Archivo de la etiqueta: ortodoncia

EL MEU FILL NECESSITA LOGOPÈDIA I ORTODÒNCIA

El nostre fill xicotet té 6 anys i acudix a teràpia perquè sent més xicotet li van detectar un retard general en el seu desenvolupament. La logopeda ens va aconsellar anar a l'ortodontista perquè li avaluara la mossegada, i ens han dit que té una maloclusió classe 3. Necessita aparell però nos fa por l'actitud del nostre fill i la seua capacitat d'adaptació. A més és respirador bucal, però l'otorino ens ha dit que no observa la via nasal obstruïda ni hipertròfies o alteracions de cap tipus. És important que la logopeda comence a intervindre amb el nostre fill tot el que es referix a estes complicacions com més prompte millor o ha d'esperar que li corregisquen la dentadura amb els aparells?

La classe III d'Angle, mesioclusión o prognatisme és una alteració en l'oclusió dental, que consistix en un creixement de la mandíbula, major d'allò que s'ha esperat, posicionant-se esta per davant del maxil·lar superior.

Tindre una Classe III d'Angle a part d'alteracions purament estètiques, pot arribar a desencadenar altres dificultats funcionals com són alteracions en parla, deglució mossegar o mastegar. Totes elles derivades de l'alineació anormal de la mandíbula ja que requerixen una compensació fisiològica per la deformitat anatòmica. (1)

El creixement mandibular es dóna aproximadament en barons fins als 20 anys i en el sexe femení fins als 18, donant-se els majors canvis sobre els 13 anys d'edat. (2)

En este cas la recomanació d'acudir a un ortodontista és adequada ja que les alteracions en el creixement facial es tracten amb major eficàcia abans dels 9 anys perquè encara no s'han consolidat les sutures de maxil·Lars.

Dins del creixement mandibular cobren un paper essencial les influències biomecàniques intrínseques i estrínsecas , com poden ser la posició de la llengua i la respiració . (1)

En este cas després de la revisió de l'Otorino constatem que la respiració oral no es justifica per cap causa física i es tracta d'un hàbit inadequat o parafunció. La respiració oral sol anar associada a hipotonia facial i posició de llengua baixa, fomentant l'espenta mandibular amb la llengua, podent-se incrementar així la protusió i creixement mandibular.

La intervenció logopèdica en estos casos es realitza per mitjà de la teràpia miofuncional.

El treball del logopeda és fonamental per a l'èxit del tractament ortodóncico ja que es treballarà per a corregir la respiració i posicionament de la llengua. Hem de tindre en compte que per molt aparataje ortodóncico que es col·loque, la parafunció tornarà a desplaçar la mossegada en el moment que el dispositiu de contenció desaparega. I per tant s'espatlarà en poc de temps el costós treball que suposa un tractament ortodóncico. No podrem corregir de forma adequada l'oclusió, sense haver modificat prèviament estos hàbits per mitjà d'un tractament logopèdic.

La cronologia del tractament serà en funció del cas, en algunes ocasions és recomanable que el logopeda intervinga abans que l'ortodontista i en altres treballar junts en el mateix moment. En el cas consultat és recomanable començar primer amb tractament logopèdic.

L'adaptació a estos tractaments no sol ser complicada i té bona acceptació, més encara en un xiquet que ja ha rebut terapia.

En resum la classe III requerix tractament i control preventiu per part dels professionals adequats (ortodontista i logopeda). Quan el xiquet és xicotet es tendix a creure que li queda molt de temps de creixement, però hem de tindre en compte la conveniència d'un tractament primerenc, ja que si esta problemàtica no s'aborda de forma adequada es pot convertir en un problema esquelètic arribant a requerir intervenció quirúrgica per a la seua correcció.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana: 

Almudena Valle Sastre
Almudena Valle Sastre

Almudena Valle Sastre, logopeda, Col·legiada nº EX 06/0004

Hospital de Neurorehabilitación Casaverde (Mérida)

 

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

J. Dioses Chocano; F. Susanibar Chávez; B. D. Parra Reyes. Irene Queiroz Marchesan (coord.)(2014) Tratado de evaluación de motricidad orofacial y áreas afines. EOS.

Bartuilli, M. (coord.), Cabrera, P. y Periñán, M. (2007): Guía técnica de intervención logopédica. Terapia Miofuncional. Madrid: Síntesis.

Bigenzahn, W. Disfunciones orofaciales en la infancia (2004). Barcelona: Ars XXI .

Segovia, Mª.L. (1988). Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología. La deglución atípica. 2ª edición. Buenos Aires: Panamericana.

Zambrana, N. y Dalva L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

Referències en el text:

(1) Proffit WR. Ortodoncia. Teoría y práctica, 2da. ed. Madrid: Morby Doyma, 1994:1-12

(2) Zambrana, N. y Dalva L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

*Classe III d'Angle, mesioclusió o prognatisme:

classe III d'Angle, mesioclusión o prognatisme
Classe III d'Angle, mesioclusió o prognatisme

MI HIJO NECESITA LOGOPEDIA Y ORTODONCIA

Nuestro hijo pequeño tiene 6 años y acude a terapia porque siendo más pequeño le detectaron un retraso general en su desarrollo. La logopeda nos aconsejó ir al ortodoncista para que le evaluara la mordida, y nos han dicho que tiene una maloclusión clase 3. Necesita aparato pero nos da miedo la actitud de nuestro hijo y su capacidad de adaptación. Además es respirador bucal, pero el otorrino nos ha dicho que no observa la vía nasal obstruida ni hipertrofias o alteraciones de ningún tipo. ¿Es importante que la logopeda comience a intervenir con nuestro hijo todo lo relativo a estas complicaciones cuanto antes o debe esperar a que le corrijan la dentadura con los aparatos?

La clase III de Angle, mesioclusión ó prognatismo es una alteración en la oclusión  dental, que consiste en un crecimiento de la mandíbula, mayor de  lo esperado, posicionándose esta por delante del maxilar superior.

Tener una Clase III de Angle a parte de alteraciones puramente  estéticas, puede llegar a  desencadenar otras dificultades funcionales como son alteraciones en habla, deglución morder o masticar. Todas ellas derivadas de la alineación anormal de la mandíbula ya que requieren una compensación fisiológica por la deformidad anatómica. (1)

El crecimiento mandibular se da aproximadamente  en varones hasta los 20 años y en el sexo femenino hasta los 18, dándose los mayores cambios sobre los 13 años de edad.(2)

En este caso la recomendación de acudir a  un ortodoncista es adecuada ya que las alteraciones en el crecimiento facial se tratan con mayor eficacia antes de los 9 años pues aún no se han consolidado las suturas de maxilares. 

Dentro del crecimiento mandibular cobran un papel esencial las influencias biomecánicas intrínsecas y estrínsecas,  como pueden ser la posición de la lengua y la respiración .(1)

En este caso tras la revisión del Otorrino constatamos que la respiración oral no se justifica por ninguna causa física y se trata de un hábito inadecuado ó parafunción. La respiración oral  suele ir asociada a hipotonía facial y posición de lengua baja, fomentando el empuje mandibular con la lengua, pudiéndose incrementar así la protusión y crecimiento mandibular.

La intervención logopédica en estos casos se realiza mediante la terapia miofuncional.

El trabajo del logopeda es fundamental para el éxito del tratamiento ortodóncico ya que se trabajará para corregir la respiración y posicionamiento de la lengua. Debemos tener en cuenta que por mucho aparataje ortodóncico que se coloque, la parafunción volverá a desplazar la mordida en cuanto el dispositivo de contención desaparezca. Y por tanto se estropeará en poco tiempo el costoso trabajo que supone un tratamiento ortodóncico. No podremos corregir de forma adecuada la oclusión, sin haber modificado previamente estos hábitos mediante un tratamiento logopédico.

La cronología del tratamiento será en función del caso, en algunas ocasiones  es recomendable que el logopeda intervenga antes que el ortodoncista y en otros trabajar juntos en el mismo momento. En el caso consultado es recomendable empezar primero con tratamiento logopédico.

La adaptación a estos tratamientos no suele ser complicada y tiene buena aceptación,  más aún en un niño que ya ha recibido terapia.

En resumen la clase III requiere tratamiento y control preventivo por parte de los profesionales adecuados (ortodoncista y logopeda). Cuando el niño es pequeño se tiende a creer que le queda  mucho tiempo de crecimiento, pero debemos tener en cuenta la conveniencia de un tratamiento temprano, ya  que si esta problemática no se aborda de forma adecuada se puede convertir en un problema esquelético llegando a requerir intervención quirúrgica para su corrección.

 

Almudena Valle Sastre
Almudena Valle Sastre

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Almudena Valle Sastre , logopeda, Colegiado nº EX 06/0004

Hospital de Neurorehabilitación Casaverde (Mérida)

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

J. Dioses Chocano; F. Susanibar Chávez; B. D. Parra Reyes. Irene Queiroz Marchesan (coord.)(2014) Tratado de evaluación de motricidad orofacial y áreas afines. EOS.

Bartuilli, M. (coord.), Cabrera, P. y Periñán, M. (2007): Guía técnica de intervención logopédica. Terapia Miofuncional. Madrid: Síntesis.

Bigenzahn, W. Disfunciones orofaciales en la infancia (2004). Barcelona: Ars XXI .

Segovia, Mª.L. (1988). Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología. La deglución atípica. 2ª edición. Buenos Aires: Panamericana.

Zambrana, N. y Dalva L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

Referencias en el texto:

(1)Proffit WR. Ortodoncia. Teoría y práctica, 2da. ed. Madrid: Morby Doyma, 1994:1-12

(2)Zambrana, N. y Dalva L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

*Clase III de Angle, mesioclusión ó prognatismo:

classe III d'Angle, mesioclusión o prognatisme
Clase III de Angle, mesioclusión ó prognatismo