Archivo de la etiqueta: Metodología

COM EL NOSTRE LOGOPEDA ATÉN TOTES LES NECESSITATS DEL NOSTRE FILL AMB TEA?

Al nostre germà li han dit que té un trastorn de l'espectre autista i necessita tot tipus d'atencions perquè li afecta en moltes coses. Volem aprofitar este canal per a preguntar si realment el seu logopeda pot atendre'l de manera global o a quants especialistes més ho tindrien de portar els meus pares. No és marejar-lo massa? I com s'organitzen per a no repetir-li els exercicis? Jo no vull que perden el temps amb ell i m'agradaria que no es deixaren cap cosa sense atendre.

Els Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA) impliquen dificultats en tres àrees: comunicació i llenguatge, habilitats socials i flexibilitat cognitiva. Per tant una apropiada intervenció en TEA sempre haurà d'incloure al professional especialista en comunicació i llenguatge: el logopeda. D'altra banda, l'existència de dificultats en habilitats socials i flexibilitat cognitiva haurien de ser abordades des de la professió regulada pertinent: la psicologia. Per definició almenys estos dos perfils professionals sempre han d'intervindre en el que cridarem Grup de Suport.

No obstant això, al voltant d'estos símptomes que definixen els TEA és possible trobar altres necessitats de suport i certa comorbilidad: discapacitat intel·lectual, fites de desenvolupament per darrere del normotípic, molta sensibilitat o poc ant determinats estímuls sensorials, dificultats motores... la qual cosa pot fer recomanable que hàgem d'incorporar al grup de suport altres suports professionals com a fisioterapeutes o terapeutes ocupacionals.

Per tant, la resposta a la pregunta concreta que planteges és que el logopeda és imprescindible en una intervenció en tots els casos de TEA per definició, però no suficient, havent d'existir almenys la presència del psicòleg infantil, i podent ser recomanable altres perfils professionals depenent d'altres necessitats de suport.

La freqüència i intensitat amb què es proporcionen estos suports i en quins contextos, és el que realment sol generar grans dubtes.

L'edat aproximada de detecció de TEA sol estar al voltant dels 18 - 24 mesos, i immediatament ha de realitzar-se una avaluació per part d'un equip multidisciplinari d'Atenció Primerenca (que precisament estarà compost, almenys, per logopeda i psicòleg) i amb la màxima celeritat començar la intervenció logopèdica i d'estimulació psicológica.

Els objectius concrets logopèdics són tan variables com les capacitats que trobem en el xiquet: en xiquets preverbals (no utilitzen encara paraules) i sense un ús intencional o freqüent d'altres formes de comunicació pot ser recomanable començar entrenant l'ús d'estos Gestos Naturals (assenyalar, entregar objectes...) com a primera forma de comunicació, en xiquets amb una limitada capacitat verbal potser podrà ser recomanable un sistema Bimodal on la "pronunciació" s'acompanye de signes, o en altres pot ser moment de prioritzar el llenguatge verbal. Convé recordar que l'ús de qualsevol sistema de comunicació augmentatiu o alternatiu MAI FRENA el desenvolupament del llenguatge oral, al contrari, propícia el seu desenvolupament. (1)

La intervenció "tradicional" i la distribució habitual en els equips d'atenció primerenca sol consistir en un nombre de sessions (2-3 per setmana) de 30 o 45 minuts on el professional utilitza distintes estratègies per a afavorir el desenvolupament del llenguatge. És molt important remarcar que la intervenció no són únicament eixes sessions, sinó tot el que haurien de propiciar quant a estimulació. És el que cridem Intervenció Centrada en la Família i en Contextos Naturals (2) (3) . Què significa exactament açò? Que el professional, durant eixes sessions, ha de realitzar l'estimulació específica amb el xiquet, i a més ensenyar a la família com jugar i estimular la comunicació i el llenguatge.

Es tracta de convertir els pares en "terapeutes"?

Rotundament no, els pares han de ser sempre pares, mai professionals, però podran traslladar l'estimulació i les tècniques que dissenya i planifica el professional als entorns naturals i a les activitats de la vida diària, ja que són ells i no el professional els que estaran presents. Per exemple, el professional pot ensenyar a utilitzar un signe per a demanar "creïlles fregides" en un entorn estructurat (p.e. situació de joc en el centre d'atenció primerenca) en presència dels pares i ensenyar-los a generalitzar eixe ús a casa, en la cafeteria o en el parc.

