 0-3, partiendo desde el líquido fino hasta consistencias más espesas y alcanzando un puré más consistente en un nivel 4. Los sólidos quedan comprendidos entre los niveles 5-7, partiendo de un nivel de alimentación basado en alimento triturado o picado y jugoso hasta una dieta normal.

Como se puede deducir, se trata de una herramienta que facilita la instauración de diferentes tipos de niveles de dieta dependiendo de la mecánica deglutoria de la persona. No obstante, en este punto me gustaría añadir que el análisis de la mecánica deglutoria de la persona por parte de un profesional de la deglución como es el logopeda permitirá individualizar cada nivel de dieta, permitiendo o restringiendo alimentos de manera específica según las características mecánicas, geométricas o de superficie de los mismos.

La individualización de este proceso en cada caso permitirá al individuo obtener mayor nivel de participación en su vida diaria y alcanzar el máximo nivel de satisfacción en el desempeño del acto de comer y/o beber.

De manera tradicional se ha hablado de las diferentes consistencias de los líquidos a través de unos términos comunes a todos los profesionales que podían diferir en cuanto al resultado según el profesional que preparara el líquido. En nuestro país, por ejemplo, dese vienen utilizando nomenclaturas tales como néctar, miel o pudin, según el nivel de viscosidad medido por cP(centiPoise) (2).

A lo largo de mi práctica profesional he visto dificultades para lograr una misma consistencia tipo néctar, por ejemplo, independientemente del profesional que preparaba el líquido. Eso es un problema cuando se lleva a cabo una valoración de la mecánica deglutoria y observamos que se debe respetar una consistencia específica por existir un importante riesgo de aspiración ante la ingesta de líquidos en una consistencia diferente a la recomendada.

La IDDSI propone el Test Flow para facilitar que esas consistencias no difieran dependiendo de quién las prepare. Se trata de un Test de fluidos enormemente sencillo y rápido que nos permite saber a qué consistencia nos referimos, atendiendo a los niveles 0-3. Para realizar el Test Flow necesitamos una jeringa hipodérmica de 10 ml. (se debe tener en cuenta que no todas las jeringas son similares en cuanto a tamaño así que la IDDSI recomienda un tipo de jeringa cuya medida es de 61,5 mm tipo BD ya que los resultados en cuanto a consistencias pueden diferir). También necesitaremos un cronómetro. Cuando tengamos el líquido preparado lo introduciremos en la jeringa, previamente habiendo quitando el émbolo, y taparemos con nuestro dedo la boquilla. El Test dura 10 segundos. Ese es el tiempo en el que liberaremos la boquilla de la jeringa para que salga el líquido. Pasados los 10 segundos volveremos a taponar la boquilla. Dependiendo de la medida de líquido que haya quedado dentro de la jeringa podremos hablar de un nivel de consistencia u otro.

A través de Fork Drip Test podemos calibrar los niveles 3-4 referidos a lo que conocemos como puré. Para ello se utilizará un tenedor. Dependiendo de la capacidad del puré para escapar de las ranuras del tenedor por efecto de la gravedad podremos hablar de un nivel 3 (puré menos consistente que se escapa por las ranuras) o 4 (puré más consistente que aguanta en las ranuras del tenedor sin escapar).

El nivel 5 estandariza un tipo de dieta basada en alimento sólido triturado y jugoso mediante el Test de Inclinación de la cuchara (Spoon Tilt Test), donde se observa que al inclinar la cuchara el bolo cae de manera compacta sin desquebrajarse, y asegurarse que la medida de los trozos de alimentos se corresponden con la misma medida que el espacio que surge entre los dientes de un tenedor.

El nivel 6 estandariza un tipo de dieta basada en alimentos servidos en troceado pequeño. El alimento se encontrará en este nivel cuando al ejercer presión, bien con un tenedor, dedo o una cuchara observamos que se divide fácilmente en trozos de menor tamaño. La recomendación es utilizar el Test de aplastamiento del tenedor (Fork Pressure Test), donde vemos que al ejercer una ligera presión obtenemos unos trozos cuya medida se corresponde al espacio que surge entre los dientes del tenedor, tal y como se servía en el nivel anterior. En este nivel no se recomienda proporcionar trozos de alimento mayores de 15mmx15mm.

Se entiende por nivel 7 un tipo de nivel normal o regular.

Este documento editado puede ser de enorme interés para centros y entidades hospitalarias de cara a estandarizar dietas y que el traspaso de información de unos profesionales a otros se realice en los mismos términos. No obstante siempre debe haber cabida a niveles especiales de dieta donde se pueda individualizar situaciones especiales que el logopeda se encargará de valorar de manera muy eficaz. (3). El logopeda será el profesional encargado de unificar los criterios, poner de acuerdo a los profesionales que intervengan en la cadena de actuación contra la disfagia y elaborar un protocolo de actuación (4).

 

 Para el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal. Logopeda Col 28/0314

Logopeda en Logocerebral: logopedia centrada en la persona y su entorno

 

 

Referencias Bibliográficas del texto:

(1) IDDSI Framework Testing Methods (Marzo, 2017)

(2) Menú de textura modificada y su utilidad en pacientes con situaciones de riesgo nutricional. Daniel A. de Luis1, Rocío Aller y Olatz Izaola. Nutrición Hospitalaria versión On-line ISSN 1699-5198, Versión impresa ISSN 0212-1611. (Abril, 2014)

(3) Rehabilitación de los problemas de deglución en pacientes con daño cerebral sobrevenido. Glaucia del Burgo. Ed. EOS (2004)

(4)  Pon un logopeda en tu comedor (2). Jaime Paniagua Monreal (2016). Enlace externo: https://logocerebral.wordpress.com/2016/05/02/pon-un-logopeda-en-el-comedor-2/

 

 

VOLVER A RESPIRAR, TRAGAR Y HABLAR TRAS UNA LESIÓN CON ESTENOSIS

Mi hermana tiene 50 años y siempre ha sido una mujer activa y con un ritmo de vida muy saludable. Hace dos años comentó que se fatigaba y no respiraba bien. Fue a muchos especialistas y le practicaron un sinfín de pruebas, al final detectaron que su problema no venía de los pulmones sino de la garganta, descubriendo en la entrada de la tráquea una membrana que la rodeaba y que posiblemente surgió a raíz de una intubación prolongada tras un accidente de coche. El diagnóstico fue estenosis traqueal subglótica. Se resecó la estenosis con láser, pero al mes volvió a reproducirse. Su estado actual es grave, obstrucción del 80%, y le aconsejan someterse a una nueva intervención quirúrgica más agresiva. El cirujano le ha dicho que precisará un logopeda para que le ayude a comer y acelerar la recuperación de su voz. Les estaría muy agradecida si me informaran.

La estenosis subglótica es la obstrucción desde la base de las cuerdas vocales hasta el borde inferior del cricoides. La cirugía, resección anastomosis, es la mejor opción para la recuperación completa.

Las lesiones con estenosis de la vía aérea a nivel de la laringe se pueden dividir según el lugar en supraglótica, glóticas y subglótica. Algunos pacientes pueden tener lesiones en uno o más niveles de estos e incluso extenderse a la tráquea, el término estenosis laringo-traqueal es más descriptivo en este caso. (1)

Esta afección puede ser idiopática, congénita o adquirida, siendo esta última la causa principal por ventilación mecánica prolongada o procedimientos quirúrgicos. Es importante resaltar que, ante un paciente con insuficiencia respiratoria obstructiva que haya sufrido intubación y/o traqueotomía en los últimos meses, se debe siempre valorar la existencia de una patología traqueal. (2)

Los síntomas más frecuentes que la caracterizan son: disnea, dificultad para respirar acompañada de cansancio, ahogamiento, estridor al inspirar aire y disfonía progresiva.

En la cirugía de la estenosis es muy importante el tratamiento interdisciplinar y el logopeda formará parte de este equipo rehabilitador.

