Archivos de la categoría Terapia miofuncional

¿FRENILLO LINGUAL CORTO? ¿QUÉ SE HA DE HACER?

Nuestro hijo tiene 3 años y medio y no es capaz de sacar la lengua más allá de sus dientes, porque dice el pediatra que tiene el frenillo corto. Nos da miedo operarle y hemos leído que podría hacerse un tratamiento conservador mediante un logopeda. ¿Eso es factible o qué nos recomendarían hacer como especialistas?

Es muy importante la alerta del pediatra, ya que la lengua participa en todas las funciones que realizamos con la boca (succión, masticación, deglución, habla)…Cuando la lengua tiene una correcta movilidad y no ejerce presiones inadecuadas, es un buen estímulo de crecimiento para las arcadas dentarias y el desarrollo facial, pero si el frenillo impide que la lengua se mueva con libertad, alguna o varias de esas funciones pueden comprometerse. La dificultad para amamantar, por ejemplo, puede conllevar al destete precoz y/o bajo peso, comprometiendo el desarrollo (1). En Brasil, desde 2014 es obligatorio realizar la valoración del frenillo lingual a los bebés (2).

Generalmente se asocia un frenillo lingual alterado con la dificultad para pronunciar la “R”, pero no sólo puede ocasionar repercusiones negativas sobre el habla, sino también sobre las funciones alimenticias, así como sobre otras funciones características de la adolescencia y adultez (tocar instrumentos de viento, besar, etc.).  

Si la movilidad lingual está limitada, como sucede a su hijo, un logopeda especializado en Terapia Miofuncional podrá examinarlo y definir qué hacer. La evaluación comprende tanto las características morfológicas del frenillo (longitud, color, grosor, fijación) como funcionales, ya que existen diferentes tipos de frenillo (no sólo los frenillos cortos pueden ser un problema) y se ha de evaluar cada caso con los protocolos y recursos adecuados (3), (4). Además, no es conveniente dejar pasar el tiempo ya que la situación no mejorará si no se trata.

Una vez realizada la valoración miofuncional, el logopeda determinará si es posible conseguir una mejor movilidad lingual mediante ejercitación logopédica, compensando las dificultades originadas por el frenillo, o si por el contrario es conveniente derivar al niño al ORL, al odontopediatra o al cirujano máxilo-facial para realizar una intervención quirúrgica.

Son diversos los profesionales de la Medicina y Odontología que efectúan esta intervención, y existen diferentes tipos de procedimientos según la edad del niño, las características del frenillo, etc. El profesional explicará cuál es el procedimiento más adecuado; en general son intervenciones sencillas, que no han de provocar temor ni a los padres ni al niño, y que posibilitan la liberación de la lengua. Es importante, en caso de efectuarse una cirugía, que posteriormente y de manera precoz el niño visite al logopeda, para que éste indique la ejercitación adecuada cuando se requiera, evitando posibles restricciones de movilidad.

 

Para el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Diana Grandi. Máster en Ciencias. Lic. en Fonoaudiología. Colegiada 08-0011.

Logopeda en Consulta privada y en Clínica Marcó de Ortodoncia Lingual (Barcelona).

Coordinadora del Máster en Motricidad Orofacial – FUB UVic-UCC.

digran@telefonica.net

 

Puede encontrar más información técnica sobre esto en:

Marchesan, I.Q. (2014) Protocolo de Evaluación de Motricidad Orofacial, En: Susanibar, F.; Marchesan, I.; Parra, D y Dioses, A. Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial y áreas afines. Editorial EOS, Madrid.

Silva, M.C. et al (2009) Frênulo de Língua Alterado e Interferência na mastigação. Rev. CEFAC 11(supl.3): 363-369.

Boj, J.R. et al. (2004) Procedimientos asociados a cirugía oral en el paciente infantil y adolescente. Odontopediatría. Cap 29: 333-42.

 

Referencias en el texto:

(1) Martinelli, R.L.C; Marchesan, I.Q. (2014) Evaluación del frenillo de la lengua. En: Susanibar, F.; Marchesan, I.; Parra, D y Dioses, A. Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial y áreas afines. Editorial EOS, Madrid.

(2) Martinelli, R.L.C. et al. (2012) Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebés. CEFAC 14(1):138-145.

(3) Marchesan, I. Q. (2010) Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua. CEFAC 12(6):977-989.

(4) Ventosa, Y. (2014) PEDIFL Protocol d’Avaluació Dinàmica Interdisciplinar del Fre Lingual. En: Eines d’Avaluació de les Disfuncions Orofacials. Col·legi de Logopedes de Catalunya, Barcelona.