Seria a més desitjable que una part de la intervenció "presencial" del professional es realitzara precisament en estos contextos naturals. És una tendència emergent, no exempta de certes dificultats logístiques, però que pot servir-nos de referència com a criteri de bona pràctica.

Però açò és molt poc de temps d'estimulació?

Una referència en bones pràctiques és el text publicat per la National Council of Research (4), en la que es recomana una intensitat d'al voltant de 25 hores setmanals. Hi ha models d'intervenció que precisament proposen realitzar sessions intensives d'unes 6-7 hores diàries, 5 dies a la setmana (no exemptes de crítiques tant per determinades estratègies aversives com per certes dificultats per a generalitzar els aprenentatges a altres contextos) . És important aclarir que la proposta de 25 hores setmanes de la NCR no es referix que un professional aplic de manera directa estratègies de forma continuada eixa quantitat de temps, sinó que el xiquet tinga suficients situacions en què puga "prácticar" i desenvolupar estes capacitats. En paraules de Robert A. McWilliams "la intervenció és el que succeïx fora de les sessions d'intervenció".

Com l'equip Alanda proposa: "1 + 2 = 12" (5). És a dir, un professional més dos papàs igual a dotze hores d'estimulació, la qual cosa no és una fórmula matemàtica sinó una metàfora de com un bon equip estarà conformat per professionals amb un rol d'assessor i conductor, i uns pares que han de continuar sent pares però també formar part de l'estimulació i saber com actuar en el dia a dia del xiquet.

És més important la qualitat de la intervenció i la coordinació de les mateixes que la quantitat de teràpies o professionals.

A esta "ecuació" és imprescindible afegir-li un tercer element: els professionals educatius. Un context fonamental en el xiquet és l'escola. És fonamental que els professors i suports específics educatius (mestre de pedagogia terapèutica, mestre en Audició i Llenguatge-AL, integrador social, professor d'aula preferent TGD...) entren dins d'este "grup de suport" des del seu marc, l'escola, i el seu enfocament, l'educatiu, que sempre són complementaris i necessaris i en cap cas excloents. Que un xiquet reba suport de logopèdia no significa que no necessite suport de AL ni viceversa: ambdós són necessaris i complementaris.

Si a tota l'estimulació supervisada que rep el xiquet en les situacions naturals amb la seua família i entorn sumem la que pot rebre en el context de l'escola obtenim el resultat que busquem. Però és cert que per a açò és imprescindible una coordinació real i contínua de professionals i centres educatius, i que els professionals d'estos dos àmbits no sols prenguen decisions i es coordinen en el despatx, sinó que compartisquen contextos d'intervenció. És a dir, que el logopeda puga també intervindre en l'escola. Per a açò últim encara fa falta canviar algunes concepcions rígides i resilients d'alguns contextos, però estem en el bon camí.

Finalment, molt important, estos suports de psicologia i logopèdia en una majoria de casos és important mantindre durant el temps que siga necessari en funció de les necessitats, i no ha de finalitzar per un criteri "cronológic" a l'arribar als 6 anys per haver acabat l'etapa de "atenció primerenca".

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

D. José Antonio Calvo Expósito. Diplomat Universitari en Logopèdia. Logopeda col·legiat 28/0213. Prof. Aso. Grau en Logopèdia UCLM. Logopeda Centro Alpadif Rivas

 

Referències en el text:

(1) (Enllaç extern) Romski, M., Sevcik, R. A. (2005). Augmentative communication and early intervention: Myths and realities. Infants Young Children, 18(3), 174-185

 (2) (Enllaç extern a descàrrega directa, tamany 78,4KB) Tamarit J. (2009) Atención Temprana Avanzando Hacia un Modelo Inclusivo Orientado a la Calidad De Vida Familiar y al Desarrollo de Competencias Personales Significativas Tanto en Los Niños y Niñas Como en sus Familias, FEAPS. http://www.feaps.org/archivo/centro-documental/doc_download/134-avanzando-hacia-un-modelo-inclusivo-orientado-a-la-calidad-de-vida-familiar-y-.html

(3)(Enllaç extern video YOUTUBE)“Avances en la transformación de servicios de atención temprana”  https://www.youtube.com/watch?v=RWJMCTuIgjA&index=1&list=PLRHZ-eoBzKZq7wPCyTvWE6V5JfNyxHncz

(4) Prácticas Basadas en Evidencia. FPG Child Development Institute at University of North Carolina at Chapel Hill.  (Enllaç extern) http://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices

(5) Escribano Burgos, L.; Castillo Ruiz,L.; Aranda Lozano, M. “MODELO ALANDA 1 + 2 = 12 Un modelo de atención en contexto natural” Asociación Alanda (Enllaç extern, tamany 701 KB) http://www.asociacionalanda.org/pdf/aetapi_modelo.pdf

¿CÓMO NUESTRO LOGOPEDA ATIENDE TODAS LAS NECESIDADES DE NUESTRO HIJO CON TEA?