Normalmente no es una cirugía de urgencia, por ello, antes de la intervención, es conveniente que el logopeda recopile información del estado de la voz, efectividad respiratoria, tonicidad de los órganos fonatorios y posibles trastornos deglutorios. En el proceso postoperatorio el logopeda se ocupará de identificar cualquier síntoma que pueda dificultar la deglución proporcionando estrategias que disminuyan los riesgos tras retirada del tubo de Montgomery. Pautará una alimentación segura e instruirá al paciente de los ejercicios adecuados para la recuperación de la fonación en el menor tiempo posible. Acabado el periodo de ingreso, el logopeda se dedica a optimizar la voz.

No hay una única modalidad terapéutica para todos los casos de estenosis, por ello, el tratamiento debe ser individualizado. La atención y el cuidado por parte del equipo multidisciplinar, entre los que se encuentra el logopeda, debe ser estricto, para alcanzar los objetivos fijados que serán ventilación, deglución y voz adecuada.

El logopeda, favorece y agilizará la seguridad de la nutrición con maniobras deglutorias durante el ingreso y restablecerá la fonación con ejercicios individuales y personalizados.

 

Para el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Asunción Soriano Gracia, logopeda nºcol. 46427 . Terapeuta en ICT  Instituto de cirugía torácica   Enlace externo a su web: http://institutocirugiatoracica.es/ 

 

Referencias en el texto:

(1) Tarrazona H.V.(2014). Estenosis subglóticas. ICT Dr. Tarrazona. Dr. Wins. Valencia. España.: http://institutocirugiatoracica.es

(2) Borro JM, Tarrazona V, Paris F, Casillas M, Seguí J, Gaffarena Calvar JM. Estenosis traqueales no tumorales: consideraciones terapéuticas en 102 pacientes. Archivos de broconeumonia volumen 26.Nº.1-1990.

 

Bibliografía complementaria:

Tarrazona V, Paris F. Cirugía de la tráquea. En: Balibrea Cantero JL, editor. Tratado de Cirugía. Barcelona: Marbán; 1988. pp. 1331-42

Zanetta A, Tiscornia C, Rodriguez H, Cuestas G. Estenosis subglótica: Reconstrucción laringotraqueal con injerto de cartílago posterior en niños. Revista Faso. Argentina. Año 17-nº.1-2010

Cotton RT. Tratamiento de estenosis subglótica. En Clínicas Otorrinolaringológicas de Norteamérica. Actualización en vías respiratorias de niños. Mc Graw-Hill Interamerica. México.2000: 107-25.

Corona Mancebo SB, Fuentes Valdés E, Gómez Hernández MM, Fernández Cortez E, Vallongo Menéndez MB. Estenosis traqueal isquémica, Resultados del tratamiento quirúrgico. Rev Cubana Cir 2000;39(1):29-37

TORNAR A RESPIRAR, EMPASSAR I PARLAR DESPRÉS D’UNA LESIÓ AMB ESTENOSI

La meva germana té 50 anys i sempre ha sigut una dona activa i amb un ritme de vida molt saludable. Fa dos anys va comentar que es fatigava i no respirava bé. Va anar a molts especialistes i li van practicar una infinitat de proves, al final van detectar que el seu problema no venia dels pulmons sinó de la gola, descobrint a l'entrada de la tràquea una membrana que l'envoltava i que possiblement va sorgir arran d'una intubació prolongada després d'un accident de cotxe. El diagnòstic va ser estenosi traqueal subglòtica. Es resseca l'estenosi amb làser, però al mes va tornar a reproduir-se. El seu estat actual és greu, obstrucció del 80%, i li aconsellen sotmetre a una nova intervenció quirúrgica més agressiva. El cirurgià li ha dit que caldrà un logopeda perquè l'ajudi a menjar i accelerar la recuperació de la seva veu. Els estaria molt agraïda si m'informaren.

L'estenosi subglòtica és l'obstrucció des de la base de les cordes vocals fins a la vora inferior del cricoide. La cirurgia, resecció anastomosi, és la millor opció per a la recuperació completa.

Les lesions amb estenosi de la via aèria a nivell de la laringe es poden dividir segons el lloc en supraglòtica, glòtiques i subglòtica. Alguns pacients poden tindre lesions en un o més nivells d'estos i inclús estendre's a la tràquea, el terme estenosi laringo-traqueal és més descriptiu en este cas. (1)

Esta afecció pot ser idiopàtica, congènita o adquirida, sent esta última la causa principal per ventilació mecànica prolongada o procediments quirúrgics. És important ressaltar que, davant d'un pacient amb insuficiència respiratòria obstructiva que haja patit intubació y/o traqueotomia en els últims mesos, es deu sempre valorar l'existència d'una patologia traqueal. (2)

Els símptomes més freqüents que la caracteritzen són: dispnea, dificultat per a respirar acompanyada de cansament, ofegament, estridor a l'inspirar aire i disfonia progressiva.

En la cirurgia de l'estenosi és molt important el tractament interdisciplinari i el logopeda formarà part d'este equip rehabilitador.

Normalment no és una cirurgia d'urgència, per això, abans de la intervenció, és convenient que el logopeda recopile informació de l'estat de la veu, efectivitat respiratòria, tonicitat dels òrgans fonatoris i possibles trastorns deglutoris. En el procés postoperatori el logopeda s'ocuparà d'identificar qualsevol símptoma que puga dificultar la deglució proporcionant estratègies que disminuïsquen els riscos després de retirada del tub de Montgomery. Pautarà una alimentació segura i instruirà el pacient dels exercicis adequats per a la recuperació de la fonació en el menor temps possible. Acabat el període d'ingrés, el logopeda es dedica a optimitzar la veu.

No hi ha una única modalitat terapèutica per a tots els casos d'estenosi, per això, el tractament ha de ser individualitzat. L'atenció i la cura per part de l'equip multidisciplinari, entre els que es troba el logopeda, ha de ser estricte, per a assolir els objectius fixats que seran ventilació, deglució i veu adequada.

El logopeda, afavorix i agilitzarà la seguretat de la nutrició amb maniobres deglutòries durant l'ingrés i restablirà la fonació amb exercicis individuals i personalitzats.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Asunción Soriano Gracia, logopeda nºcol. 46427 . Terapeuta Terapeuta en ICT  Instituto de cirugía torácica   Enllaç extern al seu web: http://institutocirugiatoracica.es/ 

 

Referències en el text:

(1) Tarrazona H.V.(2014). Estenosis subglóticas. ICT Dr. Tarrazona. Dr. Wins. Valencia. España.: http://institutocirugiatoracica.es

(2) Borro JM, Tarrazona V, Paris F, Casillas M, Seguí J, Gaffarena Calvar JM. Estenosis traqueales no tumorales: consideraciones terapéuticas en 102 pacientes. Archivos de broconeumonia volumen 26.Nº.1-1990.

 

Pot trobar més informació tècnica en els articles següents:

Tarrazona V, Paris F. Cirugía de la tráquea. En: Balibrea Cantero JL, editor. Tratado de Cirugía. Barcelona: Marbán; 1988. pp. 1331-42

Zanetta A, Tiscornia C, Rodriguez H, Cuestas G. Estenosis subglótica: Reconstrucción laringotraqueal con injerto de cartílago posterior en niños. Revista Faso. Argentina. Año 17-nº.1-2010

Cotton RT. Tratamiento de estenosis subglótica. En Clínicas
Otorrinolaringológicas de Norteamérica. Actualización en vías
respiratorias de niños. Mc Graw-Hill Interamerica. México.2000: 107-25.

Corona Mancebo SB, Fuentes Valdés E, Gómez Hernández MM, Fernández Cortez E, Vallongo Menéndez MB. Estenosis traqueal isquémica, Resultados del tratamiento quirúrgico. Rev Cubana Cir 2000;39(1):29-37

INTERVENCIÓ DEL LOGOPEDA EN EL CAS D’UN XIQUET DIAGNOSTICAT DE PARÀLISI CEREBRAL AMB DISFÀGIA OROFARÍNGIA

El nostre fill de 4 anys té paràlisi i patix de disfàgia orofaríngia. En el nostre hospital de referència no hi ha logopeda i ens sentim molt perduts. Llegim en internet i coneguts ens comenten que és molt important que a més reba intervenció logopèdica per a ajudar-nos amb les menjars i que no tinguem tants problemes o inclús puga ocórrer quelcom greu si s'entravessa. Podria dir-nos en què consistix la seua intervenció i si altres professionals poden donar resposta realment sense haver de recórrer a un professional més?