FRE LINGUAL CURT? QUÈ S’HA DE FER?

El nostre fill té 3 anys i mig i no és capaç de traure la llengua més enllà de les seues dents, perquè diu el pediatre que té el fre curt. Nos fa por operar-li i hem llegit que podria fer-se un tractament conservador per mitjà d'un logopeda. Això és factible o què ens recomanarien fer com a especialistes?

És molt important l'alerta del pediatre, ja que la llengua participa en totes les funcions que realitzem amb la boca (succió, masticació, deglució, parla)... Quan la llengua té una correcta mobilitat i no exercix pressions inadequades, és un bon estímul de creixement per a les arcades dentàries i el desenvolupament facial, però si el fre impedix que la llengua es moga amb llibertat, alguna o diverses d'eixes funcions poden comprometre's. La dificultat per a alletar, per exemple, pot comportar al deslletament precoç y/o baix pes, comprometent el desenvolupament (1). A Brasil, des de 2014 és obligatori realitzar la valoració del fre lingual als bebés (2) .

Generalment s'associa un fre lingual alterat amb la dificultat per a pronunciar la "R", però no sols pot ocasionar repercussions negatives sobre la parla, sinó també sobre les funcions alimentàries i altres funcions característiques de l'adolescència i adultesa (tocar instruments de vent, besar, etc.).

Si la mobilitat lingual està limitada, com succeïx al seu fill, un logopeda especialitzat en Teràpia Miofuncional podrà examinar-ho i definir què fer. L'avaluació comprén tant les característiques morfològiques del fre (longitud, color, grossor, fixació) com funcionals, ja que hi ha diferents tipus de fre (no sols els frens curts poden ser un problema) i s'ha d'avaluar cada cas amb els protocols i recursos adequats (3), (4). A més, no és convenient deixar passar el temps ja que la situació no millorarà si no es tracta.

Una vegada realitzada la valoració miofuncional, el logopeda determinarà si és possible aconseguir una millor mobilitat lingual per mitjà d'exercitació logopèdica, compensant les dificultats originades pel fre, o si al contrari és convenient derivar al xiquet a l'ORL, a l'odontopediatra o al cirurgià máxilo-facial per a realitzar una intervenció quirúrgica.

Són diversos els professionals de la Medicina i Odontologia que efectuen esta intervenció, i hi ha diferents tipus de procediments segons l'edat del xiquet, les característiques del fre, etc. El professional explicarà quin és el procediment més adequat; en general són intervencions senzilles, que no han de provocar temor ni als pares ni al xiquet, i que possibiliten l'alliberament de la llengua. És important, en cas d'efectuar-se una cirurgia, que posteriorment i de manera precoç el xiquet visite el logopeda, perquè este indique l'exercitació adequada quan es requerisca, evitant possibles restriccions de mobilitat.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Diana Grandi. Màster en Ciències. Lic. en Fonoaudiología. Col·legiada 08-0011. Logopeda en Consulta privada i en Clínica Marcó d'Ortodòncia Lingual (Barcelona). Coordinadora del Màster en Motricitat Orofacial - FUB UVic-UCC

digran@telefonica.net

 

Pot trobar més informació tècnica sobre açò en els textos següents:

Marchesan, I.Q. (2014) Protocolo de Evaluación de Motricidad Orofacial, En: Susanibar, F.; Marchesan, I.; Parra, D y Dioses, A. Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial y áreas afines. Editorial EOS, Madrid.

Silva, M.C. et al (2009) Frênulo de Língua Alterado e Interferência na mastigação. Rev. CEFAC 11(supl.3): 363-369.

Boj, J.R. et al. (2004) Procedimientos asociados a cirugía oral en el paciente infantil y adolescente. Odontopediatría. Cap 29: 333-42.

 

Referències en el text:

(1) Martinelli, R.L.C; Marchesan, I.Q. (2014) Evaluación del frenillo de la lengua. En: Susanibar, F.; Marchesan, I.; Parra, D y Dioses, A. Tratado de Evaluación de Motricidad Orofacial y áreas afines. Editorial EOS, Madrid.

(2) Martinelli, R.L.C. et al. (2012) Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebés. CEFAC 14(1):138-145.

(3) Marchesan, I. Q. (2010) Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua. CEFAC 12(6):977-989.

(4) Ventosa, Y. (2014) PEDIFL Protocol d’Avaluació Dinàmica Interdisciplinar del Fre Lingual. En: Eines d’Avaluació de les Disfuncions Orofacials. Col·legi de Logopedes de Catalunya, Barcelona.