A nuestro hermano le han dicho que tiene un trastorno del espectro autista y necesita todo tipo de atenciones porque le afecta en muchas cosas. Queremos aprovechar este canal para preguntar si realmente su logopeda puede atenderlo de manera global o a cuántos especialistas más lo tendrían que llevar mis padres. ¿No es marearlo demasiado? ¿Y cómo se organizan para no repetirle los ejercicios? Yo no quiero que pierdan el tiempo con él y me gustaría que no se dejaran ninguna cosa sin atender.

Los Trastornos del espectro del Autismo (TEA) implican dificultades en tres áreas: comunicación y lenguaje, habilidades sociales y flexibilidad cognitiva. Por tanto una apropiada intervención en TEA siempre deberá incluir al profesional especialista en comunicación y lenguaje: el logopeda. Por otra parte, la existencia de dificultades en habilidades sociales y flexibilidad cognitiva deberían ser abordadas desde la profesión regulada pertinente: la psicología. Por definición al menos estos dos perfiles profesionales siempre deben intervenir en lo que vamos a llamar Grupo de Apoyo.

Sin embargo, alrededor de estos síntomas que definen los TEA es posible encontrar otras necesidades de apoyo y cierta comorbilidad: discapacidad intelectual, hitos de desarrollo por detrás de lo normotípico, mucha sensibilidad o poca ante determinados estímulos sensoriales, dificultades motoras… lo cual puede hacer recomendable que debamos incorporar al grupo de apoyo otros apoyos profesionales como fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales.

Por tanto, la respuesta a la pregunta concreta que planteas es que el logopeda es imprescindible en una intervención en todos los casos de TEA por definición, pero no suficiente, debiendo existir al menos la presencia del psicólogo infantil, y pudiendo ser recomendable otros perfiles profesionales dependiendo de otras necesidades de apoyo.

La frecuencia e intensidad con la que se proporcionan estos apoyos y en qué contextos, es lo que realmente suele generar grandes dudas.

La edad aproximada de detección de TEA suele estar alrededor de los 18 – 24 meses, e inmediatamente debe realizarse una evaluación por parte de un equipo multidisciplinar de Atención Temprana (que precisamente estará compuesto, al menos, por logopeda y psicólogo) y con la máxima celeridad comenzar la intervención logopédica y de estimulación psicológica.

Los objetivos concretos logopédicos son tan variables como las capacidades que encontremos en el niño: en niños pre-verbales (no utilizan aún palabras) y sin un uso intencional o frecuente de otras formas de comunicación puede ser recomendable comenzar entrenando el uso de estos Gestos Naturales (señalar, entregar objetos…) como primera forma de comunicación, en niños con una limitada capacidad verbal quizá pueda ser recomendable un sistema Bimodal donde la “pronunciación” se acompañe de signos, o en otros puede ser momento de priorizar el lenguaje verbal. Conviene recordar que el uso de cualquier sistema de comunicación aumentativo o alternativo NUNCA FRENA el desarrollo del lenguaje oral, al contrario, propicia su desarrollo.(1)

La intervención “tradicional” y la distribución habitual en los equipos de atención temprana suele consistir en un número de sesiones (2-3 por semana) de 30 o 45 minutos donde el profesional utiliza distintas estrategias para favorecer el desarrollo del lenguaje. Es muy importante remarcar que la intervención no son únicamente esas sesiones, sino todo lo que deberían propiciar en cuanto a estimulación. Es lo que llamamos Intervención Centrada en la Familia y en Contextos Naturales (2)(3). ¿Qué significa exactamente esto? Que el profesional, durante esas sesiones, debe realizar la estimulación específica con el niño, y además enseñar a la familia cómo jugar y estimular la comunicación y el lenguaje.

¿Se trata de convertir a los padres en “terapeutas”?

Rotundamente no, los padres deben ser siempre padres, nunca profesionales, pero van a poder trasladar la estimulación y las técnicas que diseña y planifica el profesional a los entornos naturales y a las actividades de la vida diaria, ya que son ellos y no el profesional quienes van a estar presentes. Por ejemplo, el profesional puede enseñar a utilizar un signo para pedir “patatas fritas” en un entorno estructurado (p.e. situación de juego en el centro de atención temprana) en presencia de los padres y enseñarles a generalizar ese uso en casa, en la cafetería o en el parque.