Efectivament, la figura del logopeda juga un paper molt important tant per a millorar la qualitat de vida del vostre fill, com per a mostrar-vos pautes d'actuació en el dia a dia.

És bàsic que el logopeda que tracte vostre fill estiga especialitzat en Motricitat Orofacial i Disfàgia. També s'haurà de realitzar un abordatge multidisciplinari per a poder establir un pla terapèutic eficaç.

La paràlisi Cerebral Infantil (PCI) és el terme utilitzat per a descriure la síndrome produït per lesió o dany del sistema nerviós central durant períodes crítics del desenvolupament. Els xiquets amb paràlisi cerebral presenten diferents manifestacions clíniques, però tots mostren deteriorament de la funció neurològica. Esta malaltia, considerada altament incapacitant, presenta una incidència de 2,5 per cada mil nascuts vius en països en desenvolupament i de 2,0 en països desenvolupats. (6)

La valoració multidisciplinària en el xiquet amb PCI és fonamental, donada l'enorme quantitat de trastorns associats que poden coexistir en el xiquet. (8)

L'equip multidisciplinari està format pels següents especialistes: pediatre, pneumòleg, gastroenteròleg, neuròleg, otorinolaringòleg, metge rehabilitador, radiòleg nutricionista, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, odontopediatra i infermera. Intervindran segons les necessitats específiques de cada cas. Cada especialitat o disciplina contribuïx a millorar la qualitat de vida d'estos xiquets.

La labor del logopeda és propiciar que cada xiquet obtinga mitjans per a disminuir les dificultats alimentàries de la forma menys agressiva, evitant l'ús de sondes prolongades (si fóra possible), i prevenint processos infecciosos com les pneumònies aspiratives. La disfagia pot portar conseqüències per a la salut del xiquet, en el cas que aspire l'aliment o la saliva per la via aèria respiratòria. (2)

En el cas concret dels xiquets amb PCI la deglució està compromesa. El dany congènit del sistema nerviós central durant el període neonatal pot portar a dificultats en l'alimentació, com a succió dèbil o lenta. Esta pot ser un primer senyal d'alerta que el lactant té algun problema neurològic. Els trastorns de la deglució són comuns en lactants que evolucionaran a PCI o que presentaran altres problemes de desenvolupament. (1)

La deglució és un complex procés sensoriomotor que té lloc en el moment en què els aliments entren per la boca, procés que té quatre fases (preoral, oral, faríngia i esofàgica), coneixent-se la seua alteració com disfàgia. (3)

No són capaços de menjar sòlids, i presenten dificultats en la formació i en la contenció de bol a la cavitat oral. La gran majoria degut no sols a un trastorn a nivell muscular, sinó també a una disfunció sensorial de la cavitat oral (hipo o hiper reactius).

Predomina la respiració oral, el que repercuteix en el to de la musculatura implicada en la deglució i en la parla. Així com en el desenvolupament de les estructures orofacials.

En el llenguatge presenten, per exemple, dificultat en l'articulació de fonemes.

Ens trobarem amb sialorrea, és a dir, no són capaços o tenen dificultat per a engolir saliva degut a l'alteració del seu SNC. (5)

Per a elaborar un bon diagnòstic, s'ha de preguntar pel temps d'evolució dels signes i símptomes que poden indicar disfagia, així com per la seua cronicitat i modificacions; entre eixes manifestacions tenim: bavejar excessivament, escopir el menjar i tindre dificultat respiratòria durant l'alimentació.

A continuació s'avalua el desenvolupament del xiquet per a identificar les habilitats cognitives, motores i orals, tant grosses com fines.

També es realitza una avaluació nutricional completa i la història alimentària que haurà d'incloure: la quantitat i tipus d'aliments ingerits pel xiquet, les dificultats amb la succió i la lactància, l'inici dels aliments sòlids, la masticació, la grandària de bol alimentari, el tancament labial, si hi ha bombament lingual repetitiu i retenció de l'aliment en la boca, preferència o intolerància a certs aliments i textures, rebuig de l'alimentació, tos o respiració sorollosa amb la ingesta (que podria suggerir aspiració o residus d'aliment en la faringe), temps excessiu per a l'alimentació, moments del dia en què menja millor, tècniques, posició i recursos empleats per a l'alimentació; tota esta informació permetrà tindre una idea de les fases i estructures que estan afectades en el procés de la deglució.

Es pot sospitar clínicament l'aspiració silenciosa (o no evident) en xiquets amb símptomes inespecífics com a tos, alimentació lenta, rebuig de l'aliment, plor, cianosi, apnea, ofec en prematurs, bradicàrdia i raneres. L'avaluació clínica sense signes suggestius d'aspiració, o d'alteració de la fase faríngia, no descarta la possibilitat d'aspiració silent, per la qual cosa es recomana realitzar una Videofluoroscopia. Esta és la prova diagnòstica més utilitzada per a confirmar la presència d'aspiració o penetració en la via aèria.

En la rehabilitació de la disfàgia un dels objectius del logopeda és millorar el control funcional en les fases preparatòria, oral y/o faríngia. D'esta manera s'aconseguirà el principal objectiu de la teràpia, aconseguir una alimentació oral amb una deglució segura i eficaç mentres es mantenen una hidratació i nutrició adequades.

S'indicaran a la família tècniques compensatòries, com canvis posturals, modificació de volum i presentació del bol, modificació de consistència alimentària, increment sensorial, entre d'altres. (9)

Es realitzarà una estimulació indirecta (sense aliment) i una altra estimulació directa (amb aliment). En cas que el nen aspiri més del 10% del bol que està en la seva cavitat oral, l'estimulació serà exclusivament indirecta, al principi, perquè no hi hagi risc d'aspiració. (2)

Estes estimulacions ja es poden dur a terme des del naixement del xiquet, sempre que estiga clínicament estable.

És important tractar tant l'aspecte sensorial, normalment alterat, com l'aspecte motor a través de diferents exercicis, ja que els sistemes motor i sensorial estan interrelacionats. Estos exercicis seran planificats una vegada realitzat el diagnòstic específic de cada cas.

Amb un diagnòstic i tractament adequats s'aconseguix disminuir la morbiditat de la disfàgia, fet que es materialitza per l'existència de menys ingressos hospitalaris per any degut a esta causa. (7)

És de vital importància, per a aconseguir els objectius del tractament, un treball en equip, amb la implicació dels professionals sanitaris, de les famílies i dels cuidadors escolars d'estos xiquets.

 

Per al Col·legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Mtr. Silvia Cabado Solé, logopeda CLC nº1629, especialista en Motricitat Orofacial al Servici de Medicina Física i Rehabilitació Pediàtrica de l'Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu (Barcelona)

Silvia Cabado
Silvia Cabado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referències en el text:

(1) S,Skuse.D. Characteristics and management of feeding problems of yong children with Cerebral palsy.Rev.Medica.Chil Neurol.1992.34:379-88.

(2) Mg.B David Poma Reyes. Disfagia Neurogenetica en niños con PCI.(Oct.2010).Rev.Motricidad Orofacial.

(3) Cámpora H.; Falduti A. Evolución y tratamiento de las alteraciones de la deglución.Am.Med.Resp (2012;3:98-107)

(4) J.L Bacco R., F. Anaya,E.Flores,N.Peña. Trastornos de la alimentación y deglución en niños y jóvenes portadores de PC.abordaje multidisciplinario. Rev.Med.Clínica Condes 2014; 25:330-342.

(5) Barrionuevo N., F.Fresia Solis.Anomalias dentomaxilares y factores asociados en niños con PC. Rev.Chilena Pediatria (2008),79 (3):272-280.

(6) Luis Fernando garcia Zapata,S. Luria Restrepo Mesa. La alimentación del niño con PC. Un reto para el nutricionista dietista.Perpectivas desde una revisión. Perspectivas en nutrición humana.2012,vol 12 Enero-Junio.

(7) Schwart SM,Corredor.J,Fisher-Medina J., Rabinowitz S. Diagnosis and treatment of feeding disordin in children with development disabilities.Pediatrics 2001;108: 671-676.

