Archivos de la categoría Disfagia

COM QUANTIFICAR DE FORMA OBJECTIVA LA DENSITAT DELS PURÉS EN DISFÀGIA?

Treballe en un Centre d'Atenció a la Dependència, quan treballem amb persones amb disfàgia ens trobem amb la dificultat de poder quantificar la densitat dels purés que ixen de cuina. Coneixeu algun aparell, unitat de mesura... que quantifique de forma objectiva la densitat dels purés? El centre és d'atenció 24h. i 365 dies pel que hi ha molt personal que passa per cuina i és molt complicat unificar el criteri pel que fa a la densitat. Moltes gràcies pel vostre temps.

Una salutació

Molt s'ha avançat en la lluita contra la disfàgia en els últims anys. Aquests avanços no sols han tingut com a meta la implementació de programes terapèutics més eficaços, sinó que, també, s'ha atés a l'adequat maneig dels aliments i l'adaptació dels mateixos per a facilitar i assegurar la ingesta de la persona que patix disfàgia.

En la lluita contra la disfàgia hi ha la necessitat que tots parlem el mateix idioma. Des del que avalua la capacitat de deglutir d'una persona fins al que està present en el moment d'oferir l'aliment a la persona que pateix disfàgia. Tots i cada unes de les anelles d'eixa cadena executora han de manejar uns mateixos criteris perquè les pautes d'actuació siguen realment eficaços.

La International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI), fundada en 2013, ha editat un document (1) molt interessant a data de 4 de Març de 2017. Darrere del dit document es troben 3 llargs anys de treball on esta organització ha elaborat un marc de maneig de la disfàgia basat en 8 nivells (0-7), de líquids a sòlids, a fi d'estandarditzar un llenguatge comú entre tots els professionals. 

Els líquids queden compresos entre els nivells 0-3, partint des del líquid fi fins consistències més espesses i aconseguint un puré més consistent en un nivell 4. Els sòlids queden compresos entre els nivells 5-7, partint d'un nivell d'alimentació basat en aliment triturat o picat i sucós fins a una dieta normal.

Com es pot deduir, es tracta d'una ferramenta que facilita la instauració de diferents tipus de nivells de dieta depenent de la mecànica deglutòria de la persona. No obstant això, en este punt m'agradaria afegir que l'anàlisi de la mecànica deglutòria de la persona per part d'un professional de la deglució com és el logopeda permetrà individualitzar cada nivell de dieta, permetent o restringint aliments de manera específica segons les característiques mecàniques, geomètriques o de superfície del mateix.

La individualització d'este procés en cada cas permetrà a l'individu obtindre major nivell de participació en la seua vida diària i aconseguir el màxim nivell de satisfacció en l'exercici de l'acte de menjar y/o beure.

De manera tradicional s'ha parlat de les diferents consistències dels líquids a través d'uns termes comuns a tots els professionals que podien diferir quant al resultat segons el professional que preparara el líquid. Al nostre país, per exemple, utilitzen nomenclatures com ara nèctar, mel o púding, segons el nivell de viscositat mesurat per cP (centiPoise) (2).

Al llarg de la meua pràctica professional he vist dificultats per a aconseguir una mateixa consistència tipus nèctar, per exemple, independentment del professional que preparava el líquid. Això és un problema quan es du a terme una valoració de la mecànica deglutòria i observem que s'ha de respectar una consistència específica per existir un important risc d'aspiració davant de la ingesta de líquids en una consistència diferent de la recomanada.

La IDDSI proposa el Test Flow per a facilitar que eixes consistències no diferisquen depenent de qui les prepare. Es tracta d'un Test de fluids enormement senzill i ràpid que ens permet saber a quina consistència ens referim, atenent als nivells 0-3.

Per a realitzar el Test Flow necessitem una xeringa hipodèrmica de 10 ml. (s'ha de tindre en compte que no totes les xeringues són semblants quant a grandària així que la IDDSI recomana un tipus de xeringa la mesura del qual és de 61,5 mm tipus BD ja que els resultats quant a consistències poden diferir). També necessitarem un cronòmetre. Quan tinguem el líquid preparat ho introduirem en la xeringa, prèviament havent-hi llevant l'èmbol, i taparem amb el nostre dit l'embocadura. El Test dura 10 segons. Eixe és el temps en què alliberarem l'embocadura de la xeringa perquè isca el líquid. Passats els 10 segons tornarem a taponar l'embocadura. Depenent de la mesura de líquid que haja quedat dins de la xeringa podrem parlar d'un nivell de consistència o un altre.

A través de Fork Drip Test podem calibrar els nivells 3-4 referits al que coneixem com a puré. Per a això s'utilitzarà una forqueta. Depenent de la capacitat del puré per a escapar de les ranures de la forqueta per efecte de la gravetat podrem parlar d'un nivell 3 (puré menys consistent que s'escapa per les ranures) o 4 (puré més consistent que aguanta en les ranures de la forqueta sense escapar).

El nivell 5 estandarditza un tipus de dieta basada en aliment sòlid triturat i sucós per mitjà del Test d'Inclinació de la cullera (Spoon Tilt Test), on s'observa que a l'inclinar la cullera la birla cau de manera compacta sense esquerdar-se, i assegurar-se que la mesura dels trossos d'aliments es corresponen amb la mateixa mesura que l'espai que sorgix entre les dents de la forqueta.

El nivell 6 estandarditza un tipus de dieta basada en aliments servits en trossejat xicotet. L'aliment es trobarà en este nivell quan a l'exercir pressió, bé amb una forqueta, dit o una cullera observem que es dividix fàcilment en trossos més xicotets. La recomanació és utilitzar el Test de xafada de la forqueta (Fork Pressure Test), on veiem que a l'exercir una lleugera pressió obtenim uns trossos amb una mesura que es correspon amb l'espai que hi ha entre les dents de la forqueta, tal com se servia en el nivell anterior. En este nivell no es recomana proporcionar trossos d'aliment majors de 15mmx15mm.

S'entén per nivell 7 un tipus de nivell normal o regular.

Este document editat pot ser d'enorme interés per a centres i entitats hospitalàries de cara a estandarditzar dietes i que el traspàs d'informació d'uns professionals a altres es realitze en els mateixos termes. No obstant sempre ha d'haver-hi cabuda a nivells especials de dieta on es puga individualitzar situacions especials que el logopeda s'encarregarà de valorar de manera molt eficaç (3). El logopeda serà el professional encarregat d'unificar els criteris, posar d'acord als professionals que intervinguen en la cadena d'actuació contra la disfàgia i elaborar un protocol d'actuació (4).

 

 Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal. Logopeda Col 28/0314

Logopeda en Logocerebral: Logopèdia centrada en la persona i el seu entorn

 

Referències Bibliográfiques del text:

(1) IDDSI Framework Testing Methods (Marzo, 2017)

(2) Menú de textura modificada y su utilidad en pacientes con situaciones de riesgo nutricional. Daniel A. de Luis1, Rocío Aller y Olatz Izaola. Nutrición Hospitalaria versión On-line ISSN 1699-5198, Versión impresa ISSN 0212-1611. (Abril, 2014)

(3) Rehabilitación de los problemas de deglución en pacientes con daño cerebral sobrevenido. Glaucia del Burgo. Ed. EOS (2004)

(4)  Pon un logopeda en tu comedor (2). Jaime Paniagua Monreal (2016). Enllaç extern: https://logocerebral.wordpress.com/2016/05/02/pon-un-logopeda-en-el-comedor-2/

 

¿CÓMO CUANTIFICAR DE FORMA OBJETIVA LA DENSIDAD DE LOS PURÉS EN DISFAGIA?