Sería además deseable que una parte de la intervención “presencial” del profesional se realizara precisamente en estos contextos naturales. Es una tendencia emergente, no exenta de ciertas dificultades logísticas, pero que puede servirnos de referencia como criterio de buena práctica.

Pero ¿esto es muy poco tiempo de estimulación?

Una referencia en buenas prácticas es el texto publicado por la National Council of Research(4), en la que se recomienda una intensidad de alrededor de 25 horas semanales. Existen modelos de intervención que precisamente proponen realizar sesiones intensivas de unas 6-7 horas diarias, 5 días a la semana (no exentas de críticas tanto por determinadas estrategias aversivas como por ciertas dificultades para generalizar los aprendizajes a otros contextos). Es importante aclarar que la propuesta de 25 horas semanas de la NCR no se refiere a que un profesional aplique de manera directa estrategias de forma continuada esa cantidad de tiempo, sino que el niño tenga suficientes situaciones en las que pueda “prácticar” y desarrollar estas capacidades. En palabras de Robert A. McWilliams “la intervención es lo que sucede fuera de las sesiones de intervención”.

Como el equipo Alanda propone: “1 + 2 = 12”(5). Es decir, un profesional más dos papás igual a doce horas de estimulación, lo cual no es una fórmula matemática sino una metáfora de como un buen equipo va a estar conformado por profesionales con un rol de asesor y conductor, y unos padres que deben seguir siendo padres pero también formar parte de la estimulación y saber cómo actuar en el día a día del niño.

Es más importante la calidad de la intervención y la coordinación de las mismas que la cantidad de terapias o profesionales.

A esta “ecuación” es imprescindible añadirle un tercer elemento: los profesionales educativos. Un contexto fundamental en el niño es la escuela. Es fundamental que los profesores y apoyos específicos educativos (maestro de pedagogía terapéutica, maestro en Audición y Lenguaje-AL, integrador social, profesor de aula preferente TGD…) entren dentro de este “grupo de apoyo” desde su marco, la escuela, y su enfoque, el educativo, que siempre son complementarios y necesarios y en ningún caso excluyentes. Que un niño reciba apoyo de logopedia no significa que no necesite apoyo de AL ni viceversa: ambos son necesarios y complementarios.

Si a toda la estimulación supervisada que recibe el niño en las situaciones naturales con su familia y entorno sumamos la que puede recibir en el contexto de la escuela obtenemos el resultado que buscamos. Pero es cierto que para esto es imprescindible una coordinación real y continua de profesionales y centros educativos, y que los profesionales de estos dos ámbitos no solo tomen decisiones y se coordinen en el despacho, sino que compartan contextos de intervención. Es decir, que el logopeda pueda también intervenir en la escuela. Para esto último aún hace falta cambiar algunas concepciones rígidas y resilientes de algunos contextos, pero estamos en el buen camino.

Por último, muy importante, estos apoyos de psicología y logopedia en una mayoría de casos es importante mantenerlos durante el tiempo que sea necesario en función de las necesidades, y no debe finalizar por un criterio “cronológico” al llegar a los 6 años por haber terminado la etapa de “atención temprana”.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

D. José Antonio Calvo Expósito. Diplomado Universitario en Logopedia. Logopeda colegiado 28/0213. Prof. Aso. Grado en Logopedia UCLM. Logopeda Centro Alpadif Rivas

-----------------

Referencias en el texto:

(1) (Enlace externo) Romski, M., Sevcik, R. A. (2005). Augmentative communication and early intervention: Myths and realities. Infants Young Children, 18(3), 174-185

 (2) (Enlace externo a descarga directa, tamany 78,4KB) Tamarit J. (2009) Atención Temprana Avanzando Hacia un Modelo Inclusivo Orientado a la Calidad De Vida Familiar y al Desarrollo de Competencias Personales Significativas Tanto en Los Niños y Niñas Como en sus Familias, FEAPS. http://www.feaps.org/archivo/centro-documental/doc_download/134-avanzando-hacia-un-modelo-inclusivo-orientado-a-la-calidad-de-vida-familiar-y-.html

(3)(Enlace externo video YOUTUBE) “Avances en la transformación de servicios de atención temprana”  https://www.youtube.com/watch?v=RWJMCTuIgjA&index=1&list=PLRHZ-eoBzKZq7wPCyTvWE6V5JfNyxHncz