SEQÜELES DESPRÉS D’OPERAR-LI DE LES AMÍGDALES

Al meu fill de 4 anys li van ser li van ser extirpades les amígdales fa un mes, i ara la seua veu és ennassada, tampoc  pot pronunciar algunes vocals. Açò va ser degut que durant la intervenció quirúrgica, per alguna causa paralitze els pilars del vel del paladar. Ara li van recomanar fer un tractament d'estimulació per un especialista en fonoaudiología, per a recuperar la seua veu. Vull saber si el dit tractament és efectiu, i en cas que no ho siga, que opcions tinc perquè puga parlar normalment. Gràcies

De la lectura de la seua consulta, deduïsc que la inflamació inicial ja ha revertit, però persistixen els símptomes de l'hipernasalitat i les dificultats articulatòries i per això li han indicat la necessitat d'iniciar la rehabilitació logopèdica. Imagine que ja li hauran explicat que esta falta de mobilitat del vel del paladar és la responsable que la cavitat oral i nasal no es troben totalment segellades durant l'emissió de la parla, permetent que l'aire fuga pel nas i provoque la veu ennassada que em descriu. Entenc a més que no s'han detectat en el xiquet problemes a l'engolir i el tractament del xiquet únicament deu centrar-se en la recuperació de la mobilitat del vel del paladar, la millora de la seua ressonància i la resolució d'eixes xicotetes dificultats articulatòries que em comenta (Coll-Florit,& Col, 2014).

Done per fet que prèviament a la cirurgia els explicarien les complicacions que podien sorgir, entre elles, la del possible trauma quirúrgic (Arabolaza &col, 2014; Carvalho & Col 2013; Alvo & Sedano, 2015).  a l'extirpar les amígdales ja que es troben just entre els pilars anterior i posterior del vel del paladar i la major dificultat dels quals precisament és la determinació de l'àrea de resecció que permet que el múscul elevador del paladar superior es mantinga preservat. No obstant això, no sempre resulta fàcil ja que tots els paladars no són iguals i quan es produïx la dita lesió es genera este quadro que em descriu a la perfecció. (Jofré & Heider, 2015).

El període de la possible recuperació espontània se situa entre els 6-12 mesos posteriors a l'amigdalectomía (Alvo&Sedano, 2015), no obstant això, convé actuar com més prompte millor per a agilitzar el procés i sobretot per si este no es duguera a terme de forma espontània.

Quant a l'eficàcia del tractament pel qual em pregunta, he d'indicar-li algunes consideracions:

En línies generals, el tractament indicat en un xiquet de l'edat del seu fill, inclou l'estimulació sensoriomotríz de la zona afectada (estimulació tèrmica amb va fregir i amb materials miofuncionals) (Bartuilli i col, 2007) en combinació simultània amb tècniques de veu, ja que no pareix existir efectivitat en el tractament aïllat de la mobilitat per a millorar la ressonància o la parla (Prater, 1986). Amb tot això, hauria de ser possible corregir les alteracions que ha provocat la disfunció del mecanisme velofaríngeo que en estos moments no aconseguix un tancament adequat, a causa de la paràlisi.

No obstant això, actualment hi ha diverses tècniques instrumentals en les clíniques logopèdiques, que permeten potenciar l'efecte del tractament tant de la mobilitat de les estructures com de la qualitat vocal, com puguen ser els equips de biofeedback (BF) capaços de proporcionar retroalimentació immediata al subjecte sobre les seues funcions fisiològiques (per exemple, apareix un nino si no hi ha fuga nasal) o bé l'electroestimulación (NMES), que fonamenta la seua actuació en l'aplicació d'un corrent elèctric capaç de produir artificialment l'excitació de la fibra muscular o nerviosa.

Per tant, l'èxit de la intervenció dependrà en gran manera de les competències professionals del logopeda que vosté seleccione per a realitzar la intervenció, atés que el seu abordatge precisarà d'una àmplia experiència professional en tractament de la veu, així com de la seua capacitat per a valorar els possibles beneficis de l'aplicació d'un protocol d'electroestimulació sensorial i motora del vel del paladar (Guimaraes & Guimaraes, 2013) ajustat a les necessitats del cas, resultant imprescindible el coneixement de la utilització dels dispositius intraorals (en el cas que ens ocupa), els tipus de corrent, freqüència, intensitat i temps d'aplicació, atés que una mala praxi podria resultar perjudicial.