Trabajo en un Centro de Atención a la Dependencia, cuando trabajamos con personas con disfagia nos encontramos con la dificultad de poder cuantificar la densidad de los purés que salen de cocina. ¿Conocéis algún aparato, unidad de medida... que cuantifique de forma objetiva la densidad de los purés? El centro es de atención 24h. y 365 días por lo que hay mucho personal que pasa por cocina y es muy complicado el unificar el criterio en cuanto a la densidad. Muchas gracias por vuestro tiempo.

Un saludo

Mucho se ha avanzado en la lucha contra la disfagia en los últimos años. Dichos avances no solo han tenido como meta la implementación de programas terapéuticos más eficaces, sino que, también, se ha atendido al adecuado manejo de los alimentos y la adaptación de los mismos para facilitar y asegurar la ingesta de la persona que padece disfagia.

En la lucha contra la disfagia existe la necesidad de que todos hablemos el mismo idioma. Desde el que evalúa la capacidad de deglutir de una persona hasta el que está presente en el momento de ofrecer el alimento a la persona que padece disfagia. Todos y cada uno de los eslabones de esa cadena ejecutora deben manejar unos mismos criterios para que las pautas de actuación sean realmente eficaces.

La International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI), fundada en 2013, ha editado un documento (1) muy interesante a fecha de 4 de Marzo de 2017. Detrás de dicho documento se encuentran 3 largos años de trabajo donde esta organización ha elaborado un marco de manejo de la disfagia basado en 8 niveles (0-7), de líquidos a sólidos, con el fin de estandarizar un lenguaje común entre todos los profesionales.

Los líquidos quedan comprendidos entre los niveles 0-3, partiendo desde el líquido fino hasta consistencias más espesas y alcanzando un puré más consistente en un nivel 4. Los sólidos quedan comprendidos entre los niveles 5-7, partiendo de un nivel de alimentación basado en alimento triturado o picado y jugoso hasta una dieta normal.

Como se puede deducir, se trata de una herramienta que facilita la instauración de diferentes tipos de niveles de dieta dependiendo de la mecánica deglutoria de la persona. No obstante, en este punto me gustaría añadir que el análisis de la mecánica deglutoria de la persona por parte de un profesional de la deglución como es el logopeda permitirá individualizar cada nivel de dieta, permitiendo o restringiendo alimentos de manera específica según las características mecánicas, geométricas o de superficie de los mismos.

La individualización de este proceso en cada caso permitirá al individuo obtener mayor nivel de participación en su vida diaria y alcanzar el máximo nivel de satisfacción en el desempeño del acto de comer y/o beber.

De manera tradicional se ha hablado de las diferentes consistencias de los líquidos a través de unos términos comunes a todos los profesionales que podían diferir en cuanto al resultado según el profesional que preparara el líquido. En nuestro país, por ejemplo, dese vienen utilizando nomenclaturas tales como néctar, miel o pudin, según el nivel de viscosidad medido por cP(centiPoise) (2).

A lo largo de mi práctica profesional he visto dificultades para lograr una misma consistencia tipo néctar, por ejemplo, independientemente del profesional que preparaba el líquido. Eso es un problema cuando se lleva a cabo una valoración de la mecánica deglutoria y observamos que se debe respetar una consistencia específica por existir un importante riesgo de aspiración ante la ingesta de líquidos en una consistencia diferente a la recomendada.

La IDDSI propone el Test Flow para facilitar que esas consistencias no difieran dependiendo de quién las prepare. Se trata de un Test de fluidos enormemente sencillo y rápido que nos permite saber a qué consistencia nos referimos, atendiendo a los niveles 0-3. Para realizar el Test Flow necesitamos una jeringa hipodérmica de 10 ml. (se debe tener en cuenta que no todas las jeringas son similares en cuanto a tamaño así que la IDDSI recomienda un tipo de jeringa cuya medida es de 61,5 mm tipo BD ya que los resultados en cuanto a consistencias pueden diferir). También necesitaremos un cronómetro. Cuando tengamos el líquido preparado lo introduciremos en la jeringa, previamente habiendo quitando el émbolo, y taparemos con nuestro dedo la boquilla. El Test dura 10 segundos. Ese es el tiempo en el que liberaremos la boquilla de la jeringa para que salga el líquido. Pasados los 10 segundos volveremos a taponar la boquilla. Dependiendo de la medida de líquido que haya quedado dentro de la jeringa podremos hablar de un nivel de consistencia u otro.

A través de Fork Drip Test podemos calibrar los niveles 3-4 referidos a lo que conocemos como puré. Para ello se utilizará un tenedor. Dependiendo de la capacidad del puré para escapar de las ranuras del tenedor por efecto de la gravedad podremos hablar de un nivel 3 (puré menos consistente que se escapa por las ranuras) o 4 (puré más consistente que aguanta en las ranuras del tenedor sin escapar).

El nivel 5 estandariza un tipo de dieta basada en alimento sólido triturado y jugoso mediante el Test de Inclinación de la cuchara (Spoon Tilt Test), donde se observa que al inclinar la cuchara el bolo cae de manera compacta sin desquebrajarse, y asegurarse que la medida de los trozos de alimentos se corresponden con la misma medida que el espacio que surge entre los dientes de un tenedor.

El nivel 6 estandariza un tipo de dieta basada en alimentos servidos en troceado pequeño. El alimento se encontrará en este nivel cuando al ejercer presión, bien con un tenedor, dedo o una cuchara observamos que se divide fácilmente en trozos de menor tamaño. La recomendación es utilizar el Test de aplastamiento del tenedor (Fork Pressure Test), donde vemos que al ejercer una ligera presión obtenemos unos trozos cuya medida se corresponde al espacio que surge entre los dientes del tenedor, tal y como se servía en el nivel anterior. En este nivel no se recomienda proporcionar trozos de alimento mayores de 15mmx15mm.

Se entiende por nivel 7 un tipo de nivel normal o regular.

Este documento editado puede ser de enorme interés para centros y entidades hospitalarias de cara a estandarizar dietas y que el traspaso de información de unos profesionales a otros se realice en los mismos términos. No obstante siempre debe haber cabida a niveles especiales de dieta donde se pueda individualizar situaciones especiales que el logopeda se encargará de valorar de manera muy eficaz. (3). El logopeda será el profesional encargado de unificar los criterios, poner de acuerdo a los profesionales que intervengan en la cadena de actuación contra la disfagia y elaborar un protocolo de actuación (4).