(8) Moreno J.M, Montero Gonzalez P.J,Garcia Beamonde Sanchez M.E. Intervención educativa en la PC.Actividades para la mejora de la expresión oral. Edita: Junta de Andalucia.

(9) Logeman J.A.Management of the patient with oropharyngeal swallowing disorder.2º edición Pro-Ed Austin,Texas (1998;191-250).

 

Bibliografía complementaria:

Niños y niñas con Parálisis Cerebral. A.Garcia Prieto. Ed.Narcea.

 

INTERVENCIÓN DEL LOGOPEDA EN EL CASO DE UN NIÑO DIAGNOSTICADO DE PARÁLISIS CEREBRAL CON DISFAGIA OROFARINGEA

Nuestro hijo de 4 años tiene parálisis y sufre de disfagia orofaríngea. En nuestro hospital de referencia no hay logopeda y nos sentimos muy perdidos. Leemos en internet y conocidos nos comentan que es muy importante que además reciba intervención logopédica para ayudarnos con las comidas y que no tengamos tantos problemas o incluso pueda ocurrir algo grave si se atraganta.

¿Podría decirnos en qué consiste su intervención y si otros profesionales pueden dar respuesta realmente sin tener que recurrir a un profesional más?

Efectivamente, la figura del logopeda juega un papel muy importante tanto para mejorar la calidad de vida de vuestro hijo, como para mostraros pautas de actuación en el día a día.

Es básico que el logopeda que trate a vuestro hijo esté especializado en Motricidad Orofacial y Disfagia. También se deberá realizar un abordaje multidisciplinar para poder establecer un plan terapéutico eficaz.

La parálisis Cerebral Infantil (PCI) es el término utilizado para describir el síndrome producido por lesión o daño del sistema nervioso central durante períodos críticos del desarrollo. Los niños con parálisis cerebral presentan diferentes manifestaciones clínicas, pero todos muestran deterioro de la función neurológica. Esta enfermedad, considerada altamente incapacitante, presenta una incidencia de 2,5 por cada mil nacidos vivos en países en desarrollo y de 2,0 en países desarrollados.(6)

La valoración multidisciplinar en el niño con PCI es fundamental, dada la enorme cantidad de trastornos asociados que pueden coexistir en el niño.(8)

El equipo multidisciplinar está formado por los siguientes especialistas: pediatra, neumólogo, gastroenterólogo, neurólogo, otorrinolaringólogo, médico rehabilitador, radiólogo nutricionista, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, odontopediatra y enfermera. Intervendrán según las necesidades específicas de cada caso. Cada especialidad o disciplina contribuye a mejorar la calidad de vida de estos niños.

La labor del logopeda es propiciar que cada niño obtenga medios para disminuir las dificultades alimentarias de la forma menos agresiva, evitando el uso de sondas prolongadas (si fuera posible), y previniendo procesos infecciosos como las neumonías aspirativas. La disfagia puede traer consecuencias para la salud del niño, en caso de que aspire el alimento o la saliva por la vía aérea respiratoria. (2)

En el caso concreto de los niños con PCI la deglución está comprometida. El daño congénito del sistema nervioso central durante el periodo neonatal puede llevar a dificultades en la alimentación, como succión débil o lenta. Ésta puede ser una primera señal de alerta de que el lactante tiene algún problema neurológico. Los trastornos de la deglución son comunes en lactantes que evolucionarán a PCI o que presentarán otros problemas de desarrollo. (1)

La deglución es un complejo proceso sensoriomotor que tiene lugar en el momento en que los alimentos entran por la boca, proceso que tiene cuatro fases (preoral, oral, faríngea y esofágica), conociéndose su alteración como disfagia. (3)

No son capaces de comer sólidos, y presentan dificultades en la formación y en la contención del bolo en la cavidad oral. La gran mayoría debido no sólo a un trastorno a nivel muscular, sino también a una disfunción sensorial de la cavidad oral (hipo o hiper reactivos).

Predomina la respiración oral, lo que repercute en el tono de la musculatura implicada en la deglución y en el habla. Así como en el desarrollo de las estructuras orofaciales.

En el lenguaje presentan, por ejemplo, dificultad en la articulación de fonemas.

Nos encontraremos con sialorrea, es decir, no son capaces o tienen dificultad para tragar saliva debido a la alteración de su SNC. (5)

Para elaborar un buen diagnóstico, se debe preguntar por el tiempo de evolución de los signos y síntomas que pueden indicar disfagia, así como por su cronicidad y modificaciones; entre esas manifestaciones tenemos: babear excesivamente, escupir la comida y tener dificultad respiratoria durante la alimentación.

A continuación se evalúa el desarrollo del niño para identificar las habilidades cognitivas, motoras y orales, tanto gruesas como finas.

También se realiza una evaluación nutricional completa y la historia alimentaria que deberá incluir: la cantidad y tipos de alimentos ingeridos por el niño, las dificultades con la succión y la lactancia, el inicio de los alimentos sólidos, la masticación, el tamaño del bolo alimentario, el cierre labial, si existe bombeo lingual repetitivo y retención del alimento en la boca, preferencia o intolerancia a ciertos alimentos y texturas, rechazo a la alimentación, tos o respiración ruidosa con la ingesta (que podría sugerir aspiración o residuos de alimento en la faringe), tiempo excesivo para la alimentación, momentos del día en que come mejor, técnicas, posición y recursos empleados para la alimentación; toda esta información permitirá tener una idea de las fases y estructuras que están afectadas en el proceso de la deglución.

Se puede sospechar clínicamente la aspiración silenciosa (o no evidente) en niños con síntomas inespecíficos como tos, alimentación lenta, rechazo del alimento, llanto, cianosis, apnea, ahogo en prematuros, bradicardia y estertores. La evaluación clínica sin signos sugestivos de aspiración, o de alteración de la fase faríngea, no descarta la posibilidad de aspiración silente, por lo que se recomienda realizar una Videofluoroscopia. Ésta es la prueba diagnóstica más utilizada para confirmar la presencia de aspiración o penetración en la vía aérea.

En la rehabilitación de la disfagia uno de los objetivos del logopeda es mejorar el control funcional en las fases preparatoria, oral y/o faríngea. De este modo se alcanzará el principal objetivo de la terapia, conseguir una alimentación oral con una deglución segura y eficaz mientras se mantienen una hidratación y nutrición adecuadas.

Se indicarán a la familia técnicas compensatorias, como cambios posturales, modificación de volumen y presentación del bolo, modificación de consistencia alimentaria, incremento sensorial, entre otras.(9)

Se realizará una estimulación indirecta (sin alimento) y otra estimulación directa (con alimento). En caso de que el niño aspire más del 10% del bolo que está en su cavidad oral, la estimulación será exclusivamente indirecta, en un principio, para que no haya riesgo de aspiración. (2)

Estas estimulaciones ya se pueden llevar a cabo desde el nacimiento del niño, siempre que esté clínicamente estable.

Es importante tratar tanto el aspecto sensorial, normalmente alterado, como el aspecto motor a través de diferentes ejercicios, ya que los sistemas motor y sensorial están interrelacionados. Estos ejercicios serán planificados una vez realizado el diagnóstico específico de cada caso.

Con un diagnóstico y tratamiento adecuados  se consigue disminuir la morbilidad de la disfagia, hecho que se materializa por la existencia de menos ingresos hospitalarios por año debido a esta causa. (7)

Es de vital importancia, para conseguir los objetivos del tratamiento, un trabajo en equipo, con la implicación de los profesionales sanitarios, de las familias y de los cuidadores escolares de estos niños.

 

Para el Colegio de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Mtr. Silvia Cabado Solé, logopeda CLC nº1629, especialista en  Motricidad Orofacial al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Pediátrica del Hospital de Sant Pau y de la Santa Cruz (Barcelona)

Silvia Cabado
Silvia Cabado

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias en el texto:

(1) S,Skuse.D. Characteristics and management of feeding problems of yong children with Cerebral palsy.Rev.Medica.Chil Neurol.1992.34:379-88.

(2) Mg.B David Poma Reyes. Disfagia Neurogenetica en niños con PCI.(Oct.2010).Rev.Motricidad Orofacial.