(4) Prácticas Basadas en Evidencia. FPG Child Development Institute at University of North Carolina at Chapel Hill.  (Enlace externo) http://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices

(5) Escribano Burgos, L.; Castillo Ruiz,L.; Aranda Lozano, M. “MODELO ALANDA 1 + 2 = 12 Un modelo de atención en contexto natural” Asociación Alanda (Enlace externo, tamany 701 KB) http://www.asociacionalanda.org/pdf/aetapi_modelo.pdf

 

 

¿CÓMO SABEMOS QUE ESA METODOLOGÍA ES LA MEJOR PARA NUESTRO HIJO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO?

Mi hijo tiene 7 años y hace 3 recibimos diagnóstico de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Hasta el año pasado ha recibido apoyos en el ámbito educativo y en nuestro Centro de Atención Temprana de referencia*, pero este curso finalizó ese apoyo de Atención Temprana y ha cambiado su logopeda. Nos gustaría saber  si existe algún criterio para saber si la forma de intervención que se está llevando a cabo es la correcta, ya que hemos leído y escuchado que existen distintas metodologías y enfoques.

El ámbito de los TEA es quizá donde podemos encontrar mayor variabilidad en cuanto a capacidades y necesidades de apoyo en comunicación. Podemos encontrar desde niños con un desarrollo verbal muy formal, con frases bien construidas y amplio vocabulario, pero con dificultades para saber mantener conversaciones o entender algunas funciones del lenguaje (por ejemplo la mentira o las bromas), hasta adultos cuya modalidad preferente de comunicación es el uso de gestos sencillo, con ausencia de lenguaje oral.

Esto hace muy complicado establecer unos objetivos logopédicos específicos comunes para todas las personas con TEA.

 No obstante sí contamos con algunos indicadores que nos permitirán poder identificar si el profesional respeta unos criterios éticos y profesionales:

1) Perfil profesional.  El logopeda debe estar colegiado en el Colegio Profesional de su Comunidad Autónoma, y debe contar con la Titulación Universitaria específica que habilita para el ejercicio profesional.

2) Práctica basada en la Evidencia Científica. Las Guías de Buenas prácticas (1) recomiendan el uso de:

 • Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa, cuando la modalidad oral no es funcional para la comunicación. Por ejemplo: Sistema de Comunicación Total de Benson Schaeffer, Sistema por intercambio de Símbolos (PECS), o uso de gestos naturales.
 • Estrategias de estructuración temporal, espacial y social e información por adelantado: Programa PEANA, metodología TEACCH.
 • Apoyo Conductual Positivo
 • Estrategias psicoeducativas

3) Intervención y Planificación Centrada en la Persona y en la Familia

Este enfoque recomienda implicar en la toma de decisiones a la familia y, cuando es posible, a la propia persona o alumno. Los logros están dirigidos a conseguir una mejoría en la Calidad de Vida de la persona, que se mide no solo por la reducción de  síntomas o la mejora de capacidades, sino, además,  consiguiendo una inclusión real de la persona en los distintos entornos en los que se desarrolla su vida, que ese traduce en una mayor presencia y participación.

Algunas preguntas que nos podemos hacer para saber si se está realizando el enfoque adecuado son (2) (adaptación):

 • ¿Otorga el Servicio un papel activo en el tratamiento a la familia?
 • ¿Proporciona el Servicio a la familia un programa de intervención así como una reevaluación periódica de los resultados con criterios objetivos, por escrito?
 • ¿Propone el Servicio una intervención intensiva que incluya objetivos en los entornos naturales?
 • ¿Da el programa de intervención prioridad a las habilidades de comunicación, desarrollo social y juego?
 •  ¿El Servicio cuenta con información sobre su estructura, enfoque, metodología y procedimientos?

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

 D. José Antonio Calvo Expósito, logopeda colegiado nº 28/0213. Profesor Asociado Departamento de Psicología, Grado en Logopedia Universidad de Castilla la Mancha. Logopeda Centro Alpadif-Rivas, Rivas Vaciamadrid, Madrid

-----------------

Referencias en el texto:

(1) (3) Hernández JM, Artigas-Pallarés J, Martos-Pérez J, Palacios-Antón S, Fuentes-Biggi J, Belinchón-Carmona M, et al (Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista del Instituto de Salud Carlos III). ENLACE EXTERNO: Guía de buena práctica para la detección de los trastornos del espectro autista. Rev Neurol 2005; 41: 237-45

(2) (ENLACE EXTERNO) Recomendaciones a las familias que buscan atención temprana para su hijo/a con TEA (Documento DEL Grupo de Atención Temprana de AETAPI, Noviembre de 2012).