 

 Para el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Jaime Paniagua Monreal. Logopeda Col 28/0314

Logopeda en Logocerebral: logopedia centrada en la persona y su entorno

 

 

Referencias Bibliográficas del texto:

(1) IDDSI Framework Testing Methods (Marzo, 2017)

(2) Menú de textura modificada y su utilidad en pacientes con situaciones de riesgo nutricional. Daniel A. de Luis1, Rocío Aller y Olatz Izaola. Nutrición Hospitalaria versión On-line ISSN 1699-5198, Versión impresa ISSN 0212-1611. (Abril, 2014)

(3) Rehabilitación de los problemas de deglución en pacientes con daño cerebral sobrevenido. Glaucia del Burgo. Ed. EOS (2004)

(4)  Pon un logopeda en tu comedor (2). Jaime Paniagua Monreal (2016). Enlace externo: https://logocerebral.wordpress.com/2016/05/02/pon-un-logopeda-en-el-comedor-2/

 

 

INTERVENCIÓ DEL LOGOPEDA EN EL CAS D’UN XIQUET DIAGNOSTICAT DE PARÀLISI CEREBRAL AMB DISFÀGIA OROFARÍNGIA

El nostre fill de 4 anys té paràlisi i patix de disfàgia orofaríngia. En el nostre hospital de referència no hi ha logopeda i ens sentim molt perduts. Llegim en internet i coneguts ens comenten que és molt important que a més reba intervenció logopèdica per a ajudar-nos amb les menjars i que no tinguem tants problemes o inclús puga ocórrer quelcom greu si s'entravessa. Podria dir-nos en què consistix la seua intervenció i si altres professionals poden donar resposta realment sense haver de recórrer a un professional més?

Efectivament, la figura del logopeda juga un paper molt important tant per a millorar la qualitat de vida del vostre fill, com per a mostrar-vos pautes d'actuació en el dia a dia.

És bàsic que el logopeda que tracte vostre fill estiga especialitzat en Motricitat Orofacial i Disfàgia. També s'haurà de realitzar un abordatge multidisciplinari per a poder establir un pla terapèutic eficaç.

La paràlisi Cerebral Infantil (PCI) és el terme utilitzat per a descriure la síndrome produït per lesió o dany del sistema nerviós central durant períodes crítics del desenvolupament. Els xiquets amb paràlisi cerebral presenten diferents manifestacions clíniques, però tots mostren deteriorament de la funció neurològica. Esta malaltia, considerada altament incapacitant, presenta una incidència de 2,5 per cada mil nascuts vius en països en desenvolupament i de 2,0 en països desenvolupats. (6)

La valoració multidisciplinària en el xiquet amb PCI és fonamental, donada l'enorme quantitat de trastorns associats que poden coexistir en el xiquet. (8)

L'equip multidisciplinari està format pels següents especialistes: pediatre, pneumòleg, gastroenteròleg, neuròleg, otorinolaringòleg, metge rehabilitador, radiòleg nutricionista, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, odontopediatra i infermera. Intervindran segons les necessitats específiques de cada cas. Cada especialitat o disciplina contribuïx a millorar la qualitat de vida d'estos xiquets.

La labor del logopeda és propiciar que cada xiquet obtinga mitjans per a disminuir les dificultats alimentàries de la forma menys agressiva, evitant l'ús de sondes prolongades (si fóra possible), i prevenint processos infecciosos com les pneumònies aspiratives. La disfagia pot portar conseqüències per a la salut del xiquet, en el cas que aspire l'aliment o la saliva per la via aèria respiratòria. (2)

En el cas concret dels xiquets amb PCI la deglució està compromesa. El dany congènit del sistema nerviós central durant el període neonatal pot portar a dificultats en l'alimentació, com a succió dèbil o lenta. Esta pot ser un primer senyal d'alerta que el lactant té algun problema neurològic. Els trastorns de la deglució són comuns en lactants que evolucionaran a PCI o que presentaran altres problemes de desenvolupament. (1)

La deglució és un complex procés sensoriomotor que té lloc en el moment en què els aliments entren per la boca, procés que té quatre fases (preoral, oral, faríngia i esofàgica), coneixent-se la seua alteració com disfàgia. (3)

No són capaços de menjar sòlids, i presenten dificultats en la formació i en la contenció de bol a la cavitat oral. La gran majoria degut no sols a un trastorn a nivell muscular, sinó també a una disfunció sensorial de la cavitat oral (hipo o hiper reactius).

Predomina la respiració oral, el que repercuteix en el to de la musculatura implicada en la deglució i en la parla. Així com en el desenvolupament de les estructures orofacials.

En el llenguatge presenten, per exemple, dificultat en l'articulació de fonemes.

Ens trobarem amb sialorrea, és a dir, no són capaços o tenen dificultat per a engolir saliva degut a l'alteració del seu SNC. (5)

Per a elaborar un bon diagnòstic, s'ha de preguntar pel temps d'evolució dels signes i símptomes que poden indicar disfagia, així com per la seua cronicitat i modificacions; entre eixes manifestacions tenim: bavejar excessivament, escopir el menjar i tindre dificultat respiratòria durant l'alimentació.

A continuació s'avalua el desenvolupament del xiquet per a identificar les habilitats cognitives, motores i orals, tant grosses com fines.

També es realitza una avaluació nutricional completa i la història alimentària que haurà d'incloure: la quantitat i tipus d'aliments ingerits pel xiquet, les dificultats amb la succió i la lactància, l'inici dels aliments sòlids, la masticació, la grandària de bol alimentari, el tancament labial, si hi ha bombament lingual repetitiu i retenció de l'aliment en la boca, preferència o intolerància a certs aliments i textures, rebuig de l'alimentació, tos o respiració sorollosa amb la ingesta (que podria suggerir aspiració o residus d'aliment en la faringe), temps excessiu per a l'alimentació, moments del dia en què menja millor, tècniques, posició i recursos empleats per a l'alimentació; tota esta informació permetrà tindre una idea de les fases i estructures que estan afectades en el procés de la deglució.

Es pot sospitar clínicament l'aspiració silenciosa (o no evident) en xiquets amb símptomes inespecífics com a tos, alimentació lenta, rebuig de l'aliment, plor, cianosi, apnea, ofec en prematurs, bradicàrdia i raneres. L'avaluació clínica sense signes suggestius d'aspiració, o d'alteració de la fase faríngia, no descarta la possibilitat d'aspiració silent, per la qual cosa es recomana realitzar una Videofluoroscopia. Esta és la prova diagnòstica més utilitzada per a confirmar la presència d'aspiració o penetració en la via aèria.

En la rehabilitació de la disfàgia un dels objectius del logopeda és millorar el control funcional en les fases preparatòria, oral y/o faríngia. D'esta manera s'aconseguirà el principal objectiu de la teràpia, aconseguir una alimentació oral amb una deglució segura i eficaç mentres es mantenen una hidratació i nutrició adequades.

S'indicaran a la família tècniques compensatòries, com canvis posturals, modificació de volum i presentació del bol, modificació de consistència alimentària, increment sensorial, entre d'altres. (9)

Es realitzarà una estimulació indirecta (sense aliment) i una altra estimulació directa (amb aliment). En cas que el nen aspiri més del 10% del bol que està en la seva cavitat oral, l'estimulació serà exclusivament indirecta, al principi, perquè no hi hagi risc d'aspiració. (2)

Estes estimulacions ja es poden dur a terme des del naixement del xiquet, sempre que estiga clínicament estable.