(3) Cámpora H.; Falduti A. Evolución y tratamiento de las alteraciones de la deglución.Am.Med.Resp (2012;3:98-107)

(4) J.L Bacco R., F. Anaya,E.Flores,N.Peña. Trastornos de la alimentación y deglución en niños y jóvenes portadores de PC.abordaje multidisciplinario. Rev.Med.Clínica Condes 2014; 25:330-342.

(5) Barrionuevo N., F.Fresia Solis.Anomalias dentomaxilares y factores asociados en niños con PC. Rev.Chilena Pediatria (2008),79 (3):272-280.

(6) Luis Fernando garcia Zapata,S. Luria Restrepo Mesa. La alimentación del niño con PC. Un reto para el nutricionista dietista.Perpectivas desde una revisión. Perspectivas en nutrición humana.2012,vol 12 Enero-Junio.

(7) Schwart SM,Corredor.J,Fisher-Medina J., Rabinowitz S. Diagnosis and treatment of feeding disordin in children with development disabilities.Pediatrics 2001;108: 671-676.

(8) Moreno J.M, Montero Gonzalez P.J,Garcia Beamonde Sanchez M.E. Intervención educativa en la PC.Actividades para la mejora de la expresión oral. Edita: Junta de Andalucia.

(9) Logeman J.A.Management of the patient with oropharyngeal swallowing disorder.2º edición Pro-Ed Austin,Texas (1998;191-250).

 

Bibliografía complementaria:

Niños y niñas con Parálisis Cerebral. A.Garcia Prieto. Ed.Narcea.

EL JUEGO EN LA INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA

Mi hijo de 4 años ha sido diagnosticado con un retraso simple del lenguaje, y desde hace dos semanas asistimos a intervención logopédica. Una parte de las sesiones las dedicamos a jugar con el niño a la vez que la logopeda y yo hablamos con él. ¿Es normal utilizar el juego en las sesiones? ¿No hay otras tareas más específicas y rápidas para curar a mi hijo?

“El juego es el trabajo del niño, su oficio, su vida”, decía la célebre pedagoga francesa Pauline Kergomard, y el Premio Nóbel de literatura, George Bernard Shaw que “El hombre no deja de jugar porque se haga viejo. Se vuelve viejo porque deja de jugar”.

El célebre historiador y filósofo Johan Huizinga, describía el juego como una actividad que hacemos “por naturaleza”, algo innato y eminentemente humano que aparece espontáneamente en el desarrollo del ser humano y que es universal a todas las culturas.  Una actividad con unas “normas” que son aceptadas libremente.

Desde otras disciplinas, como la psicología, autores como Brunner profundizaron en las bases que construyen el juego, y ayudaron a clasificar las distintas actividades del juego en ciertos tipos, que nos pueden ayudar a entender la utilidad del juego en la actividad logopédica:

-Juego funcional, muy vinculado con la actividad motora, que aparece en los dos primeros años de vida, por ejemplo la manipulación de pelotas o juguetes.

-Juego de construcción, también de aparición temprana y que se mantiene durante estadios posteriores, por ejemplo los juegos de piezas encajables.

-Juego simbólico, de aparición y desarrollo entre los 2 y 7 años, -en el que las entidades con las que se juega adquieren capacidades ficticias, por ejemplo hacer como sí una cuchara fuese un avión.

-Juego de reglas, a partir de los 7 años, en el que existen unas “normas” más o menos explícitas que son acordadas y aceptadas, y que incluyen juegos que pueden ir desde la asunción de roles y representación de situaciones de ficción (“Vamos a hacer como que yo soy… y entonces tú hacías…”) a juegos de mesa o habilidad con reglas concretas (las canicas, el futbolín…).

Este proceso de desarrollo del juego es el que posibilita y sienta las bases del desarrollo de otros aspectos cognitivos, entre ellos el lenguaje y las habilidades sociales. (1)

Esta clasificación nos puede ser de utilidad para proponer y estructurar actividades en las que el juego sea un contexto que facilite la intervención logopédica y el desarrollo de las estrategias para la rehabilitación o reeducación del lenguaje.

El juego va a proporcionar distintos elementos favorecedores para la estimulación del lenguaje: motivación, estructura, toma de turnos, interacción social... por tanto podemos decir que el juego es, en realidad, uno de los mejores contextos, si no el mejor, para realizar la intervención logopédica.

El verdadero trabajo técnico y específico del logopeda será conseguir introducir técnicas y estrategias en ese contexto de juego para conseguir el objetivo de la intervención, la rehabilitación del lenguaje,  y ajustar su “rol” como profesional (2).Podríamos decir que “el niño está jugando, pero el logopeda está interviniendo”, de forma que las actividades y los estímulos no son ni azarosos ni casuales. El profesional debe, a partir de ese juego motivante y de interés para el niño, proporcionar oportunidades para la estimulación de los objetivos de la intervención.

Una excelente forma de detectar una buena práctica en la intervención logopédica a través del juego es confirmar si el profesional especifica los objetivos para esas tareas de juego e informa a la familia de cuáles son estos. Podrían servir como ejemplo de objetivos en distintas edades y niños los siguientes: en juegos funcionales y de construcción dejar piezas fuera del alcance para provocar gestos de petición(3)(4), en juegos simbólicos provocar la producción de combinaciones sujeto-verbo o en juegos “de reglas” seleccionar objetivos de palabras que contengan el fonema  /s/ en posición de final de sílaba.

Y otro criterio significativo es si la intervención y la estimulación hace partícipe a la familia y al  entorno tanto de la toma de decisiones como de las actividades y estrategias de intervención. Es lo que denominamos Planificación Centrada en la Familia, un enfoque en el que el profesional consulta, asesora y supervisa a la familia con el objetivo de proporcionarle herramientas y estrategias que posibiliten la estimulación del lenguaje en los contextos naturales y situaciones espontáneas. (5)(6)

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

D. José Antonio Calvo Expósito. Diplomat Universitari en Logopèdia. Logopeda col·legiat 28/0213. Prof. Aso. Grau en Logopèdia UCLM. Logopeda Centro Alpadif Rivas

 

Referencias en el texto:

(1) (ENLACE EXTERNO)  Lillard, A. S., Lerner, M. D., Hopkins, E. J., Dore, R. A., Smith, E. D., &Palmquist, C. M. (2013). The impact of pretend play on children’s development: A review of the evidence. Psychological bulletin, 139,1–34.

(2) Weitzman, E., & Greenberg, J. (2002). Learning Language and Loving It: A guide to promoting children’s social, language, and literacy development in early childhood settings (2nd ed.). Toronto: The Hanen Centre.

(3) Wetherby, A. M., & Woods, J. J. (2006). Early social interaction project for children with autism spectrum disorders beginning in the second year of life a preliminary study. Topics in Early Childhood Special Education, 26(2), 67-82.

(4) Braddock, B. A., & Armbrecht, E. S. (2016). Symbolic communication forms in young children with Autism Spectrum Disorder. Communication Disorders Quarterly, 37(2), 67-76.

(5) García-Sánchez, F.A., Escorcia, C. T., Sánchez-López, M.C., Orcajada, N. & Hernández-Pérez, E. (2014). (ENLACE EXTERNO PDF. TAMAÑO 3,20MB) Atención Temprana centrada en la familia. Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 45(3), 6-24.

(6) Heras Mínguez, G. d. l., & Rodríguez García, L. (2015). Guía de intervención logopédica en las dislalias: Gema de las Heras Mínguez, Lidia Rodríguez García (1ª ed.). Madrid: Síntesis

 

EL JOC EN LA INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA

El meu fill de 4 anys ha sigut diagnosticat amb un retard simple del llenguatge, i des de fa dos setmanes assistim a intervenció logopèdica. Una part de les sessions les dediquem a jugar amb el xiquet al mateix temps que la logopeda i jo parlem amb ell. És normal utilitzar el joc en les sessions? No hi ha altres tasques més específiques i ràpides per a curar el meu fill?

"El joc és el treball del xiquet, el seu ofici, la seua vida", deia la cèlebre pedagoga francesa Pauline Kergomard, i el Premi Nobel de literatura, George Bernard Shaw que "El home no deixa de jugar perquè es faça vell. Es torna vell perquè deixa de jugar".