D'altra banda, l'efectivitat del tractament per a disminuir l'hipernasalitat es basa en la combinació de teràpia de veu unida a retroestimulació visual que potencie la sensibilitat auditiva del pacient a identificar la ressonància alterada (veu ennassada) i efectuar les correccions oportunes (Prater, 1986). Per a això existixen des de senzills dispositius que permeten visualitzar el moviment d'una boleta quan hi ha fuga d'aire pel nas (See escape), fins a complexos equips informàtics (Biofeedback) que associen el seu programari a presentacions en format de jocs, especialment atractives per a xiquets menuts, i l'efectivitat del qual ha quedat demostrada tant en població infantil com en adulta (Vallino& col, 2011).

Amb tot això, crec que cal mostrar-se esperançats quant a la recuperació de la veu del seu fill. No obstant això, si finalment no s'aconseguiren els objectius proposats, s'haurà de valorar pel servici d'otorino la possibilitat de realitzar una cirurgia correctiva del vel del paladar.

 

Cristina Peris Hernández
Cristina Peris Hernández

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Cristina Peris Hernández Col. 46515 Logopeda del CAT de ASPAS Castellón-Hélix

 

 

 

 

Poden trobar més informació sobre este tema en els següents llibres y/o articles:

 Alvo, A., & Sedano, C. (2015). Complicaciones velofaríngeas de adenoamigdalectomía. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello75(3), 286-294.

Arabolaza, M. E., Basile, M., & Paoli, B. P. Indicaciones y complicaciones de adenoamigdalectomía. Revista Faso (2014) 21 - Nº 2 - 2014

Bartuilli, M., Cabrera, P.J. & Periñán, M.C. (2007). Guía técnica de intervención logopédica. Terapia miofuncional. Madrid: Síntesis.

Carvalho, C. M., Clodic, C., Rogez, F., Delahaye, L., & Marianowski, R. (2013). Adenoidectomía y amigdalectomía. EMC-Cirugía Otorrinolaringológica y Cervicofacial14(1), 1-14.

Conessa, C., Hervé, S., Goasdoué, P., Martigny, E., Baudelle, E., & Poncet, J. L. (2005). Insuficiencia velofaríngea. EMC-Otorrinolaringología34(4), 1-11.

Coll-Florit, M., Vila-Rovira, J. M., Aguado, G., Fernández-Zúñiga, A., Gambra, S., & Perelló, E. (2014). Trastornos del habla y de la voz. Editorial UOC.

Guimaraes , B., Guimaraes, M. (2013) Eletroestimulaçao Funcional (EEF) em Disfagia Orofaríngea. Sao Paulo: Pulso

Jofré, D., & Heider, C. (2015). Complicaciones posamigdalectomía: Revisión desde la evidencia. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, 75(3), 275-285.

Prater, R. J., & Swift, R. W. (1986). Manual de terapéutica de la voz. Salvat Editores.

Vallino‐Napoli, LD, Howard, S., & Lohmander, A. (2011). Evaluation and Evidence‐Based Practice. Cleft Palate Speech: Assessment and Intervention , 317-358.

Enllaç extern: http://www.otorrinoweb.com/es/3013.html

SECUELAS DESPUÉS DE OPERARLE DE LAS AMÍGDALAS

A mi hijo de 4 años le fueron le fueron extirpadas las amígdalas hace un mes, y ahora su voz es gangosa, tampoco puede pronunciar algunas vocales. Esto fue debido que durante la intervención quirúrgica, por alguna causa paralizo  los pilares del velo del paladar. Ahora le recomendaron hacer un tratamiento de estimulación por un especialista en fonoaudiología, para recuperar su voz. Quiero saber si dicho tratamiento es efectivo, y en caso que no lo sea, que opciones tengo para que pueda hablar normalmente. Gracias

De la lectura de su consulta, deduzco que la inflamación inicial ya ha revertido, pero persisten los síntomas de la hipernasalidad y las dificultades articulatorias y por ello le han indicado la necesidad de iniciar la rehabilitación logopédica. Imagino que ya le habrán explicado que esta falta de movilidad del velo del paladar es la responsable de que la cavidad oral y nasal no se encuentren totalmente selladas durante la emisión del habla, permitiendo que el aire escape por la nariz y provoque la voz gangosa que me describe. Entiendo además que no se han detectado en el niño problemas al tragar y el tratamiento del niño únicamente debe centrase en la recuperación de la movilidad del velo del paladar, la mejora de su resonancia y la resolución de esas pequeñas dificultades articulatorias que me comenta (Coll-Florit,& Col, 2014). 