 

 

 

COM SABEM QUE EIXA METODOLOGIA ÉS LA MILLOR PER AL NOSTRE FILL AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE DE L’AUTISME?

El meu fill té 7 anys i fa 3 rebem diagnòstic de Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) . Fins a l'any passat ha rebut suports en l'àmbit educatiu i en el nostre Centre d'Atenció Primerenca de referencia, però este curs va finalitzar eixe suport d'Atenció Primerenca i ha canviat el seu logopeda. Ens agradaria saber si hi ha algun criteri per a saber si la forma d'intervenció que s'està duent a terme és la correcta, ja que hem llegit i escoltat que hi ha distintes metodologies i enfocaments.

L'àmbit dels TEA és potser on podem trobar major variabilitat quant a capacitats i necessitats de suport en comunicació. Podem trobar des de xiquets amb un desenvolupament verbal molt formal, amb frases ben construïdes i ampli vocabulari, però amb dificultats per a saber mantindre conversacions o entendre algunes funcions del llenguatge (per exemple la mentida o les bromes), fins a adults on la modalitat preferent de comunicació és l'ús de gestos senzill, amb absència de llenguatge oral.

Açò fa molt complicat establir uns objectius logopèdics específics comuns per a totes les persones amb TEA.

No obstant sí que comptem amb alguns indicadors que ens permetran poder identificar si el professional respecta uns criteris ètics i professionals:

1) Perfil professional. El logopeda ha d'estar col·legiat en el Col·legi Professional de la seua Comunitat Autònoma, i ha de comptar amb la Titulació Universitària específica que habilita per a l'exercici professional.

2) Pràctica basada en l'Evidència Científica. Les Guies de Bones pràctiques (1) recomanen l'ús de:

 • Sistemes de Comunicació Augmentativa i Alternativa, quan la modalitat oral no és funcional per a la comunicació. Per exemple: Sistema de Comunicació Total de Benson Schaeffer, Sistema per intercanvi de Símbols (PECS) , o ús de gestos naturals.
 • Estratègies d'estructuració temporal, espacial i social i informació per avançat: Programa PEANYA, metodologia TEACCH.
 • Suport Conductual Positiu
 • Estratègies psicoeducatives

3) Intervenció i Planificació Centrada en la Persona i en la Família

Aquest enfocament recomana implicar en la presa de decisions a la família i, quan és possible, a la pròpia persona o alumne. Els èxits estan dirigits a aconseguir una millora en la Qualitat de Vida de la persona, que es mesura no sols per la reducció de símptomes o la millora de capacitats, sinó, a més, aconseguint una inclusió real de la persona en els distints entorns en què es desenvolupa la seua vida, que es traduïx en una major presència i participació.

Algunes preguntes que ens podem fer per a saber si s'està realitzant l'enfocament adequat són (2) (adaptació):

 • Atorga el Servici un paper actiu en el tractament a la família?
 • ¿Proporciona el Servici a la família un programa d'intervenció així com una reavaluació periòdica dels resultats amb criteris objectius, per escrit?
 • Proposa el Servici una intervenció intensiva que incloga objectius en els entorns naturals?
 • ¿Dóna el programa d'intervenció prioritat a les habilitats de comunicació, desenvolupament social i joc?
 • El Servici compta amb informació sobre la seua estructura, enfocament, metodologia i procediments?

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana: 

 D. José Antonio Calvo Expósito, logopeda col.legiat nº 28/0213 Professor Associat Departament de Psicologia, Grau en Logopèdia Universidad de Castilla la Mancha. Logopeda Centro Alpadif-Rivas, Rivas Vaciamadrid, Madrid

-----------------

Referències en el text:

(1) (3) Hernández JM, Artigas-Pallarés J, Martos-Pérez J, Palacios-Antón S, Fuentes-Biggi J, Belinchón-Carmona M, et al (Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista del Instituto de Salud Carlos III). Guía de buena práctica para la detección de los trastornos del espectro autista. Rev Neurol 2005; 41: 237-45

(2) (ENLLAÇ EXTERN) Recomendaciones a las familias que buscan atención temprana para su hijo/a con TEA (Documento DEL Grupo de Atención Temprana de AETAPI, Noviembre de 2012)