El cèlebre historiador i filòsof Johan Huizinga, descrivia el joc com una activitat que fem "per naturalesa", una cosa innata i eminentment humana que apareix espontàniament en el desenvolupament del ser humà i que és universal a totes les cultures. Una activitat amb unes "normes" que són acceptades lliurement.

Des d'altres disciplines, com la psicologia, autors com Brunner van aprofundir en les bases que construïxen el joc, i van ajudar a classificar les distintes activitats del joc en certs tipus, que ens poden ajudar a entendre la utilitat del joc en l'activitat logopèdica:

- Joc funcional, molt vinculat amb l'activitat motora, que apareix en els dos primers anys de vida, per exemple la manipulació de pilotes o joguets.

-Joc de construcció, també d'aparició primerenca i que es manté durant estadis posteriors, per exemple els jocs de peces encaixables.

Joc simbòlic, d'aparició i desenvolupament entre els 2 i 7 anys, en el que les entitats amb què es juga adquirixen capacitats fictícies, per exemple fer com sí que una cullera fóra un avió.

- Joc de regles, a partir dels 7 anys, en el que hi ha unes "normes" més o menys explícites que són acordades i acceptades, i que inclouen jocs que poden anar des de l'assumpció de rols i representació de situacions de ficció ("farem com que jo sóc, i llavors tu faries...") a jocs de taula o habilitat amb regles concretes (les boletes, el futbolí...)

Este procés de desenvolupament del joc és el que possibilita i assenta les bases del desenvolupament d'altres aspectes cognitius, entre ells el llenguatge i les habilitats socials. (1)

Esta classificació ens pot ser d'utilitat per a proposar i estructurar activitats en què el joc siga un context que facilite la intervenció logopèdica i el desenvolupament de les estratègies per a la rehabilitació o reeducació del llenguatge.

El joc proporcionarà distints elements afavoridors per a l'estimulació del llenguatge: motivació, estructura, presa de torns, interacció social... per tant podem dir que el joc és, en realitat, un dels millors contextos, si no el millor, per a realitzar la intervenció logopèdica.

L'autèntic treball tècnic i específic del logopeda serà aconseguir introduir tècniques i estratègies en eixe context de joc per a aconseguir l'objectiu de la intervenció, la rehabilitació del llenguatge, i ajustar el seu "rol" com a professional (2) .Podríem dir que "el xiquet està jugant, però el logopeda està intervenint", de manera que les activitats i els estímuls no són ni atzarosos ni casuals. El professional deu, a partir d'eixe joc motivador i d'interés per al xiquet, proporcionar oportunitats per a l'estimulació dels objectius de la intervenció.

Una excel·lent forma de detectar una bona pràctica en la intervenció logopèdica a través del joc és confirmar si el professional especifica els objectius per a eixes tasques de joc i informa la família de quins són estos. Podrien servir com a exemple d'objectius en distintes edats i xiquets els següents: en jocs funcionals i de construcció deixar peces fora de l'abast per a provocar gestos de petició (3) (4) , en jocs simbòlics provocar la producció de combinacions subjecte-verb o en jocs "de regles" seleccionar objectius de paraules que continguen el fonema /s/ en posició de final de síl·laba.

I un altre criteri significatiu és si la intervenció i l'estimulació fa partícip a la família i a l'entorn tant de la presa de decisions com de les activitats i estratègies d'intervenció. És el que denominem Planificació Centrada en la Família, un enfocament en què el professional consulta, assessora i supervisa la família amb l'objectiu de proporcionar-li ferramentes i estratègies que possibiliten l'estimulació del llenguatge en els contextos naturals i situacions espontànies. (5) (6)

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

D. José Antonio Calvo Expósito. Diplomat Universitari en Logopèdia. Logopeda col·legiat 28/0213. Prof. Aso. Grau en Logopèdia UCLM. Logopeda Centro Alpadif Rivas

 

Referències en el text:

(1) (ENLLAÇ EXTERN)  Lillard, A. S., Lerner, M. D., Hopkins, E. J., Dore, R. A., Smith, E. D., &Palmquist, C. M. (2013). The impact of pretend play on children’s development: A review of the evidence. Psychological bulletin, 139,1–34.

(2) Weitzman, E., & Greenberg, J. (2002). Learning Language and Loving It: A guide to promoting children’s social, language, and literacy development in early childhood settings (2nd ed.). Toronto: The Hanen Centre.

(3) Wetherby, A. M., & Woods, J. J. (2006). Early social interaction project for children with autism spectrum disorders beginning in the second year of life a preliminary study. Topics in Early Childhood Special Education, 26(2), 67-82.

(4) Braddock, B. A., & Armbrecht, E. S. (2016). Symbolic communication forms in young children with Autism Spectrum Disorder. Communication Disorders Quarterly, 37(2), 67-76.

(5) García-Sánchez, F.A., Escorcia, C. T., Sánchez-López, M.C., Orcajada, N. & Hernández-Pérez, E. (2014).  (ENLLAÇ EXTERN PDF. TAMANY 3,20MB) Atención Temprana centrada en la familia. Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 45(3), 6-24.

(6) Heras Mínguez, G. d. l., & Rodríguez García, L. (2015). Guía de intervención logopédica en las dislalias: Gema de las Heras Mínguez, Lidia Rodríguez García (1ª ed.). Madrid: Síntesis

TARTAMUDESA INFANTIL: COMPRENDRE I INTERVINDRE

Xiqueta de 4 anys i 5 mesos, va començar a parlar molt prompte(sobre els 16 mesos), sempre molt bé.  A principis d'estiu va començar a tartamudejar molt poc, al principi no li vam donar ni importància, només amb el "que" i en situacions d'ansietat. El pitjor va arribar fa un mes, de sobte, d'un dia per a un altre va començar a fer-ho en qualsevol situació, amb tots els "ques", inclús després de l'episodi que-que-que-que... es queda com sense veu i comença parlant en veu baixa. La portem a dos pediatres, ambdós coincidixen en que és quelcom temporal, i està sent portada una logopeda. La primera sessió va ser a finals d'agost i va estar 1-2 setmanes molt bé, ja no ho feia, però després de la tercera sessió la setmana passada va tornar arrere, torna a fer-ho i esta vegada se li nota a la xiqueta que ho passa malament, sobretot en dos situacions que la veritat ens van deixar molt preocupades: -Una nit després d'intentar dir-nos quelcom no ho va aconseguir, i va començar a donar-se colpets en el cap dient: oish, veu ix!!!- Hui al matí, a l'alçar-se, va intentar comptar-me quelcom i, una altra vegada, no ho va aconseguir. Se'm va abraçar i es va posar a plorar. Després de tot açò, una es posa a googlear, i clar veus mil coses... que si és normal, que si és preocupant, que si necessita logopeda... i ara llig que és contraproduent portar-la al logopeda perquè la fa conscient del seu problema i açò ajudaria a cronificar la tartamudesa, és açò cert? millor deixar-la? Nosaltres l'escoltem, no la corregim, cantem, llegim contes... Cal dir també que la xiqueta conviu amb un nebot de 17 mesos, el pediatre i la seua professora atribuïxen este episodi a la seua responsabilitat amb el xiquet, que se sent responsable del seu atenció.

Benvolguda "mamà":

Abans de res desitjaria fer-te arribar tot el meu suport i comprensió.

Deixa'm que et diga que cada pas que em descrius forma part de l'habitual esdevindre de la família d'un xiquet que comença amb les seues primeres disfluències; tant en el que es referix al propi procés de la parla, com per la confusió generada pels especialistes. Però anem per passos.

El primer de tot, voldria dir-te que portar a la teua filla al logopeda, així com entendre i normalitzar la situació a casa ajudarà a millorar el procés. Negar-ho o amagar-ho només ho complicarà més. Els consells del logopeda sobre com interactuar amb ella, com dialogar, que fer o no fer, i algunes qüestions més tècniques sobre la forma de parlar a casa, ajudaran des de les primeres setmanes (1).