Doy por hecho que previamente a la cirugía les explicarían las complicaciones que podían surgir, entre ellas, la del posible trauma quirúrgico (Arabolaza &col, 2014; Carvalho & Col 2013; Alvo & Sedano, 2015). al extirpar las amígdalas ya que se encuentran justo entre los pilares anterior y posterior del velo del paladar y cuya mayor dificultad precisamente es la determinación del área de resección que permite que el músculo elevador del paladar superior se mantenga preservado. No obstante, no siempre resulta fácil ya que todos los paladares no son iguales y cuando se produce dicha lesión se genera este cuadro que me describe a la perfección. (Jofré & Heider, 2015).

El periodo de la posible recuperación espontánea se sitúa entre los 6-12 meses posteriores a la amigdalectomía (Alvo&Sedano, 2015), no obstante, conviene actuar cuanto antes para agilizar el proceso y sobre todo por si este no se llevara a cabo de forma espontánea.

En cuanto a la eficacia del tratamiento por el que me pregunta, debo indicarle algunas consideraciones:

En líneas generales, el tratamiento indicado en un niño de la edad de su hijo, incluye la estimulación sensoriomotríz de la zona afectada (estimulación térmica con frio y con materiales miofuncionales) (Bartuilli y col, 2007) en combinación simultánea con técnicas de voz, puesto que no parece existir efectividad en el tratamiento aislado de la movilidad para mejorar la resonancia o el habla (Prater, 1986). Con todo ello, debería ser posible corregir las alteraciones que ha provocado la disfunción del mecanismo velofaríngeo que en estos momentos no consigue un cierre adecuado, debido a la parálisis.

Sin embargo, actualmente existen diversas técnicas instrumentales en las clínicas logopédicas, que permiten potenciar el efecto del tratamiento tanto de la movilidad de las estructuras como de la calidad vocal, como puedan ser los equipos de biofeedback (BF) capaces de proporcionar retroalimentación inmediata al sujeto sobre sus funciones fisiológicas (por ejemplo, aparece un muñeco si no hay escape nasal) o bien la electroestimulación (NMES), que fundamenta su actuación en la aplicación de una corriente eléctrica capaz de producir artificialmente la excitación de la fibra muscular o nerviosa.

Por tanto, el éxito de la intervención va a depender en gran medida de las competencias profesionales del logopeda que vd. seleccione para realizar la intervención, dado que su abordaje precisará de una amplia experiencia profesional en tratamiento de la voz, así como de su capacidad para valorar los posibles beneficios de la aplicación de un protocolo de electroestimulación sensorial y motora del velo del paladar (Guimaraes & Guimaraes, 2013) ajustado a las necesidades del caso, resultando imprescindible el conocimiento de la utilización de los dispositivos intraorales (en el caso que nos ocupa), los tipos de corriente, frecuencia, intensidad y tiempo de aplicación, dado que una mala praxis podría resultar perjudicial.

Por otra parte, la efectividad del tratamiento para disminuir la hipernasalidad se basa en la combinación de terapia de voz unida a retroestimulación visual que potencie la sensibilidad auditiva del paciente a identificar la resonancia alterada (voz gangosa) y efectuar las correcciones oportunas (Prater, 1986). Para ello existen desde sencillos dispositivos que permiten visualizar el movimiento de una bolita cuando hay escape de aire por la nariz ( See escape), hasta complejos equipos informáticos (Biofeedback) que asocian su software a presentaciones en formato de juegos, especialmente atractivas para niños pequeños, y cuya efectividad ha quedado demostrada tanto en población infantil como en adulta (Vallino& col, 2011).

Con todo ello, creo que cabe mostrarse esperanzados en cuanto a la recuperación de la voz de su hijo. No obstante, si finalmente no se consiguieran los objetivos propuestos, se deberá valorar por el servicio de otorrino la posibilidad de realizar una cirugía correctiva del velo del paladar.

 

Cristina Peris Hernández
Cristina Peris Hernández

Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana:

 Cristina Peris Hernández Col. 46515 Logopeda del CAT de ASPAS Castellón-Hélix

 

  

 

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

 Alvo, A., & Sedano, C. (2015). Complicaciones velofaríngeas de adenoamigdalectomía. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello75(3), 286-294.

Arabolaza, M. E., Basile, M., & Paoli, B. P. Indicaciones y complicaciones de adenoamigdalectomía. Revista Faso (2014) 21 - Nº 2 - 2014

 Bartuilli, M., Cabrera, P.J. & Periñán, M.C. (2007). Guía técnica de intervención logopédica. Terapia miofuncional. Madrid: Síntesis.

 Carvalho, C. M., Clodic, C., Rogez, F., Delahaye, L., & Marianowski, R. (2013). Adenoidectomía y amigdalectomía. EMC-Cirugía Otorrinolaringológica y Cervicofacial14(1), 1-14.

 Conessa, C., Hervé, S., Goasdoué, P., Martigny, E., Baudelle, E., & Poncet, J. L. (2005). Insuficiencia velofaríngea. EMC-Otorrinolaringología34(4), 1-11.

Coll-Florit, M., Vila-Rovira, J. M., Aguado, G., Fernández-Zúñiga, A., Gambra, S., & Perelló, E. (2014). Trastornos del habla y de la voz. Editorial UOC.

Guimaraes , B., Guimaraes, M. (2013) Eletroestimulaçao Funcional (EEF) em Disfagia Orofaríngea. Sao Paulo: Pulso

Jofré, D., & Heider, C. (2015). Complicaciones posamigdalectomía: Revisión desde la evidencia. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, 75(3), 275-285.

 Prater, R. J., & Swift, R. W. (1986). Manual de terapéutica de la voz. Salvat Editores.

Vallino‐Napoli, LD, Howard, S., & Lohmander, A. (2011). Evaluation and Evidence‐Based Practice. Cleft Palate Speech: Assessment and Intervention , 317-358.

Enlace externo: http://www.otorrinoweb.com/es/3013.html

LA MEUA FILLA RESPIRA PER LA BOCA, ÉS AÇÒ REALMENT UN PROBLEMA?

A la meua filla de 5 anys li van operar de vegetacions fa uns mesos. El pediatre ens ha dit en la revisió que la deriva a un logopeda perquè aprenga a respirar una altra vegada pel nas. Ens han alarmat un poc perquè ens ha dit que respirar per la boca pot ser el que estiga fent que parle malament (alguns sons no els diu bé) o que a vegades es quede fins sense veu. És de veritat necessari que vaja a un logopeda o ella aprendrà a respirar com els altres si se'l diem?

Efectivament el seu pediatre li ha donat un bon consell, després d'un llarg temps en què la via aèria nasal ha estat obstruïda per les vegetacions, l'única possibilitat que li quedaria a la seua filla per a prendre aire és per la boca, instaurant així una respiració oral.

Moltes vegades pensem que llevant el problema d'obstrucció es torna espontàniament a la respiració nasal, però açò està lluny de la realitat, especialment quant major siga el temps de manteniment de les vegetacions. La seua filla ha automatitzat un patró respiratori oral i necessitarà d'un logopeda per a, en primer lloc, desinstaurar eixe patró i establir un patró respiratori nasal, però també per a tractar les conseqüències derivades de les alteracions en el desenvolupament dentofacial i de les funcions orofacials que eixe patró comporta. Algunes d'elles ja les menciona vosté en la seua pregunta (els problemes d'articulació i de veu) per ser potser les més evidents, però falten altres que només un ull clínic especialitzat no passarà per alt.

Els xiquets respiratoris orals, que clàssicament veiem permanentment amb la boca oberta durant quasi tot el dia, presenten un descens de la mandíbula i la llengua i inclinen el cap cap arrere adreçant-la. Per tant si es manté estos canvis posturals en el temps es provocaría:

-Un augment de l'altura facial, podent erupcionar les dents posteriors en excés

-Post-rotació de la mandíbula

-Compressió i protusió de l'arcada dental superior amb possible mossegada encreuada posterior uni o bilateral i augment del ressalt

-Per la seua posició de llengua baixa i a vegades avançada en repòs (per a poder deixar pas a l'aire en la respiració) hi haurà tendència a la mossegada oberta anterior i a interposar la llengua entre les dents anteriors acompanyant així problemes de deglució atípica y/o succió labial.

-Deficient creixement del nas amb tendència a ser xicoteta amb orificis nasals i aleteig nasal poc desenvolupats

Totes estes alteracions poden portar al xiquet a tindre problemes en les distintes funcions del sistema orofacial: la masticació, la deglució i l'articulació dels fonemes, però a més hauríem d'observar també els hàbits de son, l'existència de roncs y/o apnees, així com problemes en la veu (ja que la respiració oral no permet el pas de l'aire pel nas que és la que complix la funció de filtrat i neteja de l'aire i de regulació de la temperatura del mateix).

Amb tot açò, les opcions de tractament en l'actualitat haurien de ser multidisciplinaris. En primer lloc, com vosté ja ha fet, es necessita de la visita a l'otorinolaringòleg que serà l'encarregat d'eliminar el problema d'obstrucció nasal i que també podrà valorar i diagnosticar qualsevol problema de veu. Fins ací només hem realitzat el primer pas.

En segon lloc, la seua filla hauria de ser avaluada per un ortodontista per a la realització d'un estudi complet de com està sent el desenvolupament dentofacial. Hem de tindre en compte que la correcta realització de les funcions (masticació, deglució, etc.) necessita a vegades de certs requisits estructurals, per exemple, si la seua filla presenta una mossegada encreuada sabem que mastegarà només per eixe costat tenint una masticació unilateral, seria necessari corregir este problema a nivell estructural primer per a poder treballar a nivell logopèdic una correcta masticació bilateral alterna.

En tercer lloc, l'encarregat d'intervindre sobre les funcions orofacials, una vegada eliminada l'obstrucció nasal i realitzat l'estudi ortodòntic, és el logopeda especialitzat en teràpia miofuncional o motricitat orofacial, que avaluarà cuidadosament la respiració, masticació, deglució, articulació i fonació de la seua filla i detectarà la presència o no de mals hàbits orals. La intervenció s'ajustarà a les alteracions trobades pel logopeda i poden incloure exercicis en totes les àrees mencionades. També hi ha la possibilitat d'utilitzar uns aparells funcionals intraorals que han de ser triats pel logopeda i l'ortodontista i que ajuden enormement a mantindre l'hàbit de respiració nasal durant la nit, complementant així el tractament.

Com vosté haurà observat el problema de la respiració oral és un problema complex que requerix de la intervenció de diversos especialistes i que és necessari corregir per a evitar alteracions del desenvolupament craniofacial.

 

Per al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana:

Carlos Vidal Úbeda

Col. 46042

Logopeda del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Bartuilli, M., Cabrera, P.J. & Periñán, M.C. (2007). Guía técnica de intervención logopédica. Terapia miofuncional. Madrid: Síntesis.

Bigenzahn, W. (2004). Disfunciones orofaciales en la infancia. Diagnóstico, terapia miofuncional y logopedia. Barcelona: Ars Médica.

Zambrana, N. & Dalva, L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Tratamiento precoz y preventivo. Terapia miofuncional. Barcelona: Masson.

Segovia, M.L. (1988). Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología. La deglución atípica. 2ª Edición. Buenos Aires: Panamericana.

Queiroz Marchesan, I. (2002). Fundamentos de fonoaudiología. Aspectos clínicos de la motricidad oral. Buenos Aires: Panamericana

Borrás, S. & Rosell, V. (2006). Guía para la reeducación de la deglución atípica y trastornos asociados. Valencia: Nau Llibres.

Padrós Serrat, E. (2006). Bases diagnósticas, terapéuticas y posturales del funcionalismo craneofacial (Tomos I y II). Madrid: Ripano.

Susanibar, F., Parra, D. & Dioses, A. (2013). Motricidad orofacial. Fundamentos basados en evidencias. Madrid: Editorial EOS.

Susanibar, F., Marchesan, I., Parra, D. & Dioses, A. (2014). Tratado de evaluación de motricidad orofacia y áreas afines. Madrid: Editorial EOS

MI HIJA RESPIRA POR LA BOCA, ¿ES ESTO REALMENTE UN PROBLEMA?

A mi hija de 5 años le operaron de vegetaciones hace  unos meses. El pediatra nos ha dicho en la revisión que la deriva a un logopeda para que aprenda a respirar otra vez por la nariz. Nos han alarmado un poco porque nos ha dicho que respirar por la boca puede ser lo que esté haciendo que hable mal (algunos sonidos no los dice bien) o que a veces se quede hasta sin voz.  ¿Es de verdad necesario que vaya a un logopeda o ella va a aprender a respirar como los demás si se lo decimos?

Efectivamente su pediatra le ha dado un buen consejo, después de un largo tiempo en que la vía aérea nasal ha estado obstruida por las vegetaciones, la única posibilidad que le quedaría a su hija para tomar aire es por la boca, instaurando así una respiración oral.

Muchas veces pensamos que quitando el problema de obstrucción se vuelve espontáneamente a la respiración nasal, pero esto está lejos de la realidad, especialmente cuanto mayor sea el tiempo de mantenimiento de las vegetaciones. Su hija ha automatizado un patrón respiratorio oral y necesitará de un logopeda para, en primer lugar, desinstaurar ese patrón y establecer un patrón respiratorio nasal, pero también para tratar las consecuencias derivadas de las alteraciones en el desarrollo dentofacial y de las funciones orofaciales que ese patrón conlleva. Algunas de ellas ya las menciona usted en su pregunta (los problemas de articulación y de voz) por ser quizás las más evidentes, pero faltan otras que sólo un ojo clínico especializado no pasará por alto.