És important tractar tant l'aspecte sensorial, normalment alterat, com l'aspecte motor a través de diferents exercicis, ja que els sistemes motor i sensorial estan interrelacionats. Estos exercicis seran planificats una vegada realitzat el diagnòstic específic de cada cas.

Amb un diagnòstic i tractament adequats s'aconseguix disminuir la morbiditat de la disfàgia, fet que es materialitza per l'existència de menys ingressos hospitalaris per any degut a esta causa. (7)

És de vital importància, per a aconseguir els objectius del tractament, un treball en equip, amb la implicació dels professionals sanitaris, de les famílies i dels cuidadors escolars d'estos xiquets.

 

Per al Col·legi de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Mtr. Silvia Cabado Solé, logopeda CLC nº1629, especialista en Motricitat Orofacial al Servici de Medicina Física i Rehabilitació Pediàtrica de l'Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu (Barcelona)

Silvia Cabado
Silvia Cabado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referències en el text:

(1) S,Skuse.D. Characteristics and management of feeding problems of yong children with Cerebral palsy.Rev.Medica.Chil Neurol.1992.34:379-88.

(2) Mg.B David Poma Reyes. Disfagia Neurogenetica en niños con PCI.(Oct.2010).Rev.Motricidad Orofacial.

(3) Cámpora H.; Falduti A. Evolución y tratamiento de las alteraciones de la deglución.Am.Med.Resp (2012;3:98-107)

(4) J.L Bacco R., F. Anaya,E.Flores,N.Peña. Trastornos de la alimentación y deglución en niños y jóvenes portadores de PC.abordaje multidisciplinario. Rev.Med.Clínica Condes 2014; 25:330-342.

(5) Barrionuevo N., F.Fresia Solis.Anomalias dentomaxilares y factores asociados en niños con PC. Rev.Chilena Pediatria (2008),79 (3):272-280.

(6) Luis Fernando garcia Zapata,S. Luria Restrepo Mesa. La alimentación del niño con PC. Un reto para el nutricionista dietista.Perpectivas desde una revisión. Perspectivas en nutrición humana.2012,vol 12 Enero-Junio.

(7) Schwart SM,Corredor.J,Fisher-Medina J., Rabinowitz S. Diagnosis and treatment of feeding disordin in children with development disabilities.Pediatrics 2001;108: 671-676.

(8) Moreno J.M, Montero Gonzalez P.J,Garcia Beamonde Sanchez M.E. Intervención educativa en la PC.Actividades para la mejora de la expresión oral. Edita: Junta de Andalucia.

(9) Logeman J.A.Management of the patient with oropharyngeal swallowing disorder.2º edición Pro-Ed Austin,Texas (1998;191-250).

 

Bibliografía complementaria:

Niños y niñas con Parálisis Cerebral. A.Garcia Prieto. Ed.Narcea.

 

INTERVENCIÓN DEL LOGOPEDA EN EL CASO DE UN NIÑO DIAGNOSTICADO DE PARÁLISIS CEREBRAL CON DISFAGIA OROFARINGEA

Nuestro hijo de 4 años tiene parálisis y sufre de disfagia orofaríngea. En nuestro hospital de referencia no hay logopeda y nos sentimos muy perdidos. Leemos en internet y conocidos nos comentan que es muy importante que además reciba intervención logopédica para ayudarnos con las comidas y que no tengamos tantos problemas o incluso pueda ocurrir algo grave si se atraganta.

¿Podría decirnos en qué consiste su intervención y si otros profesionales pueden dar respuesta realmente sin tener que recurrir a un profesional más?

Efectivamente, la figura del logopeda juega un papel muy importante tanto para mejorar la calidad de vida de vuestro hijo, como para mostraros pautas de actuación en el día a día.

Es básico que el logopeda que trate a vuestro hijo esté especializado en Motricidad Orofacial y Disfagia. También se deberá realizar un abordaje multidisciplinar para poder establecer un plan terapéutico eficaz.

La parálisis Cerebral Infantil (PCI) es el término utilizado para describir el síndrome producido por lesión o daño del sistema nervioso central durante períodos críticos del desarrollo. Los niños con parálisis cerebral presentan diferentes manifestaciones clínicas, pero todos muestran deterioro de la función neurológica. Esta enfermedad, considerada altamente incapacitante, presenta una incidencia de 2,5 por cada mil nacidos vivos en países en desarrollo y de 2,0 en países desarrollados.(6)

La valoración multidisciplinar en el niño con PCI es fundamental, dada la enorme cantidad de trastornos asociados que pueden coexistir en el niño.(8)

El equipo multidisciplinar está formado por los siguientes especialistas: pediatra, neumólogo, gastroenterólogo, neurólogo, otorrinolaringólogo, médico rehabilitador, radiólogo nutricionista, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, odontopediatra y enfermera. Intervendrán según las necesidades específicas de cada caso. Cada especialidad o disciplina contribuye a mejorar la calidad de vida de estos niños.

La labor del logopeda es propiciar que cada niño obtenga medios para disminuir las dificultades alimentarias de la forma menos agresiva, evitando el uso de sondas prolongadas (si fuera posible), y previniendo procesos infecciosos como las neumonías aspirativas. La disfagia puede traer consecuencias para la salud del niño, en caso de que aspire el alimento o la saliva por la vía aérea respiratoria. (2)

En el caso concreto de los niños con PCI la deglución está comprometida. El daño congénito del sistema nervioso central durante el periodo neonatal puede llevar a dificultades en la alimentación, como succión débil o lenta. Ésta puede ser una primera señal de alerta de que el lactante tiene algún problema neurológico. Los trastornos de la deglución son comunes en lactantes que evolucionarán a PCI o que presentarán otros problemas de desarrollo. (1)

La deglución es un complejo proceso sensoriomotor que tiene lugar en el momento en que los alimentos entran por la boca, proceso que tiene cuatro fases (preoral, oral, faríngea y esofágica), conociéndose su alteración como disfagia. (3)

No son capaces de comer sólidos, y presentan dificultades en la formación y en la contención del bolo en la cavidad oral. La gran mayoría debido no sólo a un trastorno a nivel muscular, sino también a una disfunción sensorial de la cavidad oral (hipo o hiper reactivos).

Predomina la respiración oral, lo que repercute en el tono de la musculatura implicada en la deglución y en el habla. Así como en el desarrollo de las estructuras orofaciales.

En el lenguaje presentan, por ejemplo, dificultad en la articulación de fonemas.

Nos encontraremos con sialorrea, es decir, no son capaces o tienen dificultad para tragar saliva debido a la alteración de su SNC. (5)

Para elaborar un buen diagnóstico, se debe preguntar por el tiempo de evolución de los signos y síntomas que pueden indicar disfagia, así como por su cronicidad y modificaciones; entre esas manifestaciones tenemos: babear excesivamente, escupir la comida y tener dificultad respiratoria durante la alimentación.

A continuación se evalúa el desarrollo del niño para identificar las habilidades cognitivas, motoras y orales, tanto gruesas como finas.