El fet de "atascarse" sempre en la paraula "que" podria atendre a un procés habitual en els xiquets que tartamudegen: les sustitucions (2). Amb estes els xiquets retarden o eviten les disfluències, perquè ells poden sentir prop de mig segon abans de tartamudejar, temps suficient per a buscar una estratègia compensatòria. En el cas dels xiquets sol ser l'ús d'una mateixa paraula o crossa, en este cas "que". I com a més, els xiquets ho fan a l'inici de la fonació, és a dir, de la frase, ens poden arribar a passar desapercebudes, perquè solen ser monosíl·labs del tipus: "que, perquè, pero..." Encara que, podem observar també, que amb el temps acaben tartamudejant inclós la pròpia crossa.

Per un altre costat m'agradaria també explicar-te que estos processos són variables (3), molt variables. Les persones adultes que tartamudegen, i els xiquets també, no ho fan sempre, ni tampoc en igualtat de condicions. Per això és normal que hui tartamudege i demà ja no, o bé que ara ho faça amb més intensitat que fa unes hores. Açò, ben sovint, confon la gent, perquè entenen que la tartamudesa ha d'estar sempre present i, si no és així, es tractarà d'una qüestió nerviosa.

Si bé és cert, que inclús dins d'esta "variabilitat" és possible observar en la clínica als xiquets que comencen a tartamudejar presentant certs "patrons". Per exemple, observem que molts d'ells presenten cicles molt ràpids de remissió o de crisi, (a diferència de la tartamudesa adulta), sent estos cicles d'aproximadament 7 o 15 dies de duració. D'ací que la teua filla no ho faça durant dos setmanes, i de sobte, torna a tartamudejar.

Quant a la informació contradictòria que reps, sobre com actuar o si fer tractament o no, deixa'm explicar-te amb calma. Segurament es dega al fet de que, actualment, el procedir davant de la tartamudesa està canviant radicalment. Abans s'actuava de manera completament diferent de l'actual. Fa anys es considerava que la tartamudesa era un problema psicològic, probablement causat per la pressió de l'entorn, d'ací el fet de que no s'actuara, no es parlara amb el xiquet, etc. Existia la "creencia"de que els xiquets es feien "tartamudos" quan se'ls començava a tractar com tal (4) i, per tant, "se feien conscients". Hui sabem que no és així. Alguns xiquets manifesten consciència de la seua dificultat al parlar des de les seues primeres disfluències (5), segurament aquells en què les disfluències són per motius motrius i no lèxics, és a dir, no estan guanyant temps per a trobar la paraula, sinó que els seus músculs no responen adequadament. És totalment involuntari. D'ací que la teua xiqueta plore, es colpege o use crosses. Per això és de vital importància treballar prompte amb ells. Però, desgraciadament, aquelles teories encara permancen molt presents en la societat i en algunes especialitats en què la tartamudesa no és objecte directe d'atenció i per tant, no es realitzen actualitzacions freqüents. D'ací la importància de difondre i actualitzar sobre tartamudesa.

Espere haver aclarit els teus dubtes i contradiccions. Continua amb el teu logopeda, col·labora en tot el que este et sol·licite. Recolza a la teua filla, i si contínua tartamudejant, feix entendre als altres que ella només necessita un poc més de temps per a parlar.

 

Per al col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dª Raquel Escobar Díaz, Logopeda col·legiada nº 15/0338, especialista en tartamudesa. Cap del servici de Logopèdia del Centre Mèdic El Castro i Coordinadora de l'àrea de logopèdia d'ADAH SLP

Raquel Escobar
Raquel Escobar

 

 

 

 

 

 

 

 

Referències de l'Article:

(1) C. Oliveira et All (2010) Orientação familiar e seus efeitos na gagueira infantile. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiología. 2010;15(1)115-124

(2) B. Guitar, (2013) Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment. Lippincott Williams & Wilkins

(3) J. S. Yaruss (1997) Clinical implications of situational variability in preschool children who stutter. Journal of Fluency Disorders, volue 22, Issue 3, 1997, Pg.187-203.

(4) M. Johnson w. et all, (1959) The onset of stuttering. Minneapolis: University of Minesota Press.

(5) R. Escobar y M. Pérez Pereira (2016) Estudio de la conciencia de tartamudez y comportamientos secundarios en niños de 2 a 6 años. Poster presentado en el XXX Congreso Internancional AELFA-IF /CLPV, 1 de julio 2016.

 

Bibliografia complementària:

Alfonso Salgado Ruiz. (2009). Prevención de la tartamudez desde el campo médico. Apuntes para una guía para pediatras. Boletín de A.E.L.F.A. Abril, 15 - 22. 

Alm, P. A. (2004). Stuttering and the basal ganglia circuits: a critical review of possible relations. Journal of communication disorders, 37(4), 325-369.

Alm, P. A. (2006). Stuttering and sensory gating: A study of acoustic startle prepulse inhibition. Brain and language, 97(3), 317-321.

Chang et All. (2008) Brain Anatomy Differences in Childhood Stuttering. NeuroImage Volume 39, Issue 3, 1 February 2008, Pages 1333–1344.

Craig-McQuaide A, Akram H, Zrinzo L and Tripoliti E (2014). A review of brain circuitries involved in stuttering. Front. Hum. Neurosci. 8:884.

Freeman, F. J., & Ushijima, T. (1978). Laryngeal muscle activity during stuttering. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 21(3), 538-562

Kell, C. A., Neumann, K., von Kriegstein, K., Posenenske, C., von Gudenberg, A. W., Euler, H., & Giraud, A. L. (2009). How the brain repairs stutteringBrain, awp185.

Leal, Junqueira Bohnen y Escobar. (2015) Nuevos Desafíos en el Tratamiento de la Tartamudez. Logopedia.mail, 70.

Martin Sommer. (2014) Neurología de la Tartamudez. Revista Mente y Cerebro, 66.

Morejón, A. R. (2000). Intervención temprana en tartamudez: criterios para tomar decisiones. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 20(3), 136-150.

Neuropsychology of Stuttering, (1993) ed. Einer Boberg.

Sangorrín. (2005) Tartamudez o disfemia. Rev. de Neurología

Yairi, E., & Ambrose, N. G. (1999). Early Childhood Stuttering Persistency and Recovery Rates. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 42(5), 1097-1112.

Yairi, E., Ambrose, N. G., Paden, E. P., & Throneburg, R. N. (1996). Predictive factors of persistence and recovery: Pathways of childhood stuttering. Journal of communication disorders, 29(1), 51-77.

Yairi, E. (2013). Defining stuttering for research purposes. Journal of fluency disorders, 38(3), 294-298.

Journal of Fluency Disorders, Revista de la International Fluency Associatión.

www.asha.org: Diferencias entre disfluencias típicas y tartamudez: (American Speech-Language Hearing Association). Información adaptada de Coleman 2010. Enlace externo: http://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Childhood-Fluency-Disorders/Characteristics-of-Typical-Disfluency-and-Stuttering/

 

 

TARTAMUDEZ INFANTIL: COMPRENDER E INTERVENIR

Niña de 4 años y 5 meses, empezó a hablar muy temprano (sobre los 16 meses), siempre muy bien. Pues a principios de verano empezó a tartamudear muy poco, de echo no le dimos ni importancia, solo con el "que" y en situaciones de ansiedad. Lo peor llegó hace un mes, de repente, de un día para otro empezó a hacerlo en cualquier situación, con todos los "ques", incluso después del episodio que-que-que-que... se queda como sin voz y empieza hablando en voz baja. La llevamos a dos pediatras, ambos coinciden en que es algo temporal, y está siendo llevada a una logopeda. La primera sesión fue a finales de agosto y estuvo 1-2 semanas muy bien, ya no lo hacía, pero tras la tercera sesión la semana pasada volvió atrás, vuelve a hacerlo y esta vez se le nota a la niña que lo pasa mal, sobre todo en dos situaciones que la verdad nos dejaron muy preocupadas:  -Una noche tras intentar decirnos algo no lo consiguió, y empezó a darse golpecitos en la cabeza diciendo: oish, voz sale!!!  - Hoy por la mañana, al levantarse, intentó contarme algo y, otra vez, no lo logró. Se me abrazó y se puso a llorar.  Tras todo esto, una se pone a googlear, y claro ves mil cosas... que si es normal, que si es preocupante, que si necesita logopeda... y ahora leo que es contraproducente llevarla al logopeda porque la hace consciente de su problema y esto ayudaría a cronificar la tartamudez, ¿es esto cierto? ¿mejor dejarla?  Nosotros la escuchamos, no la corregimos, cantamos, leemos cuentos...  Cabe decir también que la niña convive con un sobrino de 17 meses, el pediatra y su profesora atribuyen este episodio a su responsabilidad con el niño, que se siente responsable de su cuidado.