Los niños respiradores orales, que clásicamente vemos permanentemente con la boca abierta durante casi todo el día, presentan un descenso de la mandíbula y la lengua e inclinan la cabeza hacia atrás enderezándola. Por lo tanto si se mantiene estos cambios posturales en el tiempo se provocaría:

-Un aumento de la altura facial, pudiendo erupcionar los dientes posteriores en exceso

-Post-rotación de la mandíbula

-Compresión y protusión de la arcada dental superior con posible mordida cruzada posterior uni o bilateral y aumento del resalte

-Por su posición de lengua baja y a veces adelantada en reposo (para poder dejar paso al aire en la respiración) habrá tendencia a la mordida abierta anterior y a interponer la lengua entre los dientes anteriores acompañando así problemas de deglución atípica y/o succión labial.

-Deficiente crecimiento de la nariz con tendencia a ser pequeña con orificios nasales y aleteo nasal poco desarrollados

Todas estas alteraciones pueden llevar al niño a tener problemas en las distintas funciones del sistema orafacial: la masticación, la deglución y la articulación de los fonemas, pero además deberíamos observar también los hábitos de sueño, la existencia de ronquidos y/o apneas, así como problemas en la voz (ya que la respiración oral no permite el paso del aire por la nariz que es la que cumple la función de filtrado y limpieza del aire y de regulación de la temperatura del mismo).

Con todo esto, las opciones de tratamiento en la actualidad deberían ser multidisciplinares. En primer lugar, como usted ya ha hecho, se necesita de la visita al otorrinolaringólogo que será el encargado de eliminar el problema de obstrucción nasal y que también podrá valorar y diagnosticar cualquier problema de voz. Hasta aquí sólo hemos realizado el primer paso.

En segundo lugar, su hija debería ser evaluada por un ortodoncista para la realización de un estudio completo de cómo está siendo el desarrollo dentofacial. Hemos de tener en cuenta que la correcta realización de las funciones (masticación, deglución, etc.) necesita a veces de ciertos requisitos estructurales, por ejemplo, si su hija presenta una mordida cruzada sabemos que masticará sólo por ese lado teniendo una masticación unilateral, sería necesario corregir este problema a nivel estructural primero para poder trabajar a nivel logopédico una correcta masticación bilateral alterna.

En tercer lugar, el encargado de intervenir sobre las funciones orofaciales, una vez eliminada la obstrucción nasal y realizado el estudio ortodóncico, es el logopeda especializado en terapia miofuncional o motricidad orofacial, que evaluará cuidadosamente la respiración, masticación, deglución, articulación y fonación de su hija y detectará la presencia o no de malos hábitos orales. La intervención se ajustará a las alteraciones encontradas por el logopeda y pueden incluir ejercicios en todas las áreas mencionadas. También existe la posibilidad de utilizar unos aparatos funcionales intraorales que deben ser elegidos por el logopeda y el ortodoncista y que ayudan enormemente a mantener el hábito de respiración nasal durante la noche, complementando así el tratamiento.

 Como usted habrá observado el problema de la respiración oral es un problema complejo que requiere de la intervención de varios especialistas y que es necesario corregir para evitar alteraciones del desarrollo craniofacial.

 

 Para el Colegio Oficial de Logopedas de la Comunitat Valenciana:

Carlos Vidal Úbeda

Col. 46042

Logopeda del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

 

Pueden encontrar más información sobre este tema en los siguientes libros y/o artículos:

Bartuilli, M., Cabrera, P.J. & Periñán, M.C. (2007). Guía técnica de intervención logopédica. Terapia miofuncional. Madrid: Síntesis.

Bigenzahn, W. (2004). Disfunciones orofaciales en la infancia. Diagnóstico, terapia miofuncional y logopedia. Barcelona: Ars Médica.

Zambrana, N. & Dalva, L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Tratamiento precoz y preventivo. Terapia miofuncional. Barcelona: Masson.

Segovia, M.L. (1988). Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología. La deglución atípica. 2ª Edición. Buenos Aires: Panamericana.

Queiroz Marchesan, I. (2002). Fundamentos de fonoaudiología. Aspectos clínicos de la motricidad oral. Buenos Aires: Panamericana

Borrás, S. & Rosell, V. (2006). Guía para la reeducación de la deglución atípica y trastornos asociados. Valencia: Nau Llibres.

Padrós Serrat, E. (2006). Bases diagnósticas, terapéuticas y posturales del funcionalismo craneofacial (Tomos I y II). Madrid: Ripano.

Susanibar, F., Parra, D. & Dioses, A. (2013). Motricidad orofacial. Fundamentos basados en evidencias. Madrid: Editorial EOS.

Susanibar, F., Marchesan, I., Parra, D. & Dioses, A. (2014). Tratado de evaluación de motricidad orofacia y áreas afines. Madrid: Editorial EOS