También se realiza una evaluación nutricional completa y la historia alimentaria que deberá incluir: la cantidad y tipos de alimentos ingeridos por el niño, las dificultades con la succión y la lactancia, el inicio de los alimentos sólidos, la masticación, el tamaño del bolo alimentario, el cierre labial, si existe bombeo lingual repetitivo y retención del alimento en la boca, preferencia o intolerancia a ciertos alimentos y texturas, rechazo a la alimentación, tos o respiración ruidosa con la ingesta (que podría sugerir aspiración o residuos de alimento en la faringe), tiempo excesivo para la alimentación, momentos del día en que come mejor, técnicas, posición y recursos empleados para la alimentación; toda esta información permitirá tener una idea de las fases y estructuras que están afectadas en el proceso de la deglución.

Se puede sospechar clínicamente la aspiración silenciosa (o no evidente) en niños con síntomas inespecíficos como tos, alimentación lenta, rechazo del alimento, llanto, cianosis, apnea, ahogo en prematuros, bradicardia y estertores. La evaluación clínica sin signos sugestivos de aspiración, o de alteración de la fase faríngea, no descarta la posibilidad de aspiración silente, por lo que se recomienda realizar una Videofluoroscopia. Ésta es la prueba diagnóstica más utilizada para confirmar la presencia de aspiración o penetración en la vía aérea.

En la rehabilitación de la disfagia uno de los objetivos del logopeda es mejorar el control funcional en las fases preparatoria, oral y/o faríngea. De este modo se alcanzará el principal objetivo de la terapia, conseguir una alimentación oral con una deglución segura y eficaz mientras se mantienen una hidratación y nutrición adecuadas.

Se indicarán a la familia técnicas compensatorias, como cambios posturales, modificación de volumen y presentación del bolo, modificación de consistencia alimentaria, incremento sensorial, entre otras.(9)

Se realizará una estimulación indirecta (sin alimento) y otra estimulación directa (con alimento). En caso de que el niño aspire más del 10% del bolo que está en su cavidad oral, la estimulación será exclusivamente indirecta, en un principio, para que no haya riesgo de aspiración. (2)

Estas estimulaciones ya se pueden llevar a cabo desde el nacimiento del niño, siempre que esté clínicamente estable.

Es importante tratar tanto el aspecto sensorial, normalmente alterado, como el aspecto motor a través de diferentes ejercicios, ya que los sistemas motor y sensorial están interrelacionados. Estos ejercicios serán planificados una vez realizado el diagnóstico específico de cada caso.

Con un diagnóstico y tratamiento adecuados  se consigue disminuir la morbilidad de la disfagia, hecho que se materializa por la existencia de menos ingresos hospitalarios por año debido a esta causa. (7)

Es de vital importancia, para conseguir los objetivos del tratamiento, un trabajo en equipo, con la implicación de los profesionales sanitarios, de las familias y de los cuidadores escolares de estos niños.

 

Para el Colegio de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Mtr. Silvia Cabado Solé, logopeda CLC nº1629, especialista en  Motricidad Orofacial al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Pediátrica del Hospital de Sant Pau y de la Santa Cruz (Barcelona)

Silvia Cabado
Silvia Cabado

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias en el texto:

(1) S,Skuse.D. Characteristics and management of feeding problems of yong children with Cerebral palsy.Rev.Medica.Chil Neurol.1992.34:379-88.

(2) Mg.B David Poma Reyes. Disfagia Neurogenetica en niños con PCI.(Oct.2010).Rev.Motricidad Orofacial.

(3) Cámpora H.; Falduti A. Evolución y tratamiento de las alteraciones de la deglución.Am.Med.Resp (2012;3:98-107)

(4) J.L Bacco R., F. Anaya,E.Flores,N.Peña. Trastornos de la alimentación y deglución en niños y jóvenes portadores de PC.abordaje multidisciplinario. Rev.Med.Clínica Condes 2014; 25:330-342.

(5) Barrionuevo N., F.Fresia Solis.Anomalias dentomaxilares y factores asociados en niños con PC. Rev.Chilena Pediatria (2008),79 (3):272-280.

(6) Luis Fernando garcia Zapata,S. Luria Restrepo Mesa. La alimentación del niño con PC. Un reto para el nutricionista dietista.Perpectivas desde una revisión. Perspectivas en nutrición humana.2012,vol 12 Enero-Junio.

(7) Schwart SM,Corredor.J,Fisher-Medina J., Rabinowitz S. Diagnosis and treatment of feeding disordin in children with development disabilities.Pediatrics 2001;108: 671-676.

(8) Moreno J.M, Montero Gonzalez P.J,Garcia Beamonde Sanchez M.E. Intervención educativa en la PC.Actividades para la mejora de la expresión oral. Edita: Junta de Andalucia.

(9) Logeman J.A.Management of the patient with oropharyngeal swallowing disorder.2º edición Pro-Ed Austin,Texas (1998;191-250).

 

Bibliografía complementaria:

Niños y niñas con Parálisis Cerebral. A.Garcia Prieto. Ed.Narcea.

PROBLEMAS EN LA DEGLUCIÓN INFANTIL

Mi hija tiene 3 años y medio y tenemos muchísimos problemas con la comida, casi todo lo tira pero no lo hace adrede es que no puede tragar bien.  No le dábamos importancia hasta que empezamos a darle alimentos más sólidos porque hasta hace poco casi todo se lo dábamos pasado por la máquina. Un amigo nos ha dicho que la mire el logopeda del hospital porque a su hijo le ayudó mucho, pero estamos muy perdidos con este asunto y un poco ya desesperados. ¿Qué podemos hacer para que coma bien y qué puede hacer un logopeda?

Su amigo tiene razón, su hija necesita un logopeda experto en terapia orofacial y miofuncional.

El logopeda es el profesional sanitario que valora y trata los problemas en las funciones orofaciales, entre ella la deglución y la masticación.

El proceso de alimentación desde el inicio con la succión, la deglución y posteriormente la masticación, son procesos de gran importancia para el desarrollo maxilofacial, ya que el crecimiento óseo depende en gran medida del tejido blando (1). Si las funciones orofaciales no se realizan correctamente el tejido blando que las lleva a cabo hará que el crecimiento óseo sea anómalo, provocando malformaciones y a su vez mayor problema funcional, por la tanto este tipo de intervenciones se deben realizar lo antes posible.

Lo más adecuado sería valorar el proceso deglutorio de la niña con detalle y analizar aspectos estructurales, de tonicidad y movilidad de la musculatura deglutoria, sensibilidad orofacial y la mecánica global (2). De este modo encontraremos el motivo que causa las dificultades para poder plantear unos objetivos de tratamiento específicos ya que no todos los casos son iguales.

Por sus comentarios, si tira el alimento de la boca puede ser porque no es capaz de manejarlo y si necesitaba alimentos triturados tampoco masticarlo. Seguramente su musculatura masticatoria no esté funcionando correctamente, al igual que las estructuras que realizan la función de retención del alimento dentro de la boca. Sí es capaz de deglutir alimentos triturados su problema principal estará en la fase oral preparatoria, no en la deglución, fase en la que se prepara el alimento, se mastica, se disgrega y se mezcla con la saliva. Necesitamos movimientos de la musculatura masticatoria, buena movilidad lingual y retención del alimento dentro de la boca.