Querida “mamá”:

Antes de nada desearía hacerte llegar todo mi apoyo y comprensión.

Déjame que te diga que cada paso que me describes forma parte del habitual devenir de la familia de un niño que comienza con sus primeras disfluencias;  tanto en lo que se refiere al propio proceso del habla, como por la confusión generada por  los especialistas. Pero vayamos por pasos.

Lo primero de todo, quisiera decirte que llevar a tu hija al logopeda, así como entender y normalizar la situación en casa ayudará a mejorar el proceso. Negarlo o esconderlo sólo lo complicará más. Los consejos del logopeda  sobre como interactuar con ella, como dialogar, que hacer o no hacer, y algunas cuestiones más técnicas sobre la forma de hablar en casa, ayudarán desde las primeras semanas1.

El hecho de “atascarse” siempre en la palabra “que” podría atender a un proceso habitual en los niños que tartamudean: las sustituciones2. Con éstas los niños retardan o evitan las disfluencias, pues ellos pueden sentir cerca de  medio segundo antes que van a tartamudear, tiempo suficiente para buscar una estrategia compensatoria. En el caso de los niños suele ser el uso de una misma palabra o muletilla, en este caso “que”. Y como además, los niños lo hacen al inicio de la fonación, es decir, de la frase, nos pueden llegar a pasar desapercibidas, pues suelen ser monosílabos del tipo: “que, pues, pero…” Aunque, podemos observar también, que con el tiempo terminan tartamudeando incluso la propia muletilla.

Por otro lado me gustaría también explicarte que estos procesos son variables3, muy variables. Las personas adultas que tartamudean, y los niños también, no lo hacen siempre, ni tampoco en igualdad de condiciones. Por eso es normal que hoy tartamudee y mañana ya no, o bien que ahora  lo haga con más   intensidad  que hace unas horas. Esto, con frecuencia, confunde a la gente, pues entienden que la tartamudez debe estar siempre presente y, de no ser  así,  se tratará de una cuestión nerviosa.  

Si bien es cierto, que aun dentro de esta “variabilidad” es posible observar en la clínica a  los niños que comienzan a tartamudear presentando ciertos “patrones”. Por ejemplo,  observamos que muchos de ellos presentan ciclos muy rápidos de remisión o de crisis, (a diferencia de la tartamudez adulta), siendo estos ciclos de aproximadamente 7 o 15 días de duración. De ahí que tu hija no lo haga durante dos semanas, y de pronto, vuela a tartamudear.

En cuanto a la información contradictoria que recibes, sobre como actuar o si hacer tratamiento o no, déjame explicarte con calma. Seguramente se deba al hecho de que, actualmente, el proceder ante la  tartamudez está cambiando radicalmente. Antes se actuaba de manera completamente diferente a la actual. Hace años se consideraba que la tartamudez era un problema psicológico, probablemente causado por la presión del  entorno, de ahí el hecho de que no se actuara, no se hablara con el niño, etc. Existía la “creencia”de que los niños se hacían “tartamudos” cuando se les comenzaba a tratar como tal4 y,  por tanto, “se hacían conscientes”.

Hoy sabemos que no es así. Algunos niños manifiestan conciencia de su dificultad al hablar desde sus primeras disfluencias5, seguramente aquellos en que las disfluencias son por motivos motrices  y no léxicos, es decir, no están ganando tiempo para encontrar la palabra, sino que sus músculos no responden adecuadamente. Es totalmente involuntario.  De ahí que tu niña llore, se golpee o use muletillas.  Por eso es de vital  importancia  trabajar tempranamente con ellos.  Pero, desgraciadamente,  aquellas teorías todavia permancen muy presentes en la sociedad y en algunas especialidades en las que la tartamudez no es  objeto directo de atención y por tanto, no se realizan actualizaciones frecuentes. De ahí la importancia de difundir y actualizar sobre tartamudez.

Espero haber aclarado tus dudas y contradicciones. Continúa con tu logopeda, colabora en todo lo que éste te solicite. Apoya a tu hija, y si continua tartamudeando, haz entender a los demás que ella sólo necesita un poco más de tiempo para hablar.

 

Para el Colegio de logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dña. Raquel Escobar Díaz, Logopeda Colegiada nº 15/0338 especialista en tartamudez. Jefe del servicio de Logopedia del Centro Médico El Castro y Coordinadora del área de logopedia de ADAH SLP

Raquel Escobar
Raquel Escobar

 

 

 

 

 

 

 

Referencias del artículo:

(1) C. Oliveira et All (2010) Orientação familiar e seus efeitos na gagueira infantile. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiología. 2010;15(1)115-124

(2) B. Guitar, (2013) Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment. Lippincott Williams & Wilkins

(3) J. S. Yaruss (1997) Clinical implications of situational variability in preschool children who stutter. Journal of Fluency Disorders, volue 22, Issue 3, 1997, Pg.187-203.

(4) M. Johnson w. et all, (1959) The onset of stuttering. Minneapolis: University of Minesota Press.

(5) R. Escobar y M. Pérez Pereira (2016) Estudio de la conciencia de tartamudez y comportamientos secundarios en niños de 2 a 6 años. Poster presentado en el XXX Congreso Internancional AELFA-IF /CLPV, 1 de julio 2016.

 

Bibliografía complementaria:

Alfonso Salgado Ruiz. (2009). Prevención de la tartamudez desde el campo médico. Apuntes para una guía para pediatras. Boletín de A.E.L.F.A. Abril, 15 - 22. . 

Alm, P. A. (2004). Stuttering and the basal ganglia circuits: a critical review of possible relations. Journal of communication disorders, 37(4), 325-369.

Alm, P. A. (2006). Stuttering and sensory gating: A study of acoustic startle prepulse inhibition. Brain and language, 97(3), 317-321.

Chang et All. (2008) Brain Anatomy Differences in Childhood Stuttering. NeuroImage Volume 39, Issue 3, 1 February 2008, Pages 1333–1344.

Craig-McQuaide A, Akram H, Zrinzo L and Tripoliti E (2014). A review of brain circuitries involved in stuttering. Front. Hum. Neurosci. 8:884.

Freeman, F. J., & Ushijima, T. (1978). Laryngeal muscle activity during stuttering. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 21(3), 538-562

Kell, C. A., Neumann, K., von Kriegstein, K., Posenenske, C., von Gudenberg, A. W., Euler, H., & Giraud, A. L. (2009). How the brain repairs stutteringBrain, awp185.

Leal, Junqueira Bohnen y Escobar. (2015) Nuevos Desafíos en el Tratamiento de la Tartamudez. Logopedia.mail, 70.

Martin Sommer. (2014) Neurología de la Tartamudez. Revista Mente y Cerebro, 66.

Morejón, A. R. (2000). Intervención temprana en tartamudez: criterios para tomar decisiones. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 20(3), 136-150.

Neuropsychology of Stuttering, (1993) ed. Einer Boberg.

Sangorrín. (2005) Tartamudez o disfemia. Rev. de Neurología

Yairi, E., & Ambrose, N. G. (1999). Early Childhood Stuttering Persistency and Recovery Rates. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 42(5), 1097-1112.

Yairi, E., Ambrose, N. G., Paden, E. P., & Throneburg, R. N. (1996). Predictive factors of persistence and recovery: Pathways of childhood stuttering. Journal of communication disorders, 29(1), 51-77.

Yairi, E. (2013). Defining stuttering for research purposes. Journal of fluency disorders, 38(3), 294-298.

Journal of Fluency Disorders, Revista de la International Fluency Associatión.

www.asha.org: Diferencias entre disfluencias típicas y tartamudez: (American Speech-Language Hearing Association). Información adaptada de Coleman 2010. Enlace externo: http://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Childhood-Fluency-Disorders/Characteristics-of-Typical-Disfluency-and-Stuttering/