Archivo de la etiqueta: perfil dispráxico

NO ENTENEN LA MEUA FILLA

Tinc una pregunta sobre la meua filla de 3 anys i mig. La seua mestra em diu que és prompte per a anar al logopeda però tant la meua família com la psicopedagoga em recomanen que la porte ja. La meua filla intenta comunicar-se amb els altres, entén perfectament i es relaciona amb ganes amb qualsevol. Nosaltres l'entenem bé però als altres els fa gràcia perquè diuen que parla en "estranger" i no li entenen pràcticament res. La veritat és que quan ens sabem què vol dir no aconseguim entendre-la i s'enfada.

En este cas, tant la seua família com la psicopedagoga tenen raó. És molt convenient que un logopeda veja la seua filla i determine exactament què està passant i si necessita ajuda per a millorar el seu desenvolupament del llenguatge.

Dels seus comentaris deduïm que la xiqueta parla de forma fluida però inintel·ligible. En el desenvolupament típic la intel·ligibilitat s'aconseguix molt prompte i la capacitat de pronunciar frases seguides i de fer-se entendre progressa de forma sincrònica (1). Quan el xiquet emet frases de forma fluida ja se li entén. Cap als dos anys i mig la majoria dels xiquets són intel·ligibles per qualsevol, la qual cosa no vol dir que la seua pronunciació siga perfecta, sinó que qualsevol entén el que diu encara que s'aprecien defectes pronunciació.

La situació que vosté compte sobre la seua filla ha de ser avaluada amb detall. Caldrà determinar que els aspectes de pronunciació són els únics problemàtics i descartar altres com la comprensió, el desenvolupament semàntic (vocabulari i raonament verbal) i morfosintàctic (oracions i tipus de paraules). També serà necessari avaluar factors físics com l'audició, la motricitat oral i factors perceptius (la capacitat de discriminar sons).

La majoria de xiquets inintel·ligibles a l'edat del seu fill respon a dos perfils diferencials: el perfil dispráxic i el perfil disfonológic (2). En el primer subjau la capacitat d'automatitzar els moviments articulatoris i en el segon la de distingir, organitzar i memoritzar la seqüència de sons en les paraula. El tractament d'estos xiquets ha de fer-se sempre que interferisca en el seu desenvolupament social, lingüístic o cognitiu. Té com a objectiu millorar la intel·ligibilitat. Es tracta d'accelerar el procés natural, però retardat en el temps, i influir en els factors que ho estan provocant per a impedir que puguen afectar altres àrees del desenvolupament i l'aprenentatge, com les dificultats de lectura i escriptura, que s'associen en gran quantitat de casos (3).

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, col·legiat nº 46121

-----------------

Pot trobar més informació tècnica en els llibres següents:

Acosta, V. M., León, S., & Ramos, V. (1998). Dificultades del habla infantil: un enfoque clínico investigación, teoría y práctica. Málaga: Aljibe.

Andreu i Barrachina, L., Aguado, G., Cardona i Pera, M. C., & Sanz-Torrent, M. (2013). El trastorno específico del lenguaje: diagnóstico e intervención. Barcelona: Editorial UOC

Laura Bosch Galcerán, Laura. (2004). Evaluación fonológica del habla infantil. Barcelona: Masson.

Mendoza Lara, Elvira. (2001). Trastorno específico del lenguaje (TEL). Madrid: Ediciones Pirámide.

 

Referències en el text:                  

(1) Serra Raventós, M. (2013). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.

(2) Buiza, J. J., Rodríguez-Parra, M. J., & Adrián, J. A. (2015). Trastorno específico del lenguaje: subtipos de una patología compleja. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología.

(3) Ygual-Fernández, A., & Cervera-Mérida, J. F. (2001). Valoración del riesgo de dificultades de aprendizaje de la lectura en niños con trastornos del lenguaje. Rev Neurol Clin, 2(1), 95-106.

NO ENTIENDEN A MI HIJA

Tengo una pregunta sobre mi hija de 3 años y medio. Su maestra me dice que es pronto para ir al logopeda pero tanto mi familia como la psicopedagoga me recomiendan que la lleve ya. Mi hija intenta comunicarse con los demás, entiende perfectamente y se relaciona con ganas con cualquiera. Nosotros la entendemos bien pero a los demás les hace gracia porque dicen que habla en “extranjero” y no le entienden prácticamente nada. La verdad es que cuando nos sabemos qué quiere decir no conseguimos entenderla y se enfada.

En este caso, tanto su familia como la psicopedagoga tienen razón. Es muy conveniente que un logopeda vea a su hija y determine exactamente qué está pasando y si necesita ayuda para mejorar su desarrollo del lenguaje.

De sus comentarios deducimos que la niña habla de forma fluida pero ininteligible. En el desarrollo típico la inteligibilidad se alcanza muy pronto y la capacidad de pronunciar frases seguidas y de hacerse entender progresa de forma sincrónica (1). Cuando el niño emite frases de forma fluida ya se le entiende. Hacia los dos años y medio la mayoría de los niños son inteligibles por cualquiera, lo que no quiere decir que su pronunciación sea perfecta, sino que cualquiera entiende lo que dice aunque se aprecien defectos pronunciación.

La situación que usted cuenta sobre su hija debe ser evaluada con detalle. Habrá que determinar que los aspectos de pronunciación son los únicos problemáticos y descartar otros como la comprensión, el desarrollo semántico (vocabulario y razonamiento verbal) y morfosintáctico (oraciones y tipos de palabras). También será necesario evaluar factores físicos como la audición, la motricidad oral y factores perceptivos (la capacidad de discriminar sonidos).

La mayoría de niños ininteligibles a la edad de su hijo responde a dos perfiles diferenciales: el perfil dispráxico y el perfil disfonológico (2). En el primero subyace la capacidad de automatizar los movimientos articulatorios y en el segundo la de distinguir, organizar y memorizar la secuencia de sonidos en las palabra. El tratamiento de estos niños debe hacerse siempre que interfiera en su desarrollo social, lingüístico o cognitivo. Tiene como objetivo mejorar la inteligibilidad. Se trata de acelerar el proceso natural, pero retrasado en el tiempo, e influir en los factores que lo están provocando para impedir que puedan afectar otras áreas del desarrollo y el aprendizaje, como las dificultades de lectura y escritura, que se asocian en gran cantidad de casos (3). 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dr. José Francisco Cervera Mérida, logopeda, Colegiado nº 46121

 


 Referencias en el texto:

 (1) Serra Raventós, M. (2013). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.

 (2) Buiza, J. J., Rodríguez-Parra, M. J., & Adrián, J. A. (2015). Trastorno específico del lenguaje: subtipos de una patología compleja. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología.

 (3) Ygual-Fernández, A., & Cervera-Mérida, J. F. (2001). Valoración del riesgo de dificultades de aprendizaje de la lectura en niños con trastornos del lenguaje. Rev Neurol Clin, 2(1), 95-106.


 Puede encontrar más información técnica en los siguientes libros:

Acosta, V. M., León, S., & Ramos, V. (1998). Dificultades del habla infantil: un enfoque clínico investigación, teoría y práctica. Málaga: Aljibe.

Andreu i Barrachina, L., Aguado, G., Cardona i Pera, M. C., & Sanz-Torrent, M. (2013). El trastorno específico del lenguaje: diagnóstico e intervención. Barcelona: Editorial UOC

Laura Bosch Galcerán, Laura. (2004). Evaluación fonológica del habla infantil. Barcelona: Masson.

Mendoza Lara, Elvira. (2001). Trastorno específico del lenguaje (TEL). Madrid: Ediciones Pirámide.