Después de la valoración exhaustiva comenzaría la intervención. Inicialmente se trabajaría de forma pasiva con técnicas de terapia orofacial y miofuncional las estructuras afectadas, aumentando el tono y movilidad para ayudar a la retención del alimento y favorecer los movimientos necesarios para la masticación, sin olvidar los movimientos linguales tan necesarios para preparar el bolo alimenticio. Posteriormente realizaríamos ejercicios activos con alimentos, introduciendo comida fácilmente masticable aumentando la dificultad de los mismos, hasta llegar a una alimentación normalizada para su edad. Tiene que ver el momento de la comida como algo agradable y placentario, no algo trabajoso y complejo. No podemos olvidar la importancia de la nutrición infantil y que de ello depende su crecimiento adecuado.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dña. Patricia Murciego Rubio, logopeda. Experta en terapia orofacial y miofuncional, Máster en atención temprana. Máster en investigación en ciencias sociosanitarias. Doctoranda en ciencias de la salud. Colegiada CyL 09/192. Unidad de daño cerebral- Centro Hospitalario Benito Menni. Valladolid

Patricia Murciego Rubio
Patricia Murciego Rubio

 

 

 

 

 

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Abramovich, A. (1997). Embriología de la región maxilofacial. Madrid: Editorial médica Panamericana.

Bigenzahn, W. (2004): Disfunciones Orofaciales en la Infancia. Diagnóstico, terapia miofuncional y logopedia. Barcelona: Ars Médica.

Gómez de Ferraris, M. y Campos Muñoz, A. (2009). Histología y embriología bucodental. Segunda edición. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Marchesan I. (2002). Fundamentos de la Fonoaudiología: Aspectos clínicos de la Motricidad Orofacial. Buenos Aires: Panamericana.

 

Referencias en el texto:

(1) Enlow, D. H. (1992). Crecimiento Maxilofacial. 3 ed. México: Interamericana-McGraw Hill.

(2) Susanibar, F., Parra, B., Marchesan, I. y Dioses, A. (2014) Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial.

EL NOSTRE FILL XICOTET VA ESTAR INTUBAT: AFRONTAR L’HORA DE MENJAR

El nostre fill xicotet ara té 4 anys, però ha estat hospitalitzat molt de temps, amb sondes per a l'alimentació i amb una traqueostomía, que ara ja s'ha tancat. Ara com ara, acudim a rehabilitació perquè, encara que ens entén, parla molt poquet i l'hora del menjar sempre és complicada. El xiquet no vol menjar i açò ens angoixa molt. No sabem per on tirar, ens han parlat de la importància del tipus de menjar que volem donar-li, la grandària, etc. i que és important que millorem amb això perquè a més això ajudarà a fer que parle més. Com li pot ajudar un logopeda?

Efectivament el tema de l'alimentació és un tema complicat per totes les connotacions de salut inherents i perquè també guarda una estreta relació amb el llenguatge. Una alimentació saludable en l'etapa infantil és la base per a generar l'energia que necessita el xiquet per a afrontar el dia a dia i poder participar en les diverses activitats d'aprenentatge que l'entorn li oferix tan necessàries per al seu correcte desenvolupament intel·lectual i físic. Menjar adequadament i a més fer-ho d'una manera agradable, sense forcejaments ni malestar, és una necessitat de totes les persones per a aconseguir un benestar.

Per a un xiquet que ha patit un procés d'intubació prolongat el tornar a recuperar el seu procés d'alimentació normal a vegades pot resultar complicat i més encara, si eixe procés estava en fase d'adquisició, com és el cas de xiquets menuts que estan començant a fer el canvi de lactància materna o biberó a altres textures, o que simplement encara no havien passat d'esta fase. Per tant l'angoixa que es presenta davant d'esta dificultat és real i ocasiona moltes situacions d'estrés tant per al xiquet com per als pares.

En diferents estudis científics (1,2) s'ha demostrat que al voltant del 35% al 40% dels pacients recentment extubats poden tindre algun grau d'incompetència faríngia y/o laríngia que pot comportar a una disfagia secundària.

Cal tindre en compte que al mantindre el tub orotraqueal durant tant temps, la glotis roman oberta, abolint els moviments fisiològics de la laringe i dels músculs de la faringe, causant una atròfia muscular, debilitat, així com rigidesa en la llengua, faringe, hipofaringe i laringe (1).

Per un altre costat els moviments intrínsecs de la laringe durant la deglució es veuran també afectats, presentant-se a més una reducció de la sensibilitat a la presència de secrecions. Al veure's afectat el mecanisme de la deglució hi ha un augmentant de la possibilitat de penetració laríngia o aspiració traqueal (2).

En el cas dels xiquets estan complicacions poden estar presents, a més d'aspectes conductuals que es presenten de manera associada: por de menjar per temor d'entravessar-se, comportaments d'evitació, negació, no tindre sensació de fam. També es presenta en molts casos una sensibilitat excessiva o una hipo sensibilitat als canvis de textures i temperatures. Tot açò unit, provoca que el moment de menjar es convertisca en una verdadera odisea.

Enfront d'açò és necessari dur a terme un procés de rehabilitació de l'alimentació que és guiat per un logopeda. L'objectiu final d'esta intervenció, és aconseguir normalitzar al màxim tots els processos que intervenen en qualsevol de les fases de la deglució i que puguen veure's afectats, així com intentar minimitzar els factors comportamentals associats.

Esta Intervenció, es compon d'una sèrie d'elements amb què s'espera aconseguir una deglució òptima en el xiquet, comptant-se amb estratègies posturals, estratègies d'increment sensorial, praxias neuromusculars i inclusivament maniobres deglutorias específiques i definir quin serà la millor opció alimentària d'acord amb la consistència - textura per a iniciar el procés.

Com a exemple, hem de mencionar que cal tindre en compte aspectes bàsics com:

Que el xiquet ha de trobar-se en una posició segura per a rebre l'aliment, és a dir ha d'estar assentat, recte, el seu tronc elevat i evitar que s'incline cap a un costat. S'ha d'evitar l'hiperextensió del coll cap arrere mentres deglutix.

Se'ls ha de subministrar l'aliment lentament i amb paciència. Sempre s'ha d'esperar que la boca estiga buida abans de subministrar-li el següent mos.

Se li ha de donar ordes senzilles i concretes respecte a l'alimentació com: obri la boca, mastega, engul.

S'ha d'evitar que el xiquet parle mentres se li està alimentant. El parlar pot augmentar el risc de broncoaspiració.

Pel que fa als aliments és convenient començar per aquells que tolera el xiquet. Respecte a la seua consistència i textura aniran des de nèctar, mel, púding, prim (aigua i sucs) , espés, puré, semi- sòlid, sòlids blans i sòlids.

El més important sens dubte, és que el xiquet tinga un acostament positiu cap al menjar, que aprenga a vivenciar-la, la toc, l'olga, la prove d'una manera natural i divertida. D'esta manera evitem els enfrontaments i el forçar, que de vegades produïx entravessaments i més rebuig.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana: Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora, Fonoaudióloga/logopeda, Col·legiada núm. 46293

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Zambrana, N. y Dalva L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

Bartuilli, M; Cabrera, P; Periñan, M.C.(2006). Guía de intervención logopédica en terapia miofuncional. Madrid:  Síntesis

 

Referències en el text:

(1) Dalton, C., Caples, M., & Marsh, L. (2011). Management of Dysphagia. Learning Disability Practice, 32-37.

(2) Fernandez, Peña, Yuste, & Diaz. (2012). Exploración y abordaje de disfagia secundaria a vía aérea artificial. Medicina Intensiva, 423-433.

NUESTRO HIJO PEQUEÑO ESTUVO INTUBADO: AFRONTAR LA HORA DE COMER

Nuestro hijo pequeño ahora tiene 4 años, pero ha estado hospitalizado mucho tiempo, con sondas para la alimentación y con una traqueostomía, que ahora ya se ha cerrado. Hoy por hoy, acudimos a rehabilitación porque, aunque nos entiende, el habla muy poquito y la hora de la comida siempre es complicada. El niño no quiere comer y esto nos angustia mucho. No sabemos por dónde tirar, nos han hablado de la importancia del tipo de comida que queremos darle, el tamaño, etc. y que es importante que mejoremos con eso porque además eso ayudará a que hable más. ¿Cómo le puede ayudar un logopeda?

Efectivamente el tema de la alimentación es un tema complicado por todas las connotaciones de salud inherentes y porque también guarda una estrecha relación con el lenguaje.

Una alimentación saludable en la etapa infantil es la base para generar la energía que necesita el niño para afrontar el día a día y poder participar en las diversas actividades  de aprendizaje que el entorno le ofrece tan necesarias para su correcto desarrollo intelectual y físico. Comer adecuadamente y además hacerlo de una manera agradable, sin forcejeos ni malestar, es una necesidad de todas las personas para lograr un bienestar.

Para un niño que ha sufrido un proceso de  intubación prolongado el volver a recuperar su proceso de alimentación normal a veces puede resultar complicado y más aún, si ese proceso estaba en fase de adquisición, como es el caso de niños pequeños que están empezando a hacer el cambio de lactancia materna o biberón a otras texturas, o que simplemente aún no habían pasado de esta fase. Por tanto la angustia que se presenta ante esta dificultad es real y ocasiona muchas situaciones de estrés tanto para el niño como para los padres.

En diferentes estudios científicos (1,2) se ha demostrado que alrededor del 35% al 40% de los pacientes recién extubados pueden tener algún grado de incompetencia faríngea y/o laríngea que puede conllevar a una disfagia secundaria.

Hay que tener en cuenta que al mantener el tubo orotraqueal durante tanto tiempo, la glotis permanece abierta, aboliendo los movimientos fisiológicos de la laringe y de los músculos de la faringe, causando una atrofia muscular, debilidad, así como rigidez en la lengua, faringe, hipofaringe y laringe (1).

Por otro lado los movimientos intrínsecos de la laringe  durante la deglución se verán también afectados, presentándose además una reducción de la sensibilidad a la presencia de secreciones.  Al verse afectado el mecanismo de la deglución existe un aumentando de  la posibilidad de penetración laríngea o aspiración traqueal (2).

En el caso de los niños están complicaciones pueden estar presentes, además de aspectos conductuales que se presentan de manera asociada: miedo a comer por temor a atragantarse, comportamientos de evitación, negación, no tener sensación de hambre. También se presenta en muchos casos una sensibilidad excesiva o una hipo sensibilidad a los cambios de texturas y temperaturas. Todo esto unido, provoca que el momento de comer se convierta en una verdadera odisea.

Frente a esto es necesario llevar a cabo un proceso de rehabilitación de la alimentación que es guiado por un logopeda. El objetivo final de esta intervención, es lograr normalizar al máximo todos los procesos que intervienen en cualquiera de las fases de la deglución y que puedan verse afectados, así como intentar minimizar los factores comportamentales asociados.

 Esta  Intervención, se compone de una serie de elementos con los que se espera lograr una deglución óptima en el niño, contándose con estrategias posturales, estrategias de incremento sensorial, praxias neuromusculares e  inclusive maniobras deglutorias específicas y definir cuál será la mejor opción alimenticia acorde a la consistencia – textura para iniciar el proceso.

Como ejemplo, debemos mencionar que hay que tener en cuenta aspectos básicos como:

Que el niño debe encontrarse en una posición segura para recibir el alimento, es decir debe estar sentado, recto, su tronco elevado y evitar que se incline hacia un lado. Se debe evitar la hiperextensión del cuello hacia atrás mientras deglute.

Se les debe suministrar el alimento despacio y con paciencia. Siempre se debe esperar a que la boca esté vacía antes de suministrarle el siguiente bocado.

Se le debe dar órdenes sencillas y concretas con respecto a la alimentación como: abre la boca, mastica, traga.

Se debe evitar que el niño hable mientras se le está alimentando. El hablar puede aumentar el riesgo de broncoaspiración.

En cuanto a los alimentos es conveniente empezar por aquellos que tolera el niño. Con respecto a su consistencia y textura irán desde néctar, miel, pudin, delgado (agua y zumos), espeso, puré, semi- sólido, sólidos blandos y sólidos.Lo más importante sin duda, es que el niño tenga un acercamiento positivo hacia la comida, que aprenda a vivenciarla, la toque, la huela, la pruebe de una manera natural y divertida. De esta manera evitamos los enfrentamientos y el forzar, que en ocasiones produce atragantamientos y más rechazo.

Lo más importante sin duda, es que el niño tenga un acercamiento positivo hacia la comida, que aprenda a vivenciarla, la toque, la huela, la pruebe de una manera natural y divertida. De esta manera evitamos los enfrentamientos y el forzar, que en ocasiones produce atragantamientos y más rechazo.

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Dra. Claudia Tatiana Escorcia Mora,  Fonoaudióloga/logopeda, Colegiada nº 46293

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

Zambrana, N. y Dalva L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

Bartuilli, M; Cabrera, P; Periñan, M.C.(2006). Guía de intervención logopédica en terapia miofuncional. Madrid:  Síntesis

 

Referencias en el texto:

(1) Dalton, C., Caples, M., & Marsh, L. (2011). Management of Dysphagia. Learning Disability Practice, 32-37.

(2) Fernandez, Peña, Yuste, & Diaz. (2012). Exploración y abordaje de disfagia secundaria a vía aérea artificial. Medicina Intensiva, 423-433.

POR D’ENGOLIR CERTS ALIMENTS

Fa unes setmanes que observe que mon pare de 82 anys i que viu amb mi està tossint molt durant les menjars, com si s'entravessara. Especialment li passa quan es pren una sopa o es menja una taronja. També li passa amb l'aigua, fins al punt que com li fa por (perquè se'l passa molt malament) ja quasi no beu. M'ha comentat una amiga que a sa mare li passava quelcom paregut després de tindre l'ictus i que va ser a logopèdia i li van solucionar el problema. Es tracta del mateix? Hi ha algun tipus de solució?

Els problemes per a engolir o per a alimentar-se en general es donen molt sovint en persones de major edat deguts a una pèrdua de la força i de la velocitat de la musculatura implicada en la deglució. Açò pot ocórrer sense necessitat d'haver patit cap procés patològic greu com puga ser un ictus, una malaltia neurològica degenerativa (p.ej. Parkinson, Alzheimer, etc.) o algun tumor de cap o coll. Si, a més, l'ancià presenta alguna d'estes malalties el risc de patir disfagia, que és com es denomina este símptoma, augmenta considerablement (1).

Com vosté descriu en la seua pregunta, els problemes solen aparéixer amb els líquids i amb les consistències mixtes (aquelles menjars que mesclen líquids amb sòlids) ja que costen molt més de manejar en boca. La conseqüència d'açò és l'entravessament i el risc que part d'eixe líquid o aliment travesse la laringe i penetre en la via aèria, arribant als pulmons i provocant el que coneixem com a aspiració (2) . Quan açò ocorre es pot produir deshidratació per la reducció de la ingesta de líquids, pics febrils habituals sense raó aparent, pneumònies per infecció de l'aliment aspirat o inclús, en el supòsit més greu, l'ofec i la conseqüent mort.

Afortunadament i com ja li va indicar la seua amiga hui en dia disposem de proves i materials per a avaluar este problema i posar-li solució. La recomanació és que sol·licite la valoració de la deglució de son pare per una unitat de disfagia del sistema de salut que normalment està integrada per otorinolaringòlegs, logopedes i nutricionistes que valoraran l'abast del problema i dissenyaran un pla de rehabilitació on se sol incloure l'ús d'espesantes per als líquids, l'adaptació de la tipus de dieta més adequat, canvis posturals, maniobres deglutorias i exercicis per a millorar el to de la musculatura implicada. Tot això enfocat a aconseguir una deglució segura (sense risc per al pacient) i eficaç (que assegure la correcta nutrició i hidratació) (3).

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Carlos Vidal Úbeda, logopeda, Col·legiat nº 46042

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els llibres següents:

Garmendia Merino, G., Gómez Candela, C., & Ferrero López, M. I. (2007) Diagnóstico e intervención nutricional en la disfagia orofaríngea: aspectos prácticos. Barcelona: Ed. Glosa.

Bleeckx, D. (2004). Disfagia. Evaluación y reeducación de los trastornos de la deglución. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A.U.

Jaume, G. & Tomás, M. (2007). Manejo de la disfagia y aspiración. Barcelona: Salvat.

Clavé, P. & García, P. (2011). Guía de disgnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitador de la disfagia orofaríngea. Barcelona: Ed. Glosa.

 

Referències en el text:

(1) Clavé, P., Verdaguer, A. & Arreola, V. (2005). Disfagia orofaríngea en el anciano. Med Clin. 124 (19), 742-748.

(2) Almirall, J., Cabré, M. & Clavé, P. (2007). Neumonía aspirativa. Med Clin.129 (11), 424-432.

(3) Velasco. M., Arreola, V., Clavé, P., Puiggrós, C. (2007). Abordaje clínico de la disfagia orofaríngea: diagnóstico y tratamiento. Nutrición Clínica en Medicina. 3, 174-202.

MIEDO A TRAGAR CIERTOS ALIMENTOS

Hace unas semanas que observo que mi padre de 82 años y que vive conmigo está tosiendo mucho durante las comidas, como si se atragantara. Especialmente le pasa cuando se toma una sopa o se come una naranja. También le pasa con el agua, hasta el punto que como le da miedo (porque se lo pasa muy mal) ya casi no bebe.  Me ha comentado una amiga que a su madre le pasaba algo parecido después de tener el ictus y que fue a logopedia y le solucionaron el problema. ¿Se trata de lo mismo? ¿Existe algún tipo de solución?

Los problemas para tragar o para alimentarse en general se dan muy frecuentemente en personas de mayor edad, debidos a una pérdida de la fuerza y de la velocidad de la musculatura implicada en la deglución. Esto puede ocurrir sin necesidad de haber sufrido ningún proceso patológico grave como pueda ser un ictus, una enfermedad neurológica degenerativa (p.ej. Parkinson, Alzheimer, etc.) o algún tumor de cabeza o cuello.  Si, además, el anciano presenta alguna de estas enfermedades el riesgo de padecer disfagia, que es como se denomina este síntoma, aumenta considerablemente (1).

Como usted describe en su pregunta, los problemas suelen aparecer con los líquidos y con las consistencias mixtas (aquellas comidas que mezclan líquidos con sólidos) ya que cuestan mucho más de manejar en boca. La consecuencia de esto es el atragantamiento y el riesgo de que parte de ese líquido o alimento atraviese la laringe y penetre en la vía aérea, llegando a los pulmones y provocando lo que conocemos como aspiración (2). Cuando esto ocurre se puede producir deshidratación por la reducción de la ingesta de líquidos, picos febriles habituales sin razón aparente, neumonías por infección del alimento aspirado o incluso, en el supuesto más grave, el ahogo y la consecuente muerte.

Afortunadamente y como ya le indicó su amiga hoy en día disponemos de pruebas y materiales para evaluar este problema y ponerle solución. La recomendación es que solicite la valoración de la deglución de su padre por una unidad de disfagia del sistema de salud que normalmente está integrada por otorrinolaringólogos, logopedas y nutricionistas que valorarán el alcance del problema y diseñarán un plan de rehabilitación donde se suele incluir el uso de espesantes para los líquidos, la adaptación de la tipo de dieta más adecuado, cambios posturales, maniobras deglutorias y ejercicios para mejorar el tono de la musculatura implicada. Todo ello enfocado a conseguir una deglución segura (sin riesgo para el paciente) y eficaz (que asegure la correcta nutrición e hidratación)(3).

 

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Carlos Vidal Úbeda, logopeda, Colegiado nº 46042

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en los siguientes libros:

  • Garmendia Merino, G., Gómez Candela, C., & Ferrero López, M. I. (2007) Diagnóstico e intervención nutricional en la disfagia orofaríngea: aspectos prácticos. Barcelona: Ed. Glosa.
  • Bleeckx, D. (2004). Disfagia. Evaluación y reeducación de los trastornos de la deglución. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A.U.
  • Jaume, G. & Tomás, M. (2007). Manejo de la disfagia y aspiración. Barcelona: Salvat.
  • Clavé, P. & García, P. (2011). Guía de disgnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitador de la disfagia orofaríngea. Barcelona: Ed. Glosa.

 

Referencias en el texto:

(1) Clavé, P., Verdaguer, A. & Arreola, V. (2005). Disfagia orofaríngea en el anciano. Med Clin. 124 (19), 742-748.

(2) Almirall, J., Cabré, M. & Clavé, P. (2007). Neumonía aspirativa. Med Clin.129 (11), 424-432.

(3) Velasco. M., Arreola, V., Clavé, P., Puiggrós, C. (2007). Abordaje clínico de la disfagia orofaríngea: diagnóstico y tratamiento. Nutrición Clínica en Medicina. 3, 174